REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest HAVAS ENGAGE Warsaw Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 złotych, numer NIP , zwana dalej Organizatorem, działająca na zlecenie Danone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( ) przy ul. Redutowej 9/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości złotych, numer NIP , zwanej dalej Klientem 1.2. Akcja będzie trwała od dnia roku do dnia roku (dalej: Czas trwania Akcji ). II. WARUNKI UCZESTNICTWA 2.1. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających produkty, o których mowa w pkt 2.4, jako konsumenci w rozumieniu art k.c. (dalej: Uczestnicy ) Uczestnikami nie mogą być pracownicy i osoby reprezentujące Organizatora oraz Klienta zgodnie z odpowiednimi wpisami do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 2.3 Uczestnikami nie mogą być osoby cierpiące na dolegliwości, w wyniku których niewskazane jest spożywanie produktów mlecznych (w szczególności alergia, skaza białkowa, inne dolegliwości) Warunkiem udziału w Akcji jest: a) zakup przez Uczestnika w Czasie trwania Akcji minimum 14 produktów Activia (dalej: Produkty ), b) regularne spożywanie jednego Produktu dziennie przez okres minimum 14 dni, c) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie: (dalej: Formularz ), następnie wysłane pod wskazany adres w pkt 2.6, 1

2 d) przesłanie wniosku zgodnie z punktem 3.1 niniejszego Regulaminu Celem Akcji jest umożliwienie Uczestnikom niezadowolonym z Produktów do ubiegania się o jednorazowy zwrot kosztów Produktów stosownie do postanowień punktu III regulaminu (dalej: Zwrot ) Wnioski dotyczące Zwrotu (dalej: Wnioski ) powinny być przesyłane na adres: HAVAS, ul. Marynarska 11, , Warszawa, w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania zakupu zgodnie z punktami 2.4. powyżej, przy czym Wnioski powinny zostać przesłane listem poleconym. O zachowaniu tego terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym że bez względu na datę stempla pocztowego nie będą uwzględniane Wnioski, które wpłynęły po upływie 30 dni od dnia zakończenia Akcji zgodnie z Czasem trwania Akcji powyżej Weryfikacji Wniosków dokonywać będzie Organizator. III. ZWROTY 3.1. Wnioski dotyczące Zwrotu mogą być sporządzone w dowolnej formie, z tym że w każdym wypadku powinny zawierać: - imię i nazwisko Uczestnika, - adres zamieszkania Uczestnika zawierający kod pocztowy, - numer konta bankowego Uczestnika, na który ma być dokonany Zwrot (o ile Uczestnik chce uzyskać Zwrot na konto bankowe; w razie nie podania numeru konta bankowego przez Uczestnika, przyznany Uczestnikowi zwrot dokonywany będzie przekazem pocztowym pod wskazany we Wniosku adres Uczestnika, - własnoręczny podpis Uczestnika Akcji, - dołączony oryginał (y) paragonu sklepowego lub faktury VAT, zawierających datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę Produktu, stanowiące dowód nabycia przez Uczestnika Produktu w Czasie trwania Akcji, - wypełniony Formularz z uzasadnieniem negatywnej opinii 3.2. Nie będą rozpatrywane Wnioski niekompletne, nieczytelnie lub z innych przyczyn wadliwe, a w szczególności Wnioski zawierające kopię dowodu nabycia Produktów. W razie prośby konsumenta o zwrot oryginału dowodu nabycia Produktów, oryginał ten zostanie zwrócony konsumentowi przez Organizatora. Takie prośby przyjmowane są do 30. dnia po zakończeniu Czasu Trwania Akcji, tj. do r Nie będą rozpatrywane Wnioski zawierające dowody nabycia Produktów, z których nie wynika, że Produkty zostały nabyte w Czasie Trwania Akcji Przez cały czas trwania Akcji może zostać uwzględniony tylko jeden Wniosek pochodzący z jednego gospodarstwa domowego. W przypadku przesłania więcej niż jednego Wniosku z danego gospodarstwa domowego rozpatrywany będzie tylko pierwszy otrzymany Wniosek. Przez Wniosek przesłany z danego gospodarstwa domowego rozumie się Wniosek przesłany przez Uczestników 2

3 posiadających to samo miejsce zamieszkania, w szczególności podających w treści Wniosku te same dane dotyczące zamieszkania (miejscowość, ulicę, numery budynku i mieszkania). 3.5 Organizator prześle odpowiedzi dot. uwzględnienia bądź nieuwzględnienia Wniosku o Zwrot wszystkim uczestnikom Akcji, których zgłoszenia wpłynął w terminie przyjmowania Wniosków do Organizatora. Odpowiedzi przesyłane będą pocztą poleconą pod adresem Uczestnika podanym we Wniosku Uczestnicy, którzy spełnią warunki udziału w Akcji i prześlą prawidłowy Wniosek, otrzymają Zwrot, na który składają się: zwrot kosztu brutto (na podstawie paragonu/ów albo faktur/y) zakupu minimum 14 sztuk Produktów, obliczony na podstawie nadesłanego dowodu zakupu oraz zwrot kosztu poniesionej opłaty pocztowej za nadesłanie Wniosku. Łączna kwota zwrotu kosztu zakupu Produktu i opłaty pocztowej nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć kwoty 54,63 zł (w tym 49,13 zł. kosztu nabycia produktu i 5,50 zł. opłaty pocztowej). Powyższe kwoty uwzględniają podatek VAT wynikający z kosztu zakupu produktów Activia poniesionego przez Uczestnika W razie nadesłania w jednym Wniosku kilku dowodów zakupu Produktów, Zwrot będzie obliczony na podstawie wszystkich dowodów z zastrzeżeniem, że łączna kwota Zwrotu nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w punkcie Organizator prześle Zwrot w formie przekazu pocztowego, albo przelewem bankowym na konto Uczestnika wskazane w treści Wniosku- nie później niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia Akcji zgodnie z punktami 1.2. powyżej. O zachowaniu powyższego terminu decyduje odpowiednio - data stempla pocztowego w razie dokonania Zwrotu w formie przekazu pocztowego i data dokonania polecenia przelewu przez Organizatora w razie dokonania Zwrotu za pośrednictwem przelewu bankowego W przypadku nie odebrania w terminie przez Uczestnika Zwrotu, Zwrot ten przepada na rzecz Organizatora. Za nieodebranie Zwrotu w terminie uważa się zwrot Organizatorowi kwoty przekazu przez Pocztę Polską. IV. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU AKCJI 4.1. Niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa, ewentualne zastrzeżenia co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia Akcji zgodnie z punktem 1.2. powyżej. O zachowaniu terminu do składania zastrzeżeń decyduje data stempla pocztowego Pisemne zastrzeżenia powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości. 3

4 4.3. W sytuacji, gdy zastrzeżenia Uczestnika nie będą zawierały wszystkich niezbędnych elementów do ich rozpatrzenia, Organizator wezwie pisemnie Uczestnika do uzupełnienia zastrzeżeń Zgłoszone zastrzeżenia rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia doręczenia Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w treści Wniosku w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia zastrzeżenia Postanowienia Regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności z odpowiednich ustaw o ochronie konsumentów), co w szczególności oznacza, że nie ograniczają ani nie pozbawiają Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń dotyczących lub wynikłych z Akcji na innej drodze aniżeli niniejsze postępowanie reklamacyjne. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie doręczenia lub niedoręczenie Zwrotu spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych danych w treści Wniosku, lub brak aktualizacji danych niezbędnych do doręczenia Zwrotu w razie ich zmiany w czasie trwania Akcji lub zmiany innych danych osobowych i informacji zawartych w treści Wniosku, uniemożliwiającej doręczenie Zwrotu. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. W terminie aż do upływu 75 dnia od dnia zakończenia Akcji zgodnie z punktem 1.2. powyżej treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: W tym samym terminie informacje o Akcji będą również dostępne pod numerem infolinii oraz pod mailem gdzie można zgłosić żądanie przesłania Regulaminu drogą pocztową na podany adres Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Klient, tj. Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Redutowa 9/23, który powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji akcji promocyjnej Wyzwanie Activii, podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji, a każdy z Uczestników Akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 4

5 6.4. Udział Uczestnika w Akcji oznacza akceptację przez niego zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Akcji. Organizator ogłosi na stronie internetowej activia.pl informację o zmianie Regulaminu. 5

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo