REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Heavy Duty Masters ( Program ) organizowanym w imieniu własnym przez PMICOMBERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filomatów 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , kapitał zakładowy zł (zwana dalej PMICOMBERA lub Organizator ), na zlecenie TECHTRONIC INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 45D, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , kapitał zakładowy: zł (zwana dalej TTI ). 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Programu: oraz w siedzibie PMICOMBERA. 3. Celem Programu jest motywacja oraz nagrodzenie autoryzowanych Partnerów Handlowych TTI oraz przedstawicieli handlowych działających na rzecz tych Partnerów Handlowych TTI, za wyniki sprzedaży wybranych produktów marki Milwaukee. 4. Uczestnikiem Programu może zostać: a) osoba fizyczna, działająca jako przedstawiciel handlowy na rzecz firmy będącej autoryzowanym Partnerem Handlowym TTI, na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, która zostanie zaproszona do udziału w Programie ( Uczestnik PH ), lub b) osoba fizyczna, reprezentująca firmę będącą autoryzowanym Partnerem Handlowym TTI, na rzecz którego działają Uczestnicy PH, zatrudniona w tej firmie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnej lub współpracująca z firmą w inny sposób, która zostanie zaproszona do udziału w Programie ( Uczestnik Partner ), łącznie zwani Uczestnicy. 5. Przez autoryzowanego Partnera Handlowego TTI rozumie się Partnera Handlowego, który zawarł z TTI umowę dystrybucyjną. 6. Program rozpoczyna się od dnia 1 października 2015 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku ( Okres Obowiązywania Programu ). Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym czasie. Informacje o terminie zakończenia Programu będą wysyłane drogą elektroniczną do Uczestników co najmniej na 21 dni przed jego zakończeniem. 7. TTI skieruje poprzez swoich przedstawicieli handlowych zaproszenie do udziału w Programie bezpośrednio do Partnerów Handlowych TTI, którzy zawarli z TTI umowy dystrybucyjne. Partnerzy Handlowi TTI, według własnego uznania, mogą wskazać osoby spełniające wymagania uczestnictwa w Programie, określone w pkt 4 powyżej oraz zaprosić zakwalifikowane w ten sposób osoby do przystąpienia do Programu. Jeden Partner Handlowy TTI może wskazać oraz zaprosić do przystąpienia do Programu dowolną liczbę Uczestników PH oraz jednego Uczestnika Partnera. 8. Osoba zaproszona przez Partnera Handlowego TTI do przystąpienia do Programu, przystępuje do Programu poprzez dokonanie w Okresie Obowiązywania Programu prawidłowego zgłoszenia rejestracyjnego na stronie internetowej Programu ( Zgłoszenie Rejestracyjne ). Warunkiem przystąpienia do Programu jest pozytywna weryfikacja uczestnictwa zarejestrowanej osoby w Programie przez TTI. 9. Ponadto, warunkiem przystąpienia do Programu jest potwierdzenie przez Uczestnika zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania warunków udziału w Programie zawartych w Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach związanych z Programem, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Powyższe oświadczenia Uczestnik jest zobowiązany złożyć przy dokonywaniu Zgłoszenia Rejestracyjnego. Niewyrażenie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie. Strona 1 z 6

2 10. W celu dokonania prawidłowego Zgłoszenia Rejestracyjnego Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, nazwę Partnera Handlowego TTI, u którego Uczestnik jest zatrudniony lub z którym współpracuje, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania oraz adres , na który będzie prowadzona komunikacja z Uczestnikiem. 11. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej zwrotną odpowiedź, zawierającą informację o przystąpieniu do Programu oraz hasło dostępu do strony internetowej Programu. 12. Każdy Uczestnik może dokonać rejestracji tylko raz w Okresie Obowiązywania Programu, z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej. 13. Uczestnik PH może być równocześnie Uczestnikiem Partnerem. 14. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. 15. Programem są objęte wyłącznie produkty Milwaukee zakupione przez Partnerów Handlowych TTI na warunkach określonych w umowie dystrybucyjnej łączącej Partnerów Handlowych TTI oraz TTI ( Produkty Milwaukee ). 16. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej Programu, poczty elektronicznej ( ) lub SMS. 17. Komunikacja Uczestników z Organizatorem będzie się odbywać na adres zaś komunikacja Organizatora z Uczestnikami będzie się odbywać na adres poczty elektronicznej ( ) wskazany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym. Dodatkowo, Organizator będzie przesyłał na numer telefonu podany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym wiadomości SMS z informacjami związanymi z Programem. 18. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, umowy cywilnej lub innej formy współpracy pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem Handlowym TTI, zarówno Uczestnik jak i Partner Handlowy TTI są zobowiązani do poinformowania Organizatora o ustaniu zatrudnienia, w terminie 7 dni. 19. Po otrzymaniu informacji o rozwiązaniu współpracy pomiędzy Uczestnikiem i zatrudniającą go firmą, będącą Partnerem Handlowym TTI, Organizator zablokuje dostęp do konta danego Uczestnika. 20. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. 21. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora. 2 Zasady otrzymywania punktów w Programie przez Uczestników PH, wymiana punktów na nagrody 1. Z tytułu udziału w Programie Uczestnikowi PH są przyznawane punkty. Punkty są przyznawane za sprzedaż przez Uczestnika PH w Okresie Obowiązywania Programu Produktów Milwaukee, określonych w katalogu produktów ( Katalog Produktów ), znajdującym się na stronie internetowej Programu ( Produkty Promocyjne ). Katalog Produktów jest dostępny dla Uczestnika PH po zalogowaniu na stronie internetowej Programu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Katalogu Produktów w ten sposób, że zmiany polegające na dodaniu nowych Produktów Promocyjnych do Katalogu Produktów mogą być wprowadzone z 1- dniowym wyprzedzeniem, natomiast zmiany polegające na usunięciu Produktu Promocyjnego z Katalogu Produktów mogą być wprowadzone z 1- tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Punkty przyznaje się za sprzedaż Produktu Promocyjnego w ilości przypisanej do danego Produktu Promocyjnego w Katalogu Produktów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości punktów przypisanych do danego Produktu Promocyjnego w Katalogu Produktów w ten sposób, że zmiany polegające na zwiększeniu ilości punktów przypisanych do danego Produktu Promocyjnego mogą być wprowadzone z 1- dniowym wyprzedzeniem, natomiast zmiany polegające na zmniejszeniu ilości punktów przypisanych do danego Produktu Promocyjnego mogą być wprowadzone z 1- tygodniowym wyprzedzeniem. 4. Punkty nie stanowią przedmiotu obrotu gospodarczego lub cywilnoprawnego. Punktów nie można przekazać innej osobie. 5. W celu rejestracji dokonania sprzedaży Produktu Promocyjnego i otrzymania odpowiedniej ilości Strona 2 z 6

3 punktów Uczestnik PH jest zobowiązany do zalogowania się na stronie internetowej Programu wybrania Produktu Promocyjnego będącego przedmiotem sprzedaży i podania szczegółów transakcji: data sprzedaży, liczba sztuk oraz numer seryjny sprzedanego Produktu Promocyjnego, o ile taki numer seryjny jest wymagany w treści formularza rejestracji sprzedaży na stronie internetowej Programu. 6. Rejestracja dokonania sprzedaży Produktu Promocyjnego musi być przeprowadzona przez Uczestnika PH nie później niż w terminie 30 dni od daty sprzedaży, określonej w fakturze VAT. 7. Weryfikacja spełnienia przez Produkt Promocyjny warunków o których mowa w 1 pkt 15 Regulaminu oraz weryfikacja i potwierdzenie sprzedaży Produktu Promocyjnego, dokonanej przez Uczestnika PH a także przyznanie punktów za dokonaną sprzedaż Produktu Promocyjnego nastąpi w terminie 30 dni od daty rejestracji dokonania sprzedaży przez Uczestnika PH, zgodnie z pkt 5 i 6 powyżej. W celu weryfikacji i potwierdzenia zarejestrowanej sprzedaży Produktu Promocyjnego, Organizator może zażądać od Uczestnika PH przedstawienia kopii lub oryginałów dowodów sprzedaży Produktów Promocyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości, na kopiach dokumentów służących do weryfikacji informacje dotyczące ceny sprzedaży Produktu Promocyjnego powinny być niemożliwe do odczytania (przy użyciu dowolnej metody wybranej przez Uczestnika PH). 8. Rejestracja sprzedaży danego Produktu Promocyjnego w Programie przez Uczestnika PH wyklucza ponowną rejestrację sprzedaży tego samego Produktu Promocyjnego przez tego samego lub innego Uczestnika PH. 9. W toku realizacji Programu Organizator może organizować Konkursy wiedzy o Produktach Promocyjnych, za które Uczestnicy PH będą mogli otrzymywać dodatkowe punkty. Zasady uczestnictwa w Konkursach będą określone w odrębnych regulaminach, które będą stanowiły załączniki do niniejszego Regulaminu i które będą podane do wiadomości na stronie internetowej Programu Informacje o Konkursie będą przesyłane do Uczestników pocztą elektroniczną lub SMS-em. 10. Informacje na temat ilości punktów zgromadzonych przez Uczestnika PH w Programie, będą dostępne dla Uczestnika po zalogowaniu się na stronie internetowej Programu 11. Przyznane w Programie Punkty są wymieniane na nagrody pieniężne w Programie w ten sposób, że jednemu punktowi odpowiada 1 grosz (jeden grosz). Pieniądze będą wpłacane przez Organizatora na kartę przedpłaconą, którą Uczestnik PH otrzyma po dokonaniu przez Uczestnika PH pierwszej rejestracji sprzedaży Produktu Promocyjnego, poprawnie zweryfikowanej przez Organizatora ( Przedpłacona Karta Uczestnika PH ). 12. Przedpłacona Karta Uczestnika PH zostanie wysłana do Uczestnika PH w terminie 14 dni od daty poprawnej weryfikacji przez Organizatora pierwszej rejestracji sprzedaży Produktu Promocyjnego, za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym, na adres podany przez Uczestnika PH w Zgłoszeniu Rejestracyjnym. Przedpłacona Karta Uczestnika PH musi być aktywowana za pośrednictwem strony internetowej Podczas procesu aktywacji Przedpłaconej Karty Uczestnika PH, Uczestnik PH musi podać dane niezbędne do wystawienia deklaracji podatkowych z tytułu przychodu uzyskanego przez Uczestnika PH w związku z uczestnictwem w Programie. 13. Przedpłacona Karta Uczestnika PH będzie zasilana zgodnie z ilością punktów przyznanych w Programie, raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana rejestracja sprzedaży Produktu Promocyjnego (np. dla ilości punktów przyznanej tytułem sprzedaży zarejestrowanej w październiku, Przedpłacona Karta Uczestnika PH będzie zasilona do dnia 15 grudnia). 14. Zasady korzystania z Przedpłaconej Karty Uczestnika PH są określone na stronie banku, będącego właścicielem karty. 15. Przyznane punkty wygasają po 6 miesiącach od ich przyznania, jeżeli Uczestnik PH nie odbierze Przedpłaconej Karty Uczestnika PH lub nie aktywuje Przedpłaconej Karty Uczestnika PH, zgodnie z pkt 12 powyżej. 16. Uczestnik PH, który otrzyma nagrodę pieniężną zgodnie z postanowieniami powyżej, jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku dochodowego w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 361, t.j.). PMICOMBERA wystawi odpowiednią deklarację podatkową i wyśle ją do Uczestnika PH na adres podany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 17. Uczestnik PH otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w Programie w wysokości odpowiadającej Strona 3 z 6

4 podatkowi dochodowemu od osób fizycznych liczonemu według stawki 18 % od ubruttowionej o podatek dochodowy (przy zastosowaniu tej samej stawki) wartości nagród pieniężnych, przekazanych Uczestnikowi PH w ramach Programu w danym roku kalendarzowym za zgromadzone punkty. Dodatkowa nagroda pieniężna w Programie zostanie wpłacona przez Organizatora na Przedpłaconą Kartę Uczestnika PH do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 3 Zasady przyznawania Nagród Rzeczowych dla Uczestników Partnerów 1. Uczestnik Partner może otrzymać Nagrodę Rzeczową. Nagrody Rzeczowe zostaną przyznane Uczestnikom Partnerom, reprezentującym Partnerów Handlowych TTI, na rzecz których działają Uczestnicy PH, którzy w okresie od dnia 1 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (zwany dalej Okresem Punktowym ) zdobędą największą liczbę punktów, liczoną łącznie dla wszystkich Uczestników PH jednego Partnera Handlowego TTI, w danej Kategorii Handlowej A, B lub C, do której należy Partner Handlowy TTI, przy czym w Kategorii Handlowej A jest przyrzeczonych łącznie 15 Nagród zaś w kategorii B i C jest przyrzeczonych 5 Nagród Rzeczowych dla każdej kategorii. 2. Partnerzy Handlowi TTI są przypisani do poszczególnych Kategorii Handlowych A, B lub C przez TTI. 3. Przy ustalaniu liczby punktów są uwzględniane punkty przyznane w Programie Uczestnikom PH, działającym na rzecz danego Partnera Handlowego TTI, za sprzedaż Produktów Promocyjnych zarejestrowaną przez Uczestników PH w Okresie Punktowym oraz punkty przyznane w Okresie Punktowym z tytułu wygranej w Konkursach, o których mowa w 2 pkt 9 Regulaminu. 4. Nagrody Rzeczowe zostaną przyznane w następujący sposób: a) 5 (pięć) Nagród Rzeczowych A w postaci vouchera na wyjazd w 2017 roku, zorganizowany przez TTI, o wartości PLN każda - zostanie przyznanych 5 Uczestnikom Partnerom, reprezentującym Partnerów Handlowych TTI z Kategorii Handlowej A, na rzecz których działają Uczestnicy PH, którzy w Okresie Punktowym osiągną największą liczbę punktów w Kategorii Handlowej A, liczoną łącznie dla wszystkich Uczestników PH jednego Partnera Handlowego TTI, b) 10 (dziesięć) Nagród Rzeczowych A II stopnia w postaci produktów Mailwaukee, o wartości 5.000,00 PLN każda - zostanie przyznanych następnym 10 Uczestnikom Partnerom, reprezentującym Partnerów Handlowych TTI z Kategorii Handlowej A, na rzecz których działają Uczestnicy PH, którzy w Okresie Punktowym w następnej kolejności osiągną największą liczbę punktów w Kategorii Handlowej A, liczoną łącznie dla wszystkich Uczestników PH jednego Partnera Handlowego TTI, c) 5 (pięć) Nagród Rzeczowych B w postaci vouchera na wyjazd w 2017 roku, zorganizowany przez TTI, o wartości PLN każda - zostanie przyznanych 5 Uczestnikom Partnerom, reprezentującym Partnerów Handlowych TTI z Kategorii Handlowej B, na rzecz których działają Uczestnicy PH, którzy w Okresie Punktowym osiągną największą liczbę punktów w Kategorii Handlowej B, liczoną łącznie dla wszystkich Uczestników PH jednego Partnera Handlowego TTI, d) 5 (pięć) Nagród Rzeczowych C w postaci vouchera na wyjazd w 2017 roku, zorganizowany przez TTI, o wartości PLN każda - zostanie przyznanych 5 Uczestnikom Partnerom, reprezentującym Partnerów Handlowych TTI z Kategorii Handlowej C, na rzecz których działają Uczestnicy PH, którzy w Okresie Punktowym osiągną największą liczbę punktów w Kategorii Handlowej C, liczoną łącznie dla wszystkich Uczestników PH jednego Partnera Handlowego TTI, łącznie zwane Nagrodami Rzeczowymi. 5. Szczegółowe informacje o Nagrodach Rzeczowych A, B i C oraz o Nagrodach Rzeczowych A II stopnia zostaną podane na stronie internetowej Programu w terminie do dnia 30 września 2016 roku. 6. Jeden Uczestnik Partner może wygrać tylko jedną Nagrodę Rzeczową (przez co rozumie się również Nagrodę Rzeczową A II stopnia). 7. Lista Uczestników Partnerów, którym zostanie przyznana Nagroda Rzeczowa zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Programu w terminie do dnia 15 stycznia 2017 roku. 8. Uczestnik Partner, który otrzyma Nagrodę Rzeczową jest zobowiązany dostarczyć na żądanie Organizatora informacje oraz dokumenty niezbędne w procesie organizacji wyjazdu stanowiącego Strona 4 z 6

5 Nagrodę Rzeczową (dla Nagród Rzeczowych, o których mowa w ust. 4 a), c) i d)) oraz jest zobowiązany podać dane konieczne do wystawienia deklaracji podatkowej z tytułu przychodu uzyskanego przez Uczestnika Partnera w związku z uczestnictwem w Programie i dane dotyczące numeru rachunku bankowego, na który zostanie przelana dodatkowa nagroda pieniężna zgodnie z pkt 11 poniżej. 9. Nagrody Rzeczowe nie podlegają zamianie na gotówkę. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody Rzeczowej. 10. Uczestnik Partner, który otrzyma Nagrodę Rzeczową zgodnie z postanowieniami powyżej, jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku dochodowego w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 361, t.j.). PMICOMBERA wystawi odpowiednią deklarację podatkową i wyśle ją do Uczestnika Partnera na adres wskazany w Zgłoszeniu Rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 11. Uczestnik Partner otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych liczonemu według stawki 18 % od ubruttowionej o podatek dochodowy (przy zastosowaniu tej samej stawki) wartości Nagrody Rzeczowej, przekazanej Uczestnikowi Partnerowi, to jest: a) dla zwycięzcy Nagrody Rzeczowej A w kwocie PLN, b) dla zwycięzcy Nagrody Rzeczowej A II stopnia w kwocie PLN, c) dla zwycięzcy Nagrody Rzeczowej B w kwocie PLN, d) dla zwycięzcy Nagrody Rzeczowej C w kwocie PLN. Dodatkowa nagroda pieniężna, zostanie przelane do dnia 31 grudnia 2017 roku na rachunek bankowy podany przez Uczestnika Partnera, zgodnie z pkt 8 powyżej. 4 Postępowanie reklamacyjne 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Programu. 2. Reklamacje dotyczące przyznawania i otrzymywania punktów w Programie mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła odmowa potwierdzenia zarejestrowanej sprzedaży Produktu Promocyjnego lub od dnia, w którym zgodnie z 2 pkt 13 Regulaminu została zasilona lub miała zostać zasilona Przedpłacona Karta Uczestnika PH. 3. Reklamacje dotyczące przyznawania i otrzymywania Nagród Rzeczowych w Programie mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od daty ogłoszenia listy Uczestników Partnerów, którym zostanie przyznana Nagroda Rzeczowa. 4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na adres PMICOMBERA określony w 1 pkt 1. Reklamacja winna zawierać dopisek Reklamacja Heavy Duty Masters. 5. Reklamacje złożone po upływie powyższych terminów nie będą rozpatrywane. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego lub datę na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej. 6. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania przez PMICOMBERA. 7. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 5 Postanowienia końcowe 1. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika PH z Programu lub zablokowania Uczestnikowi PH dostępu do strony internetowej Programu, jeżeli: a) Uczestnik PH nie zarejestruje żadnej sprzedaży Produktów Promocyjnych przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy, b) Uczestnik PH narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności rejestruje sprzedaż Produktu Promocyjnego, która nie została dokonana lub rejestruje sprzedaż produktu innego, niż Produkt Promocyjny, w tym spełniający wymogi 1 pkt Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Strona 5 z 6

6 Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu po każdej zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Programu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie przez Uczestnika oznacza jego rezygnację z udziału w Programie. 3. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w 2 ust. 17 oraz 3 ust. 11 są kalkulowane wyłącznie według stawki podatkowej 18 %, bez względu na wysokość stawki podatku dochodowego należnego do zapłaty przez danego Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 361, t.j.). 4. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Programu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz z późn. zm.) jest PMICOMBERA Spółka z o. o. z siedzibą ul. Filomatów 27, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: Dane są przetwarzane w celu realizacji Programu, w tym w celu wydania Nagród i rozliczenia Programu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie. Strona 6 z 6

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą CANON EOS ODBIERZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile 1 Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przeprowadzenia konkursu z nagrodami pod nazwą Doładuj telefon w BZWBK24 mobile.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Partner CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 17 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 17 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 17 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 17 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZASADY KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU ZASADY KONKURSU REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Moja podróż z Generali zwanego dalej Konkursem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Mrs. Potter s!

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Mrs. Potter s! REGULAMIN KONKURSU Konkurs Mrs. Potter s! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mrs. Potter s! (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Zatrzymaj upał na zewnątrz" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Zatrzymaj upał na zewnątrz 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji "Zatrzymaj upał na zewnątrz" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Zatrzymaj upał na zewnątrz jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Warto wiedzieć ( Regulamin )

Regulamin Konkursu. Warto wiedzieć ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Warto wiedzieć ( Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem Konkursu Warto wiedzieć (dalej Konkurs ) jest MK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy [Postanowienia ogólne] 1 1. [Program; Organizator] Organizatorem programu promocyjnego pod nazwą: STARTuj na zakupy zwanego dalej "Programem", jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą EKO premia, zwanego dalej Konkursem jest NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE!

REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE! REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 sierpnia 2016r. 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji PARTNER CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Mistrzowska Promocja SONEL

REGULAMIN Mistrzowska Promocja SONEL REGULAMIN Mistrzowska Promocja SONEL Wstęp: Zasady promocji: sprzedaż premiowana mierników marki Sonel wskazanych w 3, pkt.12, umożliwiająca otrzymanie wyposażenia dodatkowego - koszulki sportowej - po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją, jest WHIRLPOOL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska (dalej

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Minionkuj się z Jupikiem. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Minionkuj się z Jupikiem. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Minionkuj się z Jupikiem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym w sieci sklepów ŻABKA pod nazwą Minionkuj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje: Promocja Promocja dla Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC.

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: CCC.EU. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu pod nazwą AquaTeka na Najlepszych Sprzedawców Baterii Łazienkowych marki TEKA ( Konkurs )

REGULAMIN Konkursu pod nazwą AquaTeka na Najlepszych Sprzedawców Baterii Łazienkowych marki TEKA ( Konkurs ) REGULAMIN Konkursu pod nazwą AquaTeka na Najlepszych Sprzedawców Baterii Łazienkowych marki TEKA ( Konkurs ) 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs stanowi przedsięwzięcie marketingowe TEKA Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji pod nazwą. Dodatkowa kasa do zdobycia

Regulamin Promocji pod nazwą. Dodatkowa kasa do zdobycia Regulamin Promocji pod nazwą Dodatkowa kasa do zdobycia I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Dodatkowa kasa do zdobycia, zwanej dalej Promocją, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo