JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?"

Transkrypt

1 JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku 2. Zarejestruj się w programie serwis klienta Michelin do 31 grudnia 2012 pod adresem Podczas rejestracji online (http://serwisklienta.michelin.pl/zamow_voucher.html) lub za pośrednictwem infolinii potwierdź, że chcesz otrzymać voucher, a w ciągu 14 dni firma Michelin prześle ci go do domu. Do końca czerwca 2013 roku możesz wykorzystać swój voucher na korzystny zakup kolejnego kompletu opon Michelin lub podarować go komu tylko chcesz. REGULAMIN PROMOCJI MARKETINGOWEJ pod nazwą OSZCZĘDZAJ Z MICHELIN Edycja ZIMA 2012 (zwany dalej Regulaminem ) 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji Marketingowej pod nazwą OSZCZĘDZAJ Z MICHELIN Edycja ZIMA 2012 (zwanej dalej Promocją ). 2. Organizatorem Promocji jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Leonharda 9, Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , Regon (zwana dalej Organizatorem ). 3. Czynności związane z obsługą techniczną Promocji, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, wykonuje Streamline Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (zwana dalej "Koordynatorem").

2 4. Promocja rozpoczyna się z dniem r. i kończy w dniu r., włączając w to postępowanie reklamacyjne. 5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, u podmiotów zajmujących się sprzedażą produktów Grupy Michelin (zwanych dalej Dealerem ). 6. Dealerzy nie mają prawa do otrzymania premii sprzedażowej w ramach niniejszej Promocji. Wyłączenie to nie dotyczy pracowników Dealerów, biorących udział w Promocji jako osoby prywatne. Przez pracowników rozumie się osoby fizyczne, wykonujące swoją pracę bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna). 2. OFERTA PRZYST Ą PIENIA DO PROMOCJI 1. Oferta przystąpienia do Promocji skierowana jest do pełnoletniej osoby fizycznej będącej konsumentem w rozumieniu art.22 1 kodeksu cywilnego, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby fizycznej będącej reprezentantem przedsiębiorcy w rozumieniu art.43 1 kodeksu cywilnego, która: a) w okresie od dnia r. do dnia r. nabyła u jednego z Dealerów jednorazowo komplet 4 opon do samochodu osobowego, 4x4 lub SUV marki Michelin (dalej Opony Michelin ) oraz dokonała rejestracji w programie Serwis Klienta Michelin za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem Infolinii, poprzez zadzwonienie pod wskazany numer telefonu: (opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną operatora) (22) (połączenie płatne, dostępne również z telefonów komórkowych) a ponadto wyrazi chęć wzięcia udziału w Promocji; b) w okresie od dnia r. do dnia r. nabyła Opony Michelin i była już zarejestrowana w programie Serwis Klienta Michelin, a następnie Zamówi Voucher za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem Infolinii (na podane powyżej numery telefonu), podając numer aktywnej Karty Serwisu Klienta Michelin i aktualny numer telefonu komórkowego; c) otrzymała Voucher, o którym mowa w 3 Regulaminu, od osoby już zarejestrowanej w programie Serwis Klienta Michelin.

3 3. ZASADY PRZYZNANIA VOUCHERA 1. Do osoby fizycznej spełniającej warunki określone w ust.1a) 2 Regulaminu, Organizator w terminie 14 dni od dnia rejestracji w programie Serwis Klienta Michelin i wyrażenia chęci wzięcia udziału w Promocji, prześle za pośrednictwem poczty Voucher. 2. Do osoby fizycznej spełniającej warunki określone w ust.1b) 2 Regulaminu, Organizator w terminie 14 dni od dnia zamówienia Vouchera, prześle za pośrednictwem poczty Voucher. 3. Voucher stanowi ofertę przystąpienia do Promocji i uprawnia do dokonania zakupu dowolnego (tj. letniego lub zimowego) kompletu czterech opon marki Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub SUV (zwanych dalej Promocyjne Opony Michelin ) wraz z otrzymaniem premii sprzedażowej. Zakupu Promocyjnych Opon Michelin można dokonać wyłącznie u Dealera, od którego nabyte zostały Opony Michelin. 4. Jedna osoba fizyczna ma prawo do otrzymania drugiego Vouchera, pod warunkiem ponownego zakupu Opon Michelin lub zakupu Promocyjnych Opon Michelin w okresie od do i zamówienia Vouchera za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem Infolinii (na podane powyżej numery telefonu), podając numer aktywnej Karty Serwisu Klienta Michelin i aktualny numer telefonu komórkowego. 5. Jedna osoba fizyczna ma prawo do otrzymania maksymalnie 2 Voucherów. 4. ZASADY REALIZACJI VOUCHERA I PRZYZNANIA PREMII SPRZEDA Ż OWEJ Osoba fizyczna, która spełni łącznie podane poniżej warunki staje się Uczestnikiem Promocji (dalej zwany Uczestnikiem Promocji ) i otrzyma premię sprzedażową w wysokości 200 zł brutto, tj.: zakupi u Dealera komplet czterech Promocyjnych Opon Michelin, zrealizuje Voucher poprzez przesłanie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej - numeru aktywnej karty Serwisu Klienta Michelin; - imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu ; - numeru Vouchera (każdy Voucher posiada niepowtarzalny numer); oświadczenia o przystąpieniu do Promocji jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub jako przedsiębiorca; - zdjęcia lub skanu dowodu zakupu czterech Promocyjnych Opon Michelin (tj. paragon fiskalny lub faktura VAT w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; faktura VAT w przypadku, gdy premię sprzedażową ma otrzymać przedsiębiorca); - zdjęcia lub skanu wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu, do którego zostały zakupione Promocyjne Opony Michelin, w przypadku, gdy premię sprzedażową ma otrzymać

4 przedsiębiorca; - numeru konta bankowego, na który dokonany zostanie przelew premii sprzedażowej, z zastrzeżeniem postanowienia ust.8 4 Regulaminu. 2. Organizator przewidział przyznanie w trakcie trwania Promocji 4000 premii sprzedażowych. O przyznaniu premii sprzedażowej decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń voucherów do realizacji, zgodnie z ust.1b) 4 Regulaminu. Po przekroczeniu przewidzianego limitu kolejne zgłoszenia nie będą objęte premią sprzedażową. 3. Organizator za pośrednictwem strony będzie informował o aktualnej ilości poprawnych zgłoszeń voucherów pozostających do realizacji, objętych premią sprzedażową. Jeżeli w chwili dokonania zgłoszenia przez Uczestnika Promocji limit premii sprzedażowych zostanie przekroczony, Uczestnik Promocji zostanie o tym poinformowany w rozmowie telefonicznej na numer telefonu komórkowego podany w zgłoszeniu. 4. Warunkiem otrzymania premii sprzedażowej przez osobę fizyczną niezarejestrowaną w programie Serwis Klienta Michelin, która otrzymała Voucher zgodnie z postanowieniem ust. 1c 2 Regulaminu, jest zakup kompletu czterech Promocyjnych Opon Michelin i spełnienie pozostałych warunków określonych w ust.1 4 Regulaminu oraz dokonanie rejestracji w programie Serwis Klienta Michelin. 5. Ostateczny termin realizacji Vouchera upływa z dniem r. 6. Data zakupu Promocyjnych Opon Michelin znajdująca się na dowodzie zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) nie może być wcześniejsza niż data wysłania Vouchera, zgodnie z ust.1 i 2 3 Regulaminu. 7. Uczestnik Promocji posiadający 2 Vouchery ma prawo do otrzymania 2 premii sprzedażowych pod warunkiem zakupu 2 kompletów (tj. 2x4 opony) Promocyjnych Opon Michelin oraz spełnienia pozostałych wymogów ust.1 4 Regulaminu. 8. Jeżeli dowód zakupu Promocyjnych Opon Michelin w postaci faktury VAT wystawiony został na przedsiębiorcę (w rozumieniu art.43 1 kodeksu cywilnego), premia sprzedażowa zostanie wpłacona na numer konta bankowego przedsiębiorcy. Jeden przedsiębiorca ma prawo do otrzymania maksymalnie 2 premii sprzedażowych. 9. W terminie 14 dni od otrzymania dokumentów i informacji, o których mowa w ust.1b) 4 Regulaminu, Organizator zweryfikuje na podstawie posiadanych danych prawo do otrzymania premii sprzedażowej i w przypadku pozytywnej weryfikacji dokona jej przelewu. 10. W uzasadnionych przypadkach (np. podejrzenie o oszustwo, nieczytelna kopia dowodu zakupu, brak jednoznacznej specyfikacji, że zakup dotyczył czterech Opon Michelin lub Promocyjnych Opon Michelin) Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania na każdym etapie trwania Promocji warunków do przyznania Vouchera oraz jego realizacji. W tym celu Organizator może zażądać przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu Opon Michelin, zakupu Promocyjnych Opon Michelin (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz oryginału Vouchera/Voucherów do wglądu. W takim przypadku dana osoba fizyczna zobowiązana jest przesłać wymagane dokumenty w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania, na

5 adres Koordynatora: Streamline Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, Warszawa, z dopiskiem: Promocja MICHELIN. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na powyższy adres nie później niż 10 dni od daty powiadomienia. 11. Negatywny wynik przeprowadzonej weryfikacji, zgodnie z ust.8 4 Regulaminu, oznacza pozbawienie prawa do otrzymania premii sprzedażowej. 12. Premia sprzedażowa wydana w ramach niniejszej Promocji osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu, zgodnie z art.21 ust.1 pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 13. Przedsiębiorca (w rozumieniu art.43 1 kodeksu cywilnego) zobowiązany jest rozliczyć uzyskaną premię sprzedażową jako przychód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. REKLAMACJE DOTYCZ Ą CE PRZEBIEGU PROMOCJI 1. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w czasie trwania Promocji, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury wydawania premii sprzedażowych. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane wyłącznie przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres podany w ust.2 5 Regulaminu, najpóźniej do dnia r. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Koordynatora: Streamline Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, Warszawa, z dopiskiem na kopercie Reklamacja Promocja MICHELIN. 3. Reklamacje w imieniu Organizatora rozpatruje Koordynator. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację tj. (imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód oraz żądanie w ramach reklamacji. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysłanie odpowiedzi na reklamację. 5. Niezależnie od wyniku postępowania reklamacyjnego przysługuje odwołanie do sądu powszechnego zgodnie z przepisami prawa.

6 6. POSTANOWIENIA KO Ń COWE 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Koordynatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o ile będą to zmiany nie pogarszające warunków Promocji dla jego Uczestników. 3. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy jest Organizator (Michelin Polska S.A., ul. Leonharda 9, Olsztyn). 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, w tym dla celów marketingowych, jest dobrowolne i niezbędne do przekazania i realizacji Vouchera w ramach Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros "

Regulamin promocji pod nazwą  Tanie prasowanie z Selgros Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros " 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Tanie prasowanie z Selgros" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer Definicje pojęć: Akcja: sprzedaż premiowa wybranych modeli odkurzaczy marki Zelmer, wskazanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo