REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 137, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , w skład Zarządu której wchodzą Halina Bartuzi-Niesser, o kapitale zakładowym w wysokości: złotych, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP , zwana dalej Organizatorem Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiada firma Motivation Direct Sp. z o.o., działająca na zlecenie Organizatora Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne Konkurs prowadzony będzie w terminie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r Celem Konkursu jest promocja produktów firmy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. zakupionych wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów: AB, ABC Data, Action, Veracomp Nie jest zamierzeniem ani celem Organizatora, utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym usługi, odpowiadające rodzajowo usługom firmy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o (zwanymi dalej: Innymi Podmiotami ). W szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od zamówienia, zakupu czy polecenia usług innych podmiotów lub zachowań przeciwnych przez Uczestnika Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu Dla potrzeb niniejszego Konkursu przyjęto następujące definicje: a) Formularz Rejestracyjny - formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, udostępniony na Stronie Internetowej Konkursu. b) Karta Podarunkowa karta podarunkowa typu VISA wydana przez Bre Bank S.A. c) Punkty punkty przyznawane Uczestnikom Konkursu na zasadach określonych Regulaminem. d) Regulamin niniejszy regulamin Konkursu CYBERBONUS 16 edycja. e) Strona Internetowa Konkursu - serwis internetowy o adresie f) Uczestnik osoba fizyczna, spełniająca warunki przewidziane Regulaminem, która otrzymała zaproszenie do udziału w Konkursie i podjęła decyzję o uczestniczeniu w nim. g) Wartość Punktowa - liczba Punktów zebranych w Konkursie, którymi musi dysponować i które musi wymienić Uczestnik, aby otrzymać nagrodę. h) Pracownik osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy lub zatrudniona na innej podstawie prawnej II. UCZESTNICY

2 2.1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, będące Pracownikami, lub prowadzące własną działalność gospodarczą, które dokonają, w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów, w których są zatrudnione, zakupu produktów Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. objętych konkursem u autoryzowanych dystrybutorów: AB, ABC Data, Action, Veracomp, które to osoby otrzymają od Organizatora zaproszenia do udziału w Konkursie, na warunkach przewidzianych Regulaminem. Zasady przekazywania przez Organizatora zaproszeń do udziału w Konkursie zostaną ustalone przez Organizatora odrębnie Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Konkursem jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Motivation Direct Sp. z o.o. oraz podmiotów, działających na zlecenie Motivation Direct S. z o.o. w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU 3.1. Osoba spełniająca warunki opisane w pkt II powyżej, może przystąpić do Konkursu w każdym momencie jego trwania po otrzymaniu od Organizatora zaproszenia do udziału w Konkursie. Zaproszenie zawierać będzie login i hasło dostępu do Strony Internetowej Konkursu Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie Internetowej Konkursu zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej Stronie W Formularzu Rejestracyjnym należy podać: a) Imię i nazwisko, b) Numer telefonu komórkowego, c) Adres , d) Stanowisko, e) Nazwa firmy, f) Login CCP g) NIP, h) Adres zamieszkania, 3.4. Osoba przystępująca do Konkursu ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym. Uczestnik Konkursu ma obowiązek aktualizacji swoich danych w razie ich zmiany w czasie trwania Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki faktyczne i prawne podania przez osobę przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji. Przesłanie komunikatów bądź Nagród w Konkursie z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym lub w dalszym toku Konkursu przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika Przystąpienie do Konkursu zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres Uczestnika, podany Organizatorowi w Formularzu Rejestracyjnym lub SMS-em na nr tel. wskazany przy rejestracji. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika, w tym zamówienie Nagrody, traktowane są jako działania Uczestnika Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

3 3.8. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez zgłoszenie rezygnacji przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 4.1. W czasie trwania Konkursu Uczestnik zbiera punkty za zakup wybranych produktów firmy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. przez podmiot, w którym jest zatrudniony, bądź w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (dalej: Punkty. Szczegółowa i aktualna lista produktów będzie dostępna na stronie Organizator przyznaje Uczestnikom Konkursu Punkty, w czasie trwania Konkursu, tj. od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. zgodnie z następującymi zasadami: a) Uczestnicy rejestrują się na stronie internetowej Konkursu, podając login i hasło, otrzymane w zaproszeniu do udziału w Konkursie. Uczestnicy poprzednich edycji używają dotychczasowych loginów i haseł. b) Uczestnicy otrzymują Punkty naliczane na podstawie faktur zakupów produktów Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. wystawionych na rzecz podmiotów w których Uczestnik jest zatrudniony lub na rzecz Uczestników Konkursu prowadzących działalność gospodarczą. c) Naliczanie Punktów odbywa się raz w miesiącu (do dziesiątego dnia roboczego każdego miesiąca) za okres poprzedniego miesiąca. d) Punkty zdobyte przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu nie są przenoszone wraz z Uczestnikiem, w przypadku ustania stosunku prawnego łączącego Uczestnika z osobą prawną, z ramienia której uczestniczy w Konkursie, jak również w przypadku zmiany zakresu prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej skutkującej zmianą NIP. e) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli faktur zakupowych wskazanych przez Uczestnika i sprawdzenia ich zgodności ilościowej. f) Podanie błędnych informacji lub jakiekolwiek inne odstępstwa od deklarowanej ilości Zakupu w stosunku do rzeczywistej ilości Zakupu powodują automatyczne wykluczenie Uczestnika z Programu i utratę Punktów zdobytych do dnia wykluczenia. g) W przypadku zwrotu towaru do dystrybutora za który naliczone zostały Punkty w konkursie CYBERBONUS, Punkty dotyczące tego towaru zostaną odjęte od całej puli punktów. h) Podczas trwania Konkursu Uczestnicy będą mogli uzyskać dodatkowe Punkty, biorąc udział w promocjach produktowych i konkursach, prowadzonych na stronie internetowej Konkursu CYBERBONUS. i) Uwagi, dotyczące faktur zakupu, Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi w terminie 15 dni od daty wystawienia faktury, której reklamacja dotyczy. Organizator poinformuje Uczestnika o swoim stanowisku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. V. NAGRODY W KONKURSIE 5.1. Nagrodą w Konkursie jest kwota zasilenia Karty Podarunkowej oraz kwota pieniężna stanowiąca równowartość 11,11% kwoty zasilenia, zwana dalej Nagrodą. Kwotę zasilenia Organizator wpłacał będzie na konto Karty Podarunkowej, na wniosek Uczestnika, w zamian za Punktu zgromadzone przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Pozostała część Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora na rachunek właściwego

4 urzędu skarbowego tytułem podatku od wygranej do którego zapłaty zobowiązany jest Uczestnik a do jego pobrania i odprowadzenia na rachunek urzędu skarbowego zobowiązany jest Organizator jako płatnik. Szczegółowe zasady przeliczania Punktów zebranych przez uczestnika na kwotę zasilenia Karty Podarunkowej opisane będą na stronie 5.2 Karta Podarunkowa nie zostanie zasilona jeśli Uczestnik nie posiada na koncie wystarczającej liczby punktów. 5.3 Po prawidłowym wybraniu kwoty zasilenia Karty Podarunkowej, Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia SMS-em lub em, podanym przy zgłoszeniu do Konkursu. 5.4 Po przyjęciu zamówienia przez Organizatora nie może być ono zmienione ani odwołane. 5.5 Karty Podarunkowe będą zasilane raz w tygodniu (poniedziałek). 5.6 W momencie przyjęcia zasilenia Karty z konta Uczestnika zostaje odjęta liczba Punktów, odpowiadająca Wartości Punktowej zasilenia Punkty, zebrane w trakcie Konkursu Uczestnik może wymienić na zasilenie Karty podarunkowej przez okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2016 r Punkty nie wymienione na nagrody w w/w terminie przepadają i Uczestnik traci możliwość wymiany ich na nagrody. 5.9 Kartę Podarunkową, Uczestnik otrzyma od Organizatora po uzbieraniu punktów o równowartości min. 50 PLN Karta Podarunkowa zostanie wysłana na adres Uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym na koszt Organizatora Karty Podarunkowe wysyłane są imiennie na Uczestnika i jedynie Uczestnik Konkursu jest upoważniony do odebrania Karty Podarunkowej Warunki korzystania z Karty Podarunkowej oraz Regulamin Karty Podarunkowej dostępny jest po zalogowaniu na stronie Regulamin Karty podarunkowej dołączony będzie również bezpośrednio do Karty Podarunkowej, wysłanej do Uczestnika Konkursu Przyjmuje się, iż osobą uprawnioną do odbioru Karty Podarunkowej jest Uczestnik Konkursu, którego dane wskazane są w formularzu zamówienia. VI. NAGRODA GŁÓWNA 6.1Nagrodę główną stanowi komputer przenośny marki FUJITSU o wartości PLN wraz z kwotą stanowiącą równowartość 11,11% wartości tego komputera. 6.2Nagroda główna przyznana zostanie Uczestnikowi, który zdobędzie największą ilość Punktów podczas trwania całego Konkursu. 6.3Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator dokona, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, potrącenia kwoty, odpowiadającej wartości należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej, z kwoty wchodzącej w skład Nagrody Głównej. 6.4Nagroda Głowna zostanie wysłana na adres Uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym, na koszt Organizatora. Nagroda główna wysłane będzie imiennie na Uczestnika i jedynie Uczestnik Konkursu jest upoważniony do jej odebrania. VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGR0DY GŁÓWNEJ

5 7.1 W przypadku dostarczenia Nagrody głównej, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności osoby ją wydającej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nagrody głównej należy wypełnić Formularz Reklamacji, w tym uzyskać podpis osoby wydającej Nagrodę głównej. Formularz Reklamacji dostępny będzie u osoby dostarczającej nagrodę. 7.2 Reklamacje, dotyczące uszkodzenia Nagrody głównej będą uwzględniane jedynie na podstawie Formularza Reklamacji. W razie braku wypełnienia Formularza Reklamacji zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że Nagroda główna została przyjęta bez zastrzeżeń. 7.3 Reklamacje z powodu uszkodzenia Nagrody głównej Uczestnik może zgłaszać w terminie 7 dni od dnia odebrania tej Nagrody. W tym celu Uczestnik powinien przesłać Nagrodę główną z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres Motivation Direct Sp. z o.o. ul. Racławicka 5/3, Warszaw a z dopiskiem CYBERBONUS. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego reklamacji. 7.4 Reklamacje, złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym lub bez zachowania procedury reklamacyjnej nie będą rozpatrywane. 7.5 W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji, dotyczącej uszkodzenia Nagrody głównej, Nagroda ta zostanie wymieniona w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę główną tego samego rodzaju. 7.6 Jeżeli postanowienia tego Rozdziału nie stawią inaczej, do rozpatrywania reklamacji dotyczących Nagrody głównej, w szczególności reklamacji związanych z niedostarczeniem zamówionej Nagrody, stosuje się postanowienia rozdziału VIII dotyczące reklamacji z tytułu przebiegu Konkursu. VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU 8.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Motivation Direct Sp. z o.o. ul. Racławicka 5/3, Warszawa, w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 60 dni od dnia jego zakończenia, z dopiskiem: CYBERBONUS. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce. 8.2 Prawo złożenia reklamacji, dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 8.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 8.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 8.5 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 8.6 Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, przewidzianej w niniejszym Regulaminie. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1 Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody. Wszelkie spory, wynikłe z tytułu wykonania

6 zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej. 9.2 Zasady Konkursu określają: wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 9.3 Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej Konkursu, oraz w siedzibie Organizatora. 9.4 Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Organizator, a przetwarzającym dane na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych jest Motivation Direct Sp. z o.o. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo