1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej 10, Niepołomice, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: PL , REGON: (dalej: Organizator ) W imieniu i na rzecz Organizatora, czynności związane z obsługą Promocji wykonuje Koordynator Promocji, którym jest Tomasz Rydzyński zamieszkały w Szczecinie przy ul. Seledynowej 18/10, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOLMIR Tomasz Rydzyński w Szczecinie przy ul. Seledynowej 18/10, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer REGON (dalej: Koordynator ) Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Promocją objęte są produkty Organizatora, oferowane pod marką Royal Canin, z linii Urban Life, wymienione w pkt 3.1. Regulaminu, które zostały oznaczone naklejką Promocji z kodem promocyjnym, oraz zostały zakupione przez Uczestnika Promocji w okresie jej trwania Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych Promocja trwa od dnia 7 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych w powszechnej dystrybucji detalicznej (dalej: czas trwania Promocji ). II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 2.1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, biorące udział w Promocji w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tzn. jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Uczestnicy ). 1

2 2.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Koordynatora Promocji oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Uczestnictwo w Promocji, podanie związanych z tym danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Promocji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Promocji i odbioru wybranej nagrody Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Grabskiej 10, Niepołomice. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania. III. ZASADY REALIZACJI PROMOCJI 3.1. Produkty objęte promocją to: a) Urban Life Small Dog Junior o gramaturze 1,5 kg, 3 kg b) Urban Life Small Dog Adult o gramaturze 1,5 kg, 3 kg i 7,5 kg, c) Urban Life Small Dog Senior o gramaturze 1,5 kg, 3 kg, d) Urban Life Large Dog Junior o gramaturze 3 kg i 9 kg, e) Urban Life Large Dog Adult o gramaturze 3 kg i 9 kg, f) Urban Life Large Dog Senior o gramaturze 3 kg i 9 kg. - oznaczone naklejką Promocji (dalej: Produkty Promocyjne ) Aby otrzymać nagrodę w postaci kubka promocyjnego (dalej: Kubek ) Uczestnik powinien: a) w czasie trwania Promocji nabyć Produkt Promocyjny w charakterze konsumenta, tzn. w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; b) zarejestrować w czasie trwania Promocji na stronie (dalej strona WWW Promocji ) unikalny kod promocyjny (dalej: Kod ) znajdujący się pod naklejką Promocji na opakowaniu Produktu Promocyjnego; c) wybrać jeden z Kubków dostępnych w Promocji, widocznych na stronie WWW Promocji; d) zarejestrować swoje dane osobowe oraz informacje o posiadanym psie na stronie WWW Promocji uzupełniając formularz rejestracyjny Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać: a) imię i nazwisko Uczestnika; b) adres Uczestnika; 2

3 c) adres Uczestnika; d) dane psa (imię, rasa). e) oświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia Formularz rejestracyjny powinien być wypełniony w sposób kompletny i zawierać prawdziwe dane. Formularze rejestracyjne niekompletne, zawierające nieprawdziwe dane nie stanowią podstawy do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania w niej nagrody W Promocji nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt Regulaminu Uczestnik uprawniony jest do zarejestrowania się w Promocji w terminie od 7 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Organizator nie uwzględni zgłoszeń zarejestrowanych po tym terminie Kubek zostanie wysłany do Uczestnika Promocji za pośrednictwem poczty, na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w ciągu 30 dni roboczych od daty przesłania formularza rejestracyjnego do Organizatora za pośrednictwem strony WWW Promocji Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem, że za każdym razem spełni wszystkie wskazane w Regulaminie warunki udziału w Promocji i uzyskania w niej Kubka, w tym zarejestruje Kod inny od Kodów wcześniej przez niego zarejestrowanych Nagroda w postaci Kubka jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagroda o wartości nie przekraczającej 760 zł, uzyskana w sprzedaży premiowej przez konsumentów. IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 4.1. Ewentualne reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane owo na adres Koordynatora: w ciągu 30 dni od zajścia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, w każdym razie nie później niż do 31 sierpnia 2015 r. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na powyższy adres Koordynatora Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, Kod zarejestrowany przez Uczestnika w Promocji, a w przypadku Uczestników którzy zamówili Kubek, również numer zamówienia wysłany do Uczestnika oraz wskazanie opisu ewentualnych nieprawidłowości i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 3

4 4.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Koordynatora nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji w odpowiedzi przesłanej na adres , z którego została przesłana reklamacja w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż to opisano w Regulaminie sposobu wydania Nagród. Uczestnikom nie przysługuje również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego W przypadku zakończenia Promocji w związku z wyczerpaniem zapasów Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie w drodze zawiadomienia zamieszczonego na stronie WWW Promocji oraz za pośrednictwem wiadomości na adres mailowy podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. W razie zakończenia Promocji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nie zostaną naruszone prawa nabyte przez Uczestników przed zakończeniem Promocji. W takiej sytuacji Uczestnicy, którzy nabyli Produkty Promocyjne w okresie trwania Promocji, ale przed jej wcześniejszym zakończeniem, mogą zgłosić swój udział w Promocji w terminie wskazanym w pkt Regulaminu Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie niniejszego Regulaminu w drodze zawiadomienia zamieszczonego na stronie WWW Promocji oraz wysłania wiadomości do wszystkich Uczestników na adresy , z których dokonano zgłoszenia udziału w Promocji Niniejszy Regulamin będzie udostępniany w siedzibie Koordynatora oraz na stronie WWW Promocji w czasie trwania Promocji oraz później, do dnia 15 września 2015 r. 4

5 5.5. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Promocji i zawiera stosowne reguły postępowania, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 5

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo