REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)"

Transkrypt

1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) oraz Usługodawcą jest Alcon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o numerze NIP i REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, nr tel: ( ), (dalej zwana Organizatorem ) Program jest prowadzony od dnia 4 maja 2011 r. na czas nieokreślony, do momentu zakończenia Programu przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedażą w ramach Programu objęte są promocyjne opakowania następujących produktów ALCON (zwanych dalej Produktami ): a) soczewki DAILIES AquaComfort Plus 30 szt., b) soczewki DAILIES AquaComfort Plus 90 szt., c) soczewki DAILIES AquaComfort Plus Multifocal 30 szt., d) soczewki DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt., e) soczewki AIR OPTIX Night&Day Aqua 3 szt., f) soczewki AIR OPTIX Night&Day Aqua 6 szt., g) soczewki AIR OPTIX for ASTIGMATISM 3 szt., h) soczewki AIR OPTIX for ASTIGMATISM 6 szt., i) soczewki AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 3 szt., j) soczewki AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 6 szt., k) soczewki AIR OPTIX AQUA 3 szt., l) soczewki AIR OPTIX AQUA 6 szt., m) soczewki DAILIES TOTAL1 30 szt. n) płyn OPTI FREE 300 ml, o) soczewki AIR OPTIX Colors Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego W Programie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracowników Organizatora rozumie się również osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo rezygnacji z Programu w każdym czasie, zachowując prawa nabyte zgodnie z Regulaminem Celem Programu jest promocja Produktów i zwiększenie ich sprzedaży.

2 II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 2.1. W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nabywają Produkty w salonach optycznych jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego Aby wziąć udział w Programie, należy: a) wejść na stronę i dokonać pełnej rejestracji w Programie, prawidłowo wypełniając dostępny tam Formularz Przystąpienia lub też dokonać tylko skróconej rejestracji polegającej na podaniu numeru telefonu i Kodu, o którym mowa w 3.2. Regulaminu poniżej, albo b) prawidłowo wypełnić Formularz Przystąpienia w wersji papierowej, który jest dostępny w wybranych salonach optycznych prowadzących sprzedaż Produktów, a następnie przesłać go na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-kontaktowani, albo c) prawidłowo wypełnić Formularz Przystąpienia w wersji papierowej, który jest dostępny w wybranych salonach optycznych prowadzących sprzedaż Produktów, a następnie przekazać go sprzedawcy w salonie optycznym sprzedawca prześle wypełniony przez konsumenta Formularz Przystąpienia na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-kontaktowani Formularz Przystąpienia będzie stanowił podstawę do rejestracji danej osoby w Programie, jeżeli został wypełniony prawidłowo i czytelnie (w przypadku Formularza w wersji papierowej). Organizator zastrzega sobie prawo niezarejestrowania w Programie lub wykluczenia z udziału w Programie osób, które w Formularzu Przystąpienia podały nieprawdziwe lub niekompletne dane, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie danej osoby w Programie. W przypadku podania w Formularzu Przystąpienia niekompletnych danych Organizator, jeżeli ma taką możliwość, podejmuje próbę ustalenia brakujących danych Prawidłowo wypełniony Formularz Przystąpienia powinien zawierać: a) imię i nazwisko Uczestnika, b) adres zamieszkania Uczestnika (ulica, numer domu i numer lokalu, jeżeli jest, miasto, kod pocztowy), c) numer telefonu komórkowego Uczestnika, d) adres Uczestnika, e) wskazanie Produktów, których ofertą promocyjną zainteresowany jest Uczestnik, f) określenie, w którym salonie optycznym Uczestnik będzie chciał realizować oferty promocyjne, przy czym wybór tego salonu optycznego może zostać zmieniony przez Uczestnika raz na 12 miesięcy uczestnictwa w Programie g) podpis Uczestnika i datę wypełnienia (w przypadku rejestracji za pomocą Formularza Przystąpienia w wersji papierowej) Po dokonaniu pełnej rejestracji w Programie, o której mowa w pkt , Organizator wyśle do Uczestnika dokonującego rejestracji wiadomość elektroniczną ( ) na podany przez Uczestnika adres potwierdzającą fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi, do której to wiadomości będzie załączony plik w formacie pdf zawierający treść niniejszego Regulaminu Po dokonaniu skróconej rejestracji w Programie polegającej na podaniu numeru telefonu i Kodu, o którym mowa w 3.2. Regulaminu poniżej, Organizator wyśle do Uczestnika dokonującego skróconej rejestracji wiadomość tekstową (SMS) na podany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego, w treści której będzie znajdował się link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej, na której będzie dostępny w postaci

3 pliku w formacie pdf niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi Bezpośrednio po przystąpieniu do Programu w sposób opisany w pkt 2.2.a Organizator przesyła Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego, podany w Formularzu Przystąpienia, hasło do jego indywidualnego konta, na którym gromadzone będą Punkty, w zamian za które Uczestnik otrzymywać będzie Nagrody w Programie (zwanego dalej Kontem Punktowym ) na stronie i dana osoba od razu staje się aktywnym Uczestnikiem Programu. W przypadku osoby, która przystąpiła do Programu w sposób opisany w pkt 2.2.b lub w pkt. 2.2.c, Organizator prześle jej hasło do Konta Punktowego w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Przystąpienia na adres: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-Kontaktowani, na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Przystąpienia i dopiero od tego momentu dana osoba staje się aktywnym Uczestnikiem Programu. Do chwili otrzymania wiadomości z hasłem do Konta Punktowego Uczestnik może tylko rejestrować kody z promocyjnych opakowań Produktów w sposób opisany w pkt 3.7. Loginem do Konta Punktowego Uczestnika jest numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia błędnych lub niepełnych danych, w przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia poprawnych lub uzupełnienia danych Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności hasła i loginu do Konta Punktowego i do ich nieudostępniania oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione loginem i hasłem Uczestnika wynikające z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności zgodnie ze zdaniem poprzedzającym Uczestnik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła do Konta Punktowego, dzwoniąc na Infolinię Programu, której numer telefonu podany jest na stronie Nowe hasło zostanie Uczestnikowi przesłane za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu podany w Formularzu Przystąpienia Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. III. ZASADY PROGRAMU 3.1. Program polega na tym, że Uczestnicy, którzy kupują promocyjne opakowania Produktów, o których mowa w pkt 1.4, i rejestrują kody, o których mowa w punkcie 3.2 poniżej, mogą otrzymać nagrody pieniężne (dalej zwane Nagrodami ) lub darmowe opakowanie Produktu (dalej zwane Gratisem ), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo Uczestnicy, którzy podczas wypełniania Formularza Przystąpienia do Programu zadeklarowali zainteresowanie ofertą Produktów, o których mowa w pkt 1.4, i wyrazili zgodę na wysyłanie im informacji handlowej, mogą otrzymać dedykowane oferty promocyjne na zakupy tych Produktów. Dedykowane oferty promocyjne Uczestnik otrzymuje za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany na Formularzu Przystąpienia o którym mowa w pkt W wiadomości znajduje się Kod Promocyjny, który należy okazać w salonie optycznym. Równocześnie Uczestnik otrzymuje możliwość wydrukowania ze swojego Konta Punktowego na stronie voucher z Kodem Promocyjnym. Kod Promocyjny należy wykorzystać w terminie podanym na voucherze w tym samym salonie optycznym, który Uczestnik wskazał w Formularzu Przystąpienia. Kod Promocyjny z vouchera umieszczany na Koncie Punktowym oraz wysyłany za pomocą wiadomości SMS jest identyczny i może być wykorzystany przez Uczestnika tylko raz.

4 3.2. Na promocyjnych opakowaniach Produktów, o których mowa w pkt 1.4.a-m, z wyłączeniem k) i l) przyklejone są specjalne ulotki promocyjne, a każda ulotka zawiera zdrapkę, pod którą umieszczony jest unikatowy kod (zwany dalej: Kodem ) Po zgromadzeniu przez Uczestnika na jego indywidualnym Koncie Punktowym co najmniej 40 Punktów przyznanych zgodnie z pkt 3.6. poniżej, Uczestnik otrzymuje nagrodę pieniężną stanowiącą iloczyn zgromadzonych Punktów i kwoty 1 zł z zastrzeżeniem jednakże, iż obowiązek zgromadzenia przez Uczestnika salda co najmniej 40 Punktów dotyczy wyłącznie przypadku, w którym Uczestnik nie otrzymał jeszcze Nagrody z tytułu uczestnictwa w Programie. Każdy kolejny Punkt uprawnia Uczestnika do Nagrody wg przelicznika 1 Punkt = 1 zł. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.23, Nagrody przekazywane są za pomocą karty przedpłaconej VISA lub Mastercard (zwanej dalej Kartą ), zasilonej kwotą należnych Nagród. Karta jest przesyłana Uczestnikowi na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia. Organizator ma prawo do telefonicznej weryfikacji adresu zamieszkania Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dzwoniąc na numer telefonu podany w Formularzu Przystąpienia pod rygorem niewydania Karty. Karta wysyłana jest Uczestnikowi w terminie 14 dni od przystąpienia Uczestnika do Programu zgodnie z pkt 2.2.a, pod warunkiem dokonania pełnej rejestracji w Programie lub w terminie 21 dni od przystąpienia Uczestnika do Programu zgodnie z pkt 2.2.b. lub pkt 2.2.c, jednak nie wcześniej niż po zgromadzeniu minimum 40 Punktów na Koncie Punktowym i po przeprowadzeniu przez Organizatora weryfikacji adresu zamieszkania Uczestnika Aby móc korzystać z Nagród, Uczestnik musi zalogować się na swoim Koncie Punktowym na stronie W ciągu 12 kolejnych miesięcy uczestnictwa w Programie Uczestnik może otrzymać łącznie, maksymalnie 240 Punktów za zakupy Produktów, o których mowa w pkt 1.4 a-l oraz dodatkowo maksymalnie 480 Punktów za zakupy Produktów, o których mowa w pkt 1.4 m dokonywane w wybranych przez niego salonach optycznych sprzedających Produkty objęte Programem, przy czym zakupy nie muszą być dokonywane w tym samym salonie. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż w przypadku gdy Uczestnik dokonuje zakupów Produktów, o których mowa w pkt 1.4 a-l oraz równocześnie Produktów, o których mowa w pkt 1.4 m, łączna maksymalna wartość punktów, jaką uczestnik może otrzymać w ciągu 12 kolejnych miesięcy uczestnictwa w Programie wynosi 720 pkt. Każdorazowo, w przypadku gdy Uczestnik nie otrzymał dotychczas Nagrody z tytułu udziału w Programie, Nagroda odpowiadająca ilości wszystkich zgromadzonych przez Uczestnika Punktów jest automatycznie wpłacana na Kartę, w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Uczestnik na swoim Koncie Punktowym zgromadził minimum 40 Punktów pod warunkiem uprzedniej aktywacji karty przez Uczestnika stosownie do instrukcji otrzymanych wraz z kartą. Każdorazowo, w przypadku gdy Uczestnik otrzymał uprzednio Nagrodę z tytułu udziału w Programie, Nagroda odpowiadająca ilości wszystkich zgromadzonych przez Uczestnika Punktów jest automatycznie wpłacana na Kartę, w terminie 5 dni roboczych od dnia naliczenia w systemie informatycznym Programu. Wypłata Nagrody na Kartę skutkuje automatycznie skasowaniem z Konta Punktowego Uczestnika ilości Punktów odpowiadających wypłaconej Nagrodzie. Uczestnik nie nabywa prawa do Nagród po przekroczeniu progu 240 Punktów w ciągu kolejnych 12 miesięcy uczestnictwa w Programie, uprawniających do otrzymania Nagrody wynoszącej 240 zł, która stanowi maksymalną kwotę Nagród w okresie 12-miesięcznym, jak również w przypadku, gdy na Koncie Punktowym w chwili zakończenia Programu zgromadzone jest mniej niż 40 Punktów, a Uczestnik nie otrzymał uprzednio Nagrody z tytułu Uczestnictwa w Programie (odpowiednio 720 pkt jeżeli Uczestnik nabył minimum jedno opakowanie Produktów, o których mowa w pkt 1.4 n w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestnictwa w Programie) Uczestnik zbiera Punkty uprawniające, do otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 3.5 oraz 3.17, Nagród pieniężnych według następujących zasad: a) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus 30 szt. b) 20 Punktów odpowiadających kwocie 20 zł w związku z zakupem Produktu DAILIES

5 Aqua Comfort Plus 90 szt., c) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus Multifocal30 szt., d) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt., e) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX Night&Day Aqua 3 szt., f) 25 Punktów odpowiadających kwocie 25 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX Night&Day Aqua 6 szt., g) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX for ASTIGMATISM 3 szt., h) 25 Punktów odpowiadających kwocie 25 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX for ASTIGMATISM 6 szt., i) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 3 szt., j) 25 Punktów odpowiadających kwocie 25 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 6 szt. k) 20 Punktów odpowiadających kwocie 20 zł w związku z zakupem Produktu DAILIES TOTAL1 30 szt Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik powinien przed terminem zakończenia Programu zarejestrować Kod na swoim Koncie Punktowym, wybierając jeden z następujących sposobów: a) przesyłając Kod za pomocą wiadomości SMS na numer 7168 (koszt SMS 1 zł netto/ 1,23 zł brutto, niezależnie od operatora) lub inny numer wskazany na ulotce, o której mowa w pkt 3.2, z numeru telefonu komórkowego podanego przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia, b) logując się na swoim Koncie Punktowym na stronie oraz wpisując Kod wraz z numerem telefonu komórkowego podanym przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia i wskazując autoryzowany salon optyczny, w którym dokonał zakupu Produktu, z którego rejestruje Kod zgodnie z informacjami podanymi na stronie Po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym Uczestnika Kod ten nie może być już ponownie zarejestrowany w Programie. Jeżeli Uczestnik zauważy, że nalepka na opakowaniu kupowanego przez niego promocyjnego Produktu, o którym mowa w pkt 1.4, jest naruszona, powinien poprosić sprzedawcę o podanie mu innego opakowania promocyjnego Produktu Bezpośrednio po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym ilość Punktów, wynikająca z pkt 3.6 powyżej, zostaje dopisana do Konta Punktowego Uczestnika Uczestnik może otrzymać, zgodnie z pkt 3.16 poniżej, Gratis w postaci jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus 30 szt. albo jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus Multifocal 30 szt. albo jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt. w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 9 opakowań promocyjnych Produktów, o których mowa w pkt 3.6.a lub 3.6.c lub 3.6.d b) albo 3 opakowań promocyjnych Produktów, o których mowa w pkt 3.6.b Uczestnik może otrzymać, zgodnie z pkt 3.16 poniżej, Gratis w postaci jednej pary miesięcznych Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowań Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua, o których mowa w pkt 3.6.e,

6 b) albo 4 opakowań Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua, o których mowa w pkt 3.6.f Uczestnik może otrzymać, zgodnie z pkt 3.16 poniżej, Gratis w postaci jednej pary miesięcznych Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowań Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM, o których mowa w pkt 3.6.g, b) albo 4 opakowań Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM, o których mowa w pkt 3.6.h Uczestnik może otrzymać, zgodnie z pkt 3.16 poniżej, Gratis w postaci jednej pary miesięcznych Produktów AIR OPTIX for MULTIFOCAL w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowań Produktów AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL, o których mowa w pkt 3.6.i, b) albo 4 opakowań Produktów AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL, o których mowa w pkt 3.6.j Lista autoryzowanych salonów optycznych dostępna jest na stronie Jeżeli na podstawie samego Kodu system informatyczny Organizatora nie może zidentyfikować salonu optycznego, w którym Uczestnik zakupił dany Produkt, to Uczestnik zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości SMS lub odpowiedniej informacji widocznej po zalogowaniu na jego Koncie Punktowym i wówczas w celu zaliczenia Kodu do liczby zakupów uprawniających do Gratisu, Uczestnik zostaje poproszony o zalogowanie się na Koncie i wskazanie odpowiedniego salonu optycznego z listy dostępnej na stronie Po zarejestrowaniu na swoim Koncie Punktowym odpowiedniej liczby Kodów, zgodnie z pkt , Uczestnik otrzymuje za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym Kod Promocyjny, który należy okazać w salonie optycznym, aby odebrać Gratis. Równocześnie Uczestnik otrzymuje możliwość wydrukowania ze swojego Konta Punktowego na stronie vouchera z Kodem Promocyjnym. Kod Promocyjny należy wykorzystać nie później niż do 30 dni po zakończeniu Programu w tym samym salonie optycznym, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktów, uprawniającego go do uzyskania vouchera. Kod Promocyjny z vouchera umieszczany na Koncie Punktowym oraz wysyłany za pomocą wiadomości SMS jest identyczny i może być wykorzystany przez Uczestnika tylko raz Na wypadek wątpliwości Organizator informuje, że Uczestnikowi nie przysługuje Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 3.6, w związku z otrzymaniem przez Uczestnika Gratisu, tzn. ten sam zakup nie może stanowić jednocześnie podstawy do przyznania Nagrody pieniężnej i Gratisu Uczestnik może sprawdzać posiadaną na swoim Koncie Punktowym kwotę Nagród lub liczbę Kodów branych pod uwagę przy uzyskaniu prawa do Gratisu, logując się na stronie lub dzwoniąc na Infolinię Programu, której numer telefonu podany jest na stronie W ramach Programu mogą być organizowane akcje dodatkowe, dzięki którym Uczestnicy będą mogli zdobywać większą ilość Punktów lub nowe Nagrody. Akcje dodatkowe będą ogłaszane na stronie wraz z regulaminami takich akcji Przy każdym zasileniu Karty kwotą Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego podanego przez niego w Formularzu Przystąpienia.

7 3.21. Uczestnik może zastrzec Kartę, dzwoniąc na Infolinię Programu. W terminie 21 dni od zastrzeżenia Karty Uczestnik otrzyma pocztą lub przesyłką kurierską nową Kartę, na którą po jej aktywowaniu przez Uczestnika, zgodnie z pkt 3.4., zostaną przelane środki z zastrzeżonej Karty poprzez wykonanie wykupu środków. Opłata za wykup środków pobierana jest z zastrzeżonej Karty zgodnie z aktualnym cennikiem banku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą przez osobę nieuprawnioną od chwili odebrania Karty Uczestnikowi do chwili zastrzeżenia Karty przez Uczestnika Uczestnikowi, który zarejestruje co najmniej 2 kody z opakowań soczewek DAILIES TOTAL1, o których mowa w pkt 1.4 m, przyznawane jest odznaczenie Nowa Era Komfortu o czym Uczestnik informowany jest za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego podanego przez niego w Formularzu Przystąpienia oraz za pośrednictwem swojego profilu na stronie internetowej Programu Uczestnikowi, któremu przyznane zostało odznaczenie Nowa Era Komfortu wydawana jest dedykowana Karta Za-Kontaktowani Nowa Era Komfortu działająca w technologii zbliżeniowej, z zachowaniem procedury wydawania kart opisanej w pkt Organizator zastrzega prawo organizowania specjalnych ofert promocyjnych skierowanych wyłącznie do Uczestników, którym przyznane zostało odznaczenie Nowa Era Komfortu. IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU 4.1. Reklamacje co do przebiegu Programu, w tym usług świadczonych w ramach Programu drogą elektroniczną, powinny być zgłaszane pisemnie na adres: Za-Kontaktowani, ul. Sarmacka 12/2, Warszawa z dopiskiem Reklamacja w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wysłania reklamacji pod adres wskazany w niniejszym punkcie Regulaminu listem poleconym lub przesyłką kurierską Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Brak wszystkich wymienionych elementów nie stoi jednak na przeszkodzie rozpoznaniu reklamacji przez Organizatora, jeżeli na jej podstawie ma on możliwość ustalenia minimalnej treści koniecznej do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji Dokonanie reklamacji niespełniającej wymagań art nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym Reklamacje dotyczące wad wydanych Uczestnikowi Gratisów rozpoznawane są bezpośrednio przez salon optyczny, który wydał Uczestnikowi reklamowany Gratis, na zasadach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), co nie zwalania Organizatora z odpowiedzialności względem Uczestnika.

8 V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ 5.1. W ramach Programu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak: a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Programu, b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Programie za pośrednictwem strony internetowej Programu; c) prowadzenie i udostępnianie indywidualnych internetowych Kont Punktowych dla Uczestników; d) umożliwianie rejestrowania Kodów uprawniających do Nagród i Gratisów za pośrednictwem strony internetowej Programu; e) umożliwianie drukowania voucherów na Gratisy i oferty promocyjne za pośrednictwem strony internetowej Programu; f) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Programu Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej umową ) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą zalogowania się na indywidualne Konto Punktowe Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, przy czym:. a) Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach: - Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie strony internetowej Programu, a w przypadku Uczestników zarejestrowanych poprzez usunięcie Konta Punktowego. - Uczestnik może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również w innej formie. Po spełnieniu przez Organizatora świadczeń wskazanych w pkt 5.1 Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługi określone w pkt 5.1 za wyraźną zgodą Uczestnika. b) Organizatorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy na zasadach określonych w pkt 6.1 i Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 5.7 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

9 5.9. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami Minimalny czas trwania zobowiązań Uczestnika wynikających z umowy to czas obowiązywania umowy. VI. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I ZMIANY REGULAMINU 6.1. Organizator może zakończyć Program i wypowiedzieć umowę, zapewniając odpowiedni termin na realizację praw Uczestników wynikających z niniejszego Regulaminu. Zakończenie Programu może nastąpić w przypadku wyczerpania środków na jego finansowanie, braku oczekiwanych rezultatów, zbyt małej liczby Uczestników lub nadmiernych kosztów funkcjonowania O zakończeniu Programu i t y m s a m y m w y p o w i e d z e n i u u m o w y Organizator poinformuje na stronie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto, każdy Uczestnik Programu zostanie poinformowany o jego zakończeniu, z takim samym 30-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą informacji przesłanej na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia lub za pomocą wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia Uczestnicy mogą rejestrować Kody w Programie w terminie do 10 dni od zakończenia Programu Uczestnicy mogą realizować voucher, o którym mowa w pkt , w terminie do 30 dni od zakończenia Programu, po upływnie tego terminu voucher traci ważność, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany mogą następować wyłącznie w celu zwiększenia atrakcyjności Programu dla Uczestników, tj. dodania nowych Nagród i funkcjonalności Programu, a także gdy zmiana Regulaminu będzie wymagana na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa. Każda zmiana Regulaminu będzie sygnalizowana Uczestnikowi z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia Organizator może w każdym czasie dodawać kolejne salony optyczne do listy autoryzowanych salonów optycznych, o której mowa w pkt W przypadku, gdy dany salon przestał być autoryzowanym salonem optycznym, o którym mowa w pkt , Uczestnik ma prawo kontynuować zbieranie Kodów uprawniających do vouchera w związku z zakupem promocyjnych opakowań Produktów w innym dowolnie wybranym przez Uczestnika autoryzowanym salonie optycznym. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora i na stronie z możliwością pobrania lub wydrukowania.

10 7.2. Zasady Programu określa w sposób wiążący i pełny niniejszy Regulamin. Materiały promocyjno-reklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, dzwoniąc na Infolinię Programu lub przesyłając wniosek o wykluczenie go z Programu na adres Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikające z udziału w Programie, w tym prawo do Gratisów i Nagród, które nabył przed datą rezygnacji Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz ze zm.)) oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa. Dane Uczestników będą zbierane wyłącznie w celu realizacji niniejszego Programu, a w szczególności wydawania im nagród. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 7.5 Uczestnik, w trakcie wypełniania Formularza Przystąpienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka, oraz w trakcie logowania oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Alcon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (administratora danych osobowych) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. Dz.U. z 2014 r. poz ze zm.), w celu realizacji usług, o których mowa w pkt Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 7.7 Dostęp do danych osobowych zgromadzonych w zbiorze posiada danych jedynie Organizator oraz podmioty, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu zgodnie z przepisami prawa. 7.8 Uczestnik, którego dane przetwarzane są w zbiorze danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat: Alcon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa, nr faxu: (..) ( ) - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo