REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej zwane: Produktami ) pod nazwą Promocja Aquarea (dalej zwana: Akcją Promocyjną ) Organizatorem Akcji Promocyjnej jest: Marketing House Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: PL , o kapitale zakładowym ,00 zł. (dalej zwana Organizatorem ), działająca na zlecenie: Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9a, Warszawa, NIP , wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (dalej zwanym: Panasonic ) Akcja Promocyjna realizowana jest w ramach Programu Panasonic Pro Club. Regulamin Programu Panasonic Pro Club dostępny jest na stronie portalu pod adresem: https://panasonicproclub.com/pl_pl/terms/ 1.4. Akcja Promocyjna prowadzona jest za pośrednictwem strony pod adresem (dalej zwana: Strona Akcji Promocyjnej ). Administratorem Strony Akcji Promocyjnej jest Panasonic. Zasady korzystania ze Strony Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności politykę plików cookies i politykę prywatności określają regulaminy dostępne pod adresem Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Akcja Promocyjna trwa od dnia 21 listopada 2014 roku do 17 lutego 2015 roku (zwany dalej Czas Trwania Akcji Promocyjnej ). Uczestnik dokonuje zakupu Produktu w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej. Czas Trwania Akcji Promocyjnej nie obejmuje czasu wydania nagród i ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Rejestracja w Akcji Promocyjnej możliwa jest w terminie od dnia 21 listopada 2014 roku do dnia 20 lutego 2015 roku Produktami objętymi Akcją Promocyjną są wyłącznie nowe oryginalne egzemplarze Produktów, zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pkt 3 niniejszego Regulaminu. O zachowaniu terminu zakupu Produktów, który uprawnia do rejestracji udziału w Akcji Promocyjnej jest data wystawienia dowodu zakupu Produktu. Prawo do udziału w Akcji Promocyjnej mają osoby określone w pkt 2, które dokonały zakupu produktu w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej i dokonały rejestracji w terminie określonym w pkt b) niniejszego Regulaminu Do udziału w Akcji Promocyjnej nie uprawnia nabycie egzemplarza Produktu zagranicą lub od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (np. na aukcji internetowej, giełdzie itp.). 2. UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ 2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.2., w Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnie osoby fizyczne, dokonujące zakupu Produktów jako konsumenci w rozumieniu przepisów art. 22 ¹ kodeksu cywilnego. 1

2 2.2. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyklucza się: a) pracowników Organizatora oraz Panasonic b) członków najbliższych rodzin osób wymienionych w pkt a), Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie b), rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2.3 Osoba, określona w pkt 2.1 i 2.2. powyżej oraz która spełni warunki udziału w Akcji Promocyjnej określone w pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz zaakceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie zwana będzie dalej: "Uczestnikiem", a łącznie uczestnicy Akcji Promocyjnej zwani będą dalej "Uczestnikami". 3. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ 3.1. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej powinny być spełnione następujące warunki: a) w terminie od dnia 21 listopada 2014 roku do dnia 17 lutego 2015 roku kupić u akredytowanego instalatora Panasonic wymienionego w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, przynajmniej jeden nowy, nieużywany, oryginalny Produkt (lista Produktów znajduje się w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu) oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny albo fakturę) określający model zakupionego Produktu i datę zakupu. Lista autoryzowanych instalatorów urządzeń Panasonic dostępna jest na stronie b) w terminie od dnia 21 listopada 2014 roku do dnia 20 lutego 2015 roku zarejestrować się jako Uczestnik oraz zarejestrować kupiony Produkt ( Rejestracja ) za pośrednictwem Strony Akcji Promocyjnej W celu Rejestracji udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik Akcji Promocyjnej podaje dane, zgodnie z funkcjonalnością formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem w tym: podaje i potwierdza adres poczty elektronicznej, podaje i potwierdza proponowane przez Uczestnika hasło, za pomocą, którego będzie logował się na Stronie Akcji Promocyjnej; podaje: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres właściwego urzędu skarbowego); numer telefonu komórkowego; nazwę banku oraz nr rachunku bankowego, którego jest właścicielem, w celu dokonania przez Organizatora przekazania Nagrody w formie premii za zakup zgodnie z pkt. 4 niniejszego Regulaminu; wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Akcji Promocyjnej przez administratora danych osobowych Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9a, Warszawa oraz na udostepnienie tych danych w celu przetwarzania przez Marketing House Sp. z o.o. wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej; może wyrazić (opcjonalnie) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla innych celów marketingowych Panasonic, a także na otrzymywanie informacji handlowych Panasonic za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; wprowadza numer seryjny zakupionego Produktu oraz kopię dowodu zakupu w formie elektronicznej. Wprowadzenie polega na dodaniu kopii dowodu zakupu jako załącznika w formie pliku z rozszerzeniem.pdf,.tif, lub.jpg. 2

3 3.3. Dane osobowe Uczestnika Akcji Promocyjnej w postaci adresu poczty elektronicznej, numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu komórkowego, a także dane w postaci numeru seryjnego Produktu mają charakter unikalny. Ponowna Rejestracja z użyciem tych samych danych Uczestnika (w tym np. tego samego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego) lub ponowna Rejestracja z podaniem tego samego numeru seryjnego Produktu nie jest możliwa Uczestnik Akcji Promocyjnej, który dokonał Rejestracji zgodnie z powyższymi wskazówkami, na podany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość z prośbą o potwierdzenie Rejestracji. Po kliknięciu w podany w wiadomości link rejestracyjny Rejestracja jest potwierdzona, a Uczestnik uzyskuje możliwość logowania się do Strony Akcji Promocyjnej. Login stanowi podany przy Rejestracji adres Uczestnika, a hasłem jest hasło podane przez Uczestnika przy Rejestracji. Pierwsze logowanie następuje automatycznie po kliknięciu w link zawarty w wiadomości . Rejestracja powinna zostać potwierdzona przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w ciągu 48 godzin od wysłania do niego przez Organizatora Akcji Promocyjnej a z prośbą o potwierdzenie, poprzez wejście na podany w tym u link do podstrony Strony Akcji Promocyjnej. W wypadku gdy Uczestnik nie potwierdzi Rejestracji link staje się nieaktywny, a Rejestracja będzie uważana za niedokonaną. Możliwa jest ponowna Rejestracja przez Uczestnika, który nie potwierdził rejestracji w terminie i jego rejestracja jest uważana za niedokonaną. W tym przypadku będzie niezbędne powtórzenie procedury Rejestracji od początku Dokonanie prawidłowej Rejestracji zgodnie z ustępami powyższymi umożliwia logowanie się na Stronie Akcji Promocyjnej z użyciem hasła podanego przez Uczestnika oraz adresu Uczestnika w charakterze loginu Jeżeli osoba określona w pkt niniejszego Regulaminu kupiła więcej niż jeden Produkt, może zgłosić się do Akcji Promocyjnej i zarejestrować tylko jeden kupiony Produkt Po Rejestracji Organizator może zwrócić się do Uczestnika Akcji Promocyjnej, który dokonał Rejestracji, z prośbą o przesłanie w ciągu 14 dni oryginalnego dowodu zakupu Produktu, albo przedstawienie, według wyboru oryginału lub potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii dowodu zakupu Produktu (paragonu fiskalnego lub faktury) określającego model zakupionego Produktu oraz datę zakupu w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej na których wskazano dane zgodne ze zgłoszonymi do Akcji Promocyjnej W razie nieprzedstawienia odpowiedniego dowodu zakupu zgodnie z prośbą i zasadami określonym w pkt w wyznaczonym terminie, Uczestnik Akcji Promocyjnej traci wszelkie prawa związane z Rejestracją. 4. Nagrody 4.1. Nagrodą w Akcji Promocyjnej jest kwota pieniężna o wartości zł (słownie: jeden tysiąc złotych), (zwana dalej: Nagrodą ) oraz nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości nagrody, która zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Uczestnika Każdy Uczestnik może zarejestrować w Akcji Promocyjnej tylko raz i jeden Produkt, chociażby kupił więcej Produktów jest uprawniony do odbioru tylko jednej Nagrody Organizator wyda Nagrody w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła poprawna Rejestracja udziału w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika i weryfikacja zgodnie z pkt 3.1, 3.2 i 3.7. Organizator przyzna i przekaże Nagrody wszystkim Uczestnikom, którzy spełnili warunki określone w niniejszym Regulaminie Nagrody w Akcji Promocyjnej opodatkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3

4 4.5. Uczestnik Akcji Promocyjnej nie jest uprawniony do wymiany Nagrody na nagrodę rzeczową, jak również nie jest uprawniony do zastrzeżenia szczególnych, niewskazanych w niniejszym Regulaminie cech nagrody Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku niezgodności nadesłanej kopii dowodu zakupu Produktu z danymi podanymi podczas Rejestracji zgodnie z pkt. 3 niniejszego Regulaminu Nagroda nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu Nagrody nie wydane w Akcji Promocyjnej pozostają w dyspozycji Organizatora. 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej Uczestnicy powinni zgłaszać do Organizatora w terminie do Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji Reklamacje powinny być przesłane na adres Organizatora: Marketing House Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w obu przypadkach z dopiskiem Promocja Aquarea Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona w formie pisemnej na adres podany w złożonej reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. 6. STRONA AKCJI PROMOCYJNEJ 6.1. Strona Akcji Promocyjnej jest to strona www działająca pod adresem: uruchomiona w celu prowadzenia i obsługi Akcji Promocyjnej. Za pośrednictwem Strony Akcji Promocyjnej możliwa jest Rejestracja do Akcji Promocyjnej. Strona Akcji Promocyjnej pełni również funkcję informacyjną. Strona Akcji Promocyjnej zawiera informacje o Akcji Promocyjnej i jej przebiegu. Za jej pośrednictwem istnieje możliwość Rejestracji Uczestnika Do korzystania ze Strony Akcji Promocyjnej niezbędne jest posiadanie, co najmniej: indywidualnego konta poczty elektronicznej oraz komputera, który podłączony jest do Internetu i spełnia poniższe wymagania: posiada zainstalowany system operacyjny Windows 2000, XP, Vista, 7 lub nowszy, Mac OS 10 lub nowszy posiada zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 8 i wyższą, Firefox 10 i wyższa, Opera 11 i wyższa, Safari 5,Google Chrome 17 i wyższą posiada zainstalowany Adobe Flash Player w wersji 10 lub nowszej Podczas trwania Akcji Promocyjnej dla jej Uczestników będzie udostępniona Infolinia, która będzie pełnić rolę informacyjną co do zasad Akcji Promocyjnej, jej przebiegu oraz Produktów objętych Akcją Promocyjna pod numerem: (22) Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. Koszt połączenia równy jest stawce operatora osoby dzwoniącej. 4

5 6.4. Podczas trwania Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać zapytania i problemy techniczne poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się w części Strony Akcji Promocyjnej (tzw. help desk) pod adresem: 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora: Marketing House Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa w dniach roboczych tj. z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do oraz na Stronie Akcji Promocyjnej Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest: Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9a, Warszawa. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Uczestnicy Akcji Promocyjnej mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w celach i w zakresie wskazanych powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w zakresie zgodnym z przepisami prawa, w tym do przedłużenia Czasu Trwania Akcji Promocyjnej na podstawie pisemnego aneksu do niniejszego Regulaminu zamieszczonego na stronie na Stronie Akcji Promocyjnej : Warunki Akcji Promocyjnej są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Warszawa, dnia r. Organizator: Marketing House Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa. 5

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo