REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 21 kwietnia 2016 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 21 kwietnia 2016 r.)"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 21 kwietnia 2016 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) oraz Usługodawcą jest Alcon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o numerze NIP i REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, nr tel: ( ), (dalej zwana Organizatorem ) Program jest prowadzony od dnia 4 maja 2011 r. na czas nieokreślony, do momentu zakończenia Programu przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedażą w ramach Programu objęte są promocyjne opakowania następujących produktów ALCON (zwanych dalej Produktami ): a) soczewki DAILIES AquaComfort Plus 30 szt., b) soczewki DAILIES AquaComfort Plus 90 szt., c) soczewki DAILIES AquaComfort Plus Multifocal 30 szt., d) soczewki DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt., e) soczewki AIR OPTIX Night&Day Aqua 3 szt., f) soczewki AIR OPTIX Night&Day Aqua 6 szt., g) soczewki AIR OPTIX for ASTIGMATISM 3 szt., h) soczewki AIR OPTIX for ASTIGMATISM 6 szt., i) soczewki AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 3 szt., j) soczewki AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 6 szt., k) soczewki AIR OPTIX plus HydraGlyde 3 szt., l) soczewki AIR OPTIX plus HydraGlyde 6 szt., m) soczewki DAILIES TOTAL1 30 szt. n) soczewki AIR OPTIX AQUA 3 szt., o) soczewki AIR OPTIX AQUA 6 szt., p) płyn OPTI FREE 300 ml, r) soczewki AIR OPTIX Colors Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego W Programie nie mogą brać udziału pracownicy salonów optycznych biorących w nim udział, pracownicy, członkowie organów Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku

2 przysposobienia. Przez pracowników Organizatora rozumie się również osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo rezygnacji z Programu w każdym czasie, zachowując prawa nabyte zgodnie z Regulaminem Celem Programu jest promocja Produktów i zwiększenie ich sprzedaży. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 2.1. W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nabywają Produkty w salonach optycznych jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego Aby wziąć udział w Programie, należy: a) wejść na stronę i dokonać pełnej rejestracji w Programie, prawidłowo wypełniając dostępny tam Formularz Przystąpienia lub też dokonać tylko skróconej rejestracji polegającej na podaniu numeru telefonu i Kodu, o którym mowa w 3.2. Regulaminu poniżej, albo b) prawidłowo wypełnić Formularz Przystąpienia w wersji papierowej, który jest dostępny w wybranych salonach optycznych prowadzących sprzedaż Produktów, a następnie przesłać go na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-kontaktowani, albo c) prawidłowo wypełnić Formularz Przystąpienia w wersji papierowej, który jest dostępny w wybranych salonach optycznych prowadzących sprzedaż Produktów, a następnie przekazać go sprzedawcy w salonie optycznym sprzedawca prześle wypełniony przez konsumenta Formularz Przystąpienia na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-Kontaktowani Formularz Przystąpienia będzie stanowił podstawę do rejestracji danej osoby w Programie, jeżeli został wypełniony prawidłowo i czytelnie (w przypadku Formularza w wersji papierowej). Organizator zastrzega sobie prawo niezarejestrowania w Programie lub wykluczenia z udziału w Programie osób, które w Formularzu Przystąpienia podały nieprawdziwe lub niekompletne dane, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie danej osoby w Programie. W przypadku podania w Formularzu Przystąpienia niekompletnych danych Organizator, jeżeli ma taką możliwość, podejmuje próbę ustalenia brakujących danych Prawidłowo wypełniony Formularz Przystąpienia powinien zawierać: a) imię i nazwisko Uczestnika, b) adres zamieszkania Uczestnika (ulica, numer domu i numer lokalu, jeżeli jest, miasto, kod pocztowy), c) numer telefonu komórkowego Uczestnika, d) adres Uczestnika, e) wskazanie Produktów, których ofertą promocyjną zainteresowany jest Uczestnik, f) określenie, w którym salonie optycznym Uczestnik będzie chciał realizować oferty promocyjne, przy czym wybór tego salonu optycznego może zostać zmieniony przez Uczestnika raz na 12 miesięcy uczestnictwa w Programie g) podpis Uczestnika i datę wypełnienia (w przypadku rejestracji za pomocą Formularza

3 Przystąpienia w wersji papierowej) Po dokonaniu pełnej rejestracji w Programie, o której mowa w pkt , Organizator wyśle do Uczestnika dokonującego rejestracji wiadomość elektroniczną ( ) na podany przez Uczestnika adres potwierdzającą fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi, do której to wiadomości będzie załączony plik w formacie pdf zawierający treść niniejszego Regulaminu Po dokonaniu skróconej rejestracji w Programie polegającej na podaniu numeru telefonu i Kodu, o którym mowa w 3.2. Regulaminu poniżej, Organizator wyśle do Uczestnika dokonującego skróconej rejestracji wiadomość tekstową (SMS) na podany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego, w treści której będzie znajdował się link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej, na której będzie dostępny w postaci pliku w formacie PDF niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi Bezpośrednio po przystąpieniu do Programu w sposób opisany w pkt 2.2.a Organizator przesyła Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego, podany w Formularzu Przystąpienia, hasło do jego indywidualnego konta, na którym gromadzone będą Punkty, w zamian za które Uczestnik otrzymywać będzie Nagrody w Programie (zwanego dalej Kontem Punktowym ) na stronie i dana osoba od razu staje się aktywnym Uczestnikiem Programu. W przypadku osoby, która przystąpiła do Programu w sposób opisany w pkt 2.2.b lub w pkt. 2.2.c, Organizator prześle jej hasło do Konta Punktowego w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Przystąpienia na adres: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w kopercie z dopiskiem Za-Kontaktowani, na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Przystąpienia i dopiero od tego momentu dana osoba staje się aktywnym Uczestnikiem Programu. Do chwili otrzymania wiadomości z hasłem do Konta Punktowego Uczestnik może tylko rejestrować kody z promocyjnych opakowań Produktów w sposób opisany w pkt 3.7. Loginem do Konta Punktowego Uczestnika jest numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia błędnych lub niepełnych danych, w przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia poprawnych lub uzupełnienia danych Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności hasła i loginu do Konta Punktowego i do ich nieudostępniania oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione loginem i hasłem Uczestnika wynikające z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności zgodnie ze zdaniem poprzedzającym Uczestnik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła do Konta Punktowego, dzwoniąc na infolinię Programu, której numer telefonu podany jest na stronie Nowe hasło zostanie Uczestnikowi przesłane za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu podany w Formularzu Przystąpienia Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. III. ZASADY PROGRAMU 3.1. Program polega na tym, że Uczestnicy, którzy kupują promocyjne opakowania Produktów, o których mowa w pkt 1.4 a-m, i rejestrują kody, o których mowa w punkcie 3.2 poniżej, mogą otrzymać nagrody pieniężne (dalej zwane Nagrodami ) lub darmowe opakowanie Produktu (dalej

4 zwane Gratisem ), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo Uczestnicy, którzy podczas wypełniania Formularza Przystąpienia do Programu zadeklarowali zainteresowanie ofertą Produktów, o których mowa w pkt 1.4, i wyrazili zgodę na wysyłanie im informacji handlowej, mogą otrzymać dedykowane oferty promocyjne na zakupy tych Produktów. Dedykowane oferty promocyjne Uczestnik otrzymuje za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany na Formularzu Przystąpienia o którym mowa w pkt W wiadomości znajduje się Kod Promocyjny, który należy okazać w salonie optycznym. Równocześnie Uczestnik otrzymuje możliwość wydrukowania ze swojego Konta Punktowego na stronie voucher z Kodem Promocyjnym. Kod Promocyjny należy wykorzystać w terminie podanym na voucherze w tym samym salonie optycznym, który Uczestnik wskazał w Formularzu Przystąpienia. Kod Promocyjny z vouchera umieszczany na Koncie Punktowym oraz wysyłany za pomocą wiadomości SMS jest identyczny i może być wykorzystany przez Uczestnika tylko raz Na promocyjnych opakowaniach Produktów, o których mowa w pkt 1.4.a-m przyklejone są specjalne ulotki promocyjne, a każda ulotka zawiera zdrapkę, pod którą umieszczony jest unikatowy kod (zwany dalej: Kodem ) Po zgromadzeniu przez Uczestnika na jego indywidualnym Koncie Punktowym co najmniej 20 Punktów przyznanych zgodnie z pkt 3.6. poniżej, Uczestnik otrzymuje nagrodę pieniężną stanowiącą iloczyn zgromadzonych Punktów i kwoty 1 zł z zastrzeżeniem jednakże, iż obowiązek zgromadzenia przez Uczestnika salda co najmniej 20 Punktów dotyczy wyłącznie przypadku, w którym Uczestnik nie otrzymał jeszcze Nagrody z tytułu uczestnictwa w Programie. Każdy kolejny Punkt uprawnia Uczestnika do Nagrody wg przelicznika 1 Punkt = 1 zł, Nagrody przekazywane są za pomocą karty przedpłaconej VISA lub Mastercard (zwanej dalej Kartą ), zasilonej kwotą należnych Nagród. Karta jest przesyłana Uczestnikowi na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia. Organizator ma prawo do telefonicznej weryfikacji adresu zamieszkania Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dzwoniąc na numer telefonu podany w Formularzu Przystąpienia pod rygorem niewydania Karty. Karta wysyłana jest Uczestnikowi w terminie 14 dni od przystąpienia Uczestnika do Programu zgodnie z pkt 2.2.a, pod warunkiem dokonania pełnej rejestracji w Programie lub w terminie 21 dni od przystąpienia Uczestnika do Programu zgodnie z pkt 2.2.b. lub pkt 2.2.c, jednak nie wcześniej niż po zgromadzeniu minimum 20 Punktów na Koncie Punktowym i po przeprowadzeniu przez Organizatora weryfikacji adresu zamieszkania Uczestnika Aby móc korzystać z Nagród, Uczestnik musi zalogować się na swoim Koncie Punktowym na stronie W ciągu 12 kolejnych miesięcy uczestnictwa w Programie Uczestnik może otrzymać łącznie, maksymalnie 240 Punktów za zakupy Produktów, o których mowa w pkt 1.4 a-l oraz dodatkowo maksymalnie 480 Punktów za zakupy Produktów, o których mowa w pkt 1.4 m dokonywane w wybranych przez niego salonach optycznych sprzedających Produkty objęte Programem, przy czym zakupy nie muszą być dokonywane w tym samym salonie. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż w przypadku gdy Uczestnik dokonuje zakupów Produktów, o których mowa w pkt 1.4 a-l oraz równocześnie Produktów, o których mowa w pkt 1.4 m, łączna maksymalna wartość punktów, jaką uczestnik może otrzymać w ciągu 12 kolejnych miesięcy uczestnictwa w Programie wynosi 720 pkt. Każdorazowo, w przypadku gdy Uczestnik nie otrzymał dotychczas Nagrody z tytułu udziału w Programie, Nagroda odpowiadająca ilości wszystkich zgromadzonych przez Uczestnika Punktów jest automatycznie wpłacana na Kartę, w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Uczestnik na swoim Koncie Punktowym zgromadził minimum 20 Punktów pod warunkiem uprzedniej aktywacji karty przez Uczestnika stosownie do instrukcji otrzymanych wraz z kartą. Każdorazowo, w przypadku gdy Uczestnik otrzymał uprzednio Nagrodę z tytułu udziału w Programie, Nagroda odpowiadająca ilości wszystkich zgromadzonych przez Uczestnika Punktów jest automatycznie wpłacana na Kartę, w

5 terminie 5 dni roboczych od dnia naliczenia w systemie informatycznym Programu. Wypłata Nagrody na Kartę skutkuje automatycznie skasowaniem z Konta Punktowego Uczestnika ilości Punktów odpowiadających wypłaconej Nagrodzie. Uczestnik nie nabywa prawa do Nagród po przekroczeniu progu 240 Punktów w ciągu kolejnych 12 miesięcy uczestnictwa w Programie, uprawniających do otrzymania Nagrody wynoszącej 240 zł, która stanowi maksymalną kwotę Nagród w okresie 12- miesięcznym, jak również w przypadku, gdy na Koncie Punktowym w chwili zakończenia Programu zgromadzone jest mniej niż 20 Punktów, a Uczestnik nie otrzymał uprzednio Nagrody z tytułu Uczestnictwa w Programie (odpowiednio 720 pkt jeżeli Uczestnik nabył minimum jedno opakowanie Produktów, o których mowa w pkt 1.4 mw ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestnictwa w Programie) Uczestnik zbiera Punkty uprawniające, do otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 3.5 oraz 3.17, Nagród pieniężnych według następujących zasad: a) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus 30 szt. b) 20 Punktów odpowiadających kwocie 20 zł w związku z zakupem Produktu DAILIES Aqua Comfort Plus 90 szt., c) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus Multifocal30 szt., d) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt., e) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX Night&Day Aqua 3 szt., f) 25 Punktów odpowiadających kwocie 25 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX Night&Day Aqua 6 szt., g) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX for ASTIGMATISM 3 szt., h) 25 Punktów odpowiadających kwocie 25 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX for ASTIGMATISM 6 szt., i) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 3 szt., j) 25 Punktów odpowiadających kwocie 25 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 6 szt. k) 20 Punktów odpowiadających kwocie 20 zł w związku z zakupem Produktu DAILIES TOTAL1 30 szt. l) 5 Punktów odpowiadających kwocie 5 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX plus HydraGlyde 3 szt., m) 10 Punktów odpowiadających kwocie 10 zł w związku z zakupem Produktu AIR OPTIX plus HydraGlyde 6 szt., 3.7. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik powinien przed terminem zakończenia Programu zarejestrować Kod na swoim Koncie Punktowym, wybierając jeden z następujących sposobów: a) przesyłając Kod za pomocą wiadomości SMS na numer 7168 (koszt SMS 1 zł netto/ 1,23 zł brutto, niezależnie od operatora) lub inny numer wskazany na ulotce, o której mowa w pkt 3.2, z numeru telefonu komórkowego podanego przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia, b) logując się na swoim Koncie Punktowym na stronie oraz wpisując Kod wraz z numerem telefonu komórkowego podanym przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia i wskazując autoryzowany salon optyczny, w którym dokonał zakupu Produktu, z którego rejestruje Kod zgodnie z informacjami podanymi na stronie Po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym Uczestnika Kod ten nie może być już ponownie zarejestrowany w Programie. Jeżeli Uczestnik zauważy, że nalepka na opakowaniu kupowanego przez

6 niego promocyjnego Produktu, o którym mowa w pkt 1.4 a-m, jest naruszona, powinien poprosić sprzedawcę o podanie mu innego opakowania promocyjnego Produktu Bezpośrednio po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym ilość Punktów, wynikająca z pkt 3.6 powyżej, zostaje dopisana do Konta Punktowego Uczestnika Uczestnik może otrzymać, zgodnie z pkt 3.17 poniżej, Gratis w postaci jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus 30 szt. albo jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus Multifocal 30 szt. albo jednego opakowania Produktu DAILIES AquaComfort Plus Toric 30 szt. albo jednego opakowania Produktu DAILIES TOTAL 1 30 szt. w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 9 opakowań promocyjnych Produktów, o których mowa w pkt 3.6.a lub 3.6.c lub 3.6.d lub 3.6.k b) albo 3 opakowań promocyjnych Produktów, o których mowa w pkt 3.6.b Uczestnik może otrzymać, zgodnie z pkt 3.17 poniżej, Gratis w postaci jednej pary miesięcznych Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowań Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua, o których mowa w pkt 3.6.e, b) albo 4 opakowań Produktów AIR OPTIX Night&Day Aqua, o których mowa w pkt 3.6.f Uczestnik może otrzymać, zgodnie z pkt 3.17 poniżej, Gratis w postaci jednej pary miesięcznych Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowań Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM, o których mowa w pkt 3.6.g, b) albo 4 opakowań Produktów AIR OPTIX for ASTIGMATISM, o których mowa w pkt 3.6.h Uczestnik może otrzymać, zgodnie z pkt 3.17 poniżej, Gratis w postaci jednej pary miesięcznych Produktów AIR OPTIX for MULTIFOCAL w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowań Produktów AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL, o których mowa w pkt 3.6.i, b) albo 4 opakowań Produktów AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL, o których mowa w pkt 3.6.j Uczestnik może otrzymać, zgodnie z pkt 3.17 poniżej, Gratis w postaci jednej pary miesięcznych Produktów AIR OPTIX plus HydraGlyde w przypadku zakupu w tym samym, autoryzowanym salonie optycznym: a) 8 opakowań Produktów AIR OPTIX plus HydraGlyde, o których mowa w pkt 3.6.l, b) albo 4 opakowań Produktów AIR OPTIX plus HydraGlyde, o których mowa w pkt 3.6.m Lista autoryzowanych salonów optycznych dostępna jest na stronie Jeżeli na podstawie samego Kodu system informatyczny Organizatora nie może zidentyfikować salonu optycznego, w którym Uczestnik zakupił dany Produkt, to Uczestnik zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości SMS lub odpowiedniej informacji widocznej po zalogowaniu na jego Koncie Punktowym i wówczas w celu zaliczenia Kodu do liczby zakupów uprawniających do Gratisu, Uczestnik zostaje poproszony o zalogowanie się na Koncie i wskazanie odpowiedniego salonu optycznego z listy dostępnej na stronie Po zarejestrowaniu na swoim Koncie Punktowym odpowiedniej liczby Kodów, zgodnie z pkt , Uczestnik otrzymuje za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym Kod Promocyjny, który należy okazać w salonie optycznym, aby odebrać Gratis. Równocześnie Uczestnik otrzymuje możliwość wydrukowania ze swojego Konta

7 Punktowego na stronie vouchera z Kodem Promocyjnym. Kod Promocyjny należy wykorzystać nie później niż do 30 dni po zakończeniu Programu w tym samym salonie optycznym, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktów, uprawniającego go do uzyskania vouchera. Kod Promocyjny z vouchera umieszczany na Koncie Punktowym oraz wysyłany za pomocą wiadomości SMS jest identyczny i może być wykorzystany przez Uczestnika tylko raz Na wypadek wątpliwości Organizator informuje, że Uczestnikowi nie przysługuje Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 3.6, w związku z otrzymaniem przez Uczestnika Gratisu, tzn. ten sam zakup nie może stanowić jednocześnie podstawy do przyznania Nagrody pieniężnej i Gratisu Uczestnik może sprawdzać posiadaną na swoim Koncie Punktowym kwotę Nagród lub liczbę Kodów branych pod uwagę przy uzyskaniu prawa do Gratisu, logując się na stronie lub dzwoniąc na Infolinię Programu, której numer telefonu podany jest na stronie W ramach Programu mogą być organizowane akcje dodatkowe, dzięki którym Uczestnicy będą mogli zdobywać większą ilość Punktów lub nowe Nagrody. Akcje dodatkowe będą ogłaszane na stronie wraz z regulaminami takich akcji Przy każdym zasileniu Karty kwotą Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego podanego przez niego w Formularzu Przystąpienia Uczestnik może zastrzec Kartę, dzwoniąc na Infolinię Programu. W terminie 21 dni od zastrzeżenia Karty Uczestnik otrzyma pocztą lub przesyłką kurierską nową Kartę, na którą po jej aktywowaniu przez Uczestnika, zgodnie z pkt 3.4., zostaną przelane środki z zastrzeżonej Karty poprzez wykonanie wykupu środków. Opłata za wykup środków pobierana jest z zastrzeżonej Karty zgodnie z aktualnym cennikiem banku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą przez osobę nieuprawnioną od chwili odebrania Karty Uczestnikowi do chwili zastrzeżenia Karty przez Uczestnika Uczestnikowi, który zarejestruje co najmniej 2 kody z opakowań soczewek DAILIES TOTAL1, o których mowa w pkt 1.4 m, przyznawane jest odznaczenie Nowa Era Komfortu o czym Uczestnik informowany jest za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego podanego przez niego w Formularzu Przystąpienia oraz za pośrednictwem swojego profilu na stronie internetowej Programu Organizator zastrzega prawo organizowania specjalnych ofert promocyjnych skierowanych wyłącznie do Uczestników, którym przyznane zostało odznaczenie Nowa Era Komfortu. IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU 4.1. Reklamacje co do przebiegu Programu, w tym usług świadczonych w ramach Programu drogą elektroniczną, powinny być zgłaszane pisemnie na adres: Za-Kontaktowani, ul. Sarmacka 12/2, Warszawa z dopiskiem Reklamacja w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wysłania reklamacji pod adres wskazany w niniejszym punkcie Regulaminu listem poleconym lub przesyłką kurierską.

8 4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Brak wszystkich wymienionych elementów nie stoi jednak na przeszkodzie rozpoznaniu reklamacji przez Organizatora, jeżeli na jej podstawie ma on możliwość ustalenia minimalnej treści koniecznej do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji Dokonanie reklamacji niespełniającej wymagań art nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym Reklamacje dotyczące wad wydanych Uczestnikowi Gratisów rozpoznawane są bezpośrednio przez salon optyczny, który wydał Uczestnikowi reklamowany Gratis, na zasadach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), co nie zwalania Organizatora z odpowiedzialności względem Uczestnika. V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ 5.1. W ramach Programu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak: a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Programu, b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Programie za pośrednictwem strony internetowej Programu; c) prowadzenie i udostępnianie indywidualnych internetowych Kont Punktowych dla Uczestników; d) umożliwianie rejestrowania Kodów uprawniających do Nagród i Gratisów za pośrednictwem strony internetowej Programu; e) umożliwianie drukowania voucherów na Gratisy i oferty promocyjne za pośrednictwem strony internetowej Programu; f) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Programu Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej umową ) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą zalogowania się na indywidualne Konto Punktowe Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu.

9 5.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, przy czym:. a) Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach: - Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie strony internetowej Programu, a w przypadku Uczestników zarejestrowanych poprzez usunięcie Konta Punktowego. - Uczestnik może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również w innej formie. Po spełnieniu przez Organizatora świadczeń wskazanych w pkt 5.1 Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługi określone w pkt 5.1 za wyraźną zgodą Uczestnika. b) Organizatorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy na zasadach określonych w pkt 6.1 i Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Explorer 9.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 5.7 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami Minimalny czas trwania zobowiązań Uczestnika wynikających z umowy to czas obowiązywania umowy. VI. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I ZMIANY REGULAMINU 6.1. Organizator może zakończyć Program i wypowiedzieć umowę, zapewniając odpowiedni termin na realizację praw Uczestników wynikających z niniejszego Regulaminu. Zakończenie Programu może

10 nastąpić w przypadku wyczerpania środków na jego finansowanie, braku oczekiwanych rezultatów, zbyt małej liczby Uczestników lub nadmiernych kosztów funkcjonowania O zakończeniu Programu i tym samym wypowiedzeniu umowy Organizator poinformuje na stronie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto, każdy Uczestnik Programu zostanie poinformowany o jego zakończeniu, z takim samym 30-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą informacji przesłanej na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia lub za pomocą wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia Uczestnicy mogą rejestrować Kody w Programie w terminie do 10 dni od zakończenia Programu Uczestnicy mogą realizować voucher, o którym mowa w pkt , w terminie do 30 dni od zakończenia Programu, po upływnie tego terminu voucher traci ważność, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany mogą następować wyłącznie w celu zwiększenia atrakcyjności Programu dla Uczestników, tj. dodania nowych Nagród i funkcjonalności Programu, a także gdy zmiana Regulaminu będzie wymagana na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa. Każda zmiana Regulaminu będzie sygnalizowana Uczestnikowi z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia Organizator może w każdym czasie dodawać kolejne salony optyczne do listy autoryzowanych salonów optycznych, o której mowa w pkt W przypadku, gdy dany salon przestał być autoryzowanym salonem optycznym, o którym mowa w pkt , Uczestnik ma prawo kontynuować zbieranie Kodów uprawniających do vouchera w związku z zakupem promocyjnych opakowań Produktów w innym dowolnie wybranym przez Uczestnika autoryzowanym salonie optycznym. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora i na stronie z możliwością pobrania lub wydrukowania Zasady Programu określa w sposób wiążący i pełny niniejszy Regulamin. Materiały promocyjnoreklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, dzwoniąc na Infolinię Programu lub przesyłając wniosek o wykluczenie go z Programu na adres Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikające z udziału w Programie, w tym prawo do Gratisów i Nagród, które nabył przed datą rezygnacji Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.) oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa. Dane Uczestników będą zbierane wyłącznie w celu realizacji

11 niniejszego Programu, a w szczególności wydawania im nagród. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 7.5 Uczestnik, w trakcie wypełniania Formularza Przystąpienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka, oraz w trakcie logowania oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Alcon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (administratora danych osobowych) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.), w celu realizacji usług, o których mowa w pkt Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 7.7 Dostęp do danych osobowych zgromadzonych w zbiorze posiada danych jedynie Organizator oraz podmioty, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu zgodnie z przepisami prawa. 7.8 Uczestnik, którego dane przetwarzane są w zbiorze danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat: Alcon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, Warszawa, nr faxu: (..) ( ) - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data (*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER REGULAMIN PROGRAMU D-KODER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu D-Koder (zwanego dalej Programem ) jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18, kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Regulamin Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Regulamin Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu motywacyjnego Słodkie punktowanie 2.0, zwanego dalej Programem, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 Postanowienia ogólne. 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Odkryj skuteczność kuracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU Trening z przyjaciółmi motywuje podwójnie 1 Definicje 1. Organizator jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE. wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE. wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem programu ZDROWE KIESZONKOWE (zwanego dalej Programem ) jest P2V POLSKA sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami, i jest zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego ZielonoMocni dla Przedstawicieli Handlowych niezależnych dystrybutorów Zielona Budka

Regulamin Programu motywacyjnego ZielonoMocni dla Przedstawicieli Handlowych niezależnych dystrybutorów Zielona Budka Regulamin Programu motywacyjnego ZielonoMocni dla Przedstawicieli Handlowych niezależnych dystrybutorów Zielona Budka I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu motywacyjnego, zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wyprzedź zimę. REGULAMIN PROMOCJI Wyprzedź zimę

Regulamin Promocji Wyprzedź zimę. REGULAMIN PROMOCJI Wyprzedź zimę REGULAMIN PROMOCJI Wyprzedź zimę I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą Wyprzedź zimę (zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros "

Regulamin promocji pod nazwą  Tanie prasowanie z Selgros Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros " 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Tanie prasowanie z Selgros" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin

REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Najlepsza para do pielęgnacji tkanin, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Konto Ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GARETS Garets Club II

REGULAMIN KONKURSU GARETS Garets Club II REGULAMIN KONKURSU GARETS Garets Club II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Garets Club II, zwanego dalej Konkursem jest Motivation Direct Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej produktów marki Tefal oraz marki Moulinex ( Promocja )

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zyskaj pewność lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN PROMOCJI Zyskaj pewność lub zwrot pieniędzy REGULAMIN PROMOCJI Zyskaj pewność lub zwrot pieniędzy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Zyskaj pewność lub zwrot pieniędzy, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl

REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl REGULAMIN PROMOCJI Podkreśl swój styl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Podkreśl swój styl, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rozdajemy bony na zakupy! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienie ogólne Konkursu

1. Postanowienie ogólne Konkursu Regulamin Konkursu Najlepsza Ekipa w rankingu z dnia 29.09.2015 po zmianach wprowadzonych w związku z przedłużeniem programu Remontujesz Punktujesz do dnia 31.12.2015 1. Postanowienie ogólne Konkursu 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EKO PREMIA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EKO PREMIA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EKO PREMIA I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą EKO premia, zwanego dalej Programem jest NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo