REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest Grupa 3 Agencja Reklamowa Jasonek Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Chocimskiej 35/2, Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , o numerze NIP , o numerze REGON , zwana dalej Organizatorem, działająca na zlecenie Sony Europe Limited spółki prawa Anglii i Walii z siedzibą w The Heights, Brooklands, Weybridge Surrey, KT 13 OXW, Wielka Brytania, prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, tj. Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) , zwana dalej również jako Sony Europe Limited Promocja trwa od dnia 6 grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r. lub do wyczerpania puli nagród. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli nagród za pośrednictwem strony internetowej Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego Celem Promocji jest promocja Sony Europe Limited i jego produktów, a przez to zwiększenie sprzedaży tych produktów. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osób, które ukończyły 18 lat i nie są częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) oraz zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dokonują zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w punkcie 2.2. poniżej, w charakterze konsumentów w rozumieniu art k.c. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły 13 lat, mogą brać udział w Promocji jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia Promocją objęte są produkty marki Sony w postaci następujących modeli aparatów fotograficznych (zwane dalej: Produktami): a) DSC-HX60; b) DSC-HX400; c) DSC-RX100M3; d) ILCE-5000; e) ILCE-5100; f) ILCE-6000; g) ILCE-7;

2 h) ILCE-7R; i) ILCE-7S; 2.3. Promocja polega na tym, że za zakup w: sklepie autoryzowanego dealera Sony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzącym sprzedaż detaliczną lub w sklepie internetowym Sony Store Online prowadzonym przez Sony Europe Limited jednego z Produktów, o których mowa w punkcie 2.2. powyżej, każdy Uczestnik otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci specjalnego kodu do pobrania oprogramowania za darmo w ramach sprzedaży premiowej, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w niniejszym Regulaminie. Lista autoryzowanych dealerów biorących udział w Promocji znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu (Załącznik nr 1 jest integralną częścią niniejszego Regulaminu) Aby wziąć udział w Promocji dot. Produktów, o których mowa w punkcie 2.2.a) 2.2.i), osoba, o której mowa w punkcie 2.1. powyżej, jest zobowiązana (poniższe warunki muszą być spełnione łącznie): a) dokonać w czasie trwania Promocji wskazanym w punkcie 1.2. zakupu co najmniej jednego Produktu, wymienionego w punkcie 2.2.a) 2.2.i) w jednym ze sklepów autoryzowanego dealera Sony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzącym sprzedaż detaliczną lub w sklepie internetowym Sony Store Online, b) w czasie trwania Promocji wskazanym w punkcie 1.2. wejść na stronę internetową i zarejestrować zakupiony Produkt. c) otrzymane potwierdzenie rejestracji zakupionego Produktu Uczestnik przesyła na adres dołączając skan dowodu zakupu Produktu (skan paragonu lub skan faktury); jeśli zgłoszenie jest prawidłowe i kompletne, Uczestnik otrzymuje mailem potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia i kod uprawniający do pobrania darmowego oprogramowania Jeśli Uczestnik kupił jeden Produkt spośród wskazanych w punkcie 2.2.a) 2.2.i), a następnie zarejestrował go w sposób wskazany w punkcie 2.4. otrzyma nagrodę w postaci specjalnego kodu umożliwiającego pobranie darmowo oprogramowania: a) za zakup aparatu: DSC-HX60 (pkt 2.2.a)) lub DSC-HX400 (pkt 2.2.b)) lub ILCE (pkt 2.2.d)) Uczestnik otrzyma kod uprawniający do pobrania za darmo 4 aplikacji (Zdjęcie w ruchu, Wielokrotne naświetlanie, Zdjęcie poklatkowe, Oświetlenie portretowe) o łącznej wartości 107,96 zł brutto, b) za zakup aparatu: DSC-RX100M3 (pkt 2.2.c)), ILCE-5100 (pkt 2.2.e)), ILCE-6000 (pkt 2.2.f)), ILCE-7 (pkt 2.2.g)), ILCE-7R (pkt 2.2.h)), ILCE-7S (pkt 2.2.i)) Uczestnik otrzyma kod uprawniający do pobrania za darmo 5 aplikacji (Zdjęcie w ruchu, Wielokrotne naświetlanie, Zdjęcie poklatkowe, Oświetlenie portretowe, Ślad Gwiazd) o łącznej wartości 149,99 zł brutto Pula nagród w postaci kodów wynosi 2000 sztuk Nagroda w postaci specjalnego kodu umożliwiającego pobranie darmowo oprogramowania zostanie wysłana do Uczestnika w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 2.4.b)

3 powyżej lub w najbliższy dzień roboczy, jeżeli zgłoszenie zostało wysłane w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), na adres mailowy tego Uczestnika podany w zgłoszeniu lub, w przypadku niepodania adresu mailowego w zgłoszeniu na adres mailowy, z którego zgłoszenie zostało wysłane. Uczestnik powinien potwierdzić odbiór nagrody, przesyłając do Organizatora maila z informacją, iż otrzymał nagrodę. W przypadku nieodebrania nagrody, odmowy odbioru nagrody, odmowy potwierdzenia odbioru nagrody, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju Uczestnik, który uzyskał nagrodę w Promocji, może dalej brać w niej udział i zdobywać kolejne nagrody, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie i pod warunkiem, że pula nagród nie wyczerpała się Nagrody są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody o wartości nie przekraczającej 760 zł, uzyskane w sprzedaży premiowej przez konsumentów. III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, jak również mailowo na adres w ciągu 30 dni od zakończenia promocji Produktu w ramach niniejszej Promocji, o którym mowa w punkcie 2.2 niniejszego Regulaminu Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dowód zakupu lub jego kopię, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.). Postanowienia wynikające ze zdania poprzedniego nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 4.1. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

4 4.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Sony Europe Limited. Dane będą również przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym w szczególności w celu ustalenia właściwego adresu, na który na zostać wysłana nagroda oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Promocji oraz w niektórych sytuacjach niezbędny dla prawidłowego przeprowadzenia akcji promocyjnej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1 Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 5.2 W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 5.3 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie Lista autoryzowanych dealerów Sony objętych promocją Promocja Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie prowadzona jest w sklepach następujących autoryzowanych dealerów Sony: 1. sklepy Media Markt (autoryzowany dealer: MEDIA MARKT POLSKA sp. z o.o.) 2. sklepy Saturn Planet (autoryzowany dealer: SATURN PLANET sp. z o.o.) 3. sklepy Euro RTV AGD (autoryzowany dealer: "EURO NET" sp. z o.o.) 4. sklepy Media Expert (autoryzowany dealer: Mediaexpert Sp. z o. o.)

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie:

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS Z DNIA 24.07.2015 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: B) Smartfon LG G4c przy zakupie telewizorów ULTRA HD, modeli: 65UF800V, 55UG870V,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo