4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15."

Transkrypt

1 REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł, (dalej Organizator ). 2. Akcja, ani żaden z elementów Akcji, nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540). 3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt Czas trwania Akcji obejmuje okres od roku do roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania puli Premii, wynoszącej 1000 zestawów akcesoriów TastyMoments 5-w-1 (MUZ45XTM1). W przypadku, gdy pula Premii wyczerpie się przed dniem roku, Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia akcji. W takiej sytuacji Organizator umieści na stronie internetowej informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji, tj. przed dniem r. i poda termin wcześniejszego zakończenia Akcji. Fakt zakończenia Akcji przed dniem r. nie narusza praw Uczestników Akcji, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Akcji określone w 2 niniejszego Regulaminu przed dniem wcześniejszego zakończenia Akcji. Mają oni prawo do udziału w Akcji na dotychczasowych zasadach określonych w Regulaminie. 6. Działającym w imieniu Organizatora, realizatorem i wykonawcą Akcji jest A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. z siedzibą w Warszawie (00-131), przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. 138 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , (dalej Agencja ). 7. Definicje podstawowych pojęć użytych w Regulaminie: Akcja: akcja promocyjno - reklamowa (sprzedaż premiowa) wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15 Regulaminu (dalej Urządzenia Promocyjne ) polegająca na przyznaniu premii w postaci zestawu akcesoriów TastyMoments 5-w-1 (MUZ45XTM1) marki Bosch opisanego w 4 Regulaminu (dalej Premia ) przy zakupie w Punkcie Sprzedaży Urządzeń Promocyjnych. Uczestnik Akcji: wyłącznie osoba fizyczna spełniająca warunki określone w 2, nabywająca w Punkcie Sprzedaży Urządzenia Promocyjne do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Punkt Sprzedaży: sklep znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oferujący do sprzedaży Urządzenia Promocyjne.

2 2. Warunki uczestnictwa w Akcji 1. W Akcji mogą wziąć udział Uczestnicy Akcji, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki: a) ukończyli 18 rok życia, b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, d) zapoznali się z treścią Regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia, e) dokonali zakupu Urządzeń Promocyjnych wymienionych w 3 pkt 15, w Punkcie Sprzedaży w terminie od r. do r., f) dokonali zgłoszenia zakupu zgodnie z procedurą opisaną w 3 Regulaminu. Przy czym, warunki od a. do e. powinny być spełnione w momencie rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu. 2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż Urządzeń Promocyjnych i członkowie rodzin w/w osób. 3. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Udział w Akcji i podanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Akcji jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. 5. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora. 3. Zasady Akcji 1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który kupi w Punkcie Sprzedaży w terminie od r. do r. Urządzenia Promocyjne oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w 2 Regulaminu. 2. Premię, określoną w 4 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który (i) kupi w terminie od r. do r. Urządzenia Promocyjne w Punkcie Sprzedaży i (ii) dokona zgłoszenia zakupu (dalej Zgłoszenie ) za pośrednictwem listu poleconego (z dopiskiem na kopercie Roboty Bosch ) na adres Agencji wskazany w 1 pkt. 6 albo przez rejestrację on-line na stronie 3. W przypadku przesłania Zgłoszenia listem poleconym należy do niego dołączyć: - prawidłowo wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon rejestracyjny wycięty z ulotki informacyjnej o Akcji, w tym należy potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego postanowienia (ulotka informacyjna o Akcji z kuponem rejestracyjnym Zgłoszenia jest także dostępna na stronie oraz - kopię dowodu zakupu z wymienionym modelem zakupionego Urządzenia Promocyjnego biorącego udział w Akcji; oraz - kod kreskowy wycięty z opakowania Urządzenia Promocyjnego biorącego udział w Akcji.

3 Zgłoszenie dokonywane za pośrednictwem listu poleconego (wraz z kompletem dokumentów, o których mowa powyżej) powinno zostać przesłane na adres Agencji reklamowej podany w 1 pkt. 6 powyżej,. 4. Rejestracja Zgłoszenia on-line następuje za pomocą formularza WWW znajdującego się na stronie i jest ważna pod warunkiem (i) podania w Zgłoszeniu wymaganych danych, w tym potwierdzenia zapoznania się z postanowienia Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego postanowienia; (ii) dołączenia do Zgłoszenia następujących dokumentów: - skan paragonu dowodu zakupu z wymienionym modelem Urządzenia - skan wyciętego z opakowania Urządzenia kodu kreskowego. 5. Prawidłowo wypełnione Zgłoszenie powinno zawierać : a. Dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu kontaktowego, adresu , numeru konta bankowego, imienia i nazwiska właściciela konta bankowego, a w przypadku Zgłoszenia przesyłanego listem poleconym także własnoręczny podpis uczestnika Akcji zamieszczony na kuponie rejestracyjnym, b. Symbol zakupionego Urządzenia. 6. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do dnia roku lub w ciągu 2 tygodni od dnia wcześniejszego zakończenia Akcji w związku z wyczerpaniem puli nagród na podstawie 1 pkt. 5 powyżej. Po tym terminie Zgłoszenia nie będą rozpatrywane, przy czym liczy się data wysłania Zgłoszenia, a w przypadku Zgłoszenia wysłanego pocztą datę wskazuje stempel pocztowy 7. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli Premii lub przedłużeniu czasu obowiązywania Akcji za pośrednictwem strony internetowej 8. Zgłoszenia Urządzeń Promocyjnych zakupionych przed roku i po roku nie będą rozpatrywane. 9. Premia będzie wysyłana każdorazowo do Uczestnika Akcji po otrzymaniu przez Agencję reklamową (i) Zgłoszenia lub po rejestracji Zgłoszenia on-line przez Uczestnika i po (ii) weryfikacji i potwierdzeniu przez Agencję reklamową zgodności Zgłoszenia z Regulaminem, Premia zostanie wysłana do uczestnika Akcji kurierem w terminie 60 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia, z zastrzeżeniem 3 pkt Regulaminu. 10. Organizator, za pośrednictwem Agencji reklamowej, dokona weryfikacji otrzymanych Zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia. W przypadku, gdy Zgłoszenie jest niezgodne z Regulaminem Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Akcji w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia. W celu weryfikacji Zgłoszenia Organizator ma prawo zażądać okazania mu oryginału dokumentu potwierdzającego zakup Urządzeń. Nienawiązanie kontaktu przez Organizatora (w tym przez Agencję reklamową) w terminie wskazanym powyżej w celu weryfikacji lub uzupełnienia Zgłoszenia, oznacza, że Zgłoszenie jest zgodne z Regulaminem. 11. Na uzupełnienie Zgłoszenia Uczestnik Akcji ma 30 dni od dnia otrzymania żądania uzupełnienia Zgłoszenia. Po upływie tego terminu takie niekompletne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

4 12. W przypadku, o którym mowa w 3 pkt powyżej, 60-dniowy termin na przesłanie Premii na adres podany przez Uczestnika Akcji, biegnie od daty otrzymania przez Organizatora takich uzupełnionych danych 13. Każdy Uczestnik Akcji może wypełnić tylko jeden kupon lub formularz zgłoszeniowy do jednego zakupu Urządzeń Promocyjnych. 14. Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, bądź rzeczowego w zamian za przyznaną Premię określoną w 4 niniejszego Regulaminu. 15. Premia przysługuje w przypadku zakupu jednego z robotów kuchennych objętych promocją tj.: MUM XL: MUMXL40G MUMXL20C MUMXL10T MUM 5: MUM55761 MUM57860 MUM56Z40 MUM54251 MUM54240 MUM54920 MUM54720 MUM54420 MUM52131 MUM Premia 1. Każdy Uczestnik Akcji po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia i potwierdzeniu przez Agencję reklamową zgodności Zgłoszenia z Regulaminem otrzyma Premię w postaci zestawu akcesoriów TastyMoments 5-w-1 (MUZ45XTM1) marki Bosch o wartości rynkowej brutto 261,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden złotych). 2. Pula premii w Akcji jest ograniczona i wynosi 1000 zestawów. 5. Podatki Wydana Uczestnikowi Akcji Premia nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 6. Reklamacje 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Agencji wskazany w 1 pkt 6, lub za pośrednictwem poczty na następujący adres: w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dającego podstawę do wniesienia takiej reklamacji, nie później jednak niż do dnia r.

5 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. 4. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Reklamującego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia. 7. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, Warszawa. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, Administrator powierzył przetwarzanie tych danych Agencji A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. z siedzibą w Warszawie, , ul. Grzybowska 4 lok. 138,. 2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku z rejestracją lub zgłoszeniem udziału w Akcji przetwarzane będą przez Organizatora, w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Akcji) a także w celu zarządzania stroną internetową, przez którą mogą być dokonywane zgłoszenia. Ponadto, informujemy, że dane te są przetwarzane przez Organizatora także w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora, oraz w celach analitycznych i statystycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych. 8. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz w Agencji pod adresem wskazanym w 1 pkt 6 Regulaminu. Jest on także dostępny na następującej stronie internetowej: do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika. 2. W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji, bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji. 3. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres agencji wskazany w 1 pkt 6, lub za pośrednictwem poczty na następujący adres: z dopiskiem: Roboty Bosch.. W imieniu Organizatora

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo