REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I."

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o numerze NIP i REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, zwana dalej Organizatorem Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w sieci sklepów sprzedaży detalicznej (dalej Salony optyczne ). Lista Salonów optycznych dostępna jest na Czas trwania Promocji obejmuje okres od 7 kwietnia 2015 r., do momentu zakończenia Promocji przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w tym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które zgodnie z Regulaminem wymagane są do wzięcia udziału w Promocji Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz Salonów optycznych, o których mowa w pkt 1.2 niniejszego Regulaminu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej. II. Zasady uczestnictwa w Promocji 2.1. Rejestracja Uczestników, zwana dalej Okresem rejestracji odbywa się w dniach od 1 kwietnia 2015 r. do momentu zakończenia Promocji przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w Okresie rejestracji wskazanym w pkt 2.1. powyżej zarejestrują swój udział, jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby, które nie ukończyły 18 lat. Promocja nie jest skierowana do osób dokonujących zakupu Produktów w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Aby wziąć udział w Promocji, osoba spełniająca warunki określone w pkt 2.2. powinna w Okresie rejestracji, o którym mowa w pkt 2.1. powyżej: a) Wejść na stronę: b) Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce CHCĘ NOSIĆ SOCZEWKI, następnie WYPEŁNIJ FORMULARZ I POBIERZ SKIEROWANIE NA BADANIE (dalej: Rejestracja) przez podanie wszystkich poniższych danych: - Imienia - Nazwiska - Adresu - Numeru telefonu - Wskazanie jednego z Salonów optycznych, w którym Uczestnik planuje odbyć wizytę, o których mowa w pkt 1.2 niniejszego Regulaminu c) Następnie, nie później jednak niż do dnia o którym mowa w pkt 4.7, udać się do wskazanego Salonu optycznego wraz z wydrukowanym voucherem uprawniającym do wzięcia udziału w płatnym badaniu wzroku wraz z dopasowaniem soczewek kontaktowych

2 (dalej: Voucher) oraz do odebrania zestawu próbnych soczewek oraz płynów Alcon (dalej: Zestaw Soczewkowy) bezpośrednio we wskazanym Salonie optycznym Dokonanie jednej rejestracji, o której mowa w par. 2.3 uprawnia do otrzymania jednego Vouchera oraz odbioru jednego Zestawu Soczewkowego Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednej Rejestracji W Promocji nie uwzględnia się zgłoszeń, nie zawierających wszystkich danych wymaganych w procesie Rejestracji wskazanych w pkt 2.3 lit. b Po dokonaniu Rejestracji, z zastrzeżeniem pkt 2.6, Uczestnik otrzymuje wiadomość elektroniczną ( ) potwierdzający Rejestrację oraz fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej Regulaminowi wraz z Voucherem oraz Regulaminem w pliku pdf, na adres podany podczas Rejestracji. III. Nagrody w Promocji 3.1. W Promocji przewidziano następujące nagrody: Zestaw Soczewkowy, w łącznej ilości (słownie: dwunastu tysięcy) sztuk, w skład którego wchodzą próbki następujących produktów: - 5 par soczewek jednodniowych DAILIES - 1 para miesięcznych soczewek z rodziny AIR OPTIX - płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych OPTI-FREE PureMoist 60 ml oraz - kod aktywacyjny uprawniający, do uzyskania kuponu rabatowego na 50% upust od ceny zakupu dwóch opakowań 3-szt. lub jednego opakowania 6-szt. miesięcznych soczewek z rodziny AIR OPTIX z dwiema butelkami płynu OPTI-FREE PureMoist 300 ml lub dwóch opakowań 30-szt. jednodniowych soczewek DAILIES ważny w okresie do 30 dni od daty jego otrzymania, który to kupon rabatowy może zostać wykorzystany w Salonie optycznym, w którym odebrano Zestaw Soczewkowy. Warunkiem uzyskania przez Uczestnika kuponu rabatowego, o którym mowa powyżej, jest pełna rejestracja w Programie Za-Kontaktowani wraz z podaniem w procesie Rejestracji we wskazanym Programie Za- Kontaktowani kodu aktywacyjnego dołączonego do Zestawu Soczewkowego Zestaw Soczewkowy nie podlega wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju Voucher stanowi dokument imienny i podlega realizacji wyłącznie przez Uczestnika, którego dane wskazane są na Voucherze, zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami znajdującymi się w jego treści Warunkiem odebrania Zestawu Soczewkowego jest poddanie się płatnemu badaniu wzroku w Salonie optycznym, w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań okaziciela Vouchera do używania produktów wchodzących w skład Zestawu Soczewkowego. Koszt płatnego badania wzroku jest ustalany przez Salon optyczny zgodnie z obowiązującym cennikiem Zestawy Soczewkowe wydawane są zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podatkowego w szczególności z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361). IV. Wydawanie nagród w Promocji 4.1. W ramach Promocji Zestawy Soczewkowe wydawane są (dwunastu tysiącom) Uczestników, którzy jako pierwsi dokonają Rejestracji, o której mowa w pkt. 2.3 niniejszego Regulaminu W sytuacji, gdy z przyczyn określonych w pkt niniejszego Regulaminu Uczestnik nie może wykorzystać Vouchera, prawo do nagrody przepada.

3 4.3. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Uczestnika wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz przekazanie przez Uczestnika pracownikowi Salonu optycznego, nie później niż do dnia, o którym mowa w pkt 4.7, oryginalnego Vouchera w formie czarno-białego lub kolorowego wydruku oraz ustnego oświadczenia, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Promocji zgodnie z pkt 1.5. Regulaminu Nagrodę w Promocji Uczestnik może odebrać osobiście w Salonie optycznym wskazanym w procesie Rejestracji w godzinach pracy tego salonu nie później niż do dnia o którym mowa w pkt Uczestnik potwierdza odbiór nagrody przekazując pracownikowi Salonu optycznego Voucher. 4.6 O zakończeniu Promocji Organizator poinformuje na stronie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem Ostateczny termin wydania nagród w Promocji przypada na 30 dni po ogłoszeniu zakończenia Promocji przez Organizatora. V. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 30 dni od momentu upływu terminu, o którym mowa w pkt 4.7. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem że reklamacje doręczone Organizatorowi później niż 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w pkt 4.7 nie są rozpatrywane przez Organizatora, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń związanych z Promocją zgodnie z pkt 7.1. poniżej. Uczestnik może również, do momentu upływu terminu, o którym mowa w pkt 4.7, doręczyć reklamację bezpośrednio w siedzibie Organizatora Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania oraz dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora z dopiskiem Mój pierwszy raz - reklamacja, jednak dopisek ten nie jest obowiązkowy Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Reklamacje Organizator rozpatruje na podstawie niniejszego Regulaminu Uczestnik o decyzji Organizatora powiadamiany jest listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, Od decyzji Komisji w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Punkt 7.1. Regulaminu stosuje się. VI. Świadczenie usług drogą elektroniczną 6.1. W ramach Promocji Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak: a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Promocji za pośrednictwem strony c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami za pośrednictwem strony w tym również w szczególności Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę lub z chwilą Rejestracji, o której mowa w pkt 2.3. lit. b) Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Promocji.

4 6.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących przypadkach: a) poprzez opuszczenie strony internetowej w tym również w szczególności albo b) w przypadku Uczestników będących konsumentami, którzy dokonali Rejestracji w sposób wskazany w pkt 2.3. lit. b) przez odstąpienie od Umowy, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również w innej formie Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej w tym również w szczególności treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Promocji może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt. 6.8 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć się w sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej Organizator informuje, że strona internetowa może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Uczestnika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami Minimalny czas trwania zobowiązań Uczestnika wynikających z umowy to czas obowiązywania umowy. VII. Postanowienia końcowe 7.1. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszą Promocją przed właściwym sądem powszechnym W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny i pomocniczy Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

5 7.5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są przez administratora danych osobowych jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i wydania nagród. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odebrania nagrody w Promocji Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15. Administratorowi danych przysługuje prawo do przekazania danych osobowych Uczestników promocji innym podmiotom wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji i wydania nagród Uczestnik, w trakcie Rejestracji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Alcon Polska Sp. z o. o. zgodnie z ww. ustawą o ochronie danych osobowych, w celu realizacji usług, o których mowa w pkt 7.5. Załączniki Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od Umowy. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Wzór formularza odstąpienia od Umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat: : i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy Warszawa, nr faksu: , - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) - Data zawarcia Umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

6 - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data (*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM I Wstęp 1. Organizatorem akcji promocyjnej ( Akcja ) jest Hypermedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, NIP: 118-07-46-060,

Bardziej szczegółowo