Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03"

Transkrypt

1 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Wrocław, ul. Piłsudskiego NIP: REGON: j.w Kancelaria Brokerska KO-RO ul. Powstańców Śląskich 54 lok Wrocław tel fax osoba obsługująca: Radosław Koropis tel Pełnomocnictwo w załączeniu, Jednostka administracji państwowej realizująca zadania celowe zmierzające do zmniejszenia zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. Informacje szczegółowe: Zatrudnienie: 151 osób Okres ubezpieczenia: 01 styczeń grudzień 2015 Dotychczasowe ubezpieczenie: STU ERGO Hestia S.A. Szkody w majątku: zgodnie z załącznikiem o przebiegu ubezpieczenia PODSTAWA PRAWNA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro z dnia 04 czerwca 2014 r. (http://piorin.gov.pl/ds-pi/dsstanowienie/) Strona 1 z 8

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie majątku trwałego i ruchomego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia ubezpieczenie komunikacyjne samochodów w zakresie odpowiedzialności cywilnej(oc), autocasco(ac+assistance), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA UBEZPIECZENIA: 1.1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Obejmujące poniższe składniki majątkowe znajdujące się w prawnym posiadaniu Zamawiającego zgodnie z prowadzoną ewidencją. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Rodzaj wartości Uwagi Budynki, ,38 Księgowa brutto Wykaz budynków w trwałym zarządzie załącznik nr 1 Wyposażenie, maszyny i urządzenia w tym sprzęt elektroniczny ,36 Księgowa Brutto Wykaz mienia wg załącznika nr 2 Środki obrotowe ,00 Wartość nabycia Etykiety dla paszportów roślin Gotówka 3 000,00 Środki pieniężne w kasie WIORiN Razem ,40 Zakres ubezpieczenia obligatoryjny: Pełny obejmujący następujące ryzyka: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, dym, sadzę, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, deszcz nawalny, śnieg, grad osunięcia i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi,, następstwa szkód wodociągowych, awaria instalacji wodnokanalizacyjnych, huk ponaddźwiękowy, szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, Strona 2 z 8

3 wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych. Klauzula reprezentantów, Klauzula pośredniego uderzenia pioruna z limitem ,00 zł, Klauzula automatycznego pokrycia z limitem ,00 zł, Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem ,00 zł, Klauzula odstąpienia od stosowania zasady proporcji z limitem 120%. Klauzula odstąpienia od stosowania zasady proporcji w przypadku szkód całkowitych. Zakres ubezpieczenia fakultatywny: Ubezpieczenie mienia określonego w pkt 1.1 na warunkach ryzyk wszystkich (all risk) (akceptacja - 50 punktów, brak akceptacji - 0 punktów) Klauzula rzeczoznawców z limitem ,00 zł (akceptacja - 5 punktów, brak akceptacji - 0 punktów) Klauzula prac budowlano - montażowych z limitem ,00 zł (akceptacja 5 punktów, brak akceptacji - 0 punktów) Klauzula dewastacji z limitem ,00 zł (akceptacja 5 punktów, brak akceptacji - 0 punktów) Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą z limitem do ,00 zł (akceptacja 5 punktów, brak akceptacji - 0 punktów) Klauzula kosztów poszukiwania wycieków z limitem zł ( akceptacja 5 punktów, brak akceptacji - 0 punktów) Klauzula przepięcia z limitem zł ( akceptacja 10 punktów, brak akceptacji - 0 punktów) Franszyza redukcyjna do określenia nie więcej niż 500,00 zł - (maksymalnie 10 punktów; ilość punktów wyliczana proporcjonalnie wg wzoru: 10-((franszyza/500)x10) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 1.2 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Obejmujące poniższe składniki majątkowe znajdujące się w prawnym posiadaniu Zamawiającego zgodnie z prowadzoną ewidencją. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Rodzaj wartości Uwagi Wyposażenie, maszyny i urządzenia w tym sprzęt ,36 Księgowa Brutto Wykaz mienia wg załącznika nr 2 Strona 3 z 8

4 elektroniczny Środki obrotowe ,00 Wartość nabycia Etykiety dla paszportów roślin Gotówka 3 000,00 Środki pieniężne w kasie WIORiN Razem ,36 Zakres ubezpieczenia: Kradzież z włamaniem, rabunku, dewastacji Franszyza redukcyjna: do określenia nie więcej niż 500,00 zł (maksymalna franszyza 10 punktów; ilość punktów wyliczana proporcjonalnie wg wzoru: 10- ((franszyza/500)x10)z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia Odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) Ubezpieczonego związana z prowadzeniem działalności, posiadaniem mienia (w tym w mieniu będącym w trwałym zarządzie) powstałe w wyniku zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, a roszczenia z tego tytułu zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Zakres ubezpieczenia obligatoryjny: odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu najmowanym odpowiedzialność cywilna pracodawcy będąca następstwem wypadków przy pracy; odpowiedzialność cywilma za szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem Zakres ubezpieczenia fakultatywny: Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa - (akceptacja - 10 punktów, brak akceptacji - 0 punktów) Klauzula odstąpienia od rozliczania składki ostatecznej (akceptacja 10 punktów, brak akceptacji - 0 punktów) Strona 4 z 8

5 Franszyza redukcyjna: do określenia nie więcej niż 1 000,00 zł (maksymalna franczyza 10 punktów; ilość punktów wyliczana proporcjonalnie wg wzoru: 10-((franszyza/1000)x10) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Ubezpieczenie komunikacyjne Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne wymienione w załączniku nr 3 Podstawa prawna: Obszar odpowiedzialności: Suma gwarancyjna: Ustawa z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami), zgodnie z ustawą minimalna ustawowa (zgodna z ustawą) Ubezpieczenie Autocasco Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne wymienione w załączniku nr 3 Zakres Ubezpieczenia: Suma gwarancyjna: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wraz z ryzykiem kradzieży całego pojazdu, jego części lub wyposażenia, ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części, zakres terytorialny RP ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyposażenie podstawowe oraz wyposażenie dodatkowe znajdujące się w ubezpieczanych pojazdach Likwidacja szkód w wyspecjalizowanych warsztatach, w przypadku braku naprawy rozliczenie kosztorysowe Ubezpieczyciela akceptowalny jest kosztorysowy system rozliczeń w wypadku pojazdów starszych niż 10 lat zł wartość rzeczywista określona dla poszczególnych pojazdów mechanicznych w załączniku nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku Strona 5 z 8

6 ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju pojazdów wymienionych w załączniku nr 3 Suma gwarancyjna: zł na jedną osobę Ubezpieczenie Assistnace Przedmiot ubezpieczenia: Koszty udzielenia pomocy związanej z pojazdami mechanicznymi wymienionymi w załączniku nr 3 Zakres Ubezpieczenia: Udzielenia pomocy związanej z awarią, uszkodzeniem lub utratą pojazdu w zakresie obejmującym: holowanie pojazdu do siedziby Zamawiającego lub najbliższej stacji obsługi na odległości do 100 km drobne naprawy uszkodzonego pojazdu w tym np. wymiana uszkodzonego koła również w siedzibie zamawiającego. Warunki wspólne do ubezpieczeń komunikacyjnych Zakres fakultatywny Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia dla nowo nabytych pojazdów (akceptacja 70 punktów, brak akceptacji - 0 punktów). POSTANOWIENIA KOŃCOWE Termin składania ofert: r. do godz Termin podpisanie umowy i wystawienia polis: do 15 grudnia 2014 r. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel Mariusz Łuczyk tel wew.38 Osoba kontaktowa z ramienia Brokera: Katarzyna Dobrowolska tel Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci: Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (Załącznik nr 4), Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 5), Ogólne Warunki Ubezpieczeń do poszczególnych rodzajów ochrony ubezpieczeniowej, Kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r. lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli rozpoczęli działalność przed 28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument Strona 6 z 8

7 zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.), Dokument potwierdzający prowadzenie działalność gospodarczej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1808 z późn. zm.) Dokumenty należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci: zeskanowanej na adres faxem na nr 071/ w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat I p) Kryterium wyboru ofert: Cena ofert maksymalnie 10 punktów; waga - 80 % Warunki oferty maksymalnie 10 punktów; waga - 20 % a. W kryterium cena zastosowany zostanie wzór: Ilość punktów oferty = (cena minimalna / cena badanej oferty) x 10 pkt. x 0,8 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) b. W kryterium warunki oferty zastosowany zostanie wzór: Ilość punktów oferty = ( punktów badanej oferty / 205 pkt.) x 10 pkt. x 0,2 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Punkty przyznawane poszczególnym klauzulom fakultatywnym ( 13 pozycji) znajdują się w opisie przedmiotu zapytania. Inne istotne warunki zapytania: Wszystkie podane sumy ubezpieczenia są wartościami brutto z uwzględnieniem podatku VAT i z podatkiem VAT będzie wypłacane ewentualne odszkodowanie. Oferty muszą zawierać zastrzeżenie niezmienności w okresie ubezpieczenia wysokości stawek w poszczególnych rodzajach ubezpieczenia Oferta powinna zawierać wysokość stawek w ubezpieczeniu OC i AC dla pojazdów fabrycznie nowych, zakupionych w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy ubezpieczania. Ubezpieczenie takich pojazdów powinno będzie dokonywane z wyrównaniem okresu ubezpieczenia na dzień 31 grudnia 2015 r. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających (dodatkowych) lub zmniejszających w trakcie trwania ubezpieczenia, stanowiących nie więcej niż 20% wartości niniejszego zamówienia podstawowego. Płatności przelewem: I rata składki po podpisaniu umowy, nie później niż do r., II rata do r. z możliwością spłaty całosci składki w I terminie. Strona 7 z 8

8 Strona 8 z 8

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.03.124.1152 2004.03.09 zm. Dz.U.04.26.225 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 89 2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492 art. 11 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.04.281.2778 art. 1 2006.01.01

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/62 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Bardziej szczegółowo