załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011"

Transkrypt

1 załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011 DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Szpital posiada własne środki transportu do przewożenia chorych i transportu wewnętrznego : pojazdów do przewożenia pacjentów (karetki) oraz służących do transportu wewnętrznego SPZOZ w Sanoku jest zgłoszony jako podatnik VAT. Przeważająca działalność jest zwolniona z podatku VAT. Ustalone sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. INFORMACJE O SZKODOWOŚCI I WYPŁACONYCH ODSZKODOWANIACH Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC) L.p. Rok Ilość szkód Łączna kwota wypłat w PLN (rezerwa na odszkodowanie) Razem: Ubezpieczenie Autocasco (AC) L.p. Rok Ilość szkód Łączna kwota wypłat w PLN (za jedną szkodę) Razem: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) L.p. Rok Ilość szkód Łączna kwota wypłat w PLN Razem: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Okres realizacji zamówienia dla poszczególnych ubezpieczeń komunikacyjnych obejmuje: 12 miesięcy dla każdego pojazdu. Okres ochrony dla poszczególnych ubezpieczeń rozpoczyna się w terminie od do r. zgodnie z okresem ekspiracji aktualnych umów ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające ochronę dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okres 12. miesięcy wskazany w tabelach pojazdów. Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów: zgodnie z TABELAMI A, B, C. 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody Strona 1z7

2 powstałe w związku z ruchem tych pojazdów określone ustawą z dnia 22 maja 2004 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK j (Dz. U. Nr 124, poz z pźn. Zm.). Suma Gwarancyjna --- dla danego pojazdu minimalna, USTAWOWA na dzień zawierania ubezpieczenia tj. zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1154 z pźn. Zm.) Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony z zastrzeżeniem, że wysokość składek podanych w ofercie będzie utrzymana w okresie trwania umowy (wykonywania zamówienia). Zasięg działania polisy /Zakres terytorialny: RP oraz Państwa, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia (kraje należące do Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Chorwacja, Norwegia, Islandia). Umowy ubezpieczenia OC będą potwierdzane dokumentami ubezpieczeniowymi wystawionymi przez Ubezpieczyciela dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, które spełniają wymogi przepisów prawa dotyczące spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokumenty te będą dostarczone minimum 7 dni przed początkiem kolejnego rocznego okresu ubezpieczenia ( z wyłączeniem pojazdów do-ubezpieczanych, dla których dokument będzie wystawiony w dniu zgłaszania do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinach pracy Ubezpieczyciela, dokument zostanie wystawiony niezwłocznie pierwszego dnia roboczego). Franszyza: brak Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy będące własnością lub użytkowane przez ubezpieczonego (leasing, dzierżawa). TABELA A zawiera wykaz pojazdów do ubezpieczenia OC oraz okresy ubezpieczenia 2. Ubezpieczenie Auto-casco pojazdów (AC) Zakres ochrony: Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować co najmniej szkody w pojazdach, wyposażeniu i ogumieniu polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu bądź jego wyposażenia w związku z ruchem i postojem wskutek: a) Zderzenia pojazdów, b) Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, c) Powodzi, zatopienia, gradobicia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego (w tym opadu skażonego substancjami chemicznymi), huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, d) Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, e) Uszkodzenia przez osoby trzecie w tym dewastacji, f) Uszkodzenia pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia Ponadto warunki ubezpieczenia winny obejmować: a) Zniesiony udział własny franczyza redukcyjna w każdej szkodzie, b) Zniesienie amortyzacji części zamiennych pojazdu, z wyłączeniem ogumienia, c) Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia. Strona 2z7

3 Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia dot. ubezpieczenia AC mogą być wystawiane na okres 12 mies. z zastrzeżeniem, że stawki taryfowe podane w ofercie będą utrzymane w okresie trwania umowy (wykonywania zamówienia). Suma ubezpieczenia - Wykonawca określi każdorazowo aktualną wartość pojazdu i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed wystawieniem dokumentów ubezpieczeniowych. Suma ubezpieczeniowa ustalona będzie: - dla pojazdów fabrycznie nowych wg wartości fakturowej brutto - dla pojazdów używanych wartość rynkowa na podstawie wartości wynikających z Audatex, Eurotax lub katalogu Info-Ekspert Wartości Rynkowe z uwzględnieniem aktualnego przebiegu w km, - dla pojazdów używanych specjalnych wartość rynkowa ustalona została na podstawie wartości podanych w katalogu Info-Ekspert Wartości Rynkowe z uwzględnieniem wartości zabudowy. Naprawy bezgotówkowe: Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie napraw na zasadzie bezgotówkowej w warsztatach, w których Zamawiający dokonuje naprawy swoich pojazdów. Wymaga się aby oględziny pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Wyposażenie dodatkowe: pojazdy specjalne wyposażone są w: a) urządzenie nagłaśniające pozwalające z kabiny pojazdu podawać sygnały dźwiękowe, radiostację, b) lampy ostrzegawcze, c) zabudowę wnękową przedziału medycznego (oświetlenie, ogrzewanie, instalacja tlenowa i próżniowa oraz wentylacja). W ramach zawartej umowy ubezpieczenia autocasco ubezpieczone będzie wyposażenie dodatkowe, które stanowi między innymi: sprzęt i urządzenia nie będące seryjnym wyposażeniem fabrycznym w danym modelu pojazdu: sprzęt łączności radiofonicznej i telefonicznej nosze reanimacyjne, transporter do noszy, defibrylator, respirator na czas transportu, ciśnieniomierz stacjonarny zegarowy, wózek kardiologiczny, torby na zestaw reanimacyjny, ssak elektryczny transportowy deska ortopedyczna, krzesełko kardiologiczne, pompy infuzyjne, itp. Stawka taryfowa za ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego będzie równa stawce AC. Zakres terytorialny EUROPA Wartość pojazdów z uwzględnieniem podatku VAT, odszkodowanie płatne z VAT Ustala się, ze nie będą wymagane zdjęcia ani oględziny pojazdów w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu w tym samym zakładzie ubezpieczeń oraz w przypadku zakupu pojazdów fabrycznie nowych. Strona 3z7

4 Dopuszczalne franszyzy /udziały własne: franszyza integralna nie większa niż 500 zł na zdarzenie, brak franszyz redukcyjnych, brak udziałów własnych, bez zmniejszania odszkodowania z tytułu przekroczenia prędkości. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy będące własnością lub użytkowane przez ubezpieczonego (leasing, dzierżawa). Klauzule dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia autocasco będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: * Klauzula zgłaszania szkód * Klauzula stempla bankowego * Klauzula pro rata temporis * Klauzula warunków i taryf * Klauzula odpowiedzialności TABELA B zawiera wykaz pojazdów do ubezpieczenia AC oraz okresy ubezpieczenia: 3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW) Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie dotyczy kierowcy i pasażerów pojazdów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz: a) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, b) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, c) podczas naprawy pojazdu na trasie przejazdu, d) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. Ubezpieczenie winno obejmować świadczenia: a) z tytułu uszczerbku na zdrowiu proporcjonalnie do jego stopnia, b) z tytułu śmierci w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, c) zwrot kosztów leczenia. Suma ubezpieczenia: PLN na każde miejsce w pojeździe i każde zdarzenie objęte ochroną system ryczałtowy Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie będzie wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Franszyza: brak Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy będące własnością lub użytkowane przez ubezpieczonego (leasing, dzierżawa). Klauzule dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia NNW będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: * Klauzula zgłaszania szkód * Klauzula stempla bankowego * Klauzula pro rata temporis * Klauzula warunków i taryf * Klauzula odpowiedzialności TABELA C zawiera wykaz pojazdów do ubezpieczenia NNW oraz okresy ubezpieczenia: Strona 4z7

5 TREŚĆ KLAUZUL Klauzula zgłaszania szkód W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach. Klauzula stempla bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki uznaje się datę dokonania operacji za pomocą bankowości elektronicznej lub datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym. Klauzula Pro Rata Temporis Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia. Klauzula warunków i taryf Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. V. PŁATNOŚĆ SKŁADKI Składka za ubezpieczenie każdego pojazdu płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. TABELA A wykaz pojazdów do ubezpieczenia OC oraz okresy ubezpieczenia: LP Rodzaj pojazdu Marka, typ, model 1 Specjalny T4 2 Specjalny 3 Sanitarny 4 Specjalny karetka 5 Specjalny T4 CRAFTER Rok produkcji Pojemność cm3 Nr rejestracyjny Okres ubezpieczenia RSA54KU RSA86MS RSA08SG FIAT DUCATO RSAF RSA75MS Specjalny RSAN Strona 5z7

6 Sanitarny 8 Specjalny 9 Osobowy Volkswagen Transporter 10 Specjalny POLONEZ KOMBI PLUS 11 Specjalny POLONEZ CARGO 12 Sanitarny 310KA RSA57HG RSA46GS RSAN RSA86FN RSA69FJ RSAE Ciężarowy LUBLIN RSAW Ciężarowy LUBLIN RSAW Sanitarny LUBLIN RSAE Ciężarowy AVIA A 30KS RSAE Specjalny 18 Specjalny Volkswagen Transporter RSA95XU RSA TABELA B - wykaz pojazdów do ubezpieczenia AC oraz okresy ubezpieczenia: L P Rodzaj pojazdu Marka, typ, model Pojemnoś ć Wartość pojazdu ZŁ* Nr rejestracyjny 1 Sanitarny 2 Specjalny 3 Specjalny CRAFTER 4 Specjalny TRANSPORTER 5 Specjalny Okres ubezpieczenia RSA08SG RSAN RSA46GS RSA RSA95XU wartość szacunkowa przed wystawieniem dokumentów ubezpieczeniowych. Wykonawca określi każdorazowo aktualną wartość pojazdu i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, jeżeli odbiega ona od wartości szacunkowej w stopniu przekraczającym +/-10%. Strona 6z7

7 TABELA C - wykaz pojazdów do ubezpieczenia NNW oraz okresy ubezpieczenia: LP Rodzaj pojazdu Marka, typ, model Liczba Rok Nr Okres miejsc produkcji rejestracyjny ubezpieczenia 1 Specjalny T RSA54KU Specjalny 3 Sanitarny 4 Specjalny karetka 5 Specjalny 6 Specjalny 7 Sanitarny T RSA86MS CRAFTER RSA08SG FIAT DUCATO RSAF Specjalny 9 Osobowy Volkswagen Transporter 10 Specjalny POLONEZ KOMBI PLUS RSA75MS RSAN RSA57HG RSA46GS RSAN RSA86FN Specjalny POLONEZ CARGO RSA69FJ Sanitarny 310KA RSAE Ciężarowy LUBLIN RSAW Ciężarowy LUBLIN RSAW Sanitarny LUBLIN RSAE Ciężarowy AVIA A 30KS 1987 RSAE Specjalny TRANSPORTER 18 Specjalny RSA RSA95XU Strona 7z7

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN

PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: I.1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Siedziba: 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 5, Telefon: (012)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET Załącznik Nr 1/B do SIWZ CZĘŚĆ II - PAKIET II - KOMUNIKACJA - UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia pojazdów należących do Zamawiającego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo