Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:"

Transkrypt

1 Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra ,- 2 62NT Nissan Micra ,- 3 64NT Nissan Micra ,- 4 65NT Nissan Micra ,- 5 03EM Opel Astra ,- 6 16UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJ LWS 8994 Daewoo Lublin ,- 21 SAC 5350 YAMAHA SR 250 motocykl ,- 22 SAC 5322 YAMAHA SR 250 motocykl ,- 23 V594 YAMAHA 124 cm 3 RE031 motocykl ,-

2 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 24 21AY Mado przyczepa X967 Mado przyczepa , XV GREW przyczepa , EN Star ciężarowy , KP Star ciężarowy , GX Reanault Trafic ,- 30 EM ,- Fabrycznie nowy 31 EM ,- Fabrycznie nowy 32 EM ,- Fabrycznie nowy 33 EM ,- Fabrycznie nowy

3 Załącznik Nr 3 Szczegółowy wykaz składek dla pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia Lp. Numer rej. Rodzaj pojazdu Marka, typ WARTOŚĆ POJAZDU (w zł) SKŁADKA ROCZNA OC (w zł) STOPA SKŁADKI AC (w zł) SKŁADKA ROCZNA AC (w zł) SKŁADKA ROCZNA NNW (w zł) 1 65NJ Nissan Micra ,- 2 62NT Nissan Micra ,- 3 64NT Nissan Micra ,- 4 65NT Nissan Micra ,- 5 03EM Opel Astra ,- 6 16UJ 7 20UJ 8 22UJ 9 23UJ 10 25UJ 11 26UJ 12 27UJ 13 29UJ 14 30UJ 15 31UJ 16 32UJ 17 33UJ 18 34UJ 19 35UJ

4 LWS 8994 SAC 5350 SAC 5322 V AY 25 X XV 27 53EN 28 65KP 29 83GX 30 EM02 31 EM03 32 EM04 33 EM05 motocykl motocykl motocykl Daewoo Lublin YAMAHA SR 250 YAMAHA SR 250 YAMAHA 124 cm 3 RE , , , ,- przyczepa Mado przyczepa Mado ,- przyczepa GREW ,- ciężarowy Star ,- Reanault Trafic ciężarowy Star , , , , , ,-

5 Załącznik Nr 2 Warunki wymagane dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: - obszar odpowiedzialności : Polska - suma gwarancyjna: zgodnie z ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z 2003r., poz z późn. zmianami) - dotyczy wszystkich pojazdów z załącznika Nr 1 2. Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych: 1). Obszar odpowiedzialności: Polska. 2). Ochroną ubezpieczeniową objęte będą w szczególności trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku: - z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, - podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu, - podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 3). Suma ubezpieczenia wynosi zł na każdego poszkodowanego. 4). Franszyza integralna/redukcyjna: brak 5). Udział własny: brak. 6). Dotyczy wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku Nr Ubezpieczenie Auto Casco: - w zakresie pełnym z ryzykiem kradzieży. - obszar odpowiedzialności: Polska. - franszyza integralna i redukcyjna równa zero. - dotyczy pojazdów wymienionych w załączniku Nr Warunki szczególne: ochrona ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia i godziny dostarczenia zgłoszenia do

6 ubezpieczenia. w wypadku szkody komunikacyjnej dokonywanie przez ubezpieczyciela oględzin pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia AC na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowych zakupionych w autoryzowanych sieciach dealerskich przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin. 5. W trakcie umowy generalnej wszystkie nowo nabywane pojazdy będą ubezpieczane według stawek/składek adekwatnych dla danego rodzaju pojazdu, podanych przez ubezpieczyciela w złożonej ofercie w niniejszym postępowaniu. 6. W zakresie OC i AC pojazdy nowe, które zostaną zakupione lub objęte w posiadanie (leasing) w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy lecz nie później niż z dniem rejestracji pojazdu. 7. W zakresie AC: pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, zakończenia leasingu lub wyrejestrowania, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej: - uwzględnienie szkód w pojazdach odbywających jazdy próbne po naprawie oraz powstałe na placach manewrowych, - dodatkowe wyposażenie samochodów (np. radiotelefon, sprzęt RTV) traktowane jako podstawowe zawiera się w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez naliczania dodatkowej składki.

7 ... Załącznik Nr 4 (nazwa i adres firmy) O F E R T A Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW) oferujemy: 1. Wykonanie usług objętych zamówieniem zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:... zł (słownie:...) 2. Załączamy stosownie do w/w ceny wykaz stawek w rozbiciu na poszczególne pojazdy, a także ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia oraz inne dokumenty wymagane SIWZ. 3. Oświadczamy, że: - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, - zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przystosowania i złożenia oferty, - uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ, - przedstawione w SIWZ warunki zawarcia umowy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane. 4. Wyrażamy zgodę na: - roczną płatność składki, - przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności, - przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych określonych w załączniku nr 2 do SiWZ. 5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i załączamy na tą okoliczność wymagane dokumenty. Ofertę podpisali: 1)... 2)... Dnia,...

8 ... Załącznik Nr 5 (nazwa i adres firmy) Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW) O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że: 1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2. Posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności, 3. Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia, 5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień publicznych (data) (podpis)

9 Załącznik Nr 6 U M O W A Zawarta w dniu... w Sieradzu pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Sieradzu ul. 3 Maja 7 reprezentowanym przez: 1.Henryk Waluda Dyrektora WORD zwanym dalej Ubezpieczającym, a... z siedzibą w... reprezentowanym przez: zwanym dalej Ubezpieczycielem W wyniku wyboru przez Ubezpieczającego oferty Ubezpieczyciela zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę następującej treści: 1 Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem w zakresie OC,AC,NNW przedmiot wyszczególniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 2 Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Ubezpieczyciela w dniu... 3 Składka będzie płatna przez Ubezpieczającego zgodnie z odrębnymi ustaleniami W sprawach nie uregulowanych maja zastosowanie odpowiednie Ogólne warunki Ubezpieczenia wraz z ich zmianami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik do SIWZ) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Ewentualna zmiana Ogólnych Warunków Ubezpieczenia powodująca mniej korzystne zapisy dla Zamawiającego niż zawarte w ofercie są bezskuteczne. 5 Rozwiązanie umowy możliwe jest w trybie określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 6 UBEZPIECZYCIEL: UBEZPIECZAJĄCY:

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia) OFERTA WYKONAWCA/Y*:. (zarejestrowana nazwa Wykonawcy). (zarejestrowany adres Wykonawcy) REGON NIP.. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo