WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego Górnośląskiej Spółki Brokerskiej sp. z o.o. z siedzibą Gliwice ul. Jasna 31b z jednej strony a.. z siedzibą w.. przy ul... wpisanym pod KRS, reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest wskazanie zasad współpracy stron w zakresie zawierania i realizacji umów ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczących pojazdów podlegających rejestracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 2. Wykaz pojazdów przyjętych do ubezpieczenia na lata stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Załącznik nr 1 przedstawia wykaz pojazdów użytkowanych przez jednostki organizacyjne na dzień r. 3. Pojazdy nowo nabyte (tj. fabrycznie nowe, używane) lub przyjęte w użytkowanie na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych, w trakcie obowiązywania umowy zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy. Warunki zgłaszania do ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów zostały określone w 6 umowy. 4. Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej regulują: a) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) b) oferta Ubezpieczyciela wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), c) zapisy niniejszej umowy. 1/12

2 2 Wartość umowy i warunki płatności 1. Łączna wartość składek z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi. brutto (słownie: ). 2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wystawienia polis zgodnie z cenami brutto podanymi w ofercie. 3. Warunki finansowe są stałe do końca trwania umowy i nie podlegają indeksacji. 4. Podstawą do zapłaty składki przez Ubezpieczającego będzie podpisana przez Ubezpieczającego polisa ubezpieczeniowa z okresem na 12 miesięcy wystawiona na: Miasto Gliwice Gliwice ul. Zwycięstwa 21 NIP: Składki ubezpieczeniowe przekazywane będą na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Numer rachunku bankowego będzie każdorazowo wskazany na polisie. 6. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności /treść przelewu/. 7. Składki za poszczególne polisy płatne są jednorazowo na rachunek wskazany w polisie w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia pojazdu. 8. Polisy, dla których okres ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASS rozpoczyna się w miesiącu styczniu będą płatne w następujących terminach: , , Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Ubezpieczonego. 10. Ubezpieczający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową. 11. Ubezpieczający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Umowy ubezpieczenia zawierane będą w zakresie: a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), b) ubezpieczenia pojazdów autocasco (AC+KR), c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pojazdu (NNW), d) ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance (ASS). 2. Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej umowy mają zastosowanie: 2.1 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz.1152 z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej umowie. 2/12

3 2.2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia nr. z dnia Pojazdów Mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Autocasco z uwzględnieniem następujących postanowień: a) zakres ubezpieczenia: - ubezpieczenie autocasco w zakresie pełnym: casco+kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - ubezpieczenie autocasco w zakresie pełnym: casco+kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii dotyczy samochodu Opel Insignia nr rej. SG 0707G (oraz każdego pojazdu zakupionego lub użytkowanego w jego miejsce) Ubezpieczenie autocasco, o którym mowa w pkt 2.2. musi obejmować co najmniej: a) szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia, wnętrza, wskutek: - zderzenia pojazdów, - nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, osmalenia, huraganu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, działania sił przyrody, - działania osób trzecich (np. dewastacja), - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, - kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), kradzieży zuchwałej, - uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielania pomocy medycznej, b) dodatkowe koszty w granicach sumy ubezpieczenia: - zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu na strzeżonym parkingu w okresie nie dłuższym niż 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji/protokołu szkody, - działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody, - dodatkowego badania technicznego w przypadku, gdy w związku ze szkodą została dokonana naprawa w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, c) dodatkowe koszty ponad sumę ubezpieczenia: - holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do 10% sumy ubezpieczenia i nie może przekroczyć równowartości 500 euro, d) wymagane zasady likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań: - oględziny pojazdu w przypadku szkody odbywać się będą na prośbę Ubezpieczonego na terenie wskazanej jednostki organizacyjnej Ubezpieczającego lub we wskazanym warsztacie /serwisie/, gdzie pojazd został przekazany celem naprawy, - w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum dwóch dni roboczych od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/aso. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając koszty materiałów, 3/12

4 części zamiennych oraz stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, - szkody w pojazdach Ubezpieczającego spowodowane przez sprawców (posiadających ubezpieczenie OC) będą wstępnie likwidowane z ubezpieczenia AC Ubezpieczonego, - w przypadku szkody tzw. częściowej, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczonego kserokopii faktur do wartości brutto, - wypłata odszkodowania nastąpi bez potrącenia franszyzy redukcyjnej, bez potrąceń z tytułu udziału własnego, bez wprowadzania procentowego pomniejszenia wartości części przy ustalaniu odszkodowania, zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiana część nadaje się do naprawy czy wymiany i czy była wcześniej naprawiana, franszyza integralna 400,00 zł - brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie w zakresie autocasco. 2.3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nr z dnia z uwzględnieniem następujących postanowień: a) przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, wylew śródmózgowy i udar mózgu, b) zakres ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, powstałych podczas ruchu pojazdu, a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu, c) system świadczeń: - w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, - w przypadku 100% trwałego uszczerbku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, - w przypadku częściowego uszczerbku świadczenie ustalane wg systemu proporcjonalnego, 1% sumy ubezpieczenia odpowiada 1% trwałego uszczerbku, d) świadczenia dodatkowe: - zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, - zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 25% sumy ubezpieczenia (w tym odbudowa stomatologiczna zębów ), - zwrot kosztów leczenia, nie później niż po dwóch latach od daty nieszczęśliwego wypadku do 10% sumy ubezpieczenia, 2.4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance nr z dnia.. jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony z uwzględnieniem następujących postanowień: a) dla pojazdu Opel Insignia nr rej. SG 0707G (oraz każdego zakupionego lub użytkowanego w jego miejsce) zakres ubezpieczenia assistance obejmować będzie co najmniej: 4/12

5 - udzielenie kierowcy i pasażerom pojazdu w czasie ich podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Europy pomocy informacyjnej, technicznej, medycznej w razie awarii samochodu, jego unieruchomienia, kradzieży lub zdarzenia drogowego (kolizji, wypadku), - usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, natomiast w przypadku gdy nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w razie awarii pojazdu, jego unieruchomienia lub zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km, - organizację i pokrycie kosztów dowozu paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem kosztów paliwa lub innych materiałów eksploatacyjnych), - organizację i koszty zakwaterowania kierowcy i pasażerów przez co najmniej dwie doby oraz transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, w przypadku gdy pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu - organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu, zgodnie z poniższymi zasadami: z powodu awarii pojazdu na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni z powodu kolizji/wypadku (zdarzenia) drogowego, dewastacji przez osoby trzecie na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni z powodu kradzieży pojazdu na czas nie dłuższy niż 7 dni - górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do ubezpieczenia assistance dla jednego zdarzenia stanowi kwota odpowiadająca równowartości 2.500,00 euro. 4 Zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą 1. Samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego w wartości do ,00 zł oraz ciężarowe (niezależnie od wartości) co najmniej jedno urządzenie przeciwkradzieżowe. 2. Samochody osobowe oraz ciężarowe w nadwoziu o osobowego wartości powyżej ,00 zł i nie przekraczającej ,00 zł co najmniej dwa urządzenia przeciwkradzieżowe działające niezależnie i różnorodne pod względem spełnianej funkcji. 3. Samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości powyżej ,00 zł trzy niezależne i różnorodne pod względem spełnianej funkcji urządzenia przeciwkradzieżowe, w tym system alarmowania oraz system lokalizacji pojazdów (np. GPS). 4. Ciągniki rolnicze nie wymagane są zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 5 Sumy ubezpieczenia 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): 5/12

6 a) suma gwarancyjna minimalna zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz z późniejszymi zmianami). 2. Ubezpieczenie pojazdów autocasco (AC+KR) suma ubezpieczenia: a) dla celów ustalenia wysokości składki: - pojazdy wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy objęte autocasco oraz pojazdy używane nabyte lub przejęte w trakcie obowiązywania umowy wartość rynkowa z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej, - pojazdy fabrycznie nowe wartość brutto z faktury, b) dla celów ustalenia wysokości odszkodowania: - pojazdy wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy objęte autocasco oraz pojazdy używane nabyte lub przejęte w trakcie obowiązywania umowy wartość rynkowa z dnia wystąpienia szkody, - pojazdy fabrycznie nowe przez pierwsze 12 miesięcy jest równa sumie ubezpieczenia (wartość brutto z faktury) c) suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub ustalana w oparciu o system INFO-EKSPERT, 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pojazdu (NNW): a) suma ubezpieczenia: ,00 zł na jeden pojazd. 6 Zawarcie umowy ubezpieczenia i okres ubezpieczenia 1. Niniejszą umowę zawiera się od r. do r. obejmując ubezpieczeniem pojazdy wchodzące do ubezpieczenia w tym okresie (postanowienia zawarte w niniejszej umowie dotyczą wszystkich polis zawartych w okresie jej obowiązywania). 2. Poszczególne polisy wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC na dany pojazd zostaną zawarte na okres 12 miesięcy, zgodnie z terminem ubezpieczenia danego pojazdu wynikającym z załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Po zakończeniu pierwszego okresu ochrony danego pojazdu będą wystawiane kolejne polisy wraz z potwierdzeniem na dwa kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia. 3. Ustala się następujące okresy ubezpieczenia assistace (ASS): - w przypadku zawarcia umowy w zakresie autocasco, okres ubezpieczenia ASS jest tożsamy z okresem ubezpieczenia autocasco. 4. Dla jednostki organizacyjnej Miejski Zarząd Usług Komunalnych ustala się następujące okresy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków pojazdu (NNW): - w przypadku zawarcia umowy w zakresie autocasco, okres ubezpieczenia NNW jest tożsamy z okresem ubezpieczenia autocasco, - w przypadku braku ochrony w zakresie autocasco, okres ubezpieczenia NNW jest tożsamy z okresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 5. Pojazdy fabrycznie nowe, przyjęte do ubezpieczenia w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będą objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zarejestrowania z zastrzeżeniem zgłoszenia tego faktu 6/12

7 Ubezpieczycielowi do 3 dni roboczych od zarejestrowania. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 6. Pojazdy używane, przyjęte do ubezpieczenia w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będą objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia nabycia z zastrzeżeniem zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi do 3 dni roboczych od dnia nabycia. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 7. W odniesieniu do pojazdów używanych, zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie autocasco nie wymaga oględzin pojazdu, jeżeli zostaje zachowana ciągłość (nie dotyczy dni wolnych od pracy) ubezpieczenia autocasco. W przypadku braku ubezpieczenia autocasco Ubezpieczyciel nie wymaga oględzin pojazdu, jeżeli Ubezpieczony zgłosi fakt nabycia pojazdu w terminie 3 dni roboczych i wykona 2 zdjęcia pojazdu w technice cyfrowej, które prześle do Ubezpieczyciela. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 8. W odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych, zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie autocasco nie wymaga oględzin pojazdu, a suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie faktury zakupu do wartości brutto. 9. W celu ubezpieczenia pojazdów, o których mowa w pkt 5 i 6, Ubezpieczający zobowiązuje się do przekazania Ubezpieczycielowi wniosku z podaniem wymaganego zakresu ubezpieczenia oraz: a) marki, typu pojazdu, b) nr rejestracyjnego, c) nr nadwozia (VIN), d) wartość rynkową/wartość brutto, e) zabezpieczeń antykradzieżowych, f) wartości i rodzaju wyposażenia dodatkowego. 10. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wystawienia polis niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich informacji od Ubezpieczającego, o których mowa w ust Ubezpieczyciel dostarczy Górnośląskiej Spółce Brokerskiej Sp. z o.o. do jej siedziby w Gliwicach, ul. Jasna 31b, polisy wraz z potwierdzeniami w terminie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 7 Stawki ubezpieczeniowe oraz składki 1. Stawki ubezpieczeniowe dla poszczególnych rodzajów pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania umowy będą stałe i niezmienne. Składka OC Stawka AC za Składka NNW Rodzaj pojazdu za pojazd za jeden 12 miesięczny okres pojazd za jeden 12 miesięczny okres za pojazd za jeden 12 miesięczny okres ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia Osobowe Ciężarowe o ładowności do 2,5 t 7/12

8 pow. 2,5 t Specjalne Przyczepy i naczepy Ciągniki rolnicze nie dotyczy Ubezpieczenie assistance Składka ASS za jeden Opel Insignia SG 0707G miesięczny okres ubezpieczenia 2. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia w zakresie OC, AC, NNW pojazdu objętego umową (np. sprzedaż, wyrejestrowanie) Ubezpieczyciel zwróci składkę w terminie 14 dni, w poszczególnym ryzyku za proporcjonalnie niewykorzystany okres ubezpieczenia (liczonych jako liczba pełnych niewykorzystanych dni ubezpieczenia). 3. Przy zwrocie składki nie uwzględnia się kosztów manipulacyjnych. 8 Postanowienia dodatkowe klauzule Do umowy mają zastosowanie poniższe klauzule: 1. Postanowienia dodatkowe do umów ubezpieczenia - klauzule: - klauzula obowiązku monitorowania płatności składki brak płatności składki w pierwszym terminie nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej. Uzgadnia się pomiędzy stronami, iż w razie braku płatności składki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do jej opłacenia oraz wyznaczy kolejny 30 dniowy termin płatności, - klauzula stempla bankowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym Ubezpieczającego lub autoryzację płatności on-line, - klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC+KR pojazdów fabrycznie nowych, używanych, nabytych przez Ubezpieczającego, pod warunkiem zgłoszenia ich do Ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od daty zarejestrowania (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych) lub od daty nabycia (w przypadku pojazdów używanych). Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, - klauzula przekroczenia prędkości - strony ustalają, że przekroczenie prędkości w dowolny sposób i o dowolną wartość nie może być przyczyną stwierdzenia, że szkoda miała miejsce w wyniku rażącego niedbalstwa i nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, - klauzula wieku kierującego - strony ustalają, że wiek kierującego, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, - klauzula braku ważnego badania technicznego strony ustalają, że szkody powstałe w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego, o ile od dnia upływu terminu ważności badania technicznego nie upłynęło więcej niż 30 dni, nie może być podstawą odmowy wypłaty 8/12

9 odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, o ile nie miało to bezpośredniego wpływu na powstanie szkody, - klauzula ważności dokumentów strony ustalają, że szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do kierowania pojazdem, jeżeli w chwili spowodowania szkody nie posiadała uprawnienia do kierowania pojazdem ze względu na utratę jego ważności, o ile od dnia upływu terminu ważności uprawnienia nie upłynęło więcej niż 30 dni, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie zachodzi w przypadku szkód wyrządzonych przez kierującego, którego uprawnienia do prowadzenia pojazdu, przed spowodowaniem szkody, zostały odebrane przez policję lub inne uprawnione instytucje, - klauzula uszkodzenia pojazdu przez przewożony ładunek Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność o szkody powstałe w następstwie niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela nie są objęte szkody wyrządzone przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w kabinie pasażerskiej pojazdu. Klauzula nie ma zastosowania dla pojazdów samochodowych oraz naczep i przyczep przewożących ładunki o charakterze płynnym, gazowym lub sypkim, załadowane w cysternach lub luzem, - zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) jednostkom organizacyjnym miasta Gliwice nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dla faktur dotyczących napraw pojazdów. Suma ubezpieczenia pojazdów jest określana wg wartości brutto, wypłata odszkodowania uwzględnia podatek VAT, - brak zastosowania franszyzy kilometrowej w przypadku korzystania z usług assistance, - wyposażenie dodatkowe do 20% sumy ubezpieczenia pojazdu lub maksymalnie do kwoty ,00 zł, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia. 9 Zasady zgłaszania szkód komunikacyjnych 1. Strony ustalają, że wszystkie szkody dotyczące pojazdów Ubezpieczającego z umów ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszej umowy będą zgłaszane Ubezpieczycielowi lub Górnośląskiej Spółce Brokerskiej Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia powstania szkody. 10 Nadzór i koordynacja 1. Ze strony Ubezpieczyciela za nadzór nad umową odpowiedzialny jest jest Pan/Pani.., tel.., faks, adres Osoba wskazana w pkt 1 odpowiada za doubezpieczenia oraz koordynację spraw związanych z likwidacją szkód, tzn. posiada informacje, kto ze strony Ubezpieczyciela prowadzi konkretną sprawę i będzie udostępniać dane osób, podmiotów likwidujących szkodę. 9/12

10 3. Ze strony Ubezpieczającego/Ubezpieczonego każdorazowo w przypadku zgłaszania szkód oraz w przypadku doubezpieczeń za koordynację spraw odpowiedzialna jest Górnośląska Spółka Brokerska sp. z o.o., w imieniu którego działa: a) Pan/Pani., tel., faks b) Pan/Pani., tel., faks.. 4. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pełni pracownik Urzędu Miejskiego Pan/Pani., tel., faks (a w razie nieobecności pracownik pełniący zastępstwo). 11 Realizacja umowy 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. posiadająca zezwolenie nr 600/99, wpis do rejestru brokerów nr /U. 2. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale w/w brokera i będą wykonywane za jego pośrednictwem. 12 Zmiany umowy 1. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany danych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiany personalne na stanowiskach przedstawicieli stron, o których mowa w 10 nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia stron. 13 Ochrona danych osobowych 1. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 2. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych. 3. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający oświadczają, że dane osobowe stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 10/12

11 4. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu umowy dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe stron umowy, z wyjątkiem oferty przetargowej. 14 Odstąpienie od umowy 1. Ubezpieczonemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; b) Ubezpieczyciel nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Ubezpieczającego złożonego na piśmie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do realizacji umowy, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 2. Ubezpieczonemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach: a) w przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Ubezpieczyciela; c) Ubezpieczyciel nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w 1 umowy. 3. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 15 Postanowienia końcowe 1. W przypadku sprzeczności między treścią niniejszej umowy a treścią polisy ubezpieczenia lub OWU decyduje treść umowy. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz podmiotów, które będą działać w jego imieniu w celu likwidacji szkód. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie czynności związanych z wykonaniem zamówienia. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. polisach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa zamówień publicznych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 6. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 7. Integralną część umowy stanowią: a) załącznik nr 1, b) oferta Ubezpieczyciela wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). 11/12

12 8. Zabrania się Ubezpieczycielowi, zatrudniania w jakiejkolwiek formie pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz jeden dla Górnośląskiej Spółki Brokerskiej Sp. z o.o Ubezpieczyciel Ubezpieczający Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. 12/12

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo