Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej. zawarta w dniu r. w Złotoryi. pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej. zawarta w dniu r. w Złotoryi. pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3. Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej zawarta w dniu r. w Złotoryi pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Z siedzibą przy Aleja Miła 2, Złotoryja reprezentowanym przez: a.... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem reprezentowanym przez: przy udziale brokera ubezpieczeniowego Polskiej Kancelarii Brokerskiej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 7, reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Pawła Janczak, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawarta została umowa następującej treści: 1 Strony umowy 1. Ubezpieczający Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., z siedzibą przy Aleja Miła 2, Złotoryja 1

2 2. Ubezpieczony Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., z siedzibą przy Aleja Miła 2, Złotoryja lub podmiot oddający w użytkowanie/leasing pojazdy wobec których na Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. ciąży obowiązek zawarcia ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów podlegających rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej będących własnością lub w użytkowaniu firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w zakresie: 1) Odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdy mechanicznego (OC i Zielona Karta) 2) Auto casco (AC+KR) 3) Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów (NNW) 4) Assistance (ASS) na okres 12 miesięcy, w terminie od r. do r. Umowa będzie zawarta okres 12 miesięcy od r. do r. obejmując ubezpieczeniem pojazdy wchodzące do ubezpieczenia w tym okresie na okresy roczne zgodnie z okresami ubezpieczenia w załączniku 4 do SIWZ (postanowienia zwarte w umowie dotyczą wszystkich polis zawartych w okresie jej obowiązywania). 2. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych i Szczegółowych Warunków Ubezpieczenia. 3. Wykaz pojazdów przyjętych do ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 3 Cena i warunki płatności 1. Wartość umowy wynosi:. 2. Wartość umowy do końca jej trwania nie podlega indeksacji. 3. Poszczególne polisy wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na dany pojazd z okresem ubezpieczenia na 12 miesięcy, zgodnie z terminem ubezpieczenia dla każdego pojazdu wynikającym z Załącznika nr 4 do umowy. 4. Polisa wystawiona musi zawierać nr rachunku bankowego na który winna zostać przekazana składka ubezpieczeniowa przez Ubezpieczonego. 2

3 5. Składka płatna jest w dwóch równych ratach w terminach: r. oraz r. 6. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako datę zapłaty przez Ubezpieczonego datę obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczającego. 7. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Ubezpieczonego. 8. Ubezpieczyciel odstąpi przy wystawianiu polis od stosowania tzn. składki minimalnej z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. 9. Ubezpieczony nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy oraz polis zawartych w skutek niniejszej umowy. 4 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Umowy ubezpieczenia zawierane będą w zakresie: a. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC i Zielona Karta ), b. ubezpieczenia pojazdów autocasco (AC+KR) c. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW). d. ubezpieczenia komunikacyjnego Assistance, 2. Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej umowy mają zastosowanie: 1) Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124 poz.1152 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej umowie. 2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. 3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AUTOCASCO) z uwzględnieniem następujących postanowień: a. ubezpieczenie Autocasco w zakresie pełnym: casco + kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, b. szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia, wnętrza, wskutek: 3

4 a) zderzenia pojazdów, b) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, c) uszkodzenia przez osoby trzecie dewastacja (w tym również włamanie), d) zdarzeń losowych: pożaru, osmalenia, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, trzęsienia ziemi, zapadania bądź osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, e) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), kradzieży zuchwałej, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu. f) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielania pomocy, g) innych szkód losowych. c. zasady likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań: a) w razie konieczności oględzin pojazdu, odbywać się one będą na terenie wskazanej jednostki organizacyjnej Ubezpieczającego, bądź w punkcie obsługi Ubezpieczyciela o ile ten punkt zlokalizowany jest w mieście właściwym dla siedziby Ubezpieczającego lub w wskazanym warsztacie / serwisie gdzie pojazd został przekazany celem naprawy, b) w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum 72 godzin od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/aso (ASO Autoryzowane Stacje Obsługi). Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach, przy czym ustala się, że maksymalnymi stawkami są stawki roboczogodziny obowiązujące w ASO. c) szkody w pojazdach Ubezpieczającego spowodowane przez zidentyfikowanych sprawców (posiadających ubezpieczenie OC) mogą być posiłkowo likwidowane z ubezpieczenia AC Ubezpieczającego, d) w przypadku szkody tzw. częściowej, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kserokopii faktur f) wypłata odszkodowania bez franszyz redukcyjnych, bez potrąceń z tytułu udziału własnego, zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiana część nadaje się do naprawy czy wymiany i czy była wcześniej naprawiana, koszty roboczo-godzin nie będą obniżane, 4

5 g) konsumpcja sumy ubezpieczenia w zakresie AC+KR zniesiona. h) franszyza integralna 400,- PLN, i) do celów likwidacji szkody przyjmuje się wartość pojazdu ustaloną przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jako wartość rynkową pojazdu na dzień szkody (niezmienność wartości pojazdu w okresie ubezpieczenia) j) rozliczenie szkody może na wniosek Ubezpieczającego przyjąć formułę bezgotówkowego rozliczenia z serwisem pojazdów d. sumy ubezpieczenia. a) dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa b) dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych przez Ubezpieczającego wartość rynkowa określana w oparciu o aktualny katalog Info-Ekspert ustalana przez Ubezpieczyciela w oparciu o system INFO-EKSPERT, suma zostanie zaakceptowana przez Ubezpieczyciela. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględnia się wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu. Suma ubezpieczenia stanowi cenę netto (w razie braku możliwości odliczenia podatku VAT, suma ubezpieczenia stanowić będzie kwotę brutto). c) dla celów kalkulacji składki do oferty wartości rynkowe wszystkich pojazdów podanych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Składka w polisie zostanie naliczona na podstawie stawek podanych w ofercie (w razie braku stawek, liczona jest ona jako stosunek składki do sumy ubezpieczenia). Składka ubezpieczeniowa w ryzyku auto-casco będzie stanowiła iloczyn sumy ubezpieczenia (ustalonej wg zasad określonych w ustępie powyższym) dla poszczególnego pojazdu oraz obowiązującej stawki dla danego pojazdu. 4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance zawierające minimum następujący zakres dla pojazdów: a. osobowych (przewożącym maksymalnie do 9 osób), b. osobowo-ciężarowych i terenowych, c. ciężarowych o d.m.c. do 3,5 tony z zawartym ubezpieczeniem auto casco, assistance w zakresie rozszerzonym zawierające minimum następujący zakres: a) udzielenie natychmiastowej pomocy assistance w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ryzyku autocasco a mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, b) pomoc informacyjną, 5

6 c) koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu lub zorganizowanie parkingu, d) koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego lub miejsca prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej po zdarzeniu objętym ubezpieczeniem, bez limitowania kilometrów e) koszty zakwaterowania co najmniej przez dwie doby, f) koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, g) organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego jeżeli pojazd nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu. 5) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów z uwzględnieniem następujących postanowień: a. Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z użytkowaniem (w tym: jazdy, wsiadania, naprawy, załadunku/wyładunku z pojazdu) pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu, b. Zakres ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie RP, jak również poza jej granicami, powstałych podczas ruchu pojazdu a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu. c. System świadczeń: a) w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości co najmniej 100% sumy ubezpieczenia, b) w przypadku 100% trwałego uszczerbku świadczenie w wysokości co najmniej 100% sumy ubezpieczenia, c) w przypadku częściowego uszczerbku procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku, d. Suma ubezpieczenia: zł na osobę 5 Zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą 1. Pojazdy osobowe, ciężarowo - osobowe, ciężarowo - uniwersalne, ciężarowe o ładowności do 2,5 tony, terenowe, mikrobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do ,00zł bez konieczności stosowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą. 2. Pojazdy osobowe, ciężarowo osobowe, ciężarowo uniwersalne, ciężarowe o ładowności do 2,5 tony, terenowe, mikrobusy o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej ,00zł wymagane będzie jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą. 6

7 3. Pojazdy ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 tony, specjalne, ciągniki siodłowe, ciągniki rolnicze, autobusy, o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powyżej ,00zł wymagane będzie jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą. 6 Sumy ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): a) suma gwarancyjna minimalna zgodnie z Art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fund uszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. nr 124 poz.1152 z 2003r. z późniejszymi zmianami), 2. Ubezpieczenie pojazdów autocasco ( AC+KR) suma ubezpieczenia zgodnie z 4 pkt 2. ust. 3 lit. d. 3. Ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zgodnie z OWU. 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW): suma ubezpieczenia zgodnie z 4 pkt 2. ust. 5 lit. d. 7 Zawarcie umowy ubezpieczenia i okres ubezpieczenia 1. Niniejszą umowę zawiera się na okres 12 miesięcy od r. do r. obejmując ubezpieczeniem pojazdy wchodzące do ubezpieczenia w tym okresie (postanowienia zwarte w niniejszej umowie dotyczą wszystkich polis zawartych w okresie jej obowiązywania). 2. Okres ubezpieczenia pojazdów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy. 3. W odniesieniu do pojazdów wykazanych w załączniku nr 4 do oferty nie wymaga się oględzin pojazdu gdy ubezpieczenie autocasco jest kontynuowane bez jednego dnia przerwy w tym samym lub z innego Towarzystwa Ubezpieczeń. W przypadku zakupu pojazdu nowego odstępuje się od oględzin pojazdu. W przypadku pojazdów nowych umowa zawierana będzie na podstawie faktury zakupu oraz dowodu rejestracyjnego, dla pozostałych pojazdów na podstawie dowodu rejestracyjnego. 4. Ubezpieczający zobowiązuje się do przekazania Ubezpieczycielowi wniosku z podaniem wymaganego zakresu ubezpieczenia oraz: a) marki, typu pojazdu, 7

8 b) nr rejestracyjnego, c) nr nadwozia (VIN), d) zabezpieczeń antykradzieżowych, e) wartości i rodzaju wyposażenia dodatkowego. 8 Stawki ubezpieczeniowe oraz zwrot składki 1. Stawki ubezpieczeniowe dla poszczególnych rodzajów pojazdów w całym okresie obowiązywania umowy nie będą podlegały indeksacji. 2. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia w zakresie OC, AC, Assistance pojazdu i NNW kierowcy i pasażerów objętego umową (np. sprzedaż, wyrejestrowanie) Ubezpieczyciel zwróci składkę w terminie 30 dni, w poszczególnym ryzyku za niewykorzystany okres ubezpieczenia wg zasady pro rata temporis. 3. Przy zwrocie składki nie uwzględnia się kosztów manipulacyjnych. 9 Postanowienia dodatkowe klauzule Do umowy mają zastosowanie poniższe klauzule: 1. Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki uzgadnia się pomiędzy stronami, iż w razie braku płatności składki, Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin oraz wezwie ubezpieczającego do jej opłacenia. Brak płatności składki w pierwszym terminie nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej. 2. Klauzula stempla bankowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym Ubezpieczającego, lub datę obciążenia rachunku Ubezpieczającego. 3. Klauzula przekroczenia prędkości - strony ustalają, że przekroczenie prędkości w dowolny sposób i o dowolną wartość nie może być przyczyną stwierdzenia, że szkoda miała miejsce w wyniku rażącego niedbalstwa i nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela. 4. Klauzula wieku kierującego - strony ustalają, że wiek kierującego, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela. 8

9 5. Klauzula braku ważnego badania technicznego strony ustalają, że szkody powstałe w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego, o ile od dnia upływu terminu ważności badania technicznego nie upłynęło więcej niż 30 dni, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, o ile nie miało to bezpośredniego wpływu na powstanie szkody. 6. Odszkodowanie wypłacane jest wg systemu ubezpieczenia zadeklarowanego przy zawieraniu polisy suma ubezpieczenia brutto oznaczać będzie, że odszkodowanie wypłaca się w kwocie brutto, suma ubezpieczenia netto, oznacza, że odszkodowanie wypłaca się w kwocie netto. 7. Wyposażenie dodatkowe do 20% sumy ubezpieczenia pojazdu i kwoty ,00 zł przyjmowane będzie wg stawek dla umowy auto-casco i wliczone może być w sumę ubezpieczenia pojazdu. 8. Naprawy wszelkich uszkodzeń Ubezpieczający może przeprowadzić przez autoryzowane stacje serwisowe. 9. Stała suma ubezpieczenia - w momencie wystąpienia szkody, za wartość rynkową uznaje się sumę ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy. Oznacza to, że Ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wysokości odszkodowania, pomijając utratę jego wartości w trakcie trwania ubezpieczenia. 10. Warunki umowy o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej będą miały zastosowanie dla wszystkich pojazdów nabywanych przez Ubezpieczającego w trakcie roku. 11. Termin powiadomienia o szkodzie wynosi 7 dni od dnia jej powstania lub 3 dni od daty powzięcia wiadomości o szkodzie. W przypadku niemożliwości powiadomienia ubezpieczyciela o powstałym zdarzeniu szkodowym w terminach określonych powyżej, należy go powiadomić w jak najkrótszym możliwym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie miało to wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości. 12. W przypadku sprzedaży pojazdu, wypowiedzenia umowy przez klienta lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń, ubezpieczyciel zwróci składkę wg zasady pro rata temporis za niewykorzystany okres ochrony. 13. Zachowuje się aktualność ochrony ubezpieczeniowej dla pojazdów nowo nabytych w zakresie auto-casco, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni daty nabycia pojazdu dla AC. 14. W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego może przejąć uszkodzony pojazd w cenie określonej jako pozostałości po szkodzie, a w razie braku takiej zgody (na przejęcie uszkodzonego pojazdu) pomoże w procesie sprzedaży. W razie gdyby w takim trybie uzyskana cena ze sprzedaży pozostałości po szkodzie była niższa niż ustalona w procesie likwidacji szkód, Ubezpieczyciel dopłaci różnicę do wartości odszkodowania w kwocie stanowiącej różnicę pozostałości po szkodzie z wyceny odszkodowawczej od ceny sprzedaży pozostałości. 9

10 10 Nadzór i koordynacja 1. Osoby i telefony kontaktowe w związku z procesem zgłoszenia szkody po stronie Ubezpieczyciela - indywidualnie dla każdego rodzaju ubezpieczeń: a. b. telefon/faks: c. adres: 2. Osoby i telefony kontaktowe w związku z procesem likwidacji szkód po stronie Ubezpieczającego: Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o., a. b. telefon/faks: / c. adres: Rynek 7, Wrocław 3. Ubezpieczający i broker ubezpieczeniowy mogą w trakcie trwania umowy wskazać osoby, telefony i adresy właściwe do wykonywania czynności pomocniczych w związku z czynnościami likwidacji szkód ciążącymi po stronie Ubezpieczającego. 4. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania decyzji dot. zgłoszonych szkód i roszczeń do wiadomości Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do terminowej likwidacji szkód wynikającej z brzmienia art. 817 kodeksu cywilnego. 11 Realizacja umowy 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Polska Kancelaria Brokerska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 7, kod pocztowy , nr zezwolenia 1228/ Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w składce ubezpieczeniowej wszystkich elementów związanych z należytym zrealizowaniem przedmiotowej umowy. 12 Siła wyższa 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia 10

11 zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. 2. Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą. 3. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą. Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 13 Ochrona danych osobowych 1. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy Informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024). 2. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych. 3. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 14 Postanowienia końcowe 1. W przypadku sprzeczności między treścią niniejszej umowy a treścią polisy ubezpieczenia lub OWU decyduje treść niniejszej umowy. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie czynności związanych z wykonaniem zamówienia. 3. Zmiany danych kontaktowych których mowa w 10 nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia stron. 11

12 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa zamówień publicznych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 6. Integralną część umowy stanowią ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). 7. Zabrania się Ubezpieczycielowi zatrudniania w jakiejkolwiek formie pracowników Ubezpieczającego do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz jeden dla brokera ubezpieczeniowego. UBEZPIECZYCIEL UBEZPIECZONY BROKER UBEZPIECZENIOWY 12

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/533/2005 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo