UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE"

Transkrypt

1 UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), przy ulicy Kruczej 38/42, reprezentowanym przez: zwanym dalej Ubezpieczającym a. z siedzibą w, przy ul. reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej Ubezpieczycielem. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta z Ubezpieczycielem wyłonionym w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), i określa warunki ubezpieczenia oraz zasady wzajemnej współpracy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych dla floty pojazdów stanowiących własność lub będących w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie innego niż prawo własności tytułu prawnego. Spis pojazdów zawarty jest w załączniku numer 1 do umowy. 2. Ubezpieczający wskazuje do wykonywania czynności związanych z obsługą i wykonywaniem niniejszej umowy Spółkę: AKMA-BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Poleska 27, zwaną dalej Brokerem. 3. Jednostką Ubezpieczyciela odpowiedzialną za obsługę niniejszej umowy jest z siedzibą w 4. Przez Ubezpieczającego w niniejszej umowie rozumie się Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy lub Okręgowy Inspektorat Pracy będący właścicielem samochodu. Zakres ubezpieczenia 2 1. Na warunkach niniejszej umowy Ubezpieczyciel udzieli ochrony w zakresie następujących ryzyk: 1) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej zwanym OC), 2) Ubezpieczenia pojazdu od utraty, uszkodzeń i kradzieży autocasco (zwanym dalej AC), 3) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (zwanym dalej NNW), 4) Świadczenia usług assistance w przypadku awarii lub wypadku pojazdu na terenie RP (zwanym dalej ASSP); 5) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych poza granicami RP (dalej zwanym ZK), 6) Świadczenia usług assistance w przypadku awarii lub wypadku pojazdu poza terytorium Polski (zwanym dalej ASSZ); 2. Do ubezpieczenia pojazdów, o których mowa w 1 ust. 1 zastosowanie mają odpowiednie ogólne warunki ubezpieczenia (owu), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z treści niniejszej umowy:

2 1) W zakresie OC Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 roku ze zm.), 2) W zakresie AC Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU AC 3) W zakresie NNW Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU NNW 4) W zakresie ASSP Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU ASSP, 5) W zakresie ZK Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 roku ze zm.), 6) W zakresie ASSZ Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU ASSZ, 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia, o których mowa w 2 ust. 2 pkt. od 2) do 6) stosuje się zapisy niniejszej umowy. 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a przepisami ustawy, o której mowa w 2 ust. 2 pkt. 1) stosuje się zapisy tej ustawy. 5. Strony umowy zgodnie oświadczają, że do ubezpieczenia zastosowanie będą miały klauzule wskazane w załączniku numer 2 do umowy. Ubezpieczenie OC 3 1. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, o których mowa w 1 niniejszej Umowy, na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej. 2. W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych: 1) w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 2) w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych 3. W przypadku wejścia w życie po zawarciu niniejszej umowy zmian lub nowelizacji ustawy o której mowa w 2 ust. 2 pkt. 1) w zakresie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych, nowe sumy automatycznie znajdą zastosowanie w niniejszej umowie na podstawie stosownego aneksu bez konieczności zapłaty dodatkowej składki. Ubezpieczenie NNW 4 1. Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych polskich.

3 2. Suma ubezpieczenia na każdego poszkodowanego wynosi ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Ubezpieczenie w systemie miejsc. 3. Wszelkie udziały własne oraz franszyzy (w tym także integralne) zniesione. Ubezpieczenie ASSP i ASSZ 5 1. Minimalny zakres ubezpieczenia ASS na terenie RP (ASSP): 1) naprawa w miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych), 2) dostarczenie paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu w ilości co najmniej umożliwiającej dojechanie do najbliższej stacji paliwowej, 3) holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu albo miejsca zamieszkania bądź warsztatu w pobliżu miejsca zamieszkania - zależnie od wyboru Ubezpieczającego; w przypadku holowania do siedziby firmy (miejsca zamieszkania) ASS obejmuje również kolejne holowanie do warsztatu naprawczego, 4) złomowanie pojazdu, 5) pomoc informacyjna: informacja serwisowa, pomoc drogowa, o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego, przekazanie wiadomości, 6) zakwaterowanie ubezpieczonego oraz pasażerów (zorganizowanie, pokrycie kosztów rezerwacji i pobytu) jeżeli pojazd jest unieruchomiony i naprawa nie może odbyć się w tym samym dniu albo gdy pojazd został skradziony, 7) zorganizowanie parkingu, 8) przejazd ubezpieczonego oraz pasażerów do miejsca zamieszkania lub do celu podróży lub siedziby firmy ubezpieczonego, 9) zorganizowanie i pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu i/lub dostarczenia go do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (siedziby ubezpieczonego), 10) udziały własne oraz franszyzy (w tym także integralne) zniesione. 2. Minimalny zakres ubezpieczenia poza terenem RP (ASSZ): 1) naprawa w miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych), 2) holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego, garażu albo parkingu gdy naprawa na miejscu zdarzenia jest niemożliwa, 3) złomowanie pojazdu, 4) pomoc informacyjna: informacja serwisowa, pomoc drogowa, o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego, przekazanie wiadomości, 5) zakwaterowanie (zorganizowanie, pokrycie kosztów rezerwacji i pobytu) jeżeli pojazd jest unieruchomiony i naprawa nie może odbyć się w tym samym dniu albo gdy pojazd został skradziony, 6) zorganizowanie parkingu, 7) przejazd ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub do celu podróży lub siedziby firmy ubezpieczonego, 8) zorganizowanie i pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu i dostarczenia go do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (siedziby ubezpieczonego), 9) udziały własne oraz franszyzy (w tym także integralne) zniesione. 3. Zakres faktycznie udzielanej przez Ubezpieczyciela ochrony jest zgodny z przedstawioną ofertą, jednak nie węższy niż przedstawiony w 5 ust.1 oraz 5 ust.2.

4 4. Świadczenie usług przewidzianych ubezpieczeniem ASS jest niezależne od zajścia zdarzenia szkodowego z tytułu ubezpieczenia AC. 5. Warunkiem nieodpłatnego wykonania usług i świadczeń przewidzianych ubezpieczeniem ASS jest okazanie na miejscu zdarzenia dokumentu potwierdzającego zawarcie przedmiotowego ubezpieczenia, ważnego w dniu zaistnienia zdarzenia. Ubezpieczenie AC 6 1. Sumę ubezpieczenia pojazdów będzie stanowić: 1) w przypadku pojazdów fabrycznie nowych wartość brutto zgodnie z fakturą zakupu od autoryzowanego sprzedawcy danej marki. 2) w przypadku pojazdów używanych aktualna w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia wartość rynkowa (brutto) wyliczona na podstawie dostępnych na polskim rynku wydawnictw typu Info-Expert lub Audatex. 2. Ochroną ubezpieczeniową zostanie objęte także wyposażenie dodatkowe wyszczególnione w wykazie pojazdów dla poszczególnych samochodów. 3. Dodatkowe warunki szczególne: 1) zakres ochrony: zdarzenia związane z kradzieżą, postojem i ruchem pojazdu na terenie RP i Unii Europejskiej. 2) spadek wartości pojazdu w okresie ubezpieczenia: wykupiony, 3) automatyczne uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie, 4) amortyzacja części (zużycie techniczne): wykupiona. 5) franszyza redukcyjna: wykupiona. 6) franszyza integralna: zniesiona 7) udział własny oraz franszyzy: wykupione. 8) ubezpieczyciel akceptuje istniejące zabezpieczenia pojazdów. 9) ubezpieczyciel odstępuje od dokonywania oględzin pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia. 10) ubezpieczyciel odstępuje od wykonywania dokumentacji fotograficznej pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia. 11) rozliczenie kosztów naprawy pojazdów w oparciu o faktury wystawiane przez warsztat naprawczy/stację ASO. 4. Odszkodowania wypłacane będą zawsze wraz z podatkiem VAT. Ubezpieczenie ZK 7 1. Ubezpieczenie ZK obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, o których mowa w 1 niniejszej Umowy, na terytorium państw będących członkami systemu Zielonej Karty. 2. W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych: 1) w przypadku szkód na osobie nie niższej niż euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 2) w przypadku szkód w mieniu nie niższej niż euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych 3. W przypadku nowelizacji ustawy o której mowa w 2 ust. 2 pkt. 1) w zakresie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych, nowe sumy automatycznie znajdą zastosowanie w niniejszej umowie na podstawie stosownego aneksu bez konieczności zapłaty dodatkowej składki.

5 Obsługa umowy 8 1. Pojazdy nowo nabywane w okresie obowiązywania umowy będą objęte ubezpieczeniem na warunkach niniejszej umowy. 2. Ubezpieczający najpóźniej na 20 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia dla każdego pojazdu zobowiązany jest przekazać do wiadomości Ubezpieczyciela dane dotyczące przebiegu pojazdu oraz jego wartości aktualnych na dzień przekazania danych. Dane te będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel ma dostarczać Ubezpieczającemu na własny koszt polisy systematycznie na 15 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia chyba, że umowa o udzielenie zamówienia ww. zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym wystawienie polis z takim wyprzedzeniem. Wówczas polisy mają być dostarczone Ubezpieczającemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Miejsce dostawy polis siedziba właściwej jednostki PIP właściciela pojazdu. 4. W przypadku zakupu nowych samochodów w trakcie obowiązywania umowy polisa ma być dostarczona w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczający dopuszcza możliwość dostarczenia polis najpóźniej w dniu następnym po dniu rejestracji. 5. Na polisie jako właściciel mienia ma być wskazany właściciel pojazdu tj. dany okręgowy inspektorat pracy albo Główny Inspektorat Pracy. Jako płatnik na polisie ma być wskazany właściciel pojazdu tj. dany okręgowy inspektorat pracy albo Główny Inspektorat Pracy. Zapłata za polisy jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia polis. 6. W odniesieniu do ubezpieczenia ZK oraz ASSZ dokumenty potwierdzające ochronę dostarczone będą w ciągu następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Zapłata za polisy jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia polis. 7. Indywidualne polisy ubezpieczeniowe wystawiane będą dla poszczególnych pojazdów w zakresie OC, AC+KR, NNW oraz ASS na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem poniższych zapisów. Ochrona ubezpieczeniowa dla każdego pojazdu rozpoczyna się od dnia następnego po zakończeniu dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej: 1) w odniesieniu do pojazdów dla których okres ubezpieczenia OC nie jest tożsamy z okresami ubezpieczenia pozostałych ryzyk (AC, NNW, ASS) ubezpieczenie dla tych ryzyk zostanie zawarte na okres inny niż 12 m-cy, tak aby zakończenie okresu ubezpieczenia dla całego pakietu ryzyk (OC, AC, NNW oraz ASS) dla danego pojazdu nastąpiło tego samego dnia. 2) w przypadku pojazdów nowo nabywanych ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, przy czym Ubezpieczający przekaże odpowiednie dane Ubezpieczycielowi najpóźniej następnego dnia roboczego licząc od daty zarejestrowania pojazdu. 7. W przypadku ubezpieczenia ZK oraz ASSZ w odniesieniu, do których Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia wskaże pojazdy (maksymalnie do 10 sztuk), dla których wystawione będą potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia ZK oraz ASSZ dokumenty potwierdzające wystawione będą w ciągu następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. 8. W odniesieniu do ubezpieczenia ZK oraz ASSZ ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała okres; od dnia następnego od momentu zgłoszenia do dnia zakończenia okresu obowiązywania ubezpieczenia OC dla danego pojazdu. 9. Ubezpieczyciel wskaże (z podaniem dokładnych namiarów telefonicznych, faksowych oraz mailowych) co najmniej 2 osoby będące Opiekunami Floty (jedną z działu sprzedaży oraz jedną z działu likwidacji szkód), które koordynowały będą wszelkie sprawy związane z zarządzaniem pojazdami PIP z ramienia Ubezpieczyciela: 1) Opiekunami Floty z działu sprzedaży (osoby odpowiedzialne m. in. za terminowe wystawianie polis ubezpieczeniowych) będą: Tel. Fax:.. .

6 Tel. Fax:.. . 2) Opiekunem Floty z działu likwidacji szkód (osoba odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane ze szkodami w tym m.in. za terminowe dokonanie oględzin pojazdu) będzie: Tel. Fax: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy oraz Okręgowych Inspektoratów Pracy o ewentualnych zmianach składu osób będących Opiekunami Floty (wraz z podaniem numeru kontaktowego) na co najmniej 2 dni przed przewidywaną zmianą. Składka ubezpieczeniowa 9 1. Ubezpieczyciel ubezpieczy w podanym wyżej zakresie pojazdy wymienione w załączniku numer 1 do umowy za łączną składkę nie wyższą niż.. zł (słownie złotych). 2. Wysokość składek za roczny okres ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów określa załącznik numer 3 do umowy. Podane przez Ubezpieczyciela składki będą podlegały korekcie w oparciu o zmienione sumy ubezpieczenia (wartości) poszczególnych pojazdów. 3. Składka za ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy będzie zaokrąglana do pełnych złotych w dół. 4. Składka za ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy będzie płatna jednorazowo termin płatności 30 dni od daty zawarcia umowy dla każdego pojazdu. 5. W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych (na okres krótszy niż 12 miesięcy) składka za okres ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk jest obliczana w systemie pro rata temporis w wysokości 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 6. Zastosowane dla obliczenia ceny oferty składki / stawki będą miały także zastosowanie do nowonabytych pojazdów mechanicznych w okresie ubezpieczenia, czyli każdy pojazd będzie rozliczany przy uwzględnieniu klauzuli pro rata temporis wg składek uzyskanych w sposób jak niżej: a) ubezpieczenie OC - składka.. b) ubezpieczenie AC stawka pomnożona przez sumę ubezpieczenia pojazdu wyznaczona jego wartością rynkową w dniu nabycia, c) ubezpieczenie WD (wyposażenia dodatkowego) w AC stawka pomnożona przez sumę ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego odpowiadająca jego wartości rynkowej w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie, d) ubezpieczenie NNW: - składka... e) ubezpieczenie ASSP: - składka... f) ubezpieczenia ZK: - składka... g) ubezpieczenie ASSZ: - składka... W razie wątpliwości uznaje się, że obowiązują stawki podane w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

7 10 1. W przypadku zbycia lub wyrejestrowania pojazdu Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 2. W ubezpieczeniu OC zwrot składki po sprzedaży pojazdu przysługuje za okres od dnia następnego po dniu upłynięcia okresu wypowiedzenia pojazdu przez nabywcę. 3. W pozostałych przypadkach zwrot składki przysługuje za okres od dnia następnego po dniu zbycia lub wyrejestrowania pojazdu. 4. Kwota zwrotu składki dla wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia OC wynosi 1/365 składki rocznej za każdy nie wykorzystany dzień ochrony. Z tytułu ubezpieczenia OC zwrot składki przysługuje za każdy pełny miesiąc nie wykorzystanego okresu ubezpieczenia. 5. Zwrot składki nie jest pomniejszany o jakąkolwiek opłatę manipulacyjną. 6. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia 9 niniejszej umowy. Likwidacja szkód Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczeń zawartych na warunkach niniejszej umowy może nastąpić w dowolnym oddziale lub innej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela na terenie kraju lub w formie telefonicznego zgłoszenia na infolinię.. 2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie 48 godzin od momentu ich zgłoszenia (dotyczy dni roboczych) w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego. 3. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę przyjęcia informacji o szkodzie tj. datę wpływu faxu do odpowiedniej jednostki Ubezpieczyciela lub telefonicznego zgłoszenia na infolinię bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ). Ubezpieczyciel zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie ww. informacji. 4. Likwidacja szkód z tytułu niniejszej umowy będzie się odbywała w jednostce Ubezpieczyciela zgodnie z 1 ust Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń AC, ASS i NNW wypłacane będą właścicielowi pojazdu (zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym), chyba że ten upoważni inną osobę lub podmiot do odbioru odszkodowania. 6. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC wypłacane będzie osobie uprawnionej do jego otrzymania. 7. Szkody, których wartość nie przekracza zł będą likwidowane bez konieczności dokonania oględzin i oceny technicznej ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. 8. Ubezpieczyciel zapewni Ubezpieczającemu możliwość bezgotówkowej likwidacji szkód we wskazanych warsztatach (przy czym co najmniej jeden ze wskazanych warsztatów musi być zlokalizowany nie dalej niż 50 km od miejsca poszczególnych siedzib jednostek Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy). Ubezpieczyciel zobowiązuje się niezwłocznie informować Ubezpieczającego o warsztatach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Ubezpieczyciel wskazując warsztat zobowiązany jest wskazać warsztat, w którym naprawa samochodu nie spowoduje utraty uprawnień z gwarancji na dany pojazd. Płatność za naprawę: a) ubezpieczyciel wskaże ubezpieczonemu warsztat, z którym ma podpisaną umowę o bezgotówkowej likwidacji szkód, gdzie wszelkie ewentualne roszczenia o zapłatę zgłaszane będą przez warsztat bezpośrednio do Ubezpieczyciela.

8 b) jeśli w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel nie wskaże warsztatu klient sam dokonuje wyboru warsztatu, w takim przypadku, po dokonanej naprawie uszkodzonego pojazdu faktura za wykonaną usługę wystawiona zostanie przez warsztat bezpośrednio na Ubezpieczyciela i wszelkie ewentualne roszczenia o zapłatę zgłaszane będą przez warsztat bezpośrednio do Ubezpieczyciela. 9. Niezależnie od uznania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej - ubezpieczony zachowuje prawo do naprawy pojazdu. Wówczas, jeśli naprawi i wystąpi z wnioskiem o zwrot kosztów naprawy, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na zasadach określonych w niniejszej umowie, jednak nie więcej niż 70% wartości rynkowej pojazdu. 10. Odszkodowanie będzie wypłacone nawet w przypadku, gdy pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego (przeglądu rejestracyjnego), przy czym termin ważności badania upłynął w przeciągu 30 dni poprzedzających szkodę oraz stan techniczny pojazdu nie był przyczyną szkody. Kary umowne W przypadku niedostarczenia polis ubezpieczenia dla samochodów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na 10 dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy karę umowną w wysokości 1 % łącznej ceny tych polis z podatkiem VAT, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji opisanej w 8 ust. 3 zdanie W przypadku niedostarczenia polis ubezpieczenia dla samochodów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na 1 dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia albo w przypadku niedostarczenia polis w terminie wskazanym w 8 ust. 4 zdanie 2 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od tej umowy (tj. umowy ubezpieczenia samochodu dla którego umowa ta miała być zawarta) i żądania od Ubezpieczyciela zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznej ceny tych polis z podatkiem VAT. 3. W przypadku odstąpienia Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy od umowy z innych zawinionych przez Ubezpieczyciela przyczyn, niż wskazana w ust. 2, Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłaty Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 9 ust W przypadku odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy z przyczyn przez niego zawinionych, Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłaty Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 9 ust Jeżeli wartość szkody przewyższy kwotę kar umownych Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy będzie uprawniona do dochodzenia od Ubezpieczyciela, oprócz kar umownych, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 6. W przypadku nieterminowego dokonania oględzin Ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy karę umowną w wysokości 10,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Postanowienia dodatkowe Do niniejszej umowy mają zastosowanie klauzule dodatkowe zgodnie z ofertą złożoną przez Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazywania do wiadomości brokera wszelkiej dokumentacji związanej z obsługą niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szczególności kopii polis oraz dokumentacji szkodowej.

9 3. Ubezpieczający przewiduje, że w okresie realizacji niniejszej umowy może zakupić nie więcej niż 40 samochodów. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie ubezpieczyć ww. samochody na zasadach i przy zastosowaniu stawek na jakich ubezpieczy samochody wskazane w załączniku numer 1 do umowy. Ubezpieczający nie ma obowiązku zlecenia ubezpieczenia ww. samochodów w przypadku nie dokonania ich zakupu. Powyższe zostanie wykonane stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku likwidacji samochodu (np. w wyniku sprzedaży, kradzieży, zniszczenia) z floty Państwowej Inspekcji Pracy Ubezpieczający będzie pisemnie lub faksem informował podmiot, o którym mowa w 1 ust. 2 oraz ubezpieczyciela o niniejszym w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia ww. okoliczności. 5. Ubezpieczający będzie uiszczał zapłatę tylko za faktycznie ubezpieczone samochody. Postanowienia końcowe Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. 2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w niniejszej umowie do końca trwania ubezpieczenia danego pojazdu, tj. również w przypadkach gdy okres ubezpieczenia przypadnie po r. 3. Przelew wierzytelności wymaga zgody Ubezpieczonego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 8 ust W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz inne przepisy odnoszące się do przedmiotu umowy. 6. Załączniki 1-4 stanowią integralną część niniejszej umowy. 7. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony deklarują rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają za organ rozstrzygający Sąd powszechny miejscowo właściwy dla Ubezpieczającego. 8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Ubezpieczonego i jednym dla Ubezpieczyciela. Ubezpieczający Ubezpieczyciel

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Załącznik numer 14 do siwz UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (02-315 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

UMOWA . -.. Dostawa 13 samochodów dla PIP 2014 r. Strona 1

UMOWA . -.. Dostawa 13 samochodów dla PIP 2014 r. Strona 1 UMOWA zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (02-315 Warszawa) ul. Barska 28/30, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa 2 samochodów dla PIP 2012 r. Strona 1

UMOWA Dostawa 2 samochodów dla PIP 2012 r. Strona 1 UMOWA zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.-....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Zamawiający zamawia, a Dostawca dostarczy - podstawi do odbioru na terenie Polski 11 sztuki fabrycznie nowych

UMOWA Zamawiający zamawia, a Dostawca dostarczy - podstawi do odbioru na terenie Polski 11 sztuki fabrycznie nowych UMOWA zawarta w dniu... 2016 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (02-315 Warszawa) ul. Barska 28/30, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SIWZ TOM II WZÓR UMOWY

SIWZ TOM II WZÓR UMOWY SIWZ TOM II WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu r. w pomiędzy: reprezentowanym/ą przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a reprezentowanym/ą przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w rezultacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA . -.. Dostawa jednego samochodu osobowego dla PIP GIP 2012 r. Strona 1

UMOWA . -.. Dostawa jednego samochodu osobowego dla PIP GIP 2012 r. Strona 1 UMOWA zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.-....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PP/36/DA/U/2018. Załącznik nr 5: Wzór umowy dotyczący części II zamówienia. UMOWA nr

Znak sprawy: PP/36/DA/U/2018. Załącznik nr 5: Wzór umowy dotyczący części II zamówienia. UMOWA nr Znak sprawy: PP/36/DA/U/2018 Załącznik nr 5: Wzór umowy dotyczący części II zamówienia UMOWA nr Zawarta w dniu.... r. w Kudowie-Zdroju, pomiędzy Parkiem Narodowym Gór Stołowych (REGON: 021783891, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY część II Zamówienia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY część II Zamówienia Załącznik Nr 4a Procedura ZP.272.1.3.2017 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY część II Zamówienia Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a.... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Państwowym Instytutem Geologicznym- Państwowym Instytutem Badawczym,... reprezentowanym przez:

Państwowym Instytutem Geologicznym- Państwowym Instytutem Badawczym,... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5 do SIWZ Część I zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w Warszawie, dnia... pomiędzy: Państwowym Instytutem Geologicznym- Państwowym Instytutem Badawczym,. reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 20/2018/N/Płock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o. Adres siedziby: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZAŁĄCZNIK NR 11 Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2015 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul.

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach Wzór umowy Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: Miastem Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200

Bardziej szczegółowo

MZO/TI/2018/5 - CZĘŚĆ NR 2 Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej środowiskowej ZOiGO MZO S.A. załącznik nr 4b

MZO/TI/2018/5 - CZĘŚĆ NR 2 Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej środowiskowej ZOiGO MZO S.A. załącznik nr 4b MZO/TI/2018/5 - CZĘŚĆ NR 2 Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej środowiskowej ZOiGO MZO S.A. załącznik nr 4b 1. PROJEKT UMOWY zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Zakładem Oczyszczania i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR Część I: ubezpieczenie mienia i OC

UMOWA Nr... WZÓR Część I: ubezpieczenie mienia i OC 1 UMOWA Nr... WZÓR Część I: ubezpieczenie mienia i OC zawarta w Głogowie, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Głogów, Rynek 10, 67-200 Głogów, o numerach REGON: 390647297 NIP: 6930012466, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nidzicy, w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:...,

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ to jest

2 Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ to jest Załącznik Nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY część I Zamówienia Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie ISO: Nr dokumentu: F2/PS B5/1 Tytuł dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data obowiązywania: Wersja wydania: 6

Oznaczenie ISO: Nr dokumentu: F2/PS B5/1 Tytuł dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data obowiązywania: Wersja wydania: 6 Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postępowanie nr 2421.42.2016.BO Załącznik nr 21b do SIWZ WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część II - Ubezpieczenie komunikacyjne Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. Zawarta w dniu.. r. pomiędzy Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie sp. z o.o. reprezentowanym przez:

UMOWA - projekt. Zawarta w dniu.. r. pomiędzy Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie sp. z o.o. reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 UMOWA - projekt Zawarta w dniu.. r. pomiędzy Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie sp. z o.o. reprezentowanym przez: Ryszarda Ruszczyńskiego Prezesa Zarządu zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór)

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór) Załącznik Nr 5c do SIWZ dot. CZĘŚCI III UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Siekierczynie pomiędzy Gminą Siekierczyn z siedzibą w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 271, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE. - UMOWA GENERALNA na Zadanie A+B. - UMOWA GENERALNA na Zadanie C

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE. - UMOWA GENERALNA na Zadanie A+B. - UMOWA GENERALNA na Zadanie C Gmina Tarnów Opolski nr sprawy ZPE.271.06.2016 Rozdział V: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE - UMOWA GENERALNA na Zadanie A+B - UMOWA GENERALNA na Zadanie C Zawarta w dniu... w pomiędzy Gminą Tarnów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 2. została zawarta umowa o wykonanie zamówienia publicznego, zwana dalej Umową, o następującej treści:

ZADANIE 2. została zawarta umowa o wykonanie zamówienia publicznego, zwana dalej Umową, o następującej treści: W dniu. 2015 r. w Zgierzu pomiędzy: ZADANIE 2 Umowa nr o wykonanie zamówienia publicznego na ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r., w, pomiędzy:.. z siedzibą w., adres: a:...z siedzibą ...

zawarta w dniu r., w, pomiędzy:.. z siedzibą w., adres: a:...z siedzibą ... ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ Nr sprawy: D.271.12.2016 WZÓR UMOWY U M O W A NR../.../. zawarta w dniu..2016 r., w, pomiędzy: z siedzibą w., adres:, NIP, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..PROJEKT. zawarta w Krośnie w dniu. 2017r., pomiędzy

UMOWA NR..PROJEKT. zawarta w Krośnie w dniu. 2017r., pomiędzy Załącznik nr 4do SIWZ UMOWA NR..PROJEKT zawarta w Krośnie w dniu. 2017r., pomiędzy Powiatem Krośnieńskim, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, NIP: 684-237-79-32 - Powiatowy Zarząd Dróg w Krośniereprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY część I Zamówienia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY część I Zamówienia Załącznik Nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY część I Zamówienia Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo