UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE"

Transkrypt

1 UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), przy ulicy Kruczej 38/42, reprezentowanym przez: zwanym dalej Ubezpieczającym a. z siedzibą w, przy ul. reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej Ubezpieczycielem. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta z Ubezpieczycielem wyłonionym w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), i określa warunki ubezpieczenia oraz zasady wzajemnej współpracy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych dla floty pojazdów stanowiących własność lub będących w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie innego niż prawo własności tytułu prawnego. Spis pojazdów zawarty jest w załączniku numer 1 do umowy. 2. Ubezpieczający wskazuje do wykonywania czynności związanych z obsługą i wykonywaniem niniejszej umowy Spółkę: AKMA-BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Poleska 27, zwaną dalej Brokerem. 3. Jednostką Ubezpieczyciela odpowiedzialną za obsługę niniejszej umowy jest z siedzibą w 4. Przez Ubezpieczającego w niniejszej umowie rozumie się Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy lub Okręgowy Inspektorat Pracy będący właścicielem samochodu. Zakres ubezpieczenia 2 1. Na warunkach niniejszej umowy Ubezpieczyciel udzieli ochrony w zakresie następujących ryzyk: 1) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej zwanym OC), 2) Ubezpieczenia pojazdu od utraty, uszkodzeń i kradzieży autocasco (zwanym dalej AC), 3) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (zwanym dalej NNW), 4) Świadczenia usług assistance w przypadku awarii lub wypadku pojazdu na terenie RP (zwanym dalej ASSP); 5) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych poza granicami RP (dalej zwanym ZK), 6) Świadczenia usług assistance w przypadku awarii lub wypadku pojazdu poza terytorium Polski (zwanym dalej ASSZ); 2. Do ubezpieczenia pojazdów, o których mowa w 1 ust. 1 zastosowanie mają odpowiednie ogólne warunki ubezpieczenia (owu), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z treści niniejszej umowy:

2 1) W zakresie OC Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 roku ze zm.), 2) W zakresie AC Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU AC 3) W zakresie NNW Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU NNW 4) W zakresie ASSP Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU ASSP, 5) W zakresie ZK Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 roku ze zm.), 6) W zakresie ASSZ Ogólne warunki ubezpieczenia. z dnia.., dalej zwanymi OWU ASSZ, 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia, o których mowa w 2 ust. 2 pkt. od 2) do 6) stosuje się zapisy niniejszej umowy. 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a przepisami ustawy, o której mowa w 2 ust. 2 pkt. 1) stosuje się zapisy tej ustawy. 5. Strony umowy zgodnie oświadczają, że do ubezpieczenia zastosowanie będą miały klauzule wskazane w załączniku numer 2 do umowy. Ubezpieczenie OC 3 1. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, o których mowa w 1 niniejszej Umowy, na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej. 2. W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych: 1) w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 2) w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych 3. W przypadku wejścia w życie po zawarciu niniejszej umowy zmian lub nowelizacji ustawy o której mowa w 2 ust. 2 pkt. 1) w zakresie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych, nowe sumy automatycznie znajdą zastosowanie w niniejszej umowie na podstawie stosownego aneksu bez konieczności zapłaty dodatkowej składki. Ubezpieczenie NNW 4 1. Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych polskich.

3 2. Suma ubezpieczenia na każdego poszkodowanego wynosi ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Ubezpieczenie w systemie miejsc. 3. Wszelkie udziały własne oraz franszyzy (w tym także integralne) zniesione. Ubezpieczenie ASSP i ASSZ 5 1. Minimalny zakres ubezpieczenia ASS na terenie RP (ASSP): 1) naprawa w miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych), 2) dostarczenie paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu w ilości co najmniej umożliwiającej dojechanie do najbliższej stacji paliwowej, 3) holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu albo miejsca zamieszkania bądź warsztatu w pobliżu miejsca zamieszkania - zależnie od wyboru Ubezpieczającego; w przypadku holowania do siedziby firmy (miejsca zamieszkania) ASS obejmuje również kolejne holowanie do warsztatu naprawczego, 4) złomowanie pojazdu, 5) pomoc informacyjna: informacja serwisowa, pomoc drogowa, o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego, przekazanie wiadomości, 6) zakwaterowanie ubezpieczonego oraz pasażerów (zorganizowanie, pokrycie kosztów rezerwacji i pobytu) jeżeli pojazd jest unieruchomiony i naprawa nie może odbyć się w tym samym dniu albo gdy pojazd został skradziony, 7) zorganizowanie parkingu, 8) przejazd ubezpieczonego oraz pasażerów do miejsca zamieszkania lub do celu podróży lub siedziby firmy ubezpieczonego, 9) zorganizowanie i pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu i/lub dostarczenia go do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (siedziby ubezpieczonego), 10) udziały własne oraz franszyzy (w tym także integralne) zniesione. 2. Minimalny zakres ubezpieczenia poza terenem RP (ASSZ): 1) naprawa w miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych), 2) holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego, garażu albo parkingu gdy naprawa na miejscu zdarzenia jest niemożliwa, 3) złomowanie pojazdu, 4) pomoc informacyjna: informacja serwisowa, pomoc drogowa, o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego, przekazanie wiadomości, 5) zakwaterowanie (zorganizowanie, pokrycie kosztów rezerwacji i pobytu) jeżeli pojazd jest unieruchomiony i naprawa nie może odbyć się w tym samym dniu albo gdy pojazd został skradziony, 6) zorganizowanie parkingu, 7) przejazd ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub do celu podróży lub siedziby firmy ubezpieczonego, 8) zorganizowanie i pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu i dostarczenia go do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania (siedziby ubezpieczonego), 9) udziały własne oraz franszyzy (w tym także integralne) zniesione. 3. Zakres faktycznie udzielanej przez Ubezpieczyciela ochrony jest zgodny z przedstawioną ofertą, jednak nie węższy niż przedstawiony w 5 ust.1 oraz 5 ust.2.

4 4. Świadczenie usług przewidzianych ubezpieczeniem ASS jest niezależne od zajścia zdarzenia szkodowego z tytułu ubezpieczenia AC. 5. Warunkiem nieodpłatnego wykonania usług i świadczeń przewidzianych ubezpieczeniem ASS jest okazanie na miejscu zdarzenia dokumentu potwierdzającego zawarcie przedmiotowego ubezpieczenia, ważnego w dniu zaistnienia zdarzenia. Ubezpieczenie AC 6 1. Sumę ubezpieczenia pojazdów będzie stanowić: 1) w przypadku pojazdów fabrycznie nowych wartość brutto zgodnie z fakturą zakupu od autoryzowanego sprzedawcy danej marki. 2) w przypadku pojazdów używanych aktualna w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia wartość rynkowa (brutto) wyliczona na podstawie dostępnych na polskim rynku wydawnictw typu Info-Expert lub Audatex. 2. Ochroną ubezpieczeniową zostanie objęte także wyposażenie dodatkowe wyszczególnione w wykazie pojazdów dla poszczególnych samochodów. 3. Dodatkowe warunki szczególne: 1) zakres ochrony: zdarzenia związane z kradzieżą, postojem i ruchem pojazdu na terenie RP i Unii Europejskiej. 2) spadek wartości pojazdu w okresie ubezpieczenia: wykupiony, 3) automatyczne uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie, 4) amortyzacja części (zużycie techniczne): wykupiona. 5) franszyza redukcyjna: wykupiona. 6) franszyza integralna: zniesiona 7) udział własny oraz franszyzy: wykupione. 8) ubezpieczyciel akceptuje istniejące zabezpieczenia pojazdów. 9) ubezpieczyciel odstępuje od dokonywania oględzin pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia. 10) ubezpieczyciel odstępuje od wykonywania dokumentacji fotograficznej pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia. 11) rozliczenie kosztów naprawy pojazdów w oparciu o faktury wystawiane przez warsztat naprawczy/stację ASO. 4. Odszkodowania wypłacane będą zawsze wraz z podatkiem VAT. Ubezpieczenie ZK 7 1. Ubezpieczenie ZK obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, o których mowa w 1 niniejszej Umowy, na terytorium państw będących członkami systemu Zielonej Karty. 2. W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych: 1) w przypadku szkód na osobie nie niższej niż euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 2) w przypadku szkód w mieniu nie niższej niż euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych 3. W przypadku nowelizacji ustawy o której mowa w 2 ust. 2 pkt. 1) w zakresie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych, nowe sumy automatycznie znajdą zastosowanie w niniejszej umowie na podstawie stosownego aneksu bez konieczności zapłaty dodatkowej składki.

5 Obsługa umowy 8 1. Pojazdy nowo nabywane w okresie obowiązywania umowy będą objęte ubezpieczeniem na warunkach niniejszej umowy. 2. Ubezpieczający najpóźniej na 20 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia dla każdego pojazdu zobowiązany jest przekazać do wiadomości Ubezpieczyciela dane dotyczące przebiegu pojazdu oraz jego wartości aktualnych na dzień przekazania danych. Dane te będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel ma dostarczać Ubezpieczającemu na własny koszt polisy systematycznie na 15 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia chyba, że umowa o udzielenie zamówienia ww. zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym wystawienie polis z takim wyprzedzeniem. Wówczas polisy mają być dostarczone Ubezpieczającemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. Miejsce dostawy polis siedziba właściwej jednostki PIP właściciela pojazdu. 4. W przypadku zakupu nowych samochodów w trakcie obowiązywania umowy polisa ma być dostarczona w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczający dopuszcza możliwość dostarczenia polis najpóźniej w dniu następnym po dniu rejestracji. 5. Na polisie jako właściciel mienia ma być wskazany właściciel pojazdu tj. dany okręgowy inspektorat pracy albo Główny Inspektorat Pracy. Jako płatnik na polisie ma być wskazany właściciel pojazdu tj. dany okręgowy inspektorat pracy albo Główny Inspektorat Pracy. Zapłata za polisy jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia polis. 6. W odniesieniu do ubezpieczenia ZK oraz ASSZ dokumenty potwierdzające ochronę dostarczone będą w ciągu następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Zapłata za polisy jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia polis. 7. Indywidualne polisy ubezpieczeniowe wystawiane będą dla poszczególnych pojazdów w zakresie OC, AC+KR, NNW oraz ASS na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem poniższych zapisów. Ochrona ubezpieczeniowa dla każdego pojazdu rozpoczyna się od dnia następnego po zakończeniu dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej: 1) w odniesieniu do pojazdów dla których okres ubezpieczenia OC nie jest tożsamy z okresami ubezpieczenia pozostałych ryzyk (AC, NNW, ASS) ubezpieczenie dla tych ryzyk zostanie zawarte na okres inny niż 12 m-cy, tak aby zakończenie okresu ubezpieczenia dla całego pakietu ryzyk (OC, AC, NNW oraz ASS) dla danego pojazdu nastąpiło tego samego dnia. 2) w przypadku pojazdów nowo nabywanych ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, przy czym Ubezpieczający przekaże odpowiednie dane Ubezpieczycielowi najpóźniej następnego dnia roboczego licząc od daty zarejestrowania pojazdu. 7. W przypadku ubezpieczenia ZK oraz ASSZ w odniesieniu, do których Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia wskaże pojazdy (maksymalnie do 10 sztuk), dla których wystawione będą potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia ZK oraz ASSZ dokumenty potwierdzające wystawione będą w ciągu następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. 8. W odniesieniu do ubezpieczenia ZK oraz ASSZ ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała okres; od dnia następnego od momentu zgłoszenia do dnia zakończenia okresu obowiązywania ubezpieczenia OC dla danego pojazdu. 9. Ubezpieczyciel wskaże (z podaniem dokładnych namiarów telefonicznych, faksowych oraz mailowych) co najmniej 2 osoby będące Opiekunami Floty (jedną z działu sprzedaży oraz jedną z działu likwidacji szkód), które koordynowały będą wszelkie sprawy związane z zarządzaniem pojazdami PIP z ramienia Ubezpieczyciela: 1) Opiekunami Floty z działu sprzedaży (osoby odpowiedzialne m. in. za terminowe wystawianie polis ubezpieczeniowych) będą: Tel. Fax:.. .

6 Tel. Fax:.. . 2) Opiekunem Floty z działu likwidacji szkód (osoba odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane ze szkodami w tym m.in. za terminowe dokonanie oględzin pojazdu) będzie: Tel. Fax: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy oraz Okręgowych Inspektoratów Pracy o ewentualnych zmianach składu osób będących Opiekunami Floty (wraz z podaniem numeru kontaktowego) na co najmniej 2 dni przed przewidywaną zmianą. Składka ubezpieczeniowa 9 1. Ubezpieczyciel ubezpieczy w podanym wyżej zakresie pojazdy wymienione w załączniku numer 1 do umowy za łączną składkę nie wyższą niż.. zł (słownie złotych). 2. Wysokość składek za roczny okres ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów określa załącznik numer 3 do umowy. Podane przez Ubezpieczyciela składki będą podlegały korekcie w oparciu o zmienione sumy ubezpieczenia (wartości) poszczególnych pojazdów. 3. Składka za ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy będzie zaokrąglana do pełnych złotych w dół. 4. Składka za ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy będzie płatna jednorazowo termin płatności 30 dni od daty zawarcia umowy dla każdego pojazdu. 5. W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych (na okres krótszy niż 12 miesięcy) składka za okres ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk jest obliczana w systemie pro rata temporis w wysokości 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 6. Zastosowane dla obliczenia ceny oferty składki / stawki będą miały także zastosowanie do nowonabytych pojazdów mechanicznych w okresie ubezpieczenia, czyli każdy pojazd będzie rozliczany przy uwzględnieniu klauzuli pro rata temporis wg składek uzyskanych w sposób jak niżej: a) ubezpieczenie OC - składka.. b) ubezpieczenie AC stawka pomnożona przez sumę ubezpieczenia pojazdu wyznaczona jego wartością rynkową w dniu nabycia, c) ubezpieczenie WD (wyposażenia dodatkowego) w AC stawka pomnożona przez sumę ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego odpowiadająca jego wartości rynkowej w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie, d) ubezpieczenie NNW: - składka... e) ubezpieczenie ASSP: - składka... f) ubezpieczenia ZK: - składka... g) ubezpieczenie ASSZ: - składka... W razie wątpliwości uznaje się, że obowiązują stawki podane w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

7 10 1. W przypadku zbycia lub wyrejestrowania pojazdu Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 2. W ubezpieczeniu OC zwrot składki po sprzedaży pojazdu przysługuje za okres od dnia następnego po dniu upłynięcia okresu wypowiedzenia pojazdu przez nabywcę. 3. W pozostałych przypadkach zwrot składki przysługuje za okres od dnia następnego po dniu zbycia lub wyrejestrowania pojazdu. 4. Kwota zwrotu składki dla wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia OC wynosi 1/365 składki rocznej za każdy nie wykorzystany dzień ochrony. Z tytułu ubezpieczenia OC zwrot składki przysługuje za każdy pełny miesiąc nie wykorzystanego okresu ubezpieczenia. 5. Zwrot składki nie jest pomniejszany o jakąkolwiek opłatę manipulacyjną. 6. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia 9 niniejszej umowy. Likwidacja szkód Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczeń zawartych na warunkach niniejszej umowy może nastąpić w dowolnym oddziale lub innej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela na terenie kraju lub w formie telefonicznego zgłoszenia na infolinię.. 2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie 48 godzin od momentu ich zgłoszenia (dotyczy dni roboczych) w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego. 3. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę przyjęcia informacji o szkodzie tj. datę wpływu faxu do odpowiedniej jednostki Ubezpieczyciela lub telefonicznego zgłoszenia na infolinię bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ). Ubezpieczyciel zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie ww. informacji. 4. Likwidacja szkód z tytułu niniejszej umowy będzie się odbywała w jednostce Ubezpieczyciela zgodnie z 1 ust Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń AC, ASS i NNW wypłacane będą właścicielowi pojazdu (zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym), chyba że ten upoważni inną osobę lub podmiot do odbioru odszkodowania. 6. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC wypłacane będzie osobie uprawnionej do jego otrzymania. 7. Szkody, których wartość nie przekracza zł będą likwidowane bez konieczności dokonania oględzin i oceny technicznej ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. 8. Ubezpieczyciel zapewni Ubezpieczającemu możliwość bezgotówkowej likwidacji szkód we wskazanych warsztatach (przy czym co najmniej jeden ze wskazanych warsztatów musi być zlokalizowany nie dalej niż 50 km od miejsca poszczególnych siedzib jednostek Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy). Ubezpieczyciel zobowiązuje się niezwłocznie informować Ubezpieczającego o warsztatach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Ubezpieczyciel wskazując warsztat zobowiązany jest wskazać warsztat, w którym naprawa samochodu nie spowoduje utraty uprawnień z gwarancji na dany pojazd. Płatność za naprawę: a) ubezpieczyciel wskaże ubezpieczonemu warsztat, z którym ma podpisaną umowę o bezgotówkowej likwidacji szkód, gdzie wszelkie ewentualne roszczenia o zapłatę zgłaszane będą przez warsztat bezpośrednio do Ubezpieczyciela.

8 b) jeśli w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel nie wskaże warsztatu klient sam dokonuje wyboru warsztatu, w takim przypadku, po dokonanej naprawie uszkodzonego pojazdu faktura za wykonaną usługę wystawiona zostanie przez warsztat bezpośrednio na Ubezpieczyciela i wszelkie ewentualne roszczenia o zapłatę zgłaszane będą przez warsztat bezpośrednio do Ubezpieczyciela. 9. Niezależnie od uznania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej - ubezpieczony zachowuje prawo do naprawy pojazdu. Wówczas, jeśli naprawi i wystąpi z wnioskiem o zwrot kosztów naprawy, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na zasadach określonych w niniejszej umowie, jednak nie więcej niż 70% wartości rynkowej pojazdu. 10. Odszkodowanie będzie wypłacone nawet w przypadku, gdy pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego (przeglądu rejestracyjnego), przy czym termin ważności badania upłynął w przeciągu 30 dni poprzedzających szkodę oraz stan techniczny pojazdu nie był przyczyną szkody. Kary umowne W przypadku niedostarczenia polis ubezpieczenia dla samochodów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na 10 dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy karę umowną w wysokości 1 % łącznej ceny tych polis z podatkiem VAT, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji opisanej w 8 ust. 3 zdanie W przypadku niedostarczenia polis ubezpieczenia dla samochodów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na 1 dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia albo w przypadku niedostarczenia polis w terminie wskazanym w 8 ust. 4 zdanie 2 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od tej umowy (tj. umowy ubezpieczenia samochodu dla którego umowa ta miała być zawarta) i żądania od Ubezpieczyciela zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznej ceny tych polis z podatkiem VAT. 3. W przypadku odstąpienia Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy od umowy z innych zawinionych przez Ubezpieczyciela przyczyn, niż wskazana w ust. 2, Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłaty Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 9 ust W przypadku odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy z przyczyn przez niego zawinionych, Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłaty Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 9 ust Jeżeli wartość szkody przewyższy kwotę kar umownych Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy będzie uprawniona do dochodzenia od Ubezpieczyciela, oprócz kar umownych, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 6. W przypadku nieterminowego dokonania oględzin Ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić Państwowej Inspekcji Pracy Głównemu Inspektoratowi Pracy karę umowną w wysokości 10,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Postanowienia dodatkowe Do niniejszej umowy mają zastosowanie klauzule dodatkowe zgodnie z ofertą złożoną przez Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazywania do wiadomości brokera wszelkiej dokumentacji związanej z obsługą niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szczególności kopii polis oraz dokumentacji szkodowej.

9 3. Ubezpieczający przewiduje, że w okresie realizacji niniejszej umowy może zakupić nie więcej niż 40 samochodów. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie ubezpieczyć ww. samochody na zasadach i przy zastosowaniu stawek na jakich ubezpieczy samochody wskazane w załączniku numer 1 do umowy. Ubezpieczający nie ma obowiązku zlecenia ubezpieczenia ww. samochodów w przypadku nie dokonania ich zakupu. Powyższe zostanie wykonane stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku likwidacji samochodu (np. w wyniku sprzedaży, kradzieży, zniszczenia) z floty Państwowej Inspekcji Pracy Ubezpieczający będzie pisemnie lub faksem informował podmiot, o którym mowa w 1 ust. 2 oraz ubezpieczyciela o niniejszym w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia ww. okoliczności. 5. Ubezpieczający będzie uiszczał zapłatę tylko za faktycznie ubezpieczone samochody. Postanowienia końcowe Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. 2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w niniejszej umowie do końca trwania ubezpieczenia danego pojazdu, tj. również w przypadkach gdy okres ubezpieczenia przypadnie po r. 3. Przelew wierzytelności wymaga zgody Ubezpieczonego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 8 ust W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz inne przepisy odnoszące się do przedmiotu umowy. 6. Załączniki 1-4 stanowią integralną część niniejszej umowy. 7. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony deklarują rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają za organ rozstrzygający Sąd powszechny miejscowo właściwy dla Ubezpieczającego. 8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Ubezpieczonego i jednym dla Ubezpieczyciela. Ubezpieczający Ubezpieczyciel

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo