WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego Górnośląskiej Spółki Brokerskiej sp. z o.o. z siedzibą Gliwice ul. Jasna 31 z jednej strony a.. z siedzibą w.. przy ul... wpisanym pod KRS, reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest wskazanie zasad współpracy stron w zakresie zawierania i realizacji umów ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczących pojazdów podlegających rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiących własność Ubezpieczającego lub użytkowanych przez Ubezpieczającego. 2. Wykaz pojazdów przyjętych do ubezpieczenia na lata stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Załącznik nr 1 przedstawia wykaz pojazdów użytkowanych przez jednostki organizacyjne na dzień r. 3. Pojazdy nowo nabyte (tj. fabrycznie nowe, używane) lub przyjęte w użytkowanie na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych, w trakcie obowiązywania umowy zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy. Warunki zgłaszania do ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów zostały określone w 6 umowy. 4. Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej regulują: a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), b) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) c) oferta Ubezpieczyciela wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), d) zapisy niniejszej umowy. 1/12

2 2 Wartość umowy i warunki płatności 1. Łączna wartość składek z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi. brutto (słownie: ). 2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wystawienia polis zgodnie z cenami brutto podanymi w ofercie. 3. Warunki finansowe są stałe do końca trwania umowy i nie podlegają indeksacji. 4. Podstawą do zapłaty składki przez Ubezpieczającego będzie podpisana przez Ubezpieczającego polisa ubezpieczeniowa z okresem na 12 miesięcy wystawiona na: Miasto Gliwice Gliwice ul. Zwycięstwa 21 NIP: Polisa wystawiona musi zawierać nr rachunku bankowego, na który powinna być przekazana składka ubezpieczeniowa przez Ubezpieczającego. 6. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności /treść przelewu/. 7. Składki za poszczególne polisy płatne są jednorazowo na rachunek wskazany w polisie w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia pojazdu. 8. Polisy, dla których okres ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASS rozpoczyna się w miesiącu styczniu będą płatne w następujących terminach: , , Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Ubezpieczonego. 3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Umowy ubezpieczenia zawierane będą w zakresie: a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), b) ubezpieczenia pojazdów autocasco (AC+KR), c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pojazdu (NNW), d) ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance (ASS). 2. Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej umowy mają zastosowanie: 2.1 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz.1152 z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej umowie. 2.2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Pojazdów Mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Autocasco z uwzględnieniem następujących postanowień: 2/12

3 - ubezpieczenie autocasco w zakresie pełnym: casco+kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - ubezpieczenie autocasco w zakresie pełnym: casco+kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii dotyczy samochodu Opel Insignia nr rej. SG 0707G (oraz każdego pojazdu zakupionego lub użytkowanego w jego miejsce), a) szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia, wnętrza, wskutek: - zderzenia pojazdów, - nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, osmalenia, huraganu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, działania sił przyrody, - działania osób trzecich (np. dewastacja), - akcji protestacyjnych, strajków, zamieszek, o ile pojazd nie był czynnie uczestniczącym w tych zdarzeniach, - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, - zassania wody przez silnik w czasie jazdy, - kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), kradzieży zuchwałej, - uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielania pomocy, b) dodatkowe koszty w granicach sumy ubezpieczenia: - zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu na strzeżonym parkingu w okresie nie dłuższym niż 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji/protokołu szkody, - działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody, - dodatkowego badania technicznego w przypadku, gdy w związku ze szkodą została dokonana naprawa w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, c) dodatkowe koszty ponad sumę ubezpieczenia: - holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w razie awarii pojazdu, jego unieruchomienia lub zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem do 10% sumy ubezpieczenia, d) wymagane zasady likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań: - oględziny pojazdu w przypadku szkody odbywać się będą na prośbę Ubezpieczonego na terenie wskazanej jednostki organizacyjnej Ubezpieczającego lub we wskazanym warsztacie /serwisie/, gdzie pojazd został przekazany celem naprawy, - w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum 48 godzin od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/aso. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach, 3/12

4 - szkody w pojazdach Ubezpieczającego spowodowane przez zidentyfikowanych sprawców (posiadających ubezpieczenie OC) mogą być wstępnie likwidowane z ubezpieczenia AC Ubezpieczającego, - w przypadku szkody tzw. częściowej, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczonego kserokopii faktur do wartości brutto, - wartość pojazdów fabrycznie nowych (fakturowa) zakupionych w 2012, 2013, 2014 roku dla celów ustalenia odszkodowania przez pierwsze 12 miesięcy obowiązywania każdej indywidualnej polisy ubezpieczenia autocasco (AC+ KR) jest równa sumie ubezpieczenia, - wypłata odszkodowania bez franszyz redukcyjnych, bez potrąceń z tytułu udziału własnego, bez wprowadzania procentowego pomniejszenia wartości części przy ustalaniu odszkodowania, zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiana część nadaje się do naprawy czy wymiany i czy była wcześniej naprawiana, - brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie w zakresie autocasco, e) sumy ubezpieczenia wartości rynkowe pojazdów podane w załączniku nr 1 - dla celów kalkulacji składki wartości rynkowe wszystkich pojazdów podanych w załączniku nr 1, - dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od r. - wartości rynkowe pojazdów z miesiąca poprzedzającego, - dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po r. wartości rynkowe pojazdów z miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa, f) franszyza integralna: 400,00 zł. 2.3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pojazdu z uwzględnieniem następujących postanowień: a) przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, wylew śródmózgowy i udar mózgu, b) zakres ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, powstałych podczas ruchu pojazdu, a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu, c) system świadczeń: - w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, - w przypadku 100% trwałego uszczerbku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, - w przypadku częściowego uszczerbku świadczenie ustalane wg systemu proporcjonalnego, 1% sumy ubezpieczenia odpowiada 1% trwałego uszczerbku, d) świadczenia dodatkowe: - zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, 4/12

5 - zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 25% sumy ubezpieczenia (w tym odbudowa stomatologiczna zębów ), - zwrot kosztów leczenia, nie później niż po dwóch latach od daty nieszczęśliwego wypadku do 25% sumy ubezpieczenia, - zasiłek dzienny, który przysługuje od dnia następnego po wypadku w wysokości 1 ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności, jednak nie dłużej niż za 180 dni Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance, jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony z uwzględnieniem następujących postanowień: a) dla pojazdów należących do Ubezpieczonego za wyjątkiem pojazdu, o których mowa w lit b), ubezpieczenie assistance będzie zawierane w wariancie podstawowym obejmującym co najmniej: - usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, natomiast w przypadku gdy nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w razie awarii pojazdu, jego unieruchomienia lub zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km, b) dla pojazdu Opel Insignia nr rej. SG 0707G (oraz każdego zakupionego lub użytkowanego w jego miejsce) ubezpieczenie assistance będzie zawierane w wariancie pełnym obejmującym co najmniej: - udzielenie kierowcy i pasażerom pojazdu w czasie ich podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Europy pomocy informacyjnej, technicznej, medycznej w razie awarii samochodu, jego unieruchomienia, kradzieży lub zdarzenia drogowego (kolizji, wypadku), koszty zakwaterowania co najmniej przez dwie doby, koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, a także transport medyczny i transport zwłok do miejsca pochowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, natomiast w przypadku gdy nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w razie awarii pojazdu, jego unieruchomienia lub zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km, - organizację i pokrycie kosztów dowozu paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem kosztów paliwa lub innych materiałów eksploatacyjnych), - organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu, zgodnie z poniższymi zasadami: z powodu awarii pojazdu na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni z powodu kolizji/wypadku (zdarzenia) drogowego, dewastacji przez osoby trzecie na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 14 dni z powodu kradzieży pojazdu na czas nie dłuższy niż 14 dni - górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do ubezpieczenia assistance dla jednego zdarzenia stanowi kwota odpowiadająca równowartości 2.500,00 euro. 5/12

6 4 Zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą 1. Samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego w wartości do ,00 zł oraz ciężarowe (niezależnie od wartości) co najmniej jedno urządzenie przeciwkradzieżowe. 2. Samochody osobowe oraz ciężarowe w nadwoziu o wartości powyżej ,00 zł i nie przekraczającej ,00 zł co najmniej dwa urządzenia przeciwkradzieżowe działające niezależnie i różnorodne pod względem spełnianej funkcji. 3. Samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości powyżej ,00 zł trzy niezależne i różnorodne pod względem spełnianej funkcji urządzenia przeciwkradzieżowe, w tym system alarmowania oraz system lokalizacji pojazdów (np. GPS). 5 Sumy ubezpieczenia 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): a) suma gwarancyjna minimalna zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz z późniejszymi zmianami). 2. Ubezpieczenie pojazdów autocasco (AC+KR) suma ubezpieczenia wartości rynkowe pojazdów: a) dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od r. - wartości rynkowe pojazdów z miesiąca poprzedzającego, b) dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po r. wartości rynkowe pojazdów z miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa, c) suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego lub ustalana w oparciu o system INFO-EKSPERT, d) pojazdy nowe fabrycznie wartość fakturowa (brutto), e) pojazdy używane wartości rynkowe z miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa dla danego pojazdu, f) dla celów kalkulacji składki wartości rynkowe wszystkich pojazdów podanych w załączniku nr Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pojazdu (NNW): a) suma ubezpieczenia: ,00 zł na jeden pojazd. 6 Zawarcie umowy ubezpieczenia i okres ubezpieczenia 1. Niniejszą umowę zawiera się od r. do r. obejmując ubezpieczeniem pojazdy wchodzące do ubezpieczenia w tym okresie (postanowienia zawarte w niniejszej umowie dotyczą wszystkich polis zawartych w okresie jej obowiązywania). 2. Poszczególne polisy wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC na dany pojazd zostaną zawarte z okresem na 12 miesięcy, zgodnie z terminem ubezpieczenia danego pojazdu 6/12

7 wynikającym z załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Po zakończeniu pierwszego okresu ochrony danego pojazdu zostanie wystawiona kolejna polisa wraz z potwierdzeniem na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia. 3. Ustala się następujące okresy ubezpieczenia assistace (ASS): - w przypadku zawarcia umowy w zakresie autocasco, okres ubezpieczenia ASS jest tożsamy z okresem ubezpieczenia autocasco, - w przypadku braku ochrony w zakresie autocasco, okres ubezpieczenia ASS jest tożsamy z okresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 4. Dla jednostki organizacyjnej Miejski Zarząd Usług Komunalnych ustala się następujące okresy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków pojazdu (NNW): - w przypadku zawarcia umowy w zakresie autocasco, okres ubezpieczenia NNW jest tożsamy z okresem ubezpieczenia autocasco, - w przypadku braku ochrony w zakresie autocasco, okres ubezpieczenia NNW jest tożsamy z okresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 5. Pojazdy fabrycznie nowe, przyjęte do ubezpieczenia w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będą objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zarejestrowania z zastrzeżeniem zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi do 3 dni roboczych od zarejestrowania. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 6. Pojazdy używane, zakupione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przyjęte do ubezpieczenia w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będą objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia nabycia z zastrzeżeniem zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi do 3 dni roboczych od dnia nabycia. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 7. W odniesieniu do pojazdów używanych, zawarcie umowy ubezpieczenia nie wymaga oględzin pojazdu, jeżeli zostaje zachowana ciągłość (nie dotyczy dni wolnych od pracy) ubezpieczenia autocasco. W przypadku braku ubezpieczenia autocasco Ubezpieczyciel nie wymaga oględzin pojazdu, jeżeli Ubezpieczony zgłosi fakt nabycia pojazdu w terminie 3 dni roboczych i wykona 2 zdjęcia pojazdu w technice cyfrowej, które prześle do Ubezpieczyciela. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 8. W odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych, zawarcie umowy ubezpieczenia nie wymaga oględzin pojazdu, a suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie faktury zakupu do wartości brutto. 9. Ubezpieczający zobowiązuje się do przekazania Ubezpieczycielowi wniosku z podaniem wymaganego zakresu ubezpieczenia oraz: a) marki, typu pojazdu, b) nr rejestracyjnego, c) nr nadwozia (VIN), d) wartość rynkową, e) zabezpieczeń antykradzieżowych, f) wartości i rodzaju wyposażenia dodatkowego. 10. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wystawienia polis niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich informacji od Ubezpieczającego, o których mowa w ust Ubezpieczyciel dostarczy Górnośląskiej Spółce Brokerskiej Sp. z o.o. do jej siedziby w Gliwicach, ul. Jasna 31, polisę w terminie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 7/12

8 7 Stawki ubezpieczeniowe oraz składki 1. Stawki ubezpieczeniowe dla poszczególnych rodzajów pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania umowy będą stałe i niezmienne oraz będą stanowić w formie tabeli integralną część umowy. Rodzaj pojazdu Składka OC za pojazd Stawka AC Składka NNW za pojazd Osobowe Ciężarowe o ładowności do 2,5 t pow. 2,5 t Ciągniki siodłowe Specjalne Przyczepy i naczepy Ciągniki rolnicze Wolnobieżne, wózki akumulatorowe Pożarnicze, sanitarne Autobusy, mikrobusy Jednoślady Ubezpieczenie assistance Składka ASS 1. Opel Insignia SG 0707G 2. Pozostałe pojazdy 2. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia w zakresie OC, AC, NNW pojazdu objętego umową (np. sprzedaż, wyrejestrowanie) Ubezpieczyciel zwróci składkę w terminie 14 dni, w poszczególnym ryzyku za niewykorzystany okres ubezpieczenia (liczonych jako liczba pełnych niewykorzystanych dni ubezpieczenia). 3. Przy zwrocie składki nie uwzględnia się kosztów manipulacyjnych. 8 Postanowienia dodatkowe klauzule Do umowy mają zastosowanie poniższe klauzule: 1. Postanowienia dodatkowe do umów ubezpieczenia - klauzule: - klauzula obowiązku monitorowania płatności składki brak płatności składki w pierwszym terminie nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej. Uzgadnia się pomiędzy stronami, iż w razie braku płatności składki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do jej opłacenia oraz wyznaczy kolejny 30 dniowy termin płatności, 8/12

9 - klauzula stempla bankowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym Ubezpieczającego lub autoryzację płatności on-line, - klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC+KR pojazdów fabrycznie nowych, używanych, nabytych przez Ubezpieczającego, pod warunkiem zgłoszenia ich do Ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od daty zarejestrowania (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych) lub od daty nabycia (w przypadku pojazdów używanych). Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, - klauzula przekroczenia prędkości - strony ustalają, że przekroczenie prędkości w dowolny sposób i o dowolną wartość nie może być przyczyną stwierdzenia, że szkoda miała miejsce w wyniku rażącego niedbalstwa i nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, - klauzula wieku kierującego - strony ustalają, że wiek kierującego, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, - klauzula braku ważnego badania technicznego strony ustalają, że szkody powstałe w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego, o ile od dnia upływu terminu ważności badania technicznego nie upłynęło więcej niż 30 dni, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, - klauzula ważności dokumentów strony ustalają, że szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do kierowania pojazdem, jeżeli w chwili spowodowania szkody nie posiadała uprawnienia do kierowania pojazdem ze względu na utratę jego ważności, o ile od dnia upływu terminu ważności uprawnienia nie upłynęło więcej niż 30 dni, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie zachodzi w przypadku szkód wyrządzonych przez kierującego, którego uprawnienia do prowadzenia pojazdu, przed spowodowaniem szkody, zostały odebrane przez policję lub inne uprawnione instytucje, - klauzula uszkodzenia pojazdu przez przewożony ładunek strony ustalają, że szkody powstałe w pojazdach, wyrządzone przez przewożony ładunek objęte zostają ochroną ubezpieczeniową, - zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) jednostkom organizacyjnym miasta Gliwice nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dla faktur dotyczących napraw pojazdów. Suma ubezpieczenia pojazdów jest określana wg wartości brutto, wypłata odszkodowania uwzględnia podatek VAT, - brak zastosowania franszyzy kilometrowej w przypadku korzystania z usług assistance, - wyposażenie dodatkowe do 20% sumy ubezpieczenia pojazdu lub maksymalnie do kwoty ,00 zł, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia. 9/12

10 9 Zasady zgłaszania szkód komunikacyjnych 1. Strony ustalają, że wszystkie szkody dotyczące pojazdów Ubezpieczającego z umów ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszej umowy będą zgłaszane w terminie 7 dni. 10 Nadzór i koordynacja 1. Ze strony Ubezpieczyciela za nadzór nad umową odpowiedzialny jest Pan/Pani.., tel.., faks, adres Osoba wskazana w pkt 1 odpowiada za doubezpieczenia oraz koordynację spraw związanych z likwidacją szkód, tzn. posiada informacje, kto ze strony Ubezpieczyciela prowadzi konkretną sprawę i będzie udostępniać dane osób, podmiotów likwidujących szkodę. 3. Ze strony Ubezpieczającego/Ubezpieczonego każdorazowo w przypadku zgłaszania szkód oraz w przypadku doubezpieczeń za koordynację spraw odpowiedzialna jest Górnośląska Spółka Brokerska sp. z o.o., w imieniu którego działa: a) Pan/Pani., tel., faks b) Pan/Pani., tel., faks (doubezpieczenia). 4. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pełni pracownik Urzędu Miejskiego Pan/Pani., tel., faks (a w razie nieobecności pracownik pełniący zastępstwo). 11 Realizacja umowy 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. posiadająca zezwolenie nr 600/99, wpis do rejestru brokerów nr /U. 2. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale w/w brokera i będą wykonywane za jego pośrednictwem. 12 Zmiany umowy 1. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku rozwiązania umowy w zakresie OC, AC, NNW, spowodowanej np. zbyciem lub wyrejestrowaniem pojazdu. W takim przypadku wartość umowy ulega zmniejszeniu o wartość składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki następuje na zasadach określonych w 7 pkt Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zbycia lub wyrejestrowania pojazdu przed terminem zawarcia umowy w zakresie OC, AC, NNW, ASS. W takim przypadku wartość umowy ulega zmniejszeniu o równowartość składki, jaką Ubezpieczający poniósłby w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. 10/12

11 3. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany danych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wszelkie zmiany do niniejszej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zmiany personalne na stanowiskach przedstawicieli stron, o których mowa w 10 nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia stron. 13 Ochrona danych osobowych 1. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 2. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych. 3. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający oświadczają, że dane osobowe stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 4. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu umowy dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe stron umowy, z wyjątkiem oferty przetargowej. 14 Odstąpienie od umowy 1. Ubezpieczonemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; b) Ubezpieczyciel nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Ubezpieczającego złożonego na piśmie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do realizacji umowy, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 2. Ubezpieczonemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach: a) w przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Ubezpieczyciela; 11/12

12 c) Ubezpieczyciel nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w 1 umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 15 Postanowienia końcowe 1. W przypadku sprzeczności między treścią niniejszej umowy a treścią polisy ubezpieczenia lub OWU decyduje treść umowy. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz podmiotów, które będą działać w jego imieniu w celu likwidacji szkód. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie czynności związanych z wykonaniem zamówienia. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. polisach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa zamówień publicznych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 6. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 7. Integralną część umowy stanowią: a) załącznik nr 1, b) oferta Ubezpieczyciela wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). 8. Zabrania się Ubezpieczycielowi, zatrudniania w jakiejkolwiek formie pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. 9. Ubezpieczony może żądać zapłaty od Ubezpieczyciela kary umownej w wysokości 0,5% składki ubezpieczeniowej, za poszczególne pojazdy, w przypadku nie doręczenia Ubezpieczonemu polisy ubezpieczeniowej w terminie, o którym mowa w 6 ust Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz jeden dla Górnośląskiej Spółki Brokerskiej Sp. z o.o Ubezpieczyciel Ubezpieczający Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. 12/12

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 5 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 6 Składka 6 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/533/2005 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. ZAMAWIAJ4CY: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy -Zdroju Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo