ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne"

Transkrypt

1 ZNAK sprawy ZP Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina Bieliny, Regon: NIP: , z siedzibą: Bieliny, ul. Partyzantów 17 reprezentowaną przez Wójta Gminy - Sławomira Kopacza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Emilii Bąk a Wykonawcą:... reprezentowanym przez:... przy udziale Brokera ubezpieczeniowego Andrzeja Młynarczyka, mającego siedzibę w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76/321, Kielce. NIP , REGON została zawarta umowa następującej treści 1 Opis Zamówienia - informacje ogólne 1. Zamawiający: Gmina Bieliny reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza. Adres: ul. Partyzantów 17, Bieliny, Regon: NIP: , 2. Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bieliny w zakresie: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, środków transportu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków jednostek OSP 2.1. Świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wymienione usługi podzielono na trzy Części 2.2. Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bieliny Zadanie I - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na zasadzie wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń i awarii, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej Zadanie II - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Zadanie III - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2.3. Część II Zamówienia Ubezpieczenie środków transportu Gminy Bieliny Zadanie I - obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Zadanie II - ubezpieczenie autocasco, Zadanie III - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, Zadanie IV - ubezpieczenia assistance 2.4. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie NNW członków jednostek OSP i MDP w Gminie Bieliny zgodnie z ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie ppoż. Ubezpieczeniem jest objęty każdy członek OSP i MDP podczas wykonywania zadań i obowiązków statutowych (nie tylko podczas akcji ratowniczych i ćwiczeń) Zadanie I - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres I Zadanie II - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres II 3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; 3.1. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia Każda z Części będzie oceniana oddzielnie 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 1

2 2 1. Na podstawie zapisów w SIWZ Rozdziła III, pkt. 9 Wykonawca złozył ofertę dla Części II Zamówienia. 2. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Zamówienie nr...pod nazwą: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bieliny w zakresie: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, środków transportu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków jednostek OSP w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu :... Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania Zamówienia do udzielania ochrony ubezpieczeniowej i obejmowania ochroną ubezpieczeniową na warunkach zawartych w SIWZ dla Części II oraz w złożonej przez siebie w dniu..ofercie. 3. Opisany w SIWZ zakres ochrony i wymagania to warunki minimalne. W kwestiach, które nie są poruszone w SIWZ, zastosowanie mają zapisy OWU i klauzul dodatkowych Wykonawcy Postanowienia SIWZ zawsze mają pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy 3.2. Zapisy Umowy sa zgodne z zapisami SIWZ oraz Zał. Nr 1A do SIWZ, Zał. Nr 2D do SIWZ 3.3. Wszelkie wątpliwości i niejasnosci w interpretacji siwz z załącznikami lub OWU Wykonawcy zawsze rozstrzygane są na korzyść Zamawiającego. 4. Przez czas trwania wykonywania Zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zamian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie w jakim zamiany te będą dotyczyć postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w siwz. 5. Za reprezentantów Zamawiającego uznaje się Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy. 1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 2. W umowie i jej załącznikach dopuszczalne jest używanie skrótu 'siwz" na określenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi 36 miesięcy tj. od do i jest podzielony na trzy 12-to miesięczne okresy ubezpieczenia okresy ubezpieczenia zawierają się w okresie trwania Zamówienia 2. Wykazy pojazdów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową zawiera Załącznik 2D do siwz 3. Wykonawca akceptuje i przyjmuje do stosowania opisane w Zał. Nr 1A do siwz klauzule obligatoryjne dotyczące danych ryzyk w Cześci II w brzmieniu proponowanym przez Zamawiającego oraz opisane w Zał. Nr 1A do siwz i ofercie klauzule fakultatywne. 4. We wszystkich zakresach ryzyk wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca nie stosuje wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rażącego niedbalstwa jako źródła zdarzenia szkodowego. 5. Użytkownikami pojazdów mogą być podmioty opisane w Tab. Nr 1 Tab. Nr 1 Lp. Nazwa podmiotu Adres NIP REGON 1 Urząd Gminy w Bielinach, Bieliny, ul. Partyzantów , Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich Bieliny ul. Partyzantów 3, (*) Huta Szklana 37 ( Karczma oraz Rekonstrukcja Osady Średniowiecznej) - Kakonin 6B Gminna Biblioteka Publiczna Bieliny, ul. Partyzantów Referat Gospodarki Bieliny, ul. Partyzantów 17 NIP Komunalnej Gminny Ośrodek Pomocy Bieliny, ul. Partyzantów Społecznej 6 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (*) - siedziba główna - Belno 80, Bieliny - Huta Nowa 62, Bieliny - ul. Żeromskiego 2, Bieliny, - Lechów 101, Bieliny - Makoszyn 101, Bieliny , KRS

3 4 Zadanie I Część II 1. Ochrona ubezpieczeniowa w Części II Zadanie I Zamówienia dotyczy ochrony interesów Gminy w zakresie wynikającym z Obowiązkowego Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia r. Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z pózn. zm.). 2. Zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia ustawowe 3. Wykonawca dołączy, bez konieczności dodatkowej opłaty, Ubezpieczenie Zielona Karta dla wskazanych pojazdów. 5 ZADANIE II. Część II Ubezpieczenie Auto Casco 1. Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie, utrata bądź całkowite zniszczenie ubezpieczonego pojazdu i wyposażenia oraz utrata elementów pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu szczególności polegające na: 1.2. uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem pojazdu, wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu 1.3. uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposażenia wskutek zdarzeń losowych, w szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu lub wewnątrz pojazdu, 1.4. uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek działania osób trzecich, w tym również włamania, uszkodzeniu, lub zniszczeniu pojazdu, albo jego części bądź wyposażenia przez osoby trzecie w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia (określonego w art. 289 k.k.), 1.5. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, 1.6. uszkodzeniu lub zbiciu szyb pojazdu, 1.7. kradzieży pojazdu bądź jego części, przez którą rozumie się: kradzież z włamaniem (określoną w art. 279 k.k.), kradzież pojazdu (określoną w art. 278 k.k.), jego części lub wyposażenia;, kradzież z użyciem przemocy (określoną w art. 280 k.k., tzw. rozbój) 2. Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego (wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy) oraz wyposażenie dodatkowe i specjalistyczne, w tym zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą Sumy ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego może zawierać VAT. W takim przypadku odszkodowanie również uwzględnia ten podatek 2.3. Podane w Załączniku Nr 2D wartości pojazdów służą jedynie do uzyskania możliwości oceny ofert. i nie zobowiązują do ich stosowania przy zawieraniu ubezpieczenia. 3. Zakres terytorialny: (wskazany w Załączniku 1D) 4. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej: 12 miesięcy od daty wskazanej w umowie ubezpieczenia. 5. Postanowienia szczegółowe - dodatkowe obligatoryjne 5.2. Brak jest wyłączenia odpowiedzialności, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badan technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody na wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody oraz wiek kierowcy Udział własny, franszyza redukcyjna w szkodzie - nie występuje, Koszty amortyzacji części przy szkodach nie występują, Redukcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania nie występuje 5.5. Pojazdy fabrycznie nowe będą przyjmowane do ubezpieczenia wg wartości fakturowej brutto (z podatkiem VAT) Odszkodowanie w przypadku szkody częściowej, w zakresie określonym w protokole szkody, ustalane jest w oparciu o koszty i sposoby naprawy, określone przez warsztat wykonujący naprawę na bazie systemów Audatex lub Eurotax Zamawiający może wskazać warsztat wykonujący naprawę, jako uprawnionego do otrzymania należnego odszkodowania 3

4 5.8. W przypadku szkody całkowitej gdy koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu nieuszkodzonego z dnia powstania szkody, w której występują pozostałości, w razie braku możliwości zbycia przez Zamawiającego pozostałości po szkodzie za kwotę ustaloną przez Wykonawcę, odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody a najlepszą uzyskaną przez Zamawiającego ceną sprzedaży pozostałości Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie oraz w przypadku całkowitej jego utraty (kradzieży); Przy ustalaniu wartości odszkodowania, wartość rynkowa pojazdu nieuszkodzonego na dzień powstania szkody określana jest na podstawie tych samych źródeł tej samej metodologii, co przy ustalaniu sumy ubezpieczenia Dla pojazdów fabrycznie nowych wartość rynkowa pojazdu (suma ubezpieczenia) utrzymana jest przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie pozostałości po szkodzie (utrata, zniszczenie), odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości wartości rynkowej brutto albo netto z dnia powstania szkody lecz nie wyższej niż suma ubezpieczenia Ubezpieczyciel gwarantuje uproszczoną likwidacje szkód o wartości brutto do zł W takim przypadku odszkodowanie wypłacane jest na podstawie faktury z zakładu naprawczego lub faktur zakupu części. Dokumentacja szkody wykonana przez Zamawiającego zawiera opis zdarzenia, zdjęcia uszkodzeń, opis uszkodzeń, inne dokumenty jeżeli są niezbędne w procesie likwidacji. Dotyczy szkód zaistniałych na terenie RP o wartości do zł,za które istnieje odpowiedzialność odszkodowawcza w ramach ubezpieczenia AC. Powyższe dotyczy w szczególności takich zdarzeń jak: naprawy lub wymiany szyby, naprawy lub wymiany (montażu w przypadku kradzieży) lusterka zewnętrznego, naprawy lub wymiany (montażu w przypadku kradzieży) oświetlenia zewnętrznego, naprawy lub wymiany zamka, naprawy lub wymiany stacyjki (wyłącznie w przypadku włamania), wymiany kola (wyłącznie w przypadku kradzieży), naprawy lub wymiany miski olejowej Ubezpieczyciel gwarantuje termin oględzin nie dłuższy niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody ubezpieczyciel przedstawi kalkulację kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin W razie nie dokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w terminie 3 dni roboczych Ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego i dostarczyć ubezpieczycielowi zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy Maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia Ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący, a Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur Zakład ubezpieczeń uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w pojazdach podanych w wykazie za wystarczające i nie wymaga od Ubezpieczającego/Ubezpieczonego certyfikatów ani świadectw kwalifikacyjnych potwierdzających ich montaż; Posiadane pojazdów, których dotyczy AC wymienione w zał. nr 1D do SIWZ, posiadają alarm fabryczny. Zamawiający oświadcza, że wymienione zabezpieczenia są zamontowane fabrycznie lub przez specjalistyczny serwis Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie, wykazane w SIWZ, jak i włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia (w tym pojazdy kupowane jako fabrycznie nowe) będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, Auto Casco, Assistance i ZK bez konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej, jedynie na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego o braku uszkodzeń Wykonawca nie będzie żądał zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego Ubezpieczyciela W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność warunków, składek i stawek taryfowych rocznych wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, z zastrzeżeniem zmiany obowiązujących przepisów prawa. 4

5 5.22. Składki i stawki taryfowe oraz znizki za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów pojazdów, wynikające ze złożonej oferty będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie roku W zakresie ubezpieczenia w pkt. 2 i pkt 4 obowiązują dodatkowe klauzule obligatoryjne opisane w Rozdz. V Zał. Nr 1A do siwz. 6 ZADANIE III. Część II - Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 1. Umowa dotyczy wszystkich pojazdów wymienionych w Zał. nr 2D 2. Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci i powstałe w związku 2.2. z ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, 2.3. w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, 2.4. podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu. 3. Suma ubezpieczenia zł./ miejsce w samochodzie. 7 ZADANIE IV Część II - Ubezpieczenie Assistance 1. Zakresem ochrony są koszty udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia 1. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia Assistance dla danego pojazdu jest jednoczesne zawarcie umowy AC. 2. ASS dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych w karoserii osobowych oraz ciężarowych o d.m.c. do 3,5 t, 3. Zakres terytorialny usługi Assistance taki sam, jak przyjęty w ubezpieczeniu AC 4. Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: 4.4. Naprawy pojazdu w miejscu wystąpienia awarii lub unieruchomienia pojazdu (z wyłączeniem kosztów części zamiennych, paliwa, płynów eksploatacyjnych itp.). Jeżeli naprawa nie jest możliwa w miejscu wystąpienia awarii lub unieruchomienia, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu Świadczenie może być również realizowane w postaci zwrotu kosztów holowania lub transportu Holowania lub transportu pojazdu, w razie wystąpienia zdarzenia objętego umowa ubezpieczenia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Świadczenie może być również realizowane w postaci zwrotu kosztów holowania lub transportu Transport przyczepy do siedziby firmy w przypadku, gdy pojazd holujący nie nadaje się do dalszej jazdy lub został skradziony. Świadczenie może być realizowane również w postaci zwrotu kosztów holowania lub transportu Pokrycie niezbędnych kosztów korzystania z parkingu strzeżonego w razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, w tym kosztów korzystania z parkingu w związku z prowadzonym procesem likwidacji szkody Wyczerpywalny, łączny limit odpowiedzialności Wykonawcy w ramach usługi Assistance dla ubezpieczonego pojazdu wynosi zł na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia W przypadku konieczności udzielenia pomocy, w tym holowania w razie awarii lub unieruchomienia pojazdu, nie występuje limit minimalnej odległości od siedziby Zamawiającego, Dla pojazdów objętych ubezpieczeniem Assistance Wykonawca świadczy usługę informacyjną w ramach Centrum Pomocy przez 24 godz./dobę 8 KLAUZULA OBLIGATORYJNA W CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA I, II, III, IV Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania Wytycznych KNF z dnia 16 grudnia 2014r przekazanych zakładom ubezpieczeń do stosowanie odnośnie szkód zgłoszonych po dniu 31 marca 2015 r. 5

6 9 1. Wystawianie dokumentów ubezpieczenia 2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia na każdy okres ubezpieczenia stosownych polis, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem danego okresu ubezpieczenia 3. W kolejnych 12-miesięcznych okresach ubezpieczenia sumy ubezpieczenia mienia mogą ulec zmianie ze względu na, zmianę wartości pojazdów przedstawianego do ubezpieczenia. 4. Zmiana sum ubezpieczenia musi być uzgodniona pomiędzy stronami umowy nie później niż na 30 dni przez rozpoczęciem danego okresu ubezpieczenia 5. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy Andrzej Młynarczyk działający w imieniu i na rzecz Gminy Bieliny. 6. Składka za kolejny 12 miesięczny okresy ubezpieczenia w każdym ryzyku będzie naliczana wg. takich samych stawek jak w poprzednim okresie ubezpieczenia i może być skorygowana jedynie w zakresie wynikającym z przewidzianej niniejszą umową zmiany sum ubezpieczenia. 7. Składki będą płacone w systemie jednorazowych wpłat na konto Wykonawcy: 8. Termin płatności jest wyznaczony na 14 dni od daty doręczenia polisy Zamawiającemu 9. Za dzień zapłaty składki przyjmuje się dzień przelewu środków przez Zamawiającego 10. Brak zapłaty przez Zamawiającego składki w wyznaczonym terminie nie skutkuje rozwiązaniem umowy. Nie daje Wykonawcy także prawa do odmowy wypłaty świadczeń pod warunkiem, że składka zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Wykonawcę w odrębnym piśmie. Termin zapłaty wskazany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 7 dni Przez czas trwania wykonywania Zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zamian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie w jakim zamiany te będą dotyczyć postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w siwz. 2. W sprawach nieuregulowanych w siwz, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie zastosowanie mają postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia ze wszystkimi aneksami do OWU jakie będą przywołane przez wykonawcę oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 950 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.. U. Nr 124, poz., 1152 z późn. zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego Wykonawca będzie wykonywał usługę, o której mowa w 1 pkt. 1 niniejszej umowy z zachowaniem zasad należytej staranności 2. Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron 3. W procedurze Zamówienia publicznego uczestniczy broker ubezpieczeniowy Świętokrzyskie Biuro Brokerskie Andrzej Młynarczyk z siedzibą w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 76/321, kod pocztowy , posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej PUNU nr 408/98, na podstawie udzielonego mu przez Gminę odpowiedniego pełnomocnictwa w tej sprawie. Broker wykonuje funkcje pośrednika ubezpieczeniowego przy zawieraniu umowy wykonawcą, a także realizował będzie czynności związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia. Wykonawca za wykonywanie przez brokera czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego wypłaci brokerowi kurtaż od każdej otrzymanej od Zamawiającego składki ubezpieczeniowej przez cały czas trwania okresu wykonywania Zamówienia 6

7 12 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 1.2. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje tej realizacji pomimo pisemnego wezwania zamawiającego 1.3. w przypadku upadłości lub rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy 2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w 6 ust. 1 podpunkt b jest równoznaczne z jej rozwiązaniem z winy Wykonawcy Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany i warunkiem zaakceptowania takiej zmiany przez obie strony umowy 2. Niedopuszczalne jest żądanie przez strony umowy zmiany istotnych postanowień urnowy, jeśli żądanie zmiany stanowiłoby naruszenie przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych, poza przypadkami gdy będzie wynikiem zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających odniesienie do udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, a bez jej dokonania niemożliwym byłoby dalsze wykonywanie zamówionej usługi. 3. Z uwzględnieniem zapisu art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach 3.1. zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki bez dodatkowej zwyżki składki. Wymagany jest pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy 3.2. zmiany sumy ubezpieczenia w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych 3.3. zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 3.4. wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 3.5. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej 3.6. korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy 3.7. zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych Zawiadomienia i oświadczenia związane z realizacją niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygnięte będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy Wykonawca.. Zamawiający 7

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET Załącznik Nr 1/B do SIWZ CZĘŚĆ II - PAKIET II - KOMUNIKACJA - UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo