PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN"

Transkrypt

1 PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: I.1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Posiada certyfikat ISO. I.1.2 Dyrektor: Grzegorz Kajca reprezentacja jednoosobowa; I.1.3. NIP: , REGON: ; I.1.4. Zatrudnienie: około 100 osób. System pracy: pięciodniowy, dwuzmianowy; I.1.5. Siedziba: ul. Ziębicka 34-38, Wrocław. I.2. Ubezpieczający - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, Wrocław I.3. Ubezpieczony: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu; 2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy; 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. I.4. Zadania WORD: 1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, 2. Prowadzenie seminariów dla osób mających problem ze zdaniem egzaminów. 3. Prowadzenie kursów dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów. 4. Prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. 5. Prowadzenie szkoleń dla osób kierujących ruchem drogowym. 6. Wykonywanie zadań z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO min: a) organizacja konkursów, turniejów itp. zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; b) współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży. I.5. Wykorzystanie autobusu: 1. prowadzenie egzaminów na kierowców autobusów kat. D; 2. prowadzenie egzaminów na instruktorów i egzaminatorów; 3. wyjazdy służbowe, wycieczki pracownicze; 4. wynajem. Autobus będzie wykorzystywane przez trzy ośrodki szkoleniowo-egzaminacyjne: WORD we Wrocławiu, WORD w Legnicy i WORD w Jeleniej Górze 1

2 I.6. Zabezpieczenia bazy samochodowej: WORD we Wrocławiu: teren ogrodzony, strzeżony przez ochronę osobową, garaż zamykany, zabezpieczony zdalną ochroną (systemem alarmowym). WORD we Legnicy: teren ogrodzony, strzeżony przez ochronę osobową, garaż pomieszczenie zamknięte wyposażone w monitoring zewnętrzny i alarm. WORD w Jeleniej Górze: teren ogrodzony, bezpośrednia ochrona osobowa. I.7. Szkodowość w pojazdach autobusowych w latach : W Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego we Wrocławiu, w Legnicy i w Jeleniej Górze w latach nie wystąpiły szkody w z ubezpieczeń komunikacyjnych AC, OC i NNW pojazdów autobusowych. II. OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA: II.1. Dane techniczne oraz identyfikacyjne Rodzaj pojazd: autobus Marka, typ i model AUTOSAN A1010T numer rejestracyjny DW730 MH pojemność silnika 6692 cm 3 ilość miejsc 44 numer identyfikacyjny VIN SUADB4CGTAS data pierwszej rejestracji 27 czerwca 2010 r. II.2. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: fabrycznie montowany immobilaizer autoalarm II.3. Wyposażenie fabryczne: podstawowe - systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, łączności, wyposażenie wnętrza; dodatkowe - system rejestracji egzaminów, system odtwarzania video. II.4. Wartość brutto pojazdu wraz z wyposażeniem fabrycznym i dodatkowym - ustalono na kwotę ,80 zł brutto na podstawie: - pojazd wraz z systemem odtwarzania DVD - wycena rzeczoznawcy z dnia r. - system rejestracji egzaminu wartość brutto z faktury. Autobus stanowi własność Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zgodnie z obowiązującym w momencie szkody aktem normatywnym, tj. z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz z późniejszymi zmianami). 2

3 III. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OPIS/UBEZPIECZENIA Na zakres wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej składają się: 1. klauzule dodatkowe, 2. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, 3. ubezpieczenie auto-casco, 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdu. III.1. KLAUZULE DODATKOWE: Poszczególne rodzaje ubezpieczeń zostaną zmodyfikowane w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, likwidacji szkód, płatności i rozliczenia składek przez włączenie do umowy następujących klauzul: III.1.1. Klauzula czasu ochrony (obligatoryjna) Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym terminie Zakład ubezpieczeń zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. III.1.2. Klauzula jurysdykcji (obligatoryjna) Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczającego. III.1.3. Klauzula płatności rat po odszkodowaniu (obligatoryjna) W przypadku wypłaty odszkodowania, zakład ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub też żądania zapłaty pozostałych do końca trwania okresu ubezpieczenia składek. III.1.4. Klauzula rozliczenia składek (obligatoryjna) Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy (np. zwrot składki w związku ze sprzedażą auta) będą rozliczane proporcjonalnie (pro rata temporis) za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej bez stosowania jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w obowiązkowym ubezpieczeniu posiadacza pojazdu. III.1.5. Klauzula warunków i taryf (obligatoryjna) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 3

4 W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. III.1.6. Klauzula podatku VAT dotyczy umowy auto-cacso Wszystkie sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, zatem wszystkie wypłaty odszkodowań będą dokonywane w kwotach brutto z uwzględnieniem podatku VAT, którego ubezpieczony nie ma możliwości rozliczenia (skorygowania). W przypadku, gdy ubezpieczony rezygnuje z naprawy uszkodzonego mienia, należne odszkodowanie musi uwzględniać również podatek VAT. III.1.7. Klauzula stempla bankowego (obligatoryjna) Strony postanawiają, że jest zachowany termin płatności składki w przypadku, gdy ubezpieczający dokona obciążenia swojego konta na rzecz zakładu ubezpieczeń (przelew bankowy) lub dokona innej formy płatności (np. przekaz pocztowy) najpóźniej w dniu wskazanym w polisie jako dzień płatności składki lub jej raty. III.1.8. Klauzula zgłaszania szkód (obligatoryjna) Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości. III.1.9. Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieżowych pojazdów Ubezpieczyciel uzna zabezpieczenia przeciw kradzieżowe, zainstalowane w pojeździe, które zostały opisane w punkcie II.2. III Klauzula dokumentu do wymiany korespondencji, w tym dokonania zgłoszenia szkód, złożenia wniosków ubezpieczeniowych, potwierdzenia udzielenia ochrony, pomiędzy stronami umowy stosowane mogą być także elektroniczne środki porozumiewania na odległość, w szczególności zaś faks oraz korespondencja wykorzystująca internet. III.2. DODATKOWE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE WNIOSKOWANYCH KLAUZUL I OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: III.2.1. Powyżej zdefiniowane klauzule mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) w ubezpieczeniu, do którego wnioskujemy o ich włączenie. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawężenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawężają i które tę odpowiedzialność rozszerzają. III.2.2. Klauzule mają status obligatoryjnych. 4

5 III.2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści klauzuli. III.2.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego rodzaju, pierwszeństwo mają zapisy umowy ubezpieczenia III.2.5. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń musi bezwzględnie obejmować: a) osoby nie posiadające uprawnień do kierowania autobusem, b) kandydatów na kierowców podczas trwania egzaminu na prawo jazdy kategorii D. III.4. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH III.4.1. Przedmiot ubezpieczenia: autobus AUTOSAN A1010T o nr rej. DW730 MH podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zgodnie z obowiązującym w momencie szkody aktem normatywnym - ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r, nr 124, poz ze zmianami). III.4.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z 2003 r. poz. 1152, z późniejszymi zmianami). III.4.3 Suma gwarancyjna: ustawowa. III.4.4. Zakres terytorialny: Polska, kraje Unii Europejskiej i kraje będące Członkami Sytemu Zielonej Karty. III.4.5. Udziały własne i franszyzy: nie mają zastosowania III.4.6. Okres ubezpieczenia: r r. III.4.7. Składka ubezpieczeniowa płacona jednorazowo. III.5. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO III.5.1. Przedmiot ubezpieczenia autobus marki AUTOSAN A1010T o nr rejestracyjnym DW730MH, szczegółowy opis w punkcie II, III.5.2. Zakres terytorialny: Polska i kraje Europy. III.5.3. Zakres ubezpieczenia: pełny z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży i rabunku zaboru pojazdu, jego części lub wyposażenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą w szczególności szkody powstałe wskutek: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu; uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie; pożaru, 5

6 wybuchu, zatopienia, powodzi, pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi oraz /lub działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania; nagłego działania czynnika termicznego lub/i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży lub zaboru pojazdu, jego części lub wyposażenia III.5.4. Wariant rozliczenia szkód częściowych: na podstawie faktur wystawionych przez warsztat naprawczy (serwisowy), bez wprowadzania jakichkolwiek udziałów własnych w szkodach bez względu na ich rodzaj oraz bez stosowania pomniejszania cen części zamiennych (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany o wskaźniki procentowe w zależności od okresu eksploatacji pojazdu, a także bez potrącania jakiegokolwiek innego zużycia eksploatacyjnego (amortyzacji) i bez stosowania urealnienia wartości części. III.5.5 Suma ubezpieczenia: ,80 zł brutto. Suma ubezpieczenia obejmuje wyposażenie fabryczne podstawowe i dodatkowe zgodnie z opisem w punkcie II.3. III.5.6 Podstawa ustalenia wartości: dla pojazdów eksploatowanych przez Ubezpieczającego powyżej 6 miesięcy sumę ubezpieczenia stanowi wartość rynkowa brutto, szacowana na podstawie katalogów INFO- Ekspert, Audatex, Eurotax wyceny rzeczoznawców lub innych źródeł opartych na notowaniach giełdowych. III.5.6 Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na dzień szkody odpowiada wartościom rynkowym ustalonym wg katalogów INFO-Ekspert, Audatex, Eurotax, wyceny rzeczoznawców lub innych źródeł opartych na notowaniach giełdowych. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być niższy niż 80% sumy ubezpieczenia z polisy. III.5.7. Konsumpcja sumy ubezpieczenia: zniesiona Suma ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania nie ulega zmniejszeniu. III.5.8. Udział własny, franszyzy redukcyjna zniesiona, franszyza integralna do 500,00 zł III.5.9. Amortyzacja zniesiona Ubezpieczyciel przy wyliczaniu odszkodowania nie będzie potrącał amortyzacji dla części przeznaczonych do wymiany, z wyłączeniem części ulegających szybkiemu zużyciu (ogumienie, filtry, klocki itp.) III Stawka niezmienna w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, także momencie doubezpieczenia lub zwiększenia wartości pojazdu III Okres ubezpieczenia: r r. III Sposób płatności składki ubezpieczeniowej jednorazowo, przelewem. III.6. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓWI PASAŻERÓW III.6.1. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia: w związku z ruchem pojazdu; podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu; podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu; 6

7 podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie; podczas holowania. III.6.2. Zakres terytorialny: Polska, Europa. III.6.3. Suma ubezpieczenia: limit ,00 zł na każdą jadącą osobę w autobusie na każde zdarzenie. Dla szkód związanych z uszczerbkiem na zdrowiu przyjmuje się, że ubezpieczyciel wypłaci 100,00 zł za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. III.6.4. Franszyza /udział własny nie ma zastosowania. III.6.5. Sposób płatności składki ubezpieczeniowej jednorazowo, przelewem. III.7. LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH Zgodnie z zawartym Porozumieniem ws. współużytkowania autobusu przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze z dnia r. likwidacja szkód komunikacyjnych z tytułu ubezpieczeń OC, AC i NNW oraz naprawy powypadkowe realizowane będą przez WORD, który w chwili zdarzenia użytkował autobus. Ośrodki zobowiązane są do dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych. 7

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo