Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Grodziski ul. Kościuszki Grodzisk Mazowiecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko i/lub nazwa (firmy) Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie Adres Wykonawcy: Kod, miejscowość, województwo Ulica, nr domu, nr lokalu.. Nr telefonu / nr faksu NIP REGON Powiat Grodziski ul. Kościuszki Grodzisk Mazowiecki Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ubezpieczeń wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka, usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka, usługi ubezpieczenia od ognia, usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, usługi dodatkowego ubezpieczenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową. Zakup usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla Powiatu Grodziskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych. 1

2 A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Tabela 1 Lp. System ubezpieczenia / Limit (PLN) Własny/ Budynki Starostwa 2. Budynki komunalne 4. Budynki i budowle placówek oświatowych Budynki Centrum Kształcenia Praktycznego ,00 300,00 zł ,00 300,00 zł ,33 300,00 zł ,23 300,00 zł 5. Budynek Muzeum ,00 300,00 zł Budynki Poradni Psy- chologiczno- Pedagogicznej Budynki Domu Pomocy Społecznej Budowle placówek oświatowych Budynki i budowle Powiatowego Zarządu Dróg Urządzenia i wyposażenia Urządzenia i wyposażenia Zbiory biblioteczne i muzealne Zbiory biblioteczne i muzealne 14. Środki obrotowe szacunkowa wg cen zakupu/wytworz enia ,00 300,00 zł ,00 300,00 zł 74406,63 300,00 zł ,73 300,00 zł ,00 300,00 zł 91207,71 300,00 zł ,00 300,00 zł ,00 300,00 zł 7.000,00 300,00 zł 15. Gotówka ,00 300,00 zł Zbiory archiwalne i bieżąca dokumentacja Mienie pracowników i uczniów Szkody w instalacjach doprowadzających media do budynków ,00 300,00 zł ,00 300,00 zł ,00 300,00 zł 19. Katastrofa budowlana ,00 300,00 zł 20. Szkody powstałe w wyniku niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia lub uszkodzenia części budynku, elementu wbudowanego na stałe w obiekt budowlany ,00 300,00 zł 2

3 2 22. Mienie związane z infrastrukturą drogową (sygnalizacja świetlna) Szkody powstałe w wyniku przepięć (tzw. pośrednie uderzenie pioruna) ,00 300,00 zł ,00 300,00 zł Tabela 2 Lp. Limity( PLN) Własny/ Urządzenia i wyposażenie ,00 300,00 zł 2. Elementy stałe budynków ,00 300,00 zł Zbiory biblioteczne i muzealne ,00 300,00 zł 4. Środki obrotowe 000,00 300,00 zł 5. Mienie pracowników i uczniów ,00 300,00 zł 6. Gotówka w kasie ,00 300,00 zł 7. Gotówka w transporcie ,00 300,00 zł 8. Mienie związane z infrastrukturą drogową (sygnalizacja świetlna 3 szt./ Powiatowy Zarząd Dróg) ,00 300,00 zł 9. Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń ,00 300,00 zł B. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Lp. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Własny/ ,00 100,00 zł 3

4 C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i kosztów odtworzenia danych, oprogramowania oraz wymiennych nośników danych od wszystkich ryzyk Lp 2. Sprzęt elektroniczny stacjonarny Sprzęt elektroniczny przenośny Koszty odtworzenia danych i oprogramowania oraz wymiennych nośników danych 4. Kradzież zwykła 5. System alarmowy System ubezpieczenia Sumy stałe wg wartości księgowej Sumy stałe wg wartości księgowej PLN Własny/ 41481,73 300,00 zł 25135,20 300,00 zł ,87 300,00 zł ,00 300,00 zł ,00 zł 300,00 zł Lp D. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Suma gwarancyjna/ podlimity / własny Ubezpieczenie dla wszystkich jednostek poz oraz 14 obejmuje następujący zakres: OC delikt ,00 2. OC za szkody wodociągowe ,00 OC pracodawcy ,00 4. OC wzajemne do pełnej sumy gwarancyjnej 5. OC za szkody spowodowane przeniesieniem ognia do pełnej sumy gwarancyjnej Ubezpieczenie dla Starostwa Grodzisk Mazowiecki poz. 1 obejmuje dodatkowo następujący zakres: OC za nieszczelną stolarkę okienną ,00 2. OC wynajmującego ,00 Ubezpieczenie dla placówek oświatowych - jednostek poz. 2-7 obejmuje dodatkowo następujący zakres: OC za szkody wyrządzone uczniom/wychowankom do pełnej sumy gwarancyjnej 4

5 2. OC z tyt. zbiorowego żywienia ,00 OC imprez ,00 4. OC za szkody w mieniu przechowyw. lub kontrolow ,00 Ubezpieczenie dla Domu Pomocy Społecznej (poz. 9) obejmuje dodatkowo następujący zakres: OC za szkody wyrządzone pensjonariuszom ,00 2. OC z tyt. zbiorowego żywienia ,00 Ubezpieczenie dla jednostek poz. 10, 11, 12, 14 obejmuje dodatkowo następujący zakres: OC najemcy do pełnej sumy gwarancyjnej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Zarządu Dróg poz. 1 zgodnie z SIWZ E. Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń z włączeniem ryzyka casco LP. 2. Przedmiot ubezpieczenia Koparko- Ładowarka Ł220 JCB 3CX TURBO Recykler- Skrapiarka Data produkcji Nr seryjny 2005 SLP3CXTS5E Suma Ubezpieczenia ,00 zł. wg wartości rzeczywistej zł. wartość własny/ / (należy wskazać rodzaj franszyzy) Recykler U PZA 1000 MADRO zł. wartość 4. Recykler UPZA zł. wartość F. Ubezpieczenia komunikacyjne L.p. Nr rejestracyjny Marka /redukcyjn a/ udział własny OC/ Ass Stawka AC/KR NNW / / łączna łączna łączna WGM HG60 TOYOTA YARIS ,00 zł 2. WGM XP66 FIAT 126P BRAK WFI WGM NS94 VOLKSWAGEN Transporter 2.4 D FIAT FIORINO CARGO 1,4 BZ ELEGANT ,00 zł ,00 zł 5

6 5. WFI 544C 6. WGM 26PL 7. WGM 34GY FIAT CINQUE- CENTO IVECO CAC- CIAMALI 65C THESI 18 TEKNAMOTOR SKORPION ,00 zł ,00 zł 8. WGM 75MM KAMAZ ,00 zł 9. WGM 07JM 10. BRAK FIAT PANDA ACTUAL 1 5- D KOPARKO- ŁADOWARKA Ł220 JCB 3CX TURBO BRAK 9 400,00 zł 1 WGM GW75 GAZ GRKN ,00 zł 12. WGM UA28 LAMBORGHI- NI ,00 zł 1 WGM L667 LUBLIN ,00 zł 14. WGM 75PL 15. WGM 24PJ KIA PRYZMAT SE K2500 F/L THULE TRAI- LERS ,00 zł BRAK 4 592,00 zł 16. WGM HV77 KAMAZ ,50 zł 17. WGM AP75 KAMAZ 5511 BRAK 18. WSJ 737C STAR A200 BRAK 19. WSJ 208X SANOK D-47B BRAK 20. WSJ 234C URSUS U-902 BRAK 2 WSJ 197C URSUS C-385 BRAK 22. WGM CS75 KAMAZ 5511 BRAK 2 BEZ REJ. Ł 34 BRAK 24. BEZ REJ. DZ 122 A BRAK 25. BEZ REJ. C-360 BRAK Łączna składka za pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej wynosi (PLN): (słownie: ). Łączna składka za drugi rok ochrony ubezpieczeniowej wynosi (PLN): (słownie: ). Łączna składka za trzeci rok ochrony ubezpieczeniowej wynosi (PLN): (słownie: ). Łączna cena ofertowa za pierwszy, drugi i trzeci rok ochrony ubezpieczeniowej wynosi (PLN): (słownie: ). Termin wykonania i warunki płatności zgodnie z postanowieniami SIWZ. Oświadczam, że: 6

7 1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji), 2) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty, 3) Akceptuję wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą, 2. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. W załączeniu przedkładam następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty: Ogólne warunki ubezpieczenia: A) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; B) Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od uszkodzeń; C) Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; D) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; E) Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń z włączeniem ryzyka casco; F) Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco i kradzieży; G) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; H) Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance; I) Zaleca się ułożenie dokumentów od A) do H)., dn.... Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców 7

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz Oferty Pieczęć Wykonawcy e-mail: OFERTA Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia) OFERTA WYKONAWCA/Y*:. (zarejestrowana nazwa Wykonawcy). (zarejestrowany adres Wykonawcy) REGON NIP.. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 06 grudnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie majątku miasta Poznania, zarządzanego przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań CPV: 66510000 8 Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY (dla części I zamówienia)

FORMULARZ CENOWY (dla części I zamówienia) Załącznik nr 12 do SIWZ... ( pieczęć/nazwa i adres wykonawcy)... dn.. GPK-SITA GŁOGÓW SP. Z.O.O. ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów Przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GPK-SITA GŁOGÓW SP.

Bardziej szczegółowo