Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ"

Transkrypt

1 Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Gminy Gubin. Zgodnie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ zamówienia pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz innych ryzyk Gminy Gubin. 1. Punkt III SIWZ (Instrukcja dla oferenta) w pozycji 5.1.otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tzn w Urzędzie Gminy Gubin przy ul. Piastowska 24 A w sekretariacie Wójta nie później niż do dnia 21 grudnia 2010 roku przed godziną (zmiana terminu składania ofert) 2. Punkt III SIWZ (Instrukcja dla oferenta) w pozycji 1.1.otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego tj w Urzędzie Gminy Gubin przy ulicy Piastowska 24 a w sali posiedzeń o godzinie w punkcie II załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) dodaje się zapis : dla ryzyka powodzi dopuszcza się zastosowanie sublimitu ograniczającego maksymalną wartość odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dopuszcza się też zastosowanie oddzielnych wartości udziału własnego oraz franszyz dla tego ryzyka. 4. Punkt II załącznika nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy), w tabeli drugiej otrzymuje następujące brzmienie: klauzula automatycznego odtworzenia SU 5 klauzula wyłączenia proporcji 5 klauzula zabezpieczeń p-poż i p-kradzież 5 klauzula składowania 5 klauzula nieodbudowywania majątku 5 klauzula 48 godzin 5 franszyza redukcyjna 5 (wartość)

2 sublimit / udział własny / franszyza DLA RYZYKA POWODZI Możliwa ilość sublimit 5 franszyza redukcyjna 10 (wartość) Z uwagi na powyższe zmianie ulega załącznik nr 2 formularz ofertowy. Jeżeli wykonawca nie zastosuje oddzielnych wartości udziału własnego oraz franszyz dla ryzyka powodzi, może posłużyć się formularzem w wersji pierwotnej. 5. Paragraf 5 załącznika nr 4 do SIWZ (umowa ubezpieczenia generalnego), otrzymuje brzmienie: Ubezpieczyciel może najpóźniej na 3 miesiące przed końcem okresu rozliczeniowego odmówić przyjęcia do ubezpieczenia zgłaszanych ryzyk, w przypadku szkodowości w okresie poprzednim znacznie przekraczającej wartości podane przez zamawiającego w zamówieniu. Z uwagi na powyższe zmianie ulega załącznik nr 4 umowa ubezpieczenia generalnego.

3 Załącznik Nr 2 do SIWZ przetargu na ubezpieczenie Gminy Gubin I. Odpowiedzialność cywilna FORMULARZ OFERTOWY W kolumnie opisanej należy wpisać wysokość składki za przedmiotowe ryzyko. Należy podać wysokość składek wyliczonych za okres jednego roku ochrony ubezpieczeniowej. lp Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 Odpowiedzialność cywilna deliktowa 2 Odpowiedzialność cywilna najemcy 3 Odpowiedzialność cywilna pracodawcy 4 Odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji imprez masowych 5 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczniom/wychowankom 6 Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości 7 Odpowiedzialność cywilna zarządcy dróg publicznych Razem składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynosi : W poniższej tabeli należy określić zgodę lub jej brak na wnioskowane warunki szczególne W przypadku akceptacji udzielenia ochrony w zakresie wynikającym z treści klauzuli należy wpisać TAK, w przypadku braku akceptacji należy wpisać NIE W przypadku braku w ofercie udziału własnego lub franszyzy należy wpisać BRAK W przypadku wprowadzenia do warunków ochrony udziału własnego lub franszyzy należy wpisać ich wartość wyrażoną kwotowo lub procentowo. UWAGA! tylko udział własny w zakresie odpowiedzialności cywilnej określamy procentowo. Franszyzy w odpowiedzialności cywilnej oraz udział własny i franszyzy we wszystkich pozostałych ryzykach określamy kwotowo. Klauzula / udział własny / franszyza Możliwa ilość klauzula reprezentantów 20 klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 20 udział własny 10 franszyza redukcyjna 10 FORMULARZ OFERTY UBEZPIECZENIA DLA GMINY GUBIN strona 1 z 5

4 II. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot Ubezpieczenia Budynki i budowle Urządzenia Nakłady inwestycyjne w pomieszczeniach Urzędu Gminy Wyposażenie pomieszczeń Urzędu Gminy Gotówka oraz inne wartości pieniężne w kasie Urzędu Gminy Razem wysokość składki za ubezpieczenia od zdarzeń losowych W poniższej tabeli należy określić zgodę lub jej brak na wnioskowane warunki szczególne w zakresie zdarzeń losowych, analogicznie jak w punkcie I. klauzula automatycznego odtworzenia SU 5 klauzula wyłączenia proporcji 5 klauzula zabezpieczeń p-poż i p-kradzież 5 klauzula składowania 5 klauzula nieodbudowywania majątku 5 klauzula 48 godzin 5 franszyza redukcyjna 5 sublimit / udział własny / franszyza Możliwa ilość DLA RYZYKA POWODZI sublimit 5 franszyza redukcyjna 10 (wartość) (wartość) III. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiot i zakres ubezpieczenia Wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Gotówka w kasie Gotówka w transporcie Razem wysokość składki za ubezpieczenie od kradzieży W poniższej tabeli należy określić zgodę lub jej brak na wnioskowane warunki szczególne w zakresie kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, analogicznie jak w punkcie I. klauzula reprezentantów 4 klauzula automatycznego odtworzenia SU 4 klauzula zabezpieczeń p-poż i p-kradzież. 4 udział własny 3 franszyza redukcyjna 3 franszyza integralna 2 FORMULARZ OFERTY UBEZPIECZENIA DLA GMINY GUBIN strona 2 z 5

5 IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, oraz kosztu odtworzenia danych Przedmiot i zakres ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny stacjonarny od wszystkich ryzyk Sprzęt elektroniczny przenośny Koszt odtworzenia danych Razem wartość składki W poniższej tabeli należy określić zgodę lub jej brak na wnioskowane warunki szczególne w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz kosztu odtworzenia danych, analogicznie jak w punkcie I. klauzula automatycznego odtworzenia SU 3 klauzula wyłączenia proporcji 5 klauzula zabezpieczeń p-poż. i p-kradzież. 5 klauzula składowania 5 klauzula 48 godzin 3 udział własny 4 franszyza redukcyjna 3 franszyza integralna 2 V. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia W poniższej tabeli należy określić zgodę lub jej brak na wnioskowane warunki szczególne w zakresie ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, analogicznie jak w punkcie I. klauzula reprezentantów 2 klauzula automatycznego odtworzenia SU 2 udział własny 2 franszyza redukcyjna 2 franszyza integralna 2 FORMULARZ OFERTY UBEZPIECZENIA DLA GMINY GUBIN strona 3 z 5

6 VI. Następstwa nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP Dopuszcza się podanie jedynie łącznej ceny za ubezpieczenie NNW Zakres ubezpieczenia Trwały uszczerbek na zdrowiu Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku Koszt nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Koszt przeszkolenia zawodowego inwalidów Koszty leczenia Oparzenia i odmrożenia Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu Razem wartość składki za ubezpieczenie NNW W poniższej tabeli należy określić wysokość udziału własnego oraz franszyz, analogicznie jak w punkcie I. franszyza redukcyjna 3 franszyza integralna 2 VII. Ubezpieczenia komunikacyjne Numer rejestracyjny Marka rodzaj pojazdu / przeznaczenie Za OC za NNW za AC 1 FKRA284 Jelcz autobus ND 2 FKRT880 Volkswagen osobowy 3 ZEN6030 FSC-Lublin osobowy ND 4 ZEG4705 przyczepa ND ND 5 ZGB193K FSC-Lublin specjalny - pożarniczy ND 6 ZGB590D Star 244 specjalny - pożarniczy ND FSC- ZGB643K specjalny - pożarniczy ND 7 Starachowice 8 FKRA817 Autosan autobus ND 9 FKR10JV Autosan autobus 10 FKRU151 Autosan autobus ND 11 FKR90PF Star specjalny - pożarniczy ND 12 FKR90PA Volkswagen osobowy ND 13 FKR90LV Autosan autobus Razem wartość składki za ryzyko Razem wartość składki za ubezpieczenia komunikacyjne za 1rok FORMULARZ OFERTY UBEZPIECZENIA DLA GMINY GUBIN strona 4 z 5

7 RAZEM WARTOŚĆ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ ZA UBEZPIECZENIE WSZYSTKICH RYZYK ZAWARTYCH W OFERCIE W OKRESIE JEDNEGO ROKU WYNOSI :... Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaliśmy informacje i wyjaśnienia konieczne do przygotowania oferty. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji oraz zobowiązujemy się zawrzeć umowy ubezpieczenia na warunkach przedstawionych w ofercie w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Integralną część naszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki : Data :.... Podpis oraz pieczęć oferenta FORMULARZ OFERTY UBEZPIECZENIA DLA GMINY GUBIN strona 5 z 5

8 . Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO Zawarta w dniu roku pomiędzy : Gminą Gubin Nr regon : reprezentowanym przez : zwanym dalej Ubezpieczającym a :. z siedzibą w Nr regon : reprezentowanym przez : zwanym dalej Ubezpieczycielem. przy udziale brokera ubezpieczeniowego CQ BROKER Sp.z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, działającego na podstawie zezwolenia KNF nr Regon : na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie kompleksowego ubezpieczenia ryzyk Gminy Gubin na okres od do , o następującej treści. 1 Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w przedmiocie ryzyk i na warunkach określonych przez Ubezpieczającego (Zamawiającego) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnych z ofertą Ubezpieczyciela (Wykonawcy) Umowa Generalna dotycząca umów ubezpieczenia, o których mowa w 1 ust. 1 zawarta zostanie na okres 48 miesięcy od do z podziałem na cztery roczne okresy rozliczeniowe. 2. Ubezpieczyciel wystawi na każdy roczny okres, polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia. 3. Przed upływem terminu każdego rocznego okresu rozliczeniowego, Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi uaktualnione dane dotyczące ubezpieczanych ryzyk. 4. W przypadku nie wykonania czynności opisanej w ustępie poprzednim przyjmuje się, że dane te nie zmieniły się w stosunku do roku ubiegłego. 5. Umowy ubezpieczenia zawarte na kolejne okresy rozliczeniowe będą uwzględniały zmiany w wartości ubezpieczanych ryzyk oraz w należnej Ubezpieczycielowi składce, adekwatnie do zmiany wartości tych ryzyk. 3 Wszelkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków ubezpieczenia oraz w niniejszej umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczeń.

9 4 1. Składki za umowy ubezpieczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych kalkulowane będą na bazie stawek przyjętych w ofercie postępowania przetargowego. 2. W trakcie trwania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia wnioskowane do Ubezpieczyciela przez poszczególne jednostki organizacyjne Ubezpieczającego (wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ) zawarte zostaną na warunkach i za cenę ustaloną na bazie stawek przyjętych w ofercie postępowania przetargowego. 5 Ubezpieczyciel może najpóźniej na 3 miesiące przed końcem okresu rozliczeniowego odmówić przyjęcia do ubezpieczenia zgłaszanych ryzyk, w przypadku szkodowości w okresie poprzednim, znacznie przekraczającej wartości podane przez zamawiającego w zamówieniu. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 6 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustaw ubezpieczeniowych oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. 9 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 8 UBEZPIECZYCIEL UBEZPIECZAJĄCY

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: Wzór umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: 1.. 2.. - zwanym dalej Zamawiającym a..., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w..pod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 zawarta w Warszawie, w dniu. pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE POD NAZWĄ: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MASŁOWICE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: UG.271.21.2013 Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo NIP: 879-266-82-60, REGON: 871118744

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo