nr telefonu/ faxu / Adres do korespondencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji"

Transkrypt

1 Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze z podziałem na pakiety znak sprawy: PN/8/ Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: nr telefonu/ faxu / Adres do korespondencji Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na, zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 5. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, w zakresie: PAKIET 1 TAK / NIE * (skreślić niewłaściwe) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej PAKIET 2 TAK / NIE * (skreślić niewłaściwe) Ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych PAKIET 3 TAK / NIE * (skreślić niewłaściwe) ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych 6. Podane sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity i podlimity odnoszą się do podanych rocznych okresów ubezpieczenia. 7. Klauzule i warunki szczególne zawarte w ofercie mają pierwszeństwo nad ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 8. Wykonawca, składając ofertę akceptuje bez zastrzeżeń treść klauzul obligatoryjnych odnoszących się do wszystkich zadań, tych części, których oferta dotyczy. 9. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 10. Stawki określone w ofercie pozostaną bez zmian przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. 11. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą ofertą mają zastosowanie załączone OWU (o ile mają zastosowania), będące podstawą złożonej oferty. 1

2 12. Uznajemy za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwprzepięciowe i przeciwkradzieżowe. 13. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, (jeśli dotyczy uzupełnić tabelkę) Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om Lp. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 14. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 15. Akceptujemy treść wzoru umowy odpowiednio Dokument nr 5a i/lub 5b i lub 5c i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia zamówienia do zawarcia umowy ubezpieczenia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 16. Załączniki: 1) 2)... 3).. 4) 2

3 PAKIET 1 TAK / NIE* *(skreślić niewłaściwe) w przypadku nieskładania oferty w pakiecie pierwszym prosimy o niewypełnianie pozycji dotyczących pakietu pierwszego oraz niepodpisywanie stron dotyczących pakietu pierwszego. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Prosimy o wypełnienie wszystkich wykropkowanych miejsc KRYTERIUM: Cena 90%, Klauzule fakultatywne 10% wg kryteriów oceny wskazanych w SIWZ rozdział XVI Łączna składka przedstawionej oferty dla Pakietu nr 1 za wskazany okres ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze wynosi:.... zł. brutto, (słownie:... zł) w tym VAT zwolniony i płatna będzie przelewem w 4 równych ratach w odniesieniu do rocznych okresów ubezpieczenia (zaokrąglonych do pełnego złotego), termin płatności I raty winien przypadać nie wcześniej niż 15 dni po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej. W ramach powyższej składki oferujemy: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (słownie:...zł) Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w (zł) Stawka za roczny okres ubezpieczenia (%) Składka za roczny okres ubezpieczenia (zł) Łączna składka W systemie sum zmiennych składka zaliczkowa wyliczona od 100% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczony zobowiązany jest przedłożyć w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia wartości stanów środków obrotowych z ostatniego dnia każdego kwartału. Rozliczenie i zwrot nadpłaconej składki nastąpi z zachowaniem ustalonej stawki efektywnej na podstawie wyliczonej średniej arytmetycznej wartości stanów środków 3

4 obrotowych z ostatniego dnia każdego kwartału. Ubezpieczyciel dokona pisemnego rozliczenia składki w ciągu 14 dni od przekazania informacji. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Stawka za roczny okres ubezpieczenia (%) Składka za roczny okres ubezpieczenia (zł) Łączna składka Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności Klauzule fakultatywne podlegają ocenie wg punktów określonych w tabelach. W przypadku klauzul fakultywnych prosimy o wykreślenie klauzuli (zgoda lub brak zgody), pod tabelą również należy podpisać akceptacje klauzul. Nie dopuszcza się modyfikacji treści klauzul. KLAUZULE FAKULTATYWNE Pakiet 1 :ZADANIE 1, ZADNIE 2, ZADANIE 3 Stanowisko Ubezpieczyciela /Wykonawcy odnośnie włączenia do ochrony ubezpieczeniowej Maksymalna punktacja NAZWA KLAUZULI FAKULTATYWNEJ WG TREŚCI klauzul FAKULTATYWNYCH Zamawiającego na włączenie ZAMAWIAJĄCEGO (niepotrzebne skreślić i danej klauzuli parafować), zgoda na treść wg SIWZ Klauzula aktów terroryzmu ZGODA/ BRAK ZGODY 0,5 Klauzula szybkiej likwidacji szkód ZGODA/ BRAK ZGODY 0,5 Klauzula przeoczenia ZGODA/ BRAK ZGODY 1,5 Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia ZGODA/ BRAK ZGODY 1,5 Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń ZGODA/ BRAK ZGODY 0,5 powstałych w mieniu otaczającym Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy ZGODA/ BRAK ZGODY 1,5 Klauzula funduszu prewencyjnego ZGODA/ BRAK ZGODY 4 Maksymalna liczba punktów 10 4

5 Ilość klauzul zaakceptowanych wg treści SIWZ przez Wykonawcę:. Ilość treści klauzul nie włączonych do ochrony przez Wykonawcę :.. W kwestiach powyżej nieuregulowanych do umowy mają zastosowanie następujące ogólne warunki ubezpieczenia: Data i podpis Wykonawcy 5

6 PAKIET 2 TAK / NIE* *(skreślić niewłaściwe) w przypadku nieskładania oferty w pakiecie drugim prosimy o niewypełnianie pozycji dotyczących pakietu drugiego oraz niepodpisywanie stron dotyczących pakietu drugiego. Ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych UWAGA: Prosimy o wypełnienie wszystkich wykropkowanych miejsc KRYTERIUM: Cena 90%, Klauzule fakultatywne 10% wg kryteriów oceny wskazanych w SIWZ rozdział XVI Łączna składka przedstawionej oferty dla Pakietu 2 za roczny okres ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych MZK sp. z o. o. w Jeleniej Górze wynosi:... zł brutto, (słownie:... zł) w tym VAT zwolniony i płatna będzie przelewem: w 6 równych ratach w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia (zaokrąglonych do pełnego złotego), płatnych co 2 miesiące, z czego I rata płatna w terminie 15 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. W ramach powyższej składki oferujemy: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie auto-casco Ubezpieczenie ASSISTANCE Składki za ryzyka komunikacyjne w rozbiciu na poszczególne pojazdy: L.p. Pojazd model Nr rej. Suma ubezpiecz enia AC Roczna stawka autocasco Składka roczna autocasco Składka roczna OC Składka łączna AC,OC, za roczny okres ubezpieczenia Składka roczna ASSISTANCE UWAGA! Sumy ubezpieczenia dla ryzyka autocasco podane w zestawieniu pojazdów (w Załączniku nr 5 do OPZ) mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania 6

7 ubezpieczenia. Uprzejmie prosimy o przygotowanie oferty na bazie podanych sum ubezpieczenia tylko ten sposób pozwoli na rzetelne porównanie ofert w kryterium cena. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca określi wartości pojazdów do ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest podać stawki efektywne oraz obliczyć i podać składki dla poszczególnych pojazdów. Ustalona przez Ubezpieczyciela suma ubezpieczenia zostanie przyjęta do ubezpieczenia po uprzednim zaakceptowaniu jej przez Ubezpieczającego Klauzule fakultatywne podlegają ocenie wg punktów określonych w tabelach. W przypadku klauzul fakultywnych prosimy o wykreślenie klauzuli (zgoda lub brak zgody), pod tabelą również należy podpisać akceptacje klauzul. Nie dopuszcza się modyfikacji treści klauzul. KLAUZULE FAKULTATYWNE Pakiet 2 :ZADANIE 1, ZADANIE 2, ZADANIE 3 Stanowisko Ubezpieczyciela /Wykonawcy odnośnie włączenia do ochrony ubezpieczeniowej Maksymalna punktacja NAZWA KLAUZULI FAKULTATYWNEJ WG TREŚCI klauzul FAKULTATYWNYCH Zamawiającego na ZAMAWIAJĄCEGO (niepotrzebne skreślić i włączenie danej klauzuli parafować), zgoda na treść wg SIWZ Klauzula przeoczenia ZGODA/ BRAK ZGODY 2,5 Klauzula funduszu prewencyjnego ZGODA/ BRAK ZGODY 3,5 Klauzula weryfikacji kosztorysu ZGODA/ BRAK ZGODY 2 Klauzula pojazdu zastępczego ZGODA/ BRAK ZGODY 2 Maksymalna liczba punktów 10 Ilość klauzul zaakceptowanych wg treści SIWZ przez Wykonawcę:. Ilość treści klauzul nie włączonych do ochrony przez Wykonawcę :.. W kwestiach powyżej nieuregulowanych do umowy mają zastosowanie następujące ogólne warunki ubezpieczenia: Data i podpis Wykonawcy 7

8 PAKIET 3 TAK / NIE* * (skreślić niewłaściwe) Dokument nr 6 w przypadku nieskładania oferty w pakiecie trzecim prosimy o niewypełnianie pozycji dotyczących pakietu trzeciego oraz niepodpisywanie stron dotyczących pakietu trzeciego. Ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych UWAGA: Prosimy o wypełnienie wszystkich wykropkowanych miejsc KRYTERIUM: Cena 90%, Klauzule fakultatywne 10% wg kryteriów oceny wskazanych w SIWZ rozdział XVI Łączna składka przedstawionej oferty dla Pakiet 3 za roczny okres ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze wynosi: zł brutto, (słownie: zł) w tym VAT zwolniony i płatna będzie przelewem: w 6 równych ratach w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia (zaokrąglonych do pełnego złotego), płatnych co 2 miesiące, z czego I rata płatna w terminie 15 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. W ramach powyższej składki oferujemy: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych (słownie:...zł.) Ubezpieczenie auto-casco bez ryzyka kradzieży (słownie:...zł.) Składki za ryzyka komunikacyjne w rozbiciu na poszczególne pojazdy: L.p. Pojazd model Nr rej. Suma ubezpiecze nia AC Roczna stawka autocasco Składka roczna autocasco Składka roczna OC Składka łączna AC,OC, za roczny okres ubezpieczenia UWAGA! Sumy ubezpieczenia dla ryzyka autocasco podane w zestawieniu pojazdów (w Załączniku nr 5 a do OPZ) mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Uprzejmie prosimy o przygotowanie oferty na bazie podanych sum ubezpieczenia tylko ten sposób pozwoli na rzetelne porównanie ofert w kryterium cena. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca określi wartości pojazdów do ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest podać stawki efektywne oraz obliczyć i podać składki dla poszczególnych pojazdów. Ustalona przez Ubezpieczyciela suma ubezpieczenia zostanie przyjęta do ubezpieczenia po uprzednim zaakceptowaniu jej przez Ubezpieczającego 8

9 Klauzule fakultatywne podlegają ocenie wg punktów określonych w tabelach. W przypadku klauzul fakultatywnych prosimy o wykreślenie klauzuli ( zgoda lub brak zgody), pod tabelą również należy podpisać akceptacje klauzul. Nie dopuszcza się modyfikacji treści klauzul. KLAUZULE FAKULTATYWNE Pakiet 3 :ZADANIE 1, ZADANIE 2 NAZWA KLAUZULI FAKULTATYWNEJ WG TREŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Stanowisko Ubezpieczyciela/ Wykonawcy odnośnie włączenia do ochrony ubezpieczeniowej klauzul FAKULTATYWNYCH (niepotrzebne skreślić i parafować), zgoda na treść wg SIWZ Maksymalna punktacja Zamawiającego na włączenie danej klauzuli Klauzula przeoczenia ZGODA/ BRAK ZGODY 2,5 Klauzula funduszu prewencyjnego ZGODA/ BRAK ZGODY 5 Klauzula weryfikacji kosztorysu ZGODA/ BRAK ZGODY 2,5 Maksymalna liczba punktów 10 Ilość klauzul zaakceptowanych wg treści SIWZ przez Wykonawcę:. Ilość treści klauzul nie włączonych do ochrony przez Wykonawcę :.. W kwestiach powyżej nieuregulowanych do umowy mają zastosowanie następujące ogólne warunki ubezpieczenia: Data i podpis Wykonawcy 9

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE POD NAZWĄ: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MASŁOWICE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: UG.271.21.2013 Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo