OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA FORMULARZ OGÓLNY"

Transkrypt

1 OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy: Województwo:... NIP: numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, Rzeszów W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne : 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na okresy ubezpieczenia wyszczególnione w SIWZ. Składka ubezpieczeniowa ustalona zgodnie z wymogami opracowanej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnych części zamówienia wynosi: 1

2 Część 01 Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Za cały okres ubezpieczenia (realizacji Zamówienia): Słownie złotych:.... Część 02 Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów będących własnością i/lub w użytkowaniu Za cały okres ubezpieczenia (realizacji Zamówienia): Słownie złotych: Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, iż spełniamy wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art.22 ust. 1 Pzp oraz ze złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków. 4. Oświadczamy, iż spełniamy warunek udziału w postępowaniu opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia będący podstawą do złożenia niniejszej oferty tj.: jesteśmy uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, prowadzimy działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku Nr. 124, poz ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, (tj. co najmniej w grupach 1, 3, 8,9, 10, 13 Działu II Załącznika nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej); 5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 2

3 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia. W pozostałych kwestiach będą miały zastosowanie (Ogólne) Warunki Ubezpieczenia załączone do oferty. Jeżeli załączone (Ogólne) Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w SIWZ, za wiążące uznajemy warunki określone w SIWZ. 8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: a) wykonanie... b) wykonanie Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach... stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie dostępne. 8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: Oświadczamy, że należymy / nie należymy (**) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Pzp zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 10. Załączniki do oferty: (miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 3

4 FORMULARZ OFERTOWY - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Niniejszy formularz należy wypełniać z uwzględnieniem następujących zasad: 1) stawki w promilach lub w procentach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 2) składki w kwotach powinny być podane w z dokładnością do jednego złotego, zaokrąglenia części złotego dokonać należy zgodnie z zasadami matematycznymi. Wprowadzenie jakichkolwiek zastrzeżeń lub postawień odbiegających od warunków określonych w SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. CZĘŚĆ 01 ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, : Sekcja A: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Sekcja B: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Sekcja C: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, Sekcja D: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Sekcja A: rodzaj mienia suma ubezpieczenia budynki ,21 budowle ,49 Grupa ,22 Grupa ,72 Grupa ,04 Grupa ,48 Grupa ,15 Grupa ,06 autobusy i pozostałe pojazdy ,00 rzeczowe aktywa obrotowe ,00 wartości pieniężne i bilety ,00 limity zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i klauzulami dodatkowymi stawka ( ) składka za okres realizacji 4

5 łączna składka za okres ubezpieczenia realizację Zamówienia - CZĘŚĆ 01 Sekcja A: Sekcja B: suma rodzaj mienia ubezpieczenia sprzęt elektroniczny stacjonarny ,13 sprzęt elektroniczny przenośny ,32 sprzęt elektroniczny zainstalowany ,77 w autobusach dane, nośniki danych ,00 limity zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i klauzulami dodatkowymi łączna składka za okres ubezpieczenia realizację Zamówienia - CZĘŚĆ 01 Sekcja B: stawka ( ) składka za okres realizacji Sekcja C: rodzaj ubezpieczenia suma ubezpieczenia stawka ( ) składka za okres realizacji Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności ,00 Sublimity zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, klauzule dodatkowe łączna składka za okres ubezpieczenia realizację Zamówienia - CZĘŚĆ 01 Sekcja C: 5

6 Sekcja D: Przedmiot ubezpieczenia Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne (ubezpieczenie bezimienne) roboczodniówek Suma ubezpieczenia 5.000,00 łączna składka za okres ubezpieczenia - realizację Zamówienia - CZĘŚĆ 01 Sekcja D: Składka za 1 (jedną) roboczodniówkę Łączna składka za realizację Części 01 Zamówienia: Razem składka za okres ubezpieczenia - realizację Zamówienia - CZĘŚĆ 01: (suma składek łącznych Sekcji A, B, C, D) Słownie złotych Warunki Ubezpieczenia (nazwa, nr, data zatwierdzenia), które będą zastosowane do ubezpieczenia, stanowiące integralną część niniejszej oferty: Sekcja A : Sekcja B : Sekcja C : Sekcja D : 6

7 Akceptujemy klauzule obligatoryjne od nr 1 do nr 24 oraz następujące klauzule fakultatywne wymienione w poniższej tabeli: Nr klauzuli Nazwa TAK/NIE Liczba punktów 25 Klauzula oględzin 5 26 Klauzula zaliczkowa Klauzula płatności rat Klauzula rzeczoznawców Klauzula ubezpieczonego mienia Klauzula jednostki operacyjnej 5 31 Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Klauzula zmiany prawdopodobieństwa wypadku 5 34 Klauzula szkód mechanicznych (miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) CZĘŚĆ 02 ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów będących własnością i/lub w użytkowaniu : Sekcja A: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, Sekcja B: ubezpieczenie Autocasco, Sekcja C: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Sekcja D: ubezpieczenie Assistance. Integralną częścią oferty w zakresie CZĘŚCI 02 jest wypełniony i podpisany Załącznik C oraz Załącznik D. rodzaj ubezpieczenia składka 7

8 Sekcja A: OC p.p.m. / ZK łączna składka za okres ubezpieczenia - realizację Zamówienia - CZĘŚĆ 02 Sekcja A: Sekcja B: Autocasco łączna składka za okres ubezpieczenia - realizację Zamówienia - CZĘŚĆ 02 Sekcja B: Sekcja C: Następstwa nieszczęśliwych wypadków łączna składka za okres ubezpieczenia - realizację Zamówienia - CZĘŚĆ 02 Sekcja C: Sekcja D: Assistance wariant Podstawowy (o ile dotyczy) łączna składka za okres ubezpieczenia - realizację Zamówienia - CZĘŚĆ 02 Sekcja D: 8

9 Łączna składka za realizację Części 02 Zamówienia: Razem składka za okres ubezpieczenia - realizację Zamówienia - CZĘŚĆ 02: (suma składek łącznych Sekcji A, B, C, D) Słownie złotych Warunki Ubezpieczenia (nazwa, nr, data zatwierdzenia), które będą zastosowane do ubezpieczenia, stanowiące integralną część niniejszej oferty: Załącznik C i Załącznik D, Sekcja A : Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003r., nr 124, poz z późn. zm.). Warunków ubezpieczenia nie załącza się. Sekcja B : Sekcja C : Sekcja D : Akceptujemy klauzule obligatoryjne od nr 35 do nr 50 oraz następujące klauzule fakultatywne wymienione w poniższej tabeli: Nr klauzuli Nazwa TAK/NIE Liczba punktów 51 Klauzula oględzin Klauzula zaliczkowa Klauzula płatności rat Klauzula rzeczoznawców Klauzula jednostki operacyjnej Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Klauzula zmiany prawdopodobieństwa wypadku 10.. (miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 9

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA Sygnatura postępowania: BZP/50/DLA/2014... nazwa wykonawcy/wykonawców Załącznik nr 3 do SIWZ...... adres... nr tel./faksu http://...... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo NIP: 879-266-82-60, REGON: 871118744

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo