Kontrola dostępu programów, procesów i uŝytkowników do zasobów zdefiniowanych przez system komputerowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola dostępu programów, procesów i uŝytkowników do zasobów zdefiniowanych przez system komputerowy"

Transkrypt

1 OCHRONA

2 Kontrola dostępu programów, procesów i uŝytkowników do zasobów zdefiniowanych przez system komputerowy środki specyfikujące rodzaje wymaganej ochrony (polityka) środki ich wymuszania (mechanizmy) miarą zaufania do systemu - ochrona i bezpieczeństwo

3 Rozwój systemów komputerowych - wzrost zapotrzebowania na ochronę (wieloprogramowość) potrzeba zapewnienia aby kaŝdy wykonywany proces uŝywał zasobów systemowych zgodnie z polityką systemu

4 system komputerowy - zbiór procesów i obiektów rodzaj wykonywanych operacji - zaleŝny od obiektu proces ma dostęp tylko do tych zasobów, do których został uprawniony zasada wiedzy koniecznej zasada wiedzy koniecznej (need to know) (proces p wywołuje procedurę A - procedura A ma dostęp jedynie do swoich zmiennych i przekazanych do niej parametrów, a nie do wszystkich zmiennych procesu p )

5 Struktura domenowa Domena ochrony - definiuje zbiór obiektów i rodzaje operacji, które moŝna na nich wykonywać (prawa dostępu) np. prawo w domenie D: <plik F, {czytaj, pisz}> domeny mogą dzielić prawa dostępu

6 D 1 D 2 D 3 <O 2,{execute}> <O 1,{read,write}> <O 3,{read,write}> <O 1,{read}> <O 4,{print}> <O 1,{execute}> <O 3,{read}>

7 Związek między procesem i domeną: statyczny (ustalony) aby zasada wiedzy koniecznej była przestrzegana - konieczny mechanizm zmiany wartości domeny - (zachowanie minimum niezbędnych praw dostępu) dynamiczny moŝliwość przełączania procesu między domenami; moŝliwość zmiany zawartości domeny lub utworzenie nowej domeny ze zmienioną zawartością

8 Sposoby realizacji domeny uŝytkownik - domena (zbiór obiektów zaleŝy od id uŝytkownika) proces - domena (zbiór obiektów zaleŝy od id procesu) procedura - domena (zbiór obiektów zaleŝy od lokalnych zmiennych procedury)

9 UNIX domena związana z uŝytkownikiem przełączanie domen - czasowa zmiana identyfikacji uŝytkownika: dla kaŝdego pliku - ID właściciela + bit domeny (setuid bit) gdy bit domeny=0 - user_id procesu=user_id uŝytkownika, który uruchomił proces gdy bit domeny=1 - user_id procesu=user_id uŝytkownika, który jest właścicielem pliku

10 Inne rozwiązania programy uprzywilejowane umieszczone w specjalnym katalogu; dla kaŝdego programu wykonywanego z tego katalogu - zmiana ID uŝytkownika na właściciela tego katalogu lub root zakaz zmiany ID uŝytkownika; aby skorzystać z uprzywilejowanych moŝliwości - wykonanie programu wysyłającego zamówienie do procesudemonu, działającego pod specjalnym ID uŝytkownika

11 Macierz dostępów wiersze - domeny; kolumny - obiekty statyczne związki między procesem a domeną F 1 F 2 F 3 drukarka D 1 read read D 2 print D 3 execute read D 4 read write read write

12 Dynamiczne związki (+ przełączanie domen - obiekt=domena) F 1 F 2 F 3 druka D 1 D 2 D 3 D 4 rka D 1 read read przeł D 2 print przeł przeł D 3 exec read D 4 read write read write przeł

13 Modyfikacja macierzy dostępów Prawa: kopiowania (dla obiektu), właściciela, kontroli kopiowanie (*) w obrębie kolumny przekazanie (kopiowanie; utrata praw) ograniczone kopiowanie (tworzy prawo bez *)

14 Prawo kopiowania (*) F 1 F 2 F 3 D 1 read read* D 2 D 3 D 4 read write execute

15 Prawo właściciela (owner) dodawanie; usuwanie praw ( w ramach kolumny) F 1 F 2 F 3 D 1 read read* owner D 2 D 3 D 4 read write execute

16 Prawo kontroli (control) zmiana elementów w wierszach macierzy dostępów - jedynie dla obiektów - domen proces działający w domenie D 2 moŝe zmienić domenę D 4 F 1 F 2 F 3 druka D 1 D 2 D 3 D 4 rka D 1 read read przeł D 2 print przeł przeł control D 3 exec read D 4 read write read write przeł

17 Model macierzy dostępów przydatny do implementowania i kontroli ochrony dynamicznej tablica globalna - zbiór uporządkowanych trójek: <domena, obiekt, zb. praw> <D i, O j, R k > zbyt duŝa tablica (pam. wirtualna) brak moŝliwości grupowania obiektów lub domen wykazy dostępów do obiektów - dla kaŝdej kolumny uporządkowane pary <D i, R k >: R k domyślny zbiór praw dostępu wykazy uprawnień do domen - spis <O j, R k > obiekt chroniony, niedostępny dla procesu bezpośrednio mechanizm zamka-klucza dla kaŝdego obiektu - wykaz wzorców binarnych (zamków), dla kaŝdej domeny - wykaz wzorców binarnych (kluczy); gdy klucz pasuje do zamka proces moŝe mieć dostęp do obiektu,

18 Cofanie praw dostępu do obiektów proste dla wykazu dostępów, natychmiastowe trudne dla wykazu uprawnień dla domen - uprawnienia rozproszone wtórne pozyskiwanie - okresowe usuwanie uprawnień z kaŝdej domeny wskaźniki zwrotne - dla kaŝdego obiektu - wykaz wskaźników do uprawnień (kosztowny) adresowanie pośrednie - uprawnienia wskazują na wpisy w tablicy globalnej wskazujące na obiekty (nie na obiekty bezpośrednio; cofnięcie uprawnienia - usunięcie elementu z tablicy globalnej) klucze - zmiana klucza głównego związanego z danym obiektem - usunięcie wszystkich uprawnień danego obiektu

19 BEZPIECZEŃSTWO

20 ochrona - problem wewnętrzny bezpieczeństwo - wymaga systemu ochrony oraz zabezpieczenia przed środowiskiem zewnętrznym naruszenia bezpieczeństwa: rozmyślne przypadkowe

21 Uwierzytelnianie Sprawdzenie toŝsamości uŝytkownika klucz, karta ( stan posiadania) nazwa uŝytkownika i hasło (wiedza) odcisk palca, podpis, wzorzec siatkówki oka (atrybut) HASŁA odgadywanie haseł, metody siłowe hasła - generowane przez system, wybierane postarzanie haseł (max. i min. czas Ŝycia hasła) szyfrowanie (one-way-function) hasła jednorazowe (dobrane parami); algorytmiczne (ziarno, tajemnica)

22 ZagroŜenia programowe uŝywanie programów pisanych przez innych uŝytkowników koń trojański (segment kodu naduŝywający swojego środowiska np. w edytorze) zagroŝenie - długie ścieŝki dostępu,. program naśladujący login przechwytujący hasło boczne wejście - pozostawienie luki w oprogramowaniu przez projektanta obchodzenie procedur bezpieczeństwa dla pewnego uŝytkownika oszustwa bankowe, kompilator

23 bakterie (króliki) ZagroŜenia systemowe mechanizm rozmnaŝania - paraliŝowanie działania systemu robaki przenoszą się z systemu na system 1988r, Morris - robak internetowy program haczący, program główny (rsh, finger, sendmail) (grzywna $; 3 lata kuratora; 400h pracy społ., $) wirusy - rozchodzą się po innych programach siejąc spustoszenie fragment kodu osadzony w poprawnym programie systemy jednouŝytkownikowe

24 Polepszenie bezpieczeństwa nadzorowanie zagroŝeń -śledzenie podejrzanych zachowań (zliczanie błędów logowania) dziennik kontroli ( zapis czasu, nazwy uŝytkownika, dostępów) analizowanie systemu okresowo krótkie, łatwe hasła manipulowanie setuid działalność nieupowaŝnionych programów w katalogach systemowych długo liczące się procesy ochrona katalogów i plików wpisy w PATH

25 Bezpieczne łączenie komputerów z niepewną siecią Zapora ogniowa (firewall) oddzielenie systemów komputer lub ruter ograniczający dostęp sieciowy nadzoruje i rejestruje wszystkie połączenia domena niepewna (Internet) strefa zdemilitaryzowana (o ograniczonym zaufaniu) - DMZ trzecia domena - komputery zainstalowane w firmie dopuszczanie ruchu tylko na wybranych portach; system: deny all; allow all

26 Linux zapora oparta na jądrze - szeroki zakres funkcji zabezpieczających zapory na poziomie aplikacji (gateway, proxy) np. serwer proxy - odbiera Ŝądanie od klientów (z zewnątrz i z wewnątrz); działa w oparciu o zdefiniowane reguły; dopuszcza lub nie pewne działania; ignorowanie wiadomości o pewnym rozmiarze

27 Klasyfikacja poziomów bezpieczeństwa 4 klasy bezpieczeństwa: A,B,C,D D - systemy nie spełniające wymagań Ŝadnej z innych klas (MS-DOS, Windows 3.1) C - umoŝliwienie wglądu w poczynania uŝytkowników (audit); dowolne reguły ochrony i odpowiedzialności; poziomy C1, C2 C1 -zawiera środki kontroli umoŝliwiające uŝytkownikom ochronę informacji (UNIX) C2 - dodatkowo indywidualny poziom dostępu (np. prawa do pliku moŝna określić w odniesieniu do poszczególnych osób) (niektóre UNIX y, NT)

28 Klasyfikacja poziomów bezpieczeństwa B - (B1, B2, B3) dla kaŝdego obiektu - kategoria uwraŝliwienia np. uŝytkownicy róŝnych poziomów (tajny, poufny); izolacja procesów - rozłączne przestrzenie adresowe A - funkcjonalnie równowaŝny B3; stosuje się formalną specyfikację projektu oraz techniki weryfikacji gwarantujące wysoki poziom pewności poprawnej implementacji bazy bezpieczeństwa komputerowego (TCB)

29 TCB (Trusted( Computer Base) baza bezpieczeństwa komputerowego sprzęt Zespół wszystkich systemów ochrony oprogramowanie oprogramowanie układowe gwarantuje zdolność egzekwowania przez system zakładanej polityki bezpieczeństwa nie określa polityki ( zasady bezpieczeństwa związane z uzyskaniem certyfikatu)

30 UNIX OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

31 Identyfikator uŝytkownika UID 1 id kilka nazw Identyfikator grupy GID 1 uŝytkownik wiele grup Grupy zawierają jedynie uŝytkowników ( nie inne grupy) root id=0 (AT&T UNIX; MULTICS) KaŜdy proces id grupy, id uŝytkownika Polecenie id; w C geteuid, getegid KaŜdy plik własnością 1 grupy i 1 uŝytkownika (tworzącego procesu) Pliki rwx; tworzenie i usuwanie działania na katalogu Sprawdzanie uprawnień ls l; Programowo stat Modyfikacja uprawnień - chmod

32 Dziura w zabezpieczeniach- NiemoŜliwe wykonanie programu, moŝliwe skopiowanie Zmiany id uŝytkownika (grupy) setreuid (setregid) root dowolne zmiany Pozostałe procesy: RUID := EUID EUID := RUID EUID RUID

33 1. RUID := EUID 2. EUID := RUID 3. EUID RUID 1 procedura logowania 2 obsługa Ŝądania dostępu do zasobów uŝytkownika jas przez root a EUID:=jas działanie EUID:=RUID / z powrotem root

34 Programy setuid su 1. Sprawdzenie hasła 2. EUID:= właściciel pliku (0) 3. Uruchomienie nowej powłoki UWIERZYTELNIENIE GNU/Linux PAM /Pluggable Autentication Modules/

35 3 PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA Przekroczenie buforów (uŝytkownik root) nadpisanie stosu zamiana adresu powrotnego z funkcji + umieszczenie kodu pozwalanie wysyłania łańcucha znaków przekraczającego bufor sendmail finger passwd f talk

36 Wyścigi w /tmp/ Dowiązanie symboliczne do pliku tymczasowego uŝywanego przez root a Nadpisanie pliku systemowego Przejęcie danych Pliki tymczasowe opcja O_EXCL mkstemp lstat

37 UŜywanie powłoki do uruchamiania programów system popen aplikacja klient-serwer system(bufor) bufor tekst; polecenie ROZWIĄZANIE: zastąpienie system exec analiza poprawności wprowadzonego przez klienta łańcucha

38 LINIE OBRONY ochrona fizyczna (dostęp do komputera) hasła prawa dostępu do plików szyfrowanie plików kopie zapasowe komercyjne systemy dostarczają narzędzi zabezpieczających system

39 Linux pakiet shadow (OBSCURE_CHECK_ENAB z /etc/login.defs) sprawdzanie haseł (Crack) dodatkowy program uwierzytelniający w /etc/shadow określenie inf. uwierzytelniającej: useradd A; usermod A passwd równieŝ uruchamia program uwierzytelniający

40 Listy historii haseł Digital UNIX IRIX lista poprzednich haseł uŝytkownika zakazany czas (tygodnie)

41 Dodatkowe uwierzytelnianie identyfikacyjne karty magnetyczne kontrola numerycznych haseł wymaga podania dodatkowych informacji AIX, IRIX, Linux umoŝliwiają dołączenie obsługi kart warunki: właścicielem pliku root prawa 500 lub 700 dla wszystkich plików katalogu w jedynie dla root a

42 HASŁA TELEFONICZNE /etc/d_passwd - zestaw zaszyfr. haseł /etc/dialups modemami - wykaz linii terminalowych z samodzielna generacja zaszyfrowanego hasła sól(2zn) + hasło(8zn) echo hhhhhhhhss makekey skopiować hasło do d_passwd moŝna uŝyć zakodowane hasło z passwd lub shadow

43 INNA KONTROLA KONTA blokowanie konta po nieudanych próbach logowania ograniczenie dostępu uŝytkowników (dni, pory) AIX, HP-Unix, Linux (/etc/porttime) kończenie sesji przy braku aktywności SCO UNIX, Solaris

44 OCHRONA PLIKÓW Jak się stać superuŝytkownikiem? root: cp /bin/sh /tmp/.cos chmod 4755 /tmp/.cos ZagroŜenie PATH np. ls (zmodyfikowany) w /tmp root:. w PATH niedopuszczalna nikt nie ma prawa w do Ŝadnego katalogu z listy PATH root a

45 Prawa dostępu (małe błędy duŝy problem).login uŝytkownika jas: 660 /etc 660 (root, system) jas członkiem grupy gr1 i system Dowolny członek grupy gr1 moŝe zastąpić plik haseł: rm f /etc/passwd cp /tmp/data /etc/passwd Podstawiony program uruchomiony przez root a po pierwszym uruchomieniu zastąpiony poprawną wersją

46 ACL listy kontroli dostępu AIX, HP Unix, Linux atrybuty, bazowe uprawnienia, rozszerzone enabled/disabled; specify =; deny -; permint + specify r-- u:marek permint rw- g:info, g:mat permint rw- u:krysia, g:mat koniunkcja praw nie moŝna uŝywać chmod numerycznego

47 szyfrowanie crypt DES(Data Ecryption Standard)

48 Crack darmowy pakiet do łamania haseł słonwnik + reguły

49 Śledzenie plików systemowych porównywanie praw własności ochrony dat modyfikacji rozmiarów nr i-węzłów sum kontrolnych sumy kontrolne (sum suma kontrolna + rozmiar pliku)

50 Kontrola spójności systemu TCB (Trusted Computing Base) Oprogramowanie kontrola spójności systemu (B1 i wyŝej) Tripwire (dobre darmowe narzędzie) Porównuje aktualny status najwaŝniejszych plików z przechowywanymi w systemie poprawnymi atrybutami (z i-węzów); sygnatury; sumy kontrolne (2 algorytmy) Przy 1-szym uruchomieniu tworzy bazę COPS (Computer Oracle and Password System) darmowe oprogramowanie Sprawdza środowisko pracy root a; prawa dostepu; plik haseł; SUID; SGID Listy wysyłkowe zw. z bezpieczeństwem CERT Computer Emergency Response Team (informacje o zabezpieczeniach; porady) CIAC Computer Incident Advisory Capability

51 śledzenie nieudanych prób rozpoczęcia sesji Linux - /var/adm/faillog rejestracja su /var/adm/messages rejestrowanie komunikatów syslog - /etc/syslog.conf śledzenie pracy uŝytkowników last, lastcomm,.. mechanizm audit śledzenie zdarzeń (C2 i >)

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

7. Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych

7. Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych 7. Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych Bieżący moduł przedstawia wybrane zagadnienia bezpieczeństwa dotyczące systemów operacyjnych. Przedstawione zostaną naruszenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia usługi DNS

ZagroŜenia usługi DNS BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 25, 2008 ZagroŜenia usługi DNS Marek BORZYM, Zbigniew SUSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnienie i autoryzacja

Uwierzytelnienie i autoryzacja Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych Uwierzytelnienie i autoryzacja Kazimierz Subieta, Edgar Głowacki edgar.glowacki@pjwstk.edu.pl 1 Co to jest bezpieczeństwo informacji? (1) Zgodnie z U.S.

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 301/3 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Bezpieczeństwo w systemach komputerowych Referat z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo