6. Pliki i foldery na dyskach NTFS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Pliki i foldery na dyskach NTFS"

Transkrypt

1 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą w pełni wykorzystać moŝliwości nowego systemu plików wykorzystywanego przez Windows XP. Jednym z obsługiwanych przez Windows XP systemem plików jest system NTFS w wersji 6. UmoŜliwia on m.in. ograniczanie dostępu do plików i katalogów, kompresję, szyfrowanie i odzyskiwanie uszkodzonych danych. Dodatkowo moŝliwe jest ograniczenie ilości miejsca dostępnego dla danego uŝytkownika i śledzenie takich zdarzeń jak: odczyt, modyfikacja lub usuniecie danych z dysku. Konwersja systemu plików Ćwiczenie 6.1. Konwersja systemu plików Podczas instalacji systemu Czytelnik miał moŝliwość wyboru systemu plików dla poszczególnych dysków komputera. JeŜeli którykolwiek z dysków (w tym dyski: rozruchowy i systemowy) zostały sformatowane w systemie FAT lub FAT32 moŝna je skonwertować do systemu NTFS. 1. Z menu Start wybierz polecenie Uruchom W polu Otwórz wpisz cmd i naciśnij Enter. 3. Zostanie wywołany wiersz polecenia. 4. Poleceniem słuŝącym do konwersji systemu plików jest polecenie convert. Na rysunku 6.1 przedstawiona zastała składnia polecenia (wykonanie polecenie pokazanego w ostatnim wiersz spowoduje konwersje dysku e: do systemu NTFS). 5. Wpisz polecenie convert c: /fs:ntfs i naciśnij klawisz Enter. 6. JeŜeli konwertujesz dysk rozruchowy, zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, Ŝe konwersja wymaga wyłącznego dostępu do dysku i zostanie przeprowadzona podczas pierwszego restartu systemu. 7. Uruchom ponownie komputer. Rysunek 6.1. Menu pomocy programu CONVERT Ograniczenie dostępu do danych Ćwiczenie 6.2. Folder modyfikacja uprawnień KaŜdy plik i folder umieszczony na dysku NTFS jest własnością jednego z uŝytkowników. Właściciel folderu moŝe w pełni nim zarządzać, w tym zabronić innym uŝytkownikom modyfikowania danych umieszczonych w tym folderze. 1. Na dysku NTFS utwórz nowy folder o nazwie prywatne. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowoutworzonym folderze i z podręcznego menu wybierz opcję Udostępniania i zabezpieczanie. 1

2 3. W oknie Właściwości: Prywatne wybierz zakładkę Zabezpieczanie. JeŜeli w oknie właściwości nie znajduje się omawiana zakładka: a. Z menu Start wybierz opcje Panel sterowania. b. Kliknij ikonę Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij ikonę Opcje folderów. c. Na karcie Widok w obszarze Ustawienia zaawansowane wyczyść pole wyboru UŜyj prostego udostępniania plików [zalecane] (rysunek 6.2). d. Kliknij przycisk OK i zamknij Panel sterowania. 4. Naciśnij przycisk Dodaj. W polu Wprowadź nazwę obiektów do wybrania wpisz UŜytkownicy zaawansowani i naciśnij OK. 5. Tytuł dolnego okna zostanie zmieniony na Uprawnienia dla UŜytkownicy zaawansowani. 6. Wyczyść pola Zezwalaj dla wierszy Zapis i wykonanie oraz Wyświetlanie zawartości folderu i naciśnij przycisk OK. Od tej chwili Ŝaden uŝytkownik naleŝący wyłącznie do grupy UŜytkownicy zaawansowani nie będzie mógł modyfikować danych umieszczonych w tym folderze. Rysunek 6.2. Aby wyświetlić zakładkę Zabezpieczanie naleŝy zmienić domyślne ustawienia folderów Ćwiczenie 6.3. Odebranie uprawnień do folderu danej grupie uŝytkowników PoniewaŜ uŝytkownik moŝe być członkiem więcej niŝ jednej grupy odznaczenie opcji Zezwalaj dla niektórych tylko grup, w których znajduje się konto uŝytkownika nie powoduje odebranie mu praw do pliku lub folderu. Usuńmy jedno z kont utworzonych w poprzednim rozdziale z grupy UŜytkownicy (konto powinno zostać jedynie członkiem grupy UŜytkownicy zaawansowani). 1. Wyloguj się i zaloguj kolejno na oba konta utworzone w ćwiczeniu 5.7. ZauwaŜ, Ŝe jeden uŝytkownik nadal ma dostęp do folderu prywatne (ten uŝytkownik, który nadal jest członkiem grupy UŜytkownicy). 2. Zaloguj się ponownie na swoje konto uŝytkownika. 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy na folderze prywatne i z menu podręcznego wybierz opcję Udostępniania i zabezpieczanie. 2

3 3. W polu Nazwy grupy lub uŝytkownika zaznacz UŜytkownicy zaawansowani. Tytuł dolnego okna zostanie zmieniony na Uprawnienia dla UŜytkownicy. 4. Zaznacz pole Odmów dla wiersza Modyfikacja, tak jak zostało to pokazane na rysunku 6.3. PoniewaŜ pozostałe uprawnienia (z wyjątkiem uprawnienia Pełna kontrola) zaleŝą od uprawnienia do modyfikacji, system automatycznie potwierdzi odebranie tych uprawnień. 5. Naciśnij przycisk OK. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający przed konsekwencjami jawnego odbierania uprawnień. Naciśnij przycisk OK. Rysunek 6.3. Zabezpieczenia folderów Ćwiczenie 6.4. Nadawanie uprawnień do danego pliku 1. Przejdź do folderu prywatne. 2. Ustaw kursor myszki tak, aby nie wskazywał Ŝadnego z elementów okna i naciśnij prawy przycisk myszy. 3. Z menu podręcznego wybierz opcję Nowy Obraz mapa bitowa. W folderze zostanie utworzony nowy plik. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie nowego pliku i z podręcznego menu wybierz opcję Właściwości. 5. W polu Właściwości: Nowy obraz mapa bitowa wybierz opcję Zabezpieczenia. 6. Naciśnij przycisk Dodaj. W polu Wprowadź nazwę obiektów do wybrania wpisz nazwę konta uŝytkownika naleŝącego wyłącznie do grupy UŜytkownicy. 7. Tytuł dolnego okna zostanie zmieniony (w moim przypadku) na Uprawnienia dla danka. PoniewaŜ to konto naleŝy do grupy UŜytkownicy, automatycznie ma nadane, takie same jak grupa, prawa do wszystkich obiektów znajdujących się w katalogu prywatne. Zaznacz opcję Odmów dla wiersza Pełna kontrola. 8. Naciśnij przycisk OK. Wszystkie uprawnienia uŝytkownika do pliku zostały odebrane. 9. Przełącz się na wybranego w kroku 6. uŝytkownika. Pomimo Ŝe uŝytkownik ma dostęp do plików w katalogu poufne, modyfikacja pliku Nowy obraz mapa bitowa jest niemoŝliwa. 3

4 Kopiowanie plików i folderów PoniewaŜ kaŝdy obiekt (taki jak plik lub folder) dziedziczy uprawnienia od folderu nadrzędnego, to podczas kopiowania i przenoszenia obiektów uprawnienia te mogą ulec zmianie. Ćwiczenia 6.5. Zmiana właściwości kopiowanych obiektów Kopiowane lub przenoszone pomiędzy dyskami NTFS obiekty otrzymują uprawnienia nadrzędnego obiektu docelowego. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przenoszenie obiektów w ramach pojedynczej partycji wtedy obiekt zachowuje wszystkie swoje uprawnienia. Aby sprawdzić prawdziwość powyŝszej reguły: 1. Otwórz folder prywatne. 2. Wyświetl i zapamiętaj uprawnienia poszczególnych grup i uŝytkowników do pliku Nowy obraz mapa bitowa. 3. Skopiuj plik do głównego katalogu na dysku rozruchowym. 4. Wyświetl uprawnienia do pliku Nowy obraz mapa bitowa. ZauwaŜ, Ŝe na liście poszczególnych grup i uŝytkowników nie ma grupy UŜytkownicy zaawansowani i uŝytkownika danka. Inspekcja dostępu do danych Ćwiczenie 6.6 Monitorowanie dostępu do katalogu Celem ćwiczenia jest włączenie inspekcji dostępu do folderu prywatne. 1. Uruchom menu Start Wszystkie programy Narzędzia administracyjne Zasady zabezpieczeń lokalnych. 2. Rozwiń folder Zasady lokalne i wybierz opcję Zasady inspekcji. 3. Dwukrotnie kliknij zasadę Przeprowadź inspekcję dostępu do obiektów. Zostanie wyświetlone okno pokazane na rysunku Zaznacz opcje Sukces oraz Niepowodzenie. 5. Naciśnij klawisz OK i zamknij okno konsoli Zasady zabezpieczeń lokalnych. Rysunek 6.4. Monitorowanie zarówno udanych jak i zakończonych niepowodzenie prób dostępu do folderu 8. Kliknij prawym przyciskiem myszki na folderze prywatne i z menu podręcznego wybierz opcję Udostępniania i zabezpieczanie. 9. Wybierz opcje Zabezpieczenia Zaawansowane Inspekcja. 10. Kliknij przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlone okno pokazane na rysunku W polu Wprowadź nazwę obiektów do wybrania wpisz Wszyscy. Sprawdź poprawność nazwy i naciśnij OK. 4

5 12. Zostanie wyświetlone okno Wpis inspekcji dla prywatne. Zaznacz opcję Powodzenie i Niepowodzenie dla wiersza Pełna kontrola. W praktyce nie stosuje się tak dokładnej modyfikacji obiektu. Monitorowanie dla kaŝdego uŝytkownika zarówno udanych, jak i nieudanych prób dostępu w krótkim czasie skończyłoby się zapełnieniem Dziennika zabezpieczenia. 13. Naciśnij klawisz OK. Zostanie zamknięte okno Zaawansowane ustawianie zabezpieczeń dla prywatne. 14. Naciśnij przycisk OK. Od tej chwili jakakolwiek modyfikacja zawartości folderu zostanie odnotowana w Dzienniku zabezpieczenia. Rysunek 6.5. Określanie grup uŝytkowników poddanych inspekcji Ćwiczenie 6.7 Przeglądanie Dziennika zabezpieczenia Aby sprawdzić kto modyfikował zwartość folderu prywatne: 1. Uruchom menu Start Wszystkie programy Narzędzia administracyjne Podgląd zdarzeń. 2. Wybierz Dziennik Zabezpieczenia. W oknie po prawej stronie zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych zdarzeń. 3. JeŜeli chcesz poznać więcej szczegółów o konkretnym zdarzeniu kliknij na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszki. (Na rysunku 6.6 wyświetlono zanotowane szczegóły dotyczące usunięcia pliku dump przez uŝytkownika Administrator uŝywającego programu Windows Commander. 5

6 Rysunek 6.6. Kontrola działań uŝytkowników w systemie Kompresja i szyfrowanie danych Ćwiczenie 6.8. Szyfrowanie danych Kolejnym, obok uprawnień, mechanizmem gwarantującym poufność danych jest szyfrowanie dysków, folderów lub plików. Jedną osobą, która będzie miała dostęp do zaszyfrowanych danych jest ich właściciel oraz Agent odzyskiwania (domyślnie rolę agenta odzyskiwania pełni Administrator). Aby zaszyfrować zawartość folderu prywatne: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder prywatne. 2. Wybierz opcję Właściwości Ogólne Zaawansowane. 3. Zaznacz opcję Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane. 4. Naciśnij przycisk OK. Zostanie zamknięte okno Atrybuty zaawansowane. 5. Naciśnij przycisk OK. Zawartość folderu została zaszyfrowana i jest dostępna wyłącznie dla właściciela danych (i administratora). NiemoŜliwe jest zarówno otwieranie, jak i kopiowanie zaszyfrowanych plików. Ćwiczenie 6.9. Kompresja folderów Celem ćwiczenia jest skompresowanie zawartości folderu Documents and Settings. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Documents and Settings. 2. Wybierz opcję Właściwości Ogólne Zaawansowane 3. Zaznacz opcję Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku i naciśnij OK. Zostanie zamknięte okno Atrybuty zaawansowane. 4. Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia zmiany atrybutów. Wybierz opcję Zastosuj zmiany do tego folderu, podfolderu i plików i naciśnij OK. 6

7 Rysunek 6.7. Zmiana atrybutów dotycząca foldera wraz z wszystkimi umieszczonymi w nim folderami i plikami Ograniczanie ilości miejsca dostępnego dla uŝytkowników Celem ćwiczenia jest ograniczenie maksymalnej ilości danych moŝliwych do przechowywania na dysku rozruchowym wszystkim uŝytkownikom (z wyjątkiem Administratora) 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie dysku rozruchowego. Wybierz opcję Właściwości Przydział. 2. Zaznacz, jak zostało to pokazane na rysunku 6.8 opcje Włącz zarządzanie przydziałami i Odmów miejsca na dysku uŝytkownikom przekraczającym limit przydziału. 3. Ustaw ilość dostępnego dla uŝytkowników miejsca na dysku oraz poziom, po przekroczeniu którego system wyświetli ostrzeŝenie. 4. JeŜeli dla któregoś z uŝytkowników chcesz ustawić inne wartości limitu miejsca na dysku, wybierz opcje Wpis przydziałów, dodaj nazwę uŝytkownika lub grupy, a następnie w okienku Ustawianie przydziału dla LOLEK\miś wpisz nowe wartości poziomu limitu i ostrzeŝenia. Naciśnij klawisz OK. 7

8 Rysunek 6.8. Ograniczenie ilości dostępnego dla uŝytkownika miejsca na dysku 8

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Rodzaj kont W przypadku administrowania systemem Windows 2000/XP bardzo ważnym elementem jest umiejętnośd sprawnego

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

3.1. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochrona danych (Jacek Jędryczkowski s.69-99)

3.1. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochrona danych (Jacek Jędryczkowski s.69-99) 1 Bezpieczeństwo systemów komputerowych i aplikacje użytkowe 3.1. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochrona danych (Jacek Jędryczkowski s.69-99) Punkt przywracania systemu Instalacja nowego oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP GARŚĆ, PRAKTYCZNIE ZEBRANYCH PORAD KONFIGURACJI I MODYFIKACJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 2000/XP WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE W PORADNIKU INFORMACJE, ZOSTAŁY PRZETESTOWANE

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie Instrukcja uŝytkownika http://www.pmbank.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ...4 2. BEZPIECZEŃSTWO...5 2.1 CERTYFIKAT...5 2.2 PODPIS CYFROWY...5 3. KONFIGURACJA...6

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1. Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.2 Ustawienie administratora z poziomu programu...5 1.2.1-Uruchamiaj jako:

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów komputera lokalnego jest operacją, która pozwala na dostęp do nich użytkownikom sieciowym, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie uprawnienia. Jeśli zasób

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo