I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP"

Transkrypt

1 I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut II Piętra - Instalacja SAP 004 Rzut III Piętra - Instalacja SAP 005 Rzut IV Piętra - Instalacja SAP 006 Rzut V Piętra - Instalacja SAP 007 Rzut VI Piętra - Instalacja SAP 008 Rzut VII Piętra - Instalacja SAP 009 Rzut Dachu Instalacja SAP 1

2 PROJEKT ZAMIENNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - CZĘŚĆ OPISOWA Przebudowa Centrum Nowoczesności i Inkubatora Technologicznego w istniejącym budynku młyna i silosów zbożowych 1. Dane ogólne 2.1 Podstawa opracowania Wizja lokalna Podkłady architektoniczne Uzgodnienia międzybranżowe Ekspertyza i scenariusz pożarowy Wykaz certyfikatów zgodności urządzeń do stosowania w ochronie ppoż. 2.2 Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje projekt zmian instalacji systemu alarmowania przeciwpożarowego (SAP) w Centrum Nowoczesności i Inkubatorze Technologicznym przy ul. Łokietka 1-3 i ul. Kościuszki w Toruniu. 2.3 Zakres zmian Projektuje się reorganizację systemu SAP w celu: dostosowania do obowiązujących przepisów nowego scenariusza i ekspertyzy pożarowej dostosowania do nowoprojektowanego systemu oddymiania 2.4 Przepisy i normy związane - Specyfikacja Techniczna PKN - CEN / TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji"; - Karty katalogowe czujek punktowych, przycisków pożarowych ROP oraz urządzeń peryferyjnych firmy Siemens"; - Norma BN - 84 / Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Wymagania ogólne"; - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002);

3 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U. Nr. 143 poz. 1001); - Dokumentacja techniczno - ruchowa i serwisowa centrali sygnalizacji pożaru Cerberus Pro typu FC724-ZA firmy Siemens"; - Norma PN-EN :2002/A2: Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych - Inne obowiązujące przepisy i normy budowlane. 2.5 Charakterystyka obiektu Centrum Nowoczesności i Inkubator Technologiczny stanowią w istocie dwa budynki posiadające wspólne drogi komunikacji w postaci rozdzielającego budynki zespołu dwóch klatek schodowych z przedsionkami, w których zlokalizowane są windy. Część ewakuacyjna obiektu stanowi jednocześnie element rozdzielenia pożarowego budynków, które dodatkowo podzielone są na strefy pożarowe w ten sposób, że w budynku Inkubatora każda kondygnacja stanowi strefę pożarową a w budynku Centrum wydzielone od niższej części budynku są dwie ostatnie kondygnacje (każda stanowi strefę). Z punktu widzenia scenariusza istotne są też wydzielenia pożarowe szachtów instalacyjnych oraz pomieszczeń technicznych. Obiekty są budynkami wysokimi. 2.6 Cele i funkcje instalacji SAP Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru (SAP) zastosowanej w budynku jest: poprawienie bezpieczeństwa użytkowników budynku przez zwiększenie szansy jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia. ograniczenie zniszczeń i uszkodzeń budynku oraz jego wyposażenia i związanych z nimi strat materialnych przez skrócenie czasu pomiędzy wykryciem pożaru i rozpoczęciem skutecznej akcji ratowniczej. wysterowanie i monitorowanie urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie wykrycie pożaru we wczesnym stadium rozwoju i wskazanie miejsca jego wystąpienia. Sygnalizacja ma na celu minimalizację szkód i przyspieszenie ewakuacji ludności. Wysterowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 2. Opis techniczny projektowanej instalacji 2.1 Opis systemu Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem zabezpieczenie pomieszczeń w budynku CNTIT w Toruniu.

4 Przewidziany przez system SAP zakres ochrony (montaż czujek punktowych) obejmuje wszystkie pomieszczenia (za wyjątkiem małych pomieszczeń sanitarnych, tj. łazienki i toalety. Czujki punktowe (detektory optyczne) przewidziano do zastosowania również w przestrzeniach, w których przebiegają instalacje elektryczne nad sufitem podwieszonym. Na terenie budynku występują dwa rodzaje sufitów podwieszanych sufity kasetonowe oraz sufity podwieszane gładkie. W drugim przypadku należy zapewnić dostęp do tych czujek w postaci otworów rewizyjnych (miejsca otworów rewizyjnych zaznaczone są na planach dołączonych do projektu w postaci okręgów). Czujki umieszczone w przestrzeni międzystropowej należy wyposażyć we wskaźniki zadziałania montowane w suficie podwieszanym. Uzupełnieniem systemu SAP są przyciski pożarowe ROP, które przewiduje się zamontować przy wyjściach ewakuacyjnych oraz przy wyjściach z poszczególnych kondygnacji na klatkę schodową (pionową drogę ewakuacji). Umożliwiają one ręczne uruchomienie alarmu pożarowego. W celu sygnalizacji alarmu pożarowego nie zainstalowano sygnalizatorów z uwagi na projektowany dźwiękowy system ostrzegawczy, który w przypadku alarmu nadawać będzie odpowiedni komunikat ewakuacyjny. Nad przyciskami pożarowymi ROP należy zamontować odpowiednie oznaczenia / tabliczki fotoluminescencyjne - w celu lepszej ich identyfikacji oraz możliwości zauważenia przez osoby przebywające na obiekcie. Centralę sygnalizacji pożarowej należy zamontować w portierni na parterze budynku CN (pomieszczenie nr 0.10). Dodatkowo na obiekcie przewidziane jest jeszcze jedno miejsce gdzie będzie możliwość zidentyfikwoania alarmu pożarowego, tym miejscem będzie pomieszczenie monitoringu, w którym zainstalowana będzie druga centrala (dwu pętlowa) połączona z centralą SAP za pomocą interfejsu komunikacyjnego SAFEDLINK. Instalacja sygnalizacji pożaru, w zależności od zaprogramowania wywoływać będzie alarm I lub II stopnia. Alarm I stopnia jest alarmem wstępnym, wymagającym rozpoznania pożarowego. Alarm II stopnia jest alarmem głównym o wyższym priorytecie. Alarm ten musi być przekazywany do Państwowej Straży Pożarnej. Alarm II stopnia jest też wezwaniem do podjęcia akcji gaśniczej. Przewiduje się: dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych alarmowanie jednostopniowe, tzn. wciśnięcie przycisku ROP wywołuje alarm II stopnia, dla stref wyposażonych w czujki automatyczne przewiduje się alarmowanie dwustopniowe. Zadziałanie czujki dozorowej wywołuje alarm I stopnia, który trwa czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się osoby obsługującej system i skasowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego. Nie skasowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego (nieobecność obsługi) powoduje załączenie alarmu II stopnia. Skasowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego przedłuża czas T1 o czas T2 przeznaczony na rozpoznanie zagrożenia pożarowego. Jeżeli po czasie T2 obsługa systemu nie skasowała alarmu I stopnia (obsługa podjęła akcję gaśniczą) nastąpi włączenie alarmu II stopnia

5 2.2 Opis sterowań W opisie sterowań przedstawiono ogólne zasady sterowań poszczególnymi urządzeniami automatyki pożarowej. Przesyłanie informacji do Straży Pożarnej System SAP będzie połączony z lokalną jednostką Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem urządzenia transmisji alarmów (UTA). Z nadajnikiem UTA centrala SAP zostanie połączoną bezpośrednio dwużyłowymi przewodami niepalnymi. Przewiduje się przesyłanie następujących sygnałów do Straży Pożarnej: alarm ogólny II stopnia informację o awarii systemu sygnalizacji pożaru alarm II stopnia z czujek alarm II stopnia w wyniku użycia dowolnego przycisku ROP Sygnał alarmu II stopnia przekazywany będzie do Alarmowego Centrum Odbiorczego (ACO) PSP z wykorzystaniem dedykowanego interfejsu centrali RS 232, poprzez stosowny terminal do ACO. Świadczenie usług ACO wykona jedna z lokalnych firm, wytypowanych do świadczenia usług ACO przez KW PSP z tą firmą należy uzgodnić rodzaj i koszt stosownego terminalu, wykonania podłączenia (radiolinia, łącze dzierżawione). Wyboru firmy monitorującej system sygnalizacji pożaru do PSP dokona Użytkownik obiektu po dokonaniu odbioru systemu przez Inspektora Państwowej Straży Pożarnej. Pod względem technicznym centrala sygnalizacji pożaru jest wyposażona w elementy niezbędne do połączenia z nadajnikiem monitoringu. Sterowanie i monitorowanie systemem oddymiania System sygnalizacji pożarowej nadzoruje i steruje systemem oddymiania. System oddymiania uruchamiany będzie dla klatek schodowych oraz oddzielnie dla prawej lub lewej części budynku. Układy oddymiania są zrealizowane jako układy mechaniczne napowietrzająco wyciągowe. Systemy oddymiania dla klatek schodowych realizowane będą przez system wyposażony w dedykowaną centralkę sterującą klapami oraz wentylatorami. Centralki te należy wyposażyć w czujki co drugą kondygnację oraz przycisk oddymiania o 3 kondygnacje. Sterowanie oddymianiem oraz klapami oddymiania części Inkubatora oraz Centrum odbywać się będzie przez moduły sterujące centralki SAP które sterować będą załączniem wentylatorów (przez styczniki w rozdzielnicach RWP) oraz otwierać klapy w kanałach. Przy programiowaniu systemu należy pamietać o tym by klapy otwierać o ok. 1 min wcześniej niż załączany będzie wentylator. Klapy w kanałach wentylacji oddymiającej sterowane są siłownikami w których zmiana położenia w obu kierunkach dokonywana jest elektrycznie. W stanie normalnej pracy klapy będą znajdować się w pozycji zamkniętej dzięki napięciu podanemu na zaciski siłownika w kierunku zamykania klapy. Po wykryciu zadymienia przez czujkę automatyczną (przejście z alarmu I stopnia w alarm II stopnia lub potwierdzenie alarmu I stopnia dowolnym przyciskiem ROP) następuje otwarcie klap na kondygnacji na której zadziałała czujka automatyczna poprzez przełączenie pętlowym modułem zasilania siłownika z kierunku zamykania klapy w kierunku jej otwarcia.

6 Jednocześnie w pozostałych strefach klapy muszą pozostać zamknięte. W związku z tym zasilanie tych klap należy wykonać okablowaniem niepalnym z zasilaczy certyfikowanych posiadających zasilanie rezerwowe w postaci wewnętrznych akumulatorów, Po skasowaniu alarmu następuje ponowna przełączenie kierunku zasilania siłownika i zamknięcie klap. Każda klapa niezależnie będzie monitorowana przez SAP. (potwierdzenie otwarcia klapy). W przypadku zadziałania instalacji oddymiania zostaną otwarte drzwi w pomieszczeniach holu 0.02, komunikacji 0.31 przewidzieć otwarcie drzwi zewnętrznych. Sterowanie dźwiękowym systemem ostrzegawczym W budynku zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), który w postaci komunikatów słownych informuje osoby na kondygnacji zagrożonej o konieczności ewakuacji. Rozgłaszanie komunikatów o zagrożeniu następuje na całej kondygnacji na której wykryto zagrożenie pożarowe. Ze względu na konieczność określenia lokalizacji zagrożenia załączenie DSO następuje przy alarmie II stopnia pochodzącym z czujki automatycznej (użycie np. ROPa na niższych kondygnacjach przez osoby ewakuujące się z kondygnacji zagrożonej nie powinno powodować automatycznego załączenia emisji komunikatów na kondygnacji na której użyto ROPa). Decyzję o konieczności ewakuacji osób z innych kondygnacji podejmuje strażak kierujący akcją ratunkową używając dedykowanego mikrofonu strażaka umożliwiającego ręczne załączanie poszczególnych stref. Automatyczne załączenie emisji komunikatów następuje na sygnał z centrali systemu sygnalizacji pożaru. Centrala SAP za pośrednictwem układów przekaźnikowych zainstalowanych wewnątrz centrali przesyła sygnały informujące o wystąpieniu zagrożenia pożarowego w postaci alarmu II stopnia System należy zaprogramować zgodnie z nowym scenariuszem pożarowym. Sterowanie kontrolą dostępu (KD) Zwolnienie kontroli dostępu jest ściśle powiązane z ewakuacją zagrożonej strefy oraz działaniem urządzeń automatyki pożarowej wspomagającej ewakuację (napowietrzanie, oddymianie i alarmowanie o pożarze) Dlatego zwolnienie kontroli dostępu następuje wyłącznie na kondygnacji ewakuowanej czyli objętej realnym zagrożeniem pożarowym, sygnalizowanym w wyniku zadziałania czujki automatycznej. (przejście z alarmu I stopnia w alarm II stopnia) Rozwiązanie powyższe zapewnia również zabezpieczenie obiektu przed ewentualnymi próbami sabotażu poprzez użycie wyłączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego w celu uzyskania dostępu w pomieszczeń o ograniczonym dostępie. Ponadto każde drzwi na drodze ewakuacji (przejście objęte kontrolą dwustronną) wyposażone są od strony wewnętrznej w przycisk wyjścia ewakuacyjnego umożliwiający zwolnienie rygla niezależnie od sygnału sterującego z systemu SAP. Sterowanie systemem kontroli dostępu odbywa się poprzez otwarcie obwodu zasilającego rygle kontroli dostępu. Odpowiedzialny będzie za to moduł IOR6 zainstalowany w pomieszczeniu serwerowni w budynku TIT (pom. nr 0.27). System należy zaprogramować zgodnie z nowym scenariuszem pożarowym.

7 Monitoring zasilaczy stabilizowanych ZSP Zasilacze ZSP 135DR do zasilania urządzeń automatyki wyposażone są w układy buforowanego ładowania akumulatorów oraz w układy kontrolujące poprawne działanie poszczególnych elementów. Wszelkie uszkodzenia (łącznie z brakiem zasilania sieciowego) sygnalizowane są świecącą się diodą LED oraz wysterowaniem dedykowanego przekaźnika. Monitorowanie stanu zasilacza odbywać się będzie poprzez podłączenie go do wejścia modułów FDCIO221, FDCIO222. W przypadku projektowanej instalacji SAP wszelkie sterowania będą odbywały się za pomocą włączonych do pętli dozorowych modułów liniowych. W projekcie przewiduje się następujące moduły liniowe: FDCIO221 - Moduł 1 wejście / 1 wyjście (1A / 30VAC) FDCIO222 - Moduł 4 wejście / 4 wyjście (4A / 30VAC) 2.3 Dobór urządzeń systemu sygnalizacji pożaru Urządzenia wykorzystane w tego typu instalacji alarmowania przeciwpożarowego muszą zapewniać prawidłowe i stabilne działanie całego systemu. Do takich celów mogą służyć jedynie urządzenia wysokiej jakości, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, przeznaczone do pracy ciągłej, które już wcześniej wielokrotnie sprawdziły się w tego typu instalacjach alarmowania. Ponadto system powinien charakteryzować się następującymi cechami: producent musi dopuszczać stosowanie kabla nieekranowanego; każde urządzenie musi być zintegrowane z izolatorem zwarć; uruchomienie systemu jak i jego konserwacja ma odbywać się bez ingerencji producenta; system nie powinien bazować na czujkach jonizacyjnych. Projekt oparto na najnowszych centralach firmy Siemens. W budynku CNTIT zostanie zainstalowana centrala Cerberus Pro FC724-ZA. Dodatkowo w pomieszczeniu monitoringu zainstalowana będzie druga centrala FC722-ZA, na której będzie możliwość diagnostyki wystąpienia alarmu. Centrale połączone będą ze sobą sieciowo za pomocą interfejsu komunikacyjnego SAFEDLINK. Dodatkowo centrala główna będzie podłączony do systemu wizualizacji budynku i monitorowania alarmów (SMS) MM8000. W większości pomieszczeń w budynku przewidziano czujki punktowe optyczno-termiczne OH720 o najwyższej odporności na fałszywe alarmy, przy zachowaniu bardzo wysokiej czułości. Montowane będą również w przestrzeniach międzystropowych. W pomieszczeniach technicznych, tj. węzeł cieplny, rozdzielnia elektryczna zastosowane będą czujki punktowe dymu OP720. Szczegółowe opisy zastosowanych urządzeń znajdują się w dołączonych do projektu kartach katalogowych. 2.4 Dobór czujek dymu Dla całości obiektu należy zastosować zgodnie z projektem pierwotnym czujki wielodetektorowe termiczno-optyczne. Wyjątkiem będą pomieszczenia kuchenne w których zastosowane zostaną sensory termiczne.

8 2.5 Konfiguracja systemu Do centrali sygnalizacji pożaru FC724-ZA podłączone będą 4 pętle obejmujące budynek CNTIT. Koncepcja podziału pętli przedstawia się następująco: P1 pętla 1, obejmuje urządzenia znajdujące się na parterze i I piętrze budynku CNTIT, P2 pętla 2, obejmuje urządzenia zainstalowane na II, III, IV piętrze budynku CNTIT, P3 pętla 3, obejmuje urządzenia zainstalowane na V, VI piętrze budynku CNTIT, P4 pętla 4, obejmuje urządzenia zainstalowane na VII, VIII piętrze budynku CNTIT. P5 pętla 5, obejmuje moduły we/wy sterująco-monitorujące pracą klap ppoż. P6 pętla 6, obejmuje moduły we/wy sterująco-monitorujące pracą klap ppoż. Wszystkie urządzenia przewidziane do zamontowania na pętlach dozorowych (czujki punktowe, przyciski pożarowe ROP oraz urządzenia peryferyjne - moduły pętlowe) posiadają zintegrowane z elementami izolatory zwarcia. W przypadku uszkodzenia elementu adresowalnego lub zwarcia, bądź przerwy w oprzewodowaniu pętli, wszystkie pozostałe urządzenia (czujki, przyciski pożarowe lub elementy peryferyjne We / Wy) zachowują pełną funkcjonalność. Zastosowany system pętlowy pozwala na dwustronne zasilanie elementów pracujących w układzie. Ponadto powstałe uszkodzenie zostaje zlokalizowane, a informacja o miejscu uszkodzenia zostaje wyświetlona na polu obsługi centrali CSP i ewentualnie wydrukowana na drukarce. Cyfrowa transmisja pomiędzy elementami i ich całkowita adresowalność pozwala na dowolną konfigurację systemu w celu współpracy z innymi instalacjami w razie alarmu pożarowego (np.: wyłączenie wentylacji / klimatyzacji itp.). 2.6 Sposób wykonania instalacji SAP Instalację elektryczną instalacji SAP należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKN- CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji", normą BN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Wymagania ogólne", aktualnie obowiązującymi przepisami, normami BHP i ppoż. oraz Polskimi Normami. Przewody pętli dozorowej, linii sterujących / wykonawczych (24 V DC) oraz przewody o napięciu 230 VAC powinny przechodzić przez ściany i stropy oddzielnymi przebiciami (odpowiednio zabezpieczonymi). Przewody będą układane nad sufitem podwieszanym a w przypadku jego niewystępowania natynkowo. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami, przewód instalacji ppoż. powinien przebiegać jak najniżej (najbliżej ściany) - zachowując wymagane odstępy. Przewody muszą być odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz spełniać wymagania stawiane przez samo pomieszczenie. Przewody muszą być układane na stałe, przy pomocy odpowiedniego osprzętu instalacyjnego tak, aby możliwość ich uszkodzenia była znikoma. Nie wolno mocować przewodów do linek nośnych opraw oświetleniowych. Instalację należy wykonać za pomocą przewodów:

9 - telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSY 1x2x0.8 mm (pętle dozorowe); - bezhalogenowy kabel ognioodporny typu HDGs PH90 2x1mm 2 (pętle oraz linie sterujące / wykonawcze); - bezhalogenowy kabel ognioodporny typu HDGs PH90 2x1mm 2 (linia zasilania modułów liniowych) Należy dążyć do tego, aby ilość połączeń była jak najmniejsza. Zabronione jest skręcanie żył w celu ich połączenia. Połączenia powinny być lutowane lub wykonane niezawodną, mechaniczną metodą (np. przy zastosowaniu połączeń śrubowych lub zacisków). Wszelkie połączenia przewodów linii sterujących / wykonawczych powinny być wykonane przy pomocy puszek metalowych zawierających porcelanowe / ceramiczne listwy zaciskowe. Stosowanie zwykłych puszek łączeniowych (plastykowych - instalacyjnych) jest niedopuszczalne. Do tych zastosowań będą wykorzystane puszki PIP-1 firmy W2. Dopuszczalne zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami (określonymi w w/w przepisach) można zmniejszyć o 50 % - w przypadku stosowania przewodów ekranowanych z żyłami skręcanymi (zachowując wymagane odstępy). 2.7 Bilans energetyczny i dobór akumulatorów Pojemność akumulatorów centrali zostanie dobrana na etapie projektu wykonawczego na podstawie poniższych algorytmów: Wymaganą, minimalną pojemność baterii akumulatorów rezerwowych centrali CSP obliczono na podstawie wzoru: Q = 1,25 x (I 1 x t 1 + I 2 x 0,5h) gdzie: Q - wymagana pojemność akumulatorów rezerwowych, 1,25 - współczynnik uwzględniający zmniejszanie się nominalnej pojemności akumulatorów w wyniku ich starzenia, I 1 - prąd rozładowania akumulatora podczas zaniku napięcia podstawowego - prąd w stanie dozorowania, I 2 - prąd pobierany przez centralę SAP (wraz z elementami do niej podłączonymi) w czasie alarmu pożarowego, t 1 - wymagany czas pracy systemu w stanie dozoru równy 4 h, 30 h lub 72 h (zależnie od warunków panujących na obiekcie podlegającemu ochronie). Do obliczeń przyjmuję wartość 72h.... projektant mgr inż. Wiesław Kolassa

10 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Roboty obejmują demontaż instalacji elektrycznych zewnętrznych w temacie Adaptacja Młynów Toruńskich na Centrum Nowoczesności i Toruński Inkubator Technologiczny przy ul. Łokietka 5 i ul. Dworcowej 8-10 w Toruniu Wykaz istniejących obiektów budowlanych Istniejące instalacje elektryczne nn 0,4kV w powiązanych budynkach Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Istniejące sieci Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi roboty wykonywane w pobliżu istniejących instalacji do 1kV będących pod napięciem Rodzaje zagrożeń porażenie prądem Skala zagrożenia Miejsce występowania zagrożenia Czas występowania zagrożenia D w strefie robót w trakcie prac montażowych Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenia) - Duża gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przed przystąpieniem do realizacji kierownik robót udzieli pracownikom szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: - zakresem i technologią robót, - harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wykonania, - przewidywanymi zagrożeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca występowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, - Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia Do tych zaleceń przewiduje się: - wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym załączeniem, - zapewnienie łączności telefonicznej, - zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu np. taśm ostrzegawczych, - stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej, - stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót. Prace montażowe mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.... projektant mgr inż. Wiesław Kolassa 1

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo