1. Spis Treści. str. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Spis Treści. str. 2"

Transkrypt

1 1. Spis Treści 1. Spis Treści Opis techniczny Zadanie: Podstawa opracowania: Zakres opracowania: Charakterystyka obiektu: System Sygnalizacji Pożaru SSP Charakterystyka pożarowa budynku Centrala sygnalizacji pożaru Detektory automatyczne Ręczne ostrzegacze pożarowe Sygnalizatory Linie dozorowe... 6 a) Linie dozorowe pętlowe... 6 b) Linie sygnalizacyjne... 7 c) Okablowanie... 7 d) Linie dozorowe w obrębie ochrony konserwatorskiej Monitorowanie obiektu Wytyczne programowania systemu Wybór wariantu alarmowania System oddymiania klatek schodowych System grawitacyjnego oddymiania Centrala oddymiania Ręczne przyciski oddymiania Szkolenie Konserwacja BIOZ Sposób przeprowadzenia instruktażu Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Spis rysunków Oświadczenie Projektanta Uprawnienia Zaświadczenie o członkostwie Wlkp. Izby Inżynierów Budownictwa RYSUNKI Rzut przyziemia System Sygnalizacji Pożaru Rzut parteru System Sygnalizacji Pożaru Rzut 1 piętra System Sygnalizacji Pożaru Rzut poddasza System Sygnalizacji Pożaru Schemat blokowy System Sygnalizacji Pożaru str. 2

2 2. Opis techniczny 2.1. Zadanie: Dostosowanie budynku pałacowego do Ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych dla Pałacu w Wonieściu. Wonieść 48, Gm. Śmigiel Podstawa opracowania: o o o o o Zlecenie inwestora wizja lokalna terenu projekt branży architektonicznej uzgodnienia ze zleceniodawcą obowiązujące przepisy i normy: o Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r, z późniejszymi zmianami. o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. o Norma wieloarkuszowa PN IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994r.). o Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (M.P. nr 2 z 1995r. Poz. 30). o Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (M.P. nr 2 z 1995r. Poz. 30). o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102 poz. 506 z 1995r.). o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z 1991r.). o PN-B :2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do dprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. o PN-B :2001/Az1 :2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków. o Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. PK-CE/TS 54 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji Zakres opracowania: Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany: systemu wykrywania pożaru systemu oddymiania klatek schodowych 2.4. Charakterystyka obiektu: Zabytkowy Pałac znajduje się na terenie zespołu parkowego w Wonieściu, położonego wzdłuż str. 3

3 brzegu jeziora Wonieść. Jest budynkiem murowanym, o zróżnicowanej bryle oraz rozbudowanym dachu. Jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1396/A ). 3. System Sygnalizacji Pożaru SSP System SSP jest przewidziany jako rozwiązanie zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno- budowlane i obejmuje swym zakresem cały budynek. System wykrywania i sygnalizacji pożaru ma za zadanie wykryć i powiadomić o wystąpieniu zagrożenia pożarem na terenie obiektu oraz koordynować pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podjąć decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz powiadomieniu centrum monitoringu o zaistniałym zdarzeniu. System sygnalizacji pożaru (SSP) złożony będzie z następujących elementów: - automatyczne elementy detekcyjne - ręczne ostrzegacze pożarowe - centrala SSP - sygnalizatory pożarowe - uniwersalna centrala sterująca - okablowanie SSP Do wykonania powyższej instalacji można zastosować materiały pochodzące od innych producentów niż przedstawiono w projekcie. Zastosowane w projekcie materiały zostały użyte przez projektanta wyłącznie do celów projektowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów od innych producentów, pod warunkiem nie odbiegania od przedstawionych w projekcie standardów i parametrów, po uprzednim pisemnym zaaprobowaniu przez Projektanta. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać wymagane prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do realizacji należy zweryfikować ostateczny przebieg tras kablowych pod kątem zmiany przeznaczenia pomieszczeń, a także w celu zachowania wymaganych odległości od innych instalacji 3.1. Charakterystyka pożarowa budynku Przedmiotem projektu są pomieszczenia sypialne budynków zespołu pałacowego z oficynami oraz pomieszczenia biurowe. Ze względu na przeznaczenie i typ budynku oraz wyposażenie należy oczekiwać, że powodem zagrożenia może być zaprószenie ognia, zwarcie instalacji elektrycznej, prace remontowe, budowlane i inne. Przyjęto założenia: że zjawiskiem pożarowym, które może pojawić się jako pierwsze, będzie tlenie, a czynnikiem, którego można się spodziewać w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pożaru będzie najprawdopodobniej dym. W związku z tym w zakresie detekcji zagrożenia pożarowego projektowany system będzie wykorzystywał punktowe automatyczne czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. w pomieszczeniach kuchennych ze względu na możliwość wystąpienia dymu w normalnej eksploatacji budynku należy wykorzystać punktowe czujki ciepła w przestrzeni więźby dachowej z uwagi na konieczność wyeliminowania fałszywych alarmów str. 4

4 spowodowanych unoszącym się kurzem przewidziano do montażu punktowe czujki ciepła ze względu na ochronę konserwatorską w pomieszczeniach, w których na sufitach występują sztukaterie należy zastosować radiowe czujki dymu oraz liniowe czujki dymu alarm pożarowy rozgłaszany będzie za pomocą sygnalizatorów akustyczno-optycznych montowanych we wskazanych miejscach. System sygnalizacji pożaru nie zapobiega pożarom, a jedynie umożliwia wykrycie zarzewia pożaru we wczesnym stadium Centrala sygnalizacji pożaru W niniejszym opracowaniu zainstalowano jedną centralę sygnalizacji pożaru o łącznej liczbie czterech adresowalnych dozorowych linii pętlowych, z których zostały wykorzystane 4 linie. Na jednej linii w układzie pętlowym można zaadresować do 64 elementów liniowych. W centrali można utworzyć min 256 stref dozorowych, którym można przyporządkować komunikaty składające się z dwóch linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, umożliwiając szybką i dokładną lokalizację źródła pożaru. Projektowana centralka powinna posiadać wewnętrzny zasilacz sieciowy zasilany napięciem przemiennym 230V/50Hz. Napięcie robocze centralki wynosi 24V. Zasilacz sieciowy umożliwia jednoczesne zasilanie centralki oraz buforowanie lub ładowanie dołączonej baterii akumulatorów ( rezerwowego źródła zasilania). Jako rezerwowe źródło zasilania dla centralki projektuje się zestaw baterii akumulatorów szczelnych żelowych 24V. Do centrali należy podłączyć elementy dozorowe adresowalne. Zadaniem centrali jest: sygnalizowanie o zagrożeniu pożarowym wykrytym przez czujki automatyczne oraz ręczne ostrzegacze ROP, wskazanie miejsca zagrożonego pożarem, powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zaistniałym zagrożeniu w przypadku zainstalowania systemu monitoringu, wysterowanie innych urządzeń technicznych sygnalizatorów, Ponadto system powinien wykryć i zasygnalizować: brak czujki, zwarcie lub przerwę w linii dozorowej, uszkodzenie zasilania, Centralkę należy zamontować w pomieszczeniu gdzie na stałe dyżuruje personel w danym obiekcie / dyżurka pracowników ochrony /. Sposób podłączenia pokazany jest na schemacie blokowym na rysunku EN.05. Należy zasilić ją napięciem 230V za pomocą kabla HDGS PH90 3x2,5. Zasilanie należy doprowadzić z osobnego dedykowanego bezpiecznika i odpowiednio go oznaczyć. Jako rezerwowe źródło zasilania dla centralki stosuje się zestaw baterii akumulatorów szczelnych żelowych 2x12V 28Ah Centralkę należy zainstalować na wysokości 1,5 m od podłogi / położenie wyświetlacza centrali / Detektory automatyczne. Jako podstawowe detektory zostały przewidziane automatyczne czujki pożarowe. Zastosowano str. 5

5 optyczne czujki dymu. Natomiast w pomieszczeniach, w których jest podwyższona wilgotność i możliwość wystąpienia mgły wodnej zrezygnowano z zabezpieczenia. Zgodnie z założeniami w pomieszczeniach z wystrojem sztukatorskim sufitów zastosowano czujki radiowe współpracujące z adapterem czujek radiowych typu. Z uwagi na obszar działania adaptera należy na etapie instalacji dobrać miejsce jego instalacji optymalnie do obszaru zastosowania czujek bezprzewodowych tak, aby wszędzie był odpowiedni poziom sygnału radiowego. Należy to ustalić przy pomocy odpowiedniego zestawu pomiarowego. Przy wyborze typu i ilości czujek kierowano się następującymi kryteriami: - powierzchnia dozorowania jednej czujki, - powierzchnia pomieszczenia, - pierwsze kryterium pożaru, - przeznaczenie i wykorzystanie pomieszczeń, - geometria pomieszczenia. Czujki należy zainstalować w dedykowanych do nich gniazdach, które powinny zawierać izolatory zwarć Ręczne ostrzegacze pożarowe Oprócz automatycznych czujek pożarowych, w obiekcie przewiduje się zastosowanie adresowalnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP). ROP-y będą zainstalowane na pętlach dozorowych. Spełniają one następujące funkcje: świadome zgłoszenie zagrożenia pożarowego przez ludzi znajdujących się w obiekcie umiejscowienie zgłoszenia alarmowego poprzez odczyt adresu przez SSP, potwierdzenie przez obsługę zagrożenia wykrytego przez SSP. Przy rozmieszczeniu ROP-ów kierowano się zasadą, iż pomiędzy poszczególnymi ostrzegaczami nie powinna być większa odległość niż 30m. Ręczne ostrzegacze pożarowe należy zamocować na wysokości 130 cm od poziomu podłogi Sygnalizatory Urządzeniami rozgłaszającymi alarm pożarowy będą adresowalne sygnalizatory akustyczne pętlowe z zainstalowaną baterią, które także należy zamontować na ścianie w miejscach pokazanych na rysunkach. W przypadku wykrycia zagrożenia przez SSP przejdzie na I stopień alarmowania i wówczas zostanie uruchomiona sygnalizacja w centrali pożarowej, a po ustalonym czasie nastąpi przejście do II stopnia alarmowania i centrala wysteruje sygnalizatory. Sposób działania sygnalizatorów zostanie określony podczas uruchamiania systemu zgodnie z zaleceniami inwestora. Na każdej kondygnacji zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne Linie dozorowe a) Linie dozorowe pętlowe W obiekcie zastosowano cztery pętlowe linie dozorowe z adresowalnymi elementami systemu. str. 6

6 Adresowalne czujki należy zainstalować w gniazdach na suficie właściwym. Podczas montażu należy pamiętać o zachowaniu odległości minimum 0,5 m od przeszkód i ścian. Całość instalacji pętli dozorowych wykonać kablem YnTKSY 2x2x0,8. Kable należy prowadzić pod tynkiem. b) Linie sygnalizacyjne Instalację sygnalizatorów akustyczno-optycznych wykonać kablem HDGs 2x1,5 PH90 z zastosowaniem zasad dla linii kablowych tak, aby w wymaganym czasie alarmowania nie nastąpiła przerwa w dostawie energii spowodowana oddziaływaniem elementów budynku lub ich wyposażenia. c) Okablowanie Okablowanie instalacji pętli dozorowych wykonać należy z wykorzystaniem przewodów uniepalnionych typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2. Dla przewodów HDGs wykorzystanych w instalacji należy zastosować uchwyty ognioodporne i posiadające dopuszczenie CNBOP nawet przy układaniu tych kabli pod tynkiem. Kable tego typu należy mocować co 30 cm. Przebicia i przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić do odporności ogniowej takiej samej lub wyższej jak odporność ogniowa danego oddzielenia. Instalację należy rozprowadzić podtynkowo. Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i obowiązujących norm dotyczących danej instalacji. Zasady, które powinny być przestrzegane przy układaniu kabli : nie wykonywać żadnych połączeń przewodów, w miejscach montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy przewodów : czujki i ostrzegacze ręczne : 2x 20 cm (nie rozcięte pętle) centralki min cm Należy koordynować przebieg tras kabli pętli dozorowych oraz innych instalacji i zachować minimalne odstępy: 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody 5 cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej 30 cm od opraw oświetleniowych typu świetlówka 100 cm od transformatorów i silników. Należy zachować odstępy minimum 50 cm czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych towarów. d) Linie dozorowe w obrębie ochrony konserwatorskiej Z uwagi na ochronę konserwatorską całości zespołu pałacowego do ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach o bogatym wystroju architektonicznym zastosowano adresowalne czujki radiowe. Zapewniają one ochronę obszaru detekcji i nie wymagają doprowadzenia okablowania. Podczas montażu należy pamiętać o zachowaniu odległości minimum 0,5 m od przeszkód i ścian. Ręczne ostrzegacze pożarowe należy zamocować na wysokości 130 cm od poziomu podłogi. Prace związane z układaniem kabli pod tynk, w których może nastąpić naruszenie wystroju sztukatorskiego należy wykonać pod nadzorem sztukatora. Wszelkie uszkodzenia sztukaterii str. 7

7 powinien odtworzyć sztukator. Czujki radiowe należy zamontować w miejscach wskazanych na załączonych zdjęciach. Czujki do sufitu należy montować przy pomocy taśmy montażowej dwustronnie przylepnej lub przy wykorzystaniu innego sposobu zapewniającego pewność montażu, jednocześnie nie naruszającego elementów ozdobnych. Montaż elementów detekcji dymu wykonać zachowując dystans od wszystkich wystających elementów sztukaterii. Wykonawca powinien zachować daleko posuniętą ostrożność podczas prac w obrębie sztukatorskiego wystroju wnętrz Monitorowanie obiektu Zgodnie z Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Straży Pożarnej system wykrywania pożaru po wystąpieniu alarmu II stopnia musi wywołać transmisję sygnału alarmowego do jednostki Straży Pożarnej. Zakres przedmiotowy projektu nie przewiduje uszczegółowienia sposobu transmisji sygnału do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej z uwagi na różnorodność sprzętu stosowaną przez obce firmy monitorujące. Sprzęt może być dobrany dopiero po wyborze podmiotu monitorującego obiekt. Zastosowana centrala SSP umożliwia wysterowanie urządzeń monitoringu Wytyczne programowania systemu Zadeklarować poszczególne adresowalne elementy do stref. Jako odrębną strefę należy zadeklarować każde pomieszczenie Wybór wariantu alarmowania. Po zadziałaniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala na podstawie algorytmów decyzyjnych sygnalizuje alarm I stopnia lub alarm II stopnia zapaleniem czerwonej lampki z napisem POŻAR, oraz wyświetli na wyświetlaczu numer linii i elementu, numer strefy pożarowej i opis słowny pomieszczenia w którym zadziałał element liniowy / czujka lub ROP /, w zależności od wariantów alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref. Alarm I stopnia jest alarmem wewnętrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagrożenia przez dyżurujący personel. Jeżeli brak jest odpowiedniej reakcji dyżurującego personelu na alarm I stopnia wówczas wywoływany jest alarm II st. Alarm II stopnia jest wyzwalany z ręcznych przycisków pożarowych ROP, jest on wezwaniem do natychmiastowego podjęcia akcji gaśniczej. W niniejszym opracowaniu przewiduje się dla wszystkich sfer alarmowanie zwykłe wariant System oddymiania klatek schodowych 4.1. System grawitacyjnego oddymiania W obiekcie przewidziano zastosowanie instalacji grawitacyjnego oddymiania. System ten ma za zadanie umożliwić ewakuację ludzi z budynku poprzez usunięcie dymu i gorącego powietrza z klatek schodowych. Oddymianie przewidziano na trzech klatkach schodowych. Rozmieszczenie elementów oddymiania pokazują rysunki Centrala oddymiania Z uwagi na wymóg istnienia systemu sygnalizacji pożaru centrale oddymiania przewidziano jako elementy tego systemu. Centrale te zostały wpięte w linie dozorowe i stanowią integralną część całego systemu. Umożliwiają one wysterowanie klap dymowych i siłowników drzwi. Odbierają też sygnały z ręcznych przycisków oddymiania. Do sterowania i zasilania tych urządzeń mają str. 8

8 przeznaczone wyjście z przekaźnika głównego. Ze względu na różnorodność sposobów zasilania i sterowania siłowników centrala powinna umożliwiać sterowanie dwu i trzyprzewodowe siłowników Ręczne przyciski oddymiania W obiekcie nie stosuje się ręcznych przycisków oddymiania z uwagi na istnienie systemu sygnalizacji pożaru, który jest systemem nadrzędnym. System ten posiada Ręczne Ostrzegacze pożarowe, które po naciśnięciu spowodują wysłanie sygnału do centrali oddymiania i zadziałanie wszystkich elementów systemu Szkolenie Wszystkie osoby zatrudnione w budynku powinny być przeszkolone w zakresie obsługi Systemu Sygnalizacji Pożaru. Bezpośredni nadzór całodobowy nad centralką systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania sprawować będą wytypowani pracownicy. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę. Każda ze szkolonych osób musi mieć możliwość praktycznego zapoznania się z obsługą tego systemu Konserwacja Poniżej przedstawiono podstawowe warunki eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru w aspekcie sprawności technicznej i operacyjnej. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej. Obsługa Codzienna. Sprawdzić wskazania centralek systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania Obsługa Kwartalna. Sprawdzić poprawność pracy całego systemu.zaleca się aby sprawdzić działanie co najmniej 25% systemu, Obsługa Roczna. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wymaga się, aby: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. str. 9

9 5. BIOZ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z instalacją elektryczną systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania i usuwania ciepła na klatkach schodowych: 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów - zakres robót opisuje dokumentacja a kolejność realizacji poszczególnych zadań przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robót w oparciu o technologię robót i kolejność dostawy materiałów i urządzeń. 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a) czynne instalacje i urządzenia elektryczne b) upadek z wysokości przy pracach wykonywanych na wysokości w istniejącej części budynku, 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporządzenia wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia, Lp Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 1 Upadek z drabiny Wysoka Klatka schodowa i inne pomieszczenia 2 Porażenie prądem o napięciu do 1kV Wysoka Miejsce wykonywania prac Cały czas trwania robót Montaż instalacji, prace rozruchowe, 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Sposób instruktażu pracowników należy dostosować do potrzeb i możliwości uwzględniając obowiązujące przepisy, zwyczaje panujące w przedsiębiorstwie wykonującym prace, zdolności instruowanych pracowników do percepcji i do zapamiętania przekazywanych informacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponadprzeciętnych zagrożeniach, w tym zagrożeniu od poruszających się pojazdów, zagrożeniach przy pracach na wysokościach oraz o zagrożeniach porażeniem prądem elektrycznym. Poza ogólnym szkoleniem przed rozpoczęciem robót, które powinno być odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagrożeniach należy ustnie przekazywać wszystkim pracownikom każdego dnia przed rozpoczęciem pracy. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką str. 10

10 ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: a) pracownicy wykonujący prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym muszą być poinformowani o istniejącym zagrożeniu, a technologię prac dostosować do istniejącego zagrożenia; b) pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, w szczególności zgodnie z instrukcjami zakładowymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912); c) pracownicy powinni mieć pozytywne wyniki aktualnych badań lekarskich dopuszczających ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni mieć dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokości; d) teren robót należy wygrodzić barierami; e) pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów; f) dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej; g) do wykonywania prac za pomocą narzędzi i urządzeń, w szczególności urządzeń o napędzie mechanicznym powinni być upoważnieni tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia planu BIOZ. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z inwestorem. 6. Sposób przeprowadzenia instruktażu Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy w budynku zostanie przeszkolony z przepisami BHP obowiązujących dla poszczególnych robót budowlanych. Przed przystąpieniem do montażu systemów sygnalizacji pożaru, kierownik budowy powinien zaopatrzyć pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej. Wykonywanie robót na wysokości lub z rusztowań należy poprzedzić właściwym instruktażem używania sprzętu i wykonywania zabezpieczeń. Po wykonaniu prac należy dokonać ich odbioru i sprawdzenie przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych. Kierownik budowy powinien udzielić pracownikom instruktażu i zademonstrować sposób użytkowania sprzętu. str. 11

11 7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom właściwa i prawidłowa organizacja prac, prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej, stosowanie sprzętu, narzędzi i materiałów budowlanych posiadających wymagane atesty, świadectwa i aprobaty techniczne, przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP obowiązujących w trakcie wykonywania robót budowlanych i ochrony przeciwpożarowej, umieszczenie apteczki pierwszej pomocy na placu budowy, zapoznanie się z rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia należy niezwłocznie opuścić stanowisko pracy i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa mienia należy niezwłocznie ustalić przyczynę i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia. 8. Spis rysunków Nr. Rysunku Nazwa Skala EN.01 Rzut przyziemia System Sygnalizacji Pożaru 1:100 EN.02 Rzut parteru System Sygnalizacji Pożaru 1:100 EN.03 Rzut 1 piętra System Sygnalizacji Pożaru 1:100 EN.04 Rzut poddasza System Sygnalizacji Pożaru 1:100 EN.05 Schemat blokowy System Sygnalizacji Pożaru 1:100 str. 12

12 9. Oświadczenie Projektanta str. 13

13 str. 14

14 10. Uprawnienia str. 15

15 str. 16

16 11. Zaświadczenie o członkostwie Wlkp. Izby Inżynierów Budownictwa str. 17

17 str. 18

18 12. RYSUNKI Rzut przyziemia System Sygnalizacji Pożaru str. 19

19 12.2. Rzut parteru System Sygnalizacji Pożaru str. 20

20 12.3. Rzut 1 piętra System Sygnalizacji Pożaru str. 21

21 12.4. Rzut poddasza System Sygnalizacji Pożaru str. 22

22 12.5. Schemat blokowy System Sygnalizacji Pożaru str. 23

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ASO-SERVICE Spółka z o.o. ul. Szpakowa 8 11-041 Olsztyn ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA POŻARU W OBIEKCIE MUZEUM WARMIŃSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II ELEKTROSYS S.C. UL. GÓRNOŚLĄSKA 56, 62-800 KALISZ NIP: 618-213-00-87 TEL: +48 62 768 38 38 PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II NAZWA OPRACOWANIA: NAZWA OBIEKTU: ADRES BUDOWY:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Obiekt: Delegatura Kujawsko- Urzędu Wojewódzkiego 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21 Toruń, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY Wymiana okien oraz wykonanie zaleceń Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dn. 13 grudnia 2011r. w Przedszkolu nr 194 ul. W. Sławka 7, 02-495 Warszawa Ursus

Bardziej szczegółowo

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej 2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej Podstawa opracowania a) Wytyczne projektowe b) Projekt budowlany w budynku

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOMLPEKS PAŁACOWO PARKOWY W TERESINIE OŚRODEK SZKOLENIOWO REHABILITACYJNY KRUS. AL. DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1, 96-515 TERESIN. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: Spis str. 2 Wstęp str. 3 Opis techniczny str. 4 Wytyczne do planu BiOZ str. 5-7 Uprawnienia str. 8-9 Przynależność str.10 Rysunki: E1 schemat ideowy zasilania str.11

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 2/10/2016

PROJEKT WYKONAWCZY 2/10/2016 PROJEK WYKONAWCZY 2/10/2016 Budowa systemów oddymiania klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w Budynku Szkoły Podstawowej Nr 225, im. Józefa Gardeckiego Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

System wentylacji bytowej garażu

System wentylacji bytowej garażu Nr:... Stadium: Projekt techniczny Branża: Nazwa: Elektryczna System wentylacji bytowej garażu Obiekt: Inwestor/zleceniodawca: Projektował: SystemairS.A Aleja Krakowska 169 Łazy k/warszawa PL 05-552 Wólka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

1. O p i s t e c h n i c z n y 2. O b l i c z e n i a t e c h n i c z n e 3. R ys u n k i i p l a n y :

1. O p i s t e c h n i c z n y 2. O b l i c z e n i a t e c h n i c z n e 3. R ys u n k i i p l a n y : II INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI 1. O p i s t e c h n i c z n y 2. O b l i c z e n i a t e c h n i c z n e 3. R ys u n k i i p l a n y : Rys. E01 Wewnętrzna linia zasilająca rzut piwnicy, Rys. E02

Bardziej szczegółowo

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3 Spis zawartości Strona tytułowa...... 1 Spis zawartości... 2 I. Część projektowa opis uzupełniający do zadania nr 3... 4 1. Podstawa opracowania... 4 2. Zakres opracowania... 4 3. Instalacje elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Modernizacja instalacji p.poż w O/ZUS w Gorzowie Wielkopolskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/gorzów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Modernizacja instalacji p.poż w O/ZUS w Gorzowie Wielkopolskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/gorzów Wielkopolski Nr archiwalny: dx/id/10_13/001 Stadium: PB PROJEKT BUDOWLANY Zadanie: Adres obiektu: Zamawiający: Wykonawca projektu: Branża: Modernizacja instalacji p.poż w O/ZUS w Gorzowie Wielkopolskim Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

ERKON Konrad Seklecki

ERKON Konrad Seklecki ERKON Konrad Seklecki ul. Stylowa 2D/59 80-180 Borkowo NIP: 5832772164 REGON 221672458 OPRACOWANIE PROJEKTOWE BRANŻA : TELETECHNICZNA FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: INWESTOR: Projekt okablowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kubica mł. kpt. mgr inż. Sylwia Boroń Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakres zagadnień Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Woźniakowski

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Woźniakowski PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Woźniakowski KARCZOWISKA 5B 59-307 RASZÓWKA tel. 76-8401319 604-414730 fax. 76-7442797 e-mail : buprojekt@post.pl http://www.buprojekt.pl

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Instalacje SAP

Projekt Budowlany Instalacje SAP BIURO PROJEKTOWANIA i REALIZACJI INWESTYCJI 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 17/11 Inwestor: Urząd Miasta Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Zleceniodawca: Urząd Miasta Poznań Wydział Zdrowia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380) 1. Podstawa opracowania Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o umowę nr 588/SE/16 z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113. Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113. Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze Arinel PROJEKT WYKONAWCZY NR 98/NN/EL/2016 BranŜa: ELEKTRYCZNA Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113 Temat: Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze Opracowanie:

Bardziej szczegółowo