P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Ad posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Wojciech Kwiatkowski. Ad. 2 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, iż w posiedzeniu nie uczestniczy członek Zarządu Pan Jarosław Molendowski. Ad. 3 Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o zmianę porządku obrad i dodatkowe ujęcie następujących zagadnień: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie: 1.1 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku Po uwzględnieniu zmian wnioskowanych przez Przewodniczącego, porządek 37 posiedzenia Zarządu przedstawił się następująco: 1. Otwarcie 37 posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu Nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2011 r. 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie: 5.1 Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę przez bank kredytu w wysokości PLN na sfinansowanie inwestycji drogowych Powiatu, 5.2 Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych i biurowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, 5.3 Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, 5.4 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok

2 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 6.1 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok. 6.2 Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 6.3 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku Podjęcie decyzji w sprawie: 7.1 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu prośba o zwiększenie planu finansowego na 2011 r. w rozdziale 85333, 7.2 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu prośba o naliczenie dodatku specjalnego do wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego za pracę w projekcie Szkoła sukcesu zawodowego Edycja II, 7.3 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu prośba o wyrażenie zgody na utworzenie od dnia 1 grudnia 2011r. etatu pracownika administracyjnego z wykorzystaniem dofinansowania PUP w ramach prac interwencyjnych. 7.4 Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami informacja dotycząca uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w gminie Ciechocin. 7.5 Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego opinia dotycząca wynajmu pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przy ul. Koppa 1A dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w okresie od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. 7.6 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego prośba o nieodpłatne udostępnienie części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1725 C relacji Dylewo-Piątkowo. 7.7 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego wnioski z sesji Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2011r. dotyczące dróg powiatowych. 7.8 Drużyna WOPR w Golubiu-Dobrzyniu prośba o przyznanie dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Powiatowo-Miejskiej Drużyny WOPR w roku Stowarzyszenie Szansa na Zdrowie prośba o uwzględnienie działalności Stowarzyszenia w budżecie na 2012r. 8. Wolne wnioski i sprawy różne. 9. Zakończenie posiedzenia. Porządek obrad 37 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4 Protokół Nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2011 r. przedstawił Wicestarosta Pan Jacek Boluk-Sobolewski. Po zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i prosi o jego przyjęcie. Protokół Nr 36/11 został przyjęty jednogłośnie. Ad. 5.1 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę przez bank kredytu w wysokości PLN na sfinansowanie inwestycji drogowych Powiatu. 2

3 Uchwałę dotyczącą powołania komisji przetargowej w postępowaniu na realizację zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługę przez bank kredytu w wysokości PLN na sfinansowanie inwestycji drogowych Powiatu podjęto na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z wskazanymi wyżej przepisami w niniejszym postępowaniu można powołać komisję przetargową mimo, że nie jest to obligatoryjne, jednakże z uwagi na organizację, sprawność przeprowadzenia postępowania i wiedzę merytoryczną pracowników bardzo wskazane. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 37/84/11 z dnia 28 listopada 2011 r. publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę przez bank kredytu w wysokości PLN na sfinansowanie inwestycji drogowych Powiatu. Ad. 5.2 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych i biurowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Uchwałę dotyczącą powołania komisji przetargowej w postępowaniu na realizację zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych i biurowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu- Dobrzyniu, podjęto na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z wskazanymi wyżej przepisami w niniejszym postępowaniu można powołać komisję przetargową mimo, że nie jest to obligatoryjne, jednakże z uwagi na organizację, sprawność przeprowadzenia postępowania i wiedzę merytoryczną pracowników bardzo wskazane. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 37/85/11 z dnia 28 listopada 2011 r. publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych i biurowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu- Dobrzyniu. Ad. 5.3 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Uchwałę dotyczącą powołania komisji przetargowej w postępowaniu na realizację zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, podjęto na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z wskazanymi wyżej przepisami w niniejszym postępowaniu można powołać komisję przetargową mimo, że nie jest to obligatoryjne, jednakże z uwagi na organizację, sprawność przeprowadzenia postępowania i wiedzę merytoryczną pracowników bardzo wskazane. 3

4 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 37/86/11 z dnia 28 listopada 2011 r. publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Ad. 5.4 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok dotyczy zmian w zakresie wydatków: - w rozdziale nadzór budowlany dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z pismem Inspektora Nadzoru Budowlanego na kwotę ogółem 4.004,00 złotych, - w rozdziale pozostała działalność przesunięto kwotę 200,00 zł na plan paragrafu 4300 zakup usług pozostałych, - w rozdziale komendy powiatowe PSP dokonano przesunięć planów między paragrafami zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego w celu prawidłowego wykonania wydatków w rozdziale, - w dziale 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przesunięć planów między paragrafami po analizie wydatków w ostatnich miesiącach roku aby uniknąć przekroczeń wydatków bieżących, zgodnie z pismami dyrektorów placówek oświatowych, - w rozdziale powiatowe urzędy pracy dokonano przeniesień planów wydatków na łączną kwotę 2.700,00 zł zgodnie z pismem dyrektora jednostki. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 37/87/11 z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok.. Ad. 6.1 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W uchwale Rady Powiatu XIV/90/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego dokonano rozszerzenia zapisu paragrafu 3, dotyczącego przeznaczenia planowanego kredytu z wyszczególnieniem kwot deficytu oraz rozchodów budżetu w bieżącym roku. Zapis taki jest niezbędny w procesie opiniowania wniosku Powiatu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Toruniu. Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Ad. 6.2 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok. 4

5 Dochody : W rozdziale klasyfikacja wojskowa dokonano zmniejszenia planu na kwotę zł. 809,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 15 listopada 2011 w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu kosztów kwalifikacji wojskowej do wysokości zwróconej dotacji celowej. Wydatki : Dokonano przeniesienia całości planów dotyczących promocji Powiatu z rozdziału organizacja targów i wystaw do nowo utworzonego w klasyfikacji rozdziału promocja jednostek samorządu terytorialnego plany ogółem ,00 zł. Dokonano zmniejszenia planów w rozdziale kwalifikacja wojskowa zgodnie z decyzją Wojewody na kwotę zł. 809,00. W rozdziale organizacja targów i wystaw plan wydatków w kwocie ,00 został przeniesiony do rozdziału promocja jednostek samorządu terytorialnego. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z pismami dyrektorów placówek oświatowych. W rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonano przeniesienia całości planu z paragrafu 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów na paragraf 4300 zakup usług pozostałych zgodnie z otrzymaną z Powiatu Toruńskiego interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie przekazywanych środków na utrzymanie wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w placówkach na terenie innych powiatów. W rozdziale pozostała działalność dokonano przeniesienia planów wydatków dotyczących realizacji programu Szkoła sukcesu zawodowego zgodnie z pismem koordynatora projektu. Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok. Ad. 6.3 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim w roku Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym określono zadania i wysokość środków finansowych PFRON na realizację zadań w 2011 roku przez powiat na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze względu na kończący się rok budżetowy i brak dodatkowych środków finansowych PFRON, istnieje konieczność przeniesienia środków między zadaniami w celu całkowitego wydatkowania środków w roku bieżącym. Przeniesienia między zadaniami dotyczą zmniejszenia o kwotę 2 052,02 zł. z zadania dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych oraz zmniejszenia o kwotę 7 636,62 zł. z zadania dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, a w dalszej kolejności zwiększenia o kwotę 9 688,64 zł. na zadanie dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych z przeznaczeniem dla mieszkańców domu pomocy społecznej i ich opiekunów. Mając powyższe na uwadze istnieje konieczność dokonania przeniesień w planie PFRON. 5

6 Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim w roku Ad. 7.1 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o zwiększenie planu finansowego na 2011r. w rozdziale Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i postanowił o przełożeniu tego zagadnienia na kolejne posiedzenie Zarządu. Ad. 7.2 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o naliczenie dodatku specjalnego do wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego za pracę w projekcie Szkoła sukcesu zawodowego Edycja II. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i zaopiniował pozytywnie. Ad. 7.3 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o wyrażenie zgody na utworzenie od dnia 1 grudnia 2011r. etatu pracownika administracyjnego z wykorzystaniem dofinansowania PUP w ramach prac interwencyjnych. Zarząd po dokonaniu analizy środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów utworzenia dodatkowego etatu, jak również celowości stworzenia takiego etatu negatywnie ustosunkował się w przedmiotowej sprawie. Ad. 7.4 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył pismo Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, który przedłożył informację dotyczącą uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w gminie Ciechocin. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i pozytywnie zaopiniował powyższe uzgodnienia. Ad. 7.5 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił opinię Kierownika Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego w sprawie wynajmu pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu golubsko-dobrzyńskiego przy ul. Koppa 1A, 1D i 1F dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. 6

7 Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i jako pozytywnie ustosunkował się do w/w prośby. Ad. 7.6 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył pismo Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. dotyczące prośby o nieodpłatne udostępnienie części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1725 C relacji Dylewo Piątkowo w celu wykonania budowy pod wiatę przystankową. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i pozytywnie ustosunkował się do w/w prośby. Ad. 7.7 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył pismo Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego zawierające wnioski z Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 4 listopada 2011r. dotyczące dróg powiatowych. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i przekazał do realizacji do Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu. Ad. 7.8 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył pismo Miejsko-Powiatowej Drużyny WOPR dotyczące prośby o przyznanie w 2012r. dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i ze względu na brak możliwości finansowych negatywnie ustosunkował się do w/w prośby. Jednocześnie Zarząd Powiatu informuje, że wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych i przyznanie jej środków finansowych z budżetu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań statutowych powiatu może odbywać się wyłącznie w drodze konkursu. Każdorazowo konkurs organizowany jest na początku roku kalendarzowego, a informacje umieszczane są na stronie internetowej powiatu. Ad. 7.9 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Stowarzyszenia Szansa na Zdrowie dotyczące prośby o uwzględnienie działalności Stowarzyszenia w budżecie na 2012 rok. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i ze względu na brak możliwości finansowych negatywnie ustosunkował się do w/w prośby. Jednocześnie Zarząd Powiatu informuje, że wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych i przyznanie jej środków finansowych z budżetu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań statutowych powiatu może odbywać się wyłącznie w drodze konkursu. Każdorazowo konkurs organizowany jest na początku roku kalendarzowego, a informacje umieszczane są na stronie internetowej powiatu. 7

8 Ad. 8. W wolnych wnioskach Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił zagadnienie dokonywania zakupów w placówkach oświatowych. W ostatnim okresie obserwuje się zwiększoną ilość wydatków rzeczowych w placówkach. W związku z tym, że do końca bieżącego roku obowiązuje jeszcze uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników jednostek organizacyjnych, należy w tej chwili wystąpić do dyrektorów placówek z pismami wstrzymującymi dokonywanie jakichkolwiek wydatków rzeczowych do końca tego roku. Począwszy od nowego roku wszelkie wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, opał i inne) będą dokonywane w drodze zamówień publicznych, na podstawie zapotrzebowania złożone przez dyrektorów placówek, przez Starostwo Powiatowe. Ad. 9. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu podziękował zebranym za przybycie i o godz zamknął 37 posiedzenie Zarządu Powiatu. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Zarządu Wojciech Kwiatkowski... Wicestarosta Jacek Boluk-Sobolewski... Członkowie Zarządu: Edward Dębiec... Grażyna Litwin... Jarosław Molendowski... Protokołowała: Iwona Ożóg 8

P R O T O K Ó Ł Nr 39/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 39/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 39/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. Ad. 1 39 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 44/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 44/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. Ad. 1. 44 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 15.12.2008 r. Znak: OR.0062/80/08 P R O T O K Ó Ł Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. Ad. 1 80 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. Ad. 1 17 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r. P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r. Ad. 1. 38 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 13 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 65/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 września 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 65/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 września 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 65/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 września 2012 r. Ad. 1. 65 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 72/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 72/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 72/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r. Ad. 1. 72 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. Ad. 1. 68 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 69/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 listopada 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 69/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 listopada 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 69/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 listopada 2012 r. Ad. 1. 69 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 10 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r. Ad. 1 35 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 10 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 27.11.2008 r. Znak: OR.0062/78/08 P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Ad. 1 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. Ad. 1 27 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r. Ad. 1. 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 64/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 września 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 64/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 września 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 64/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 września 2012 r. Ad. 1. 64 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr LVIII/2018 z obrad LVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 15 marca 2018 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz. 15.00 LVIII

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 lutego 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 lutego 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 21.02.2008 r. Znak: OR.0062/48/08 P R O T O K Ó Ł Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 lutego 2008 r. Ad. 1 48 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 41/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 41/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007 r. Golub-Dobrzyń, dnia 06.12.2007 r. Znak: OR.0062/41/07 P R O T O K Ó Ł Nr 41/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007 r. Ad. 1 41 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 14.09.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/131/10 P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r. Ad. 1 131 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 czerwca 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 03.06.2008 r. Znak: OR.0062/59/08 P R O T O K Ó Ł Nr 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. Ad. 1 59 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 55/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 55/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 24.04.2008 r. Znak: OR.0062/55/08 P R O T O K Ó Ł Nr 55/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Ad. 1 55 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/107/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXV/107/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXV/107/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 30/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 30/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r. Golub-Dobrzyń, dnia 23.08.2007 r. Znak: OR.0062/30/07 P R O T O K Ó Ł Nr 30/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r. Ad. 1 30 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 33/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 września 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 33/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 września 2007 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.09.2007 r. Znak: OR.0062/33/07 P R O T O K Ó Ł Nr 33/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 września 2007 r. Ad. 1 33 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 25.09.2008 r. Znak: OR.0062/70/08 P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r. Ad. 1 70 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 64/16 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 września 2016 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 64/16 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 września 2016 r. P R O T O K Ó Ł Nr 64/16 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 września 2016 r. Ad. 1. 64 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 14 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 58/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 58/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 58/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 lipca 2012 r. Ad. 1. 58 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 111/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2017 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 111/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2017 r. P R O T O K Ó Ł Nr 111/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2017 r. Ad. 1. W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 111 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2 marca 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2 marca 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2 marca 2011 r. Ad. 1 11 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 06.10.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/133/10 P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r. Ad. 1 133 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 137/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 137/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2018 r. PROTOKÓŁ Nr 137/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2018 r. Ad. 1 137 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/149/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXV/149/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXXV/149/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/292/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR LXVI/292/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 września 2018 r. UCHWAŁA NR LXVI/292/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 października 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 października 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 13.10.2009 r. Znak: OR,SSiO.0062/104/09 P R O T O K Ó Ł Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 października 2009 r. Ad. 1 104 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2011 r. Ad. 1 36 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 12.03.2009 r. Znak: OR.0062/88/09 P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Ad. 1 88 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/278/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR LXII/278/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR LXII/278/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/173/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/173/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/173/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 marca 2007r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 marca 2007r. Golub-Dobrzyń, dnia 22.03.2007r. Znak: OR. 0062/14/07 P R O T O K Ó Ł Nr 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 marca 2007r. Ad. 1. 14 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/183/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXXI/183/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XXXI/183/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: Protokół nr XXVII/2016 z obrad XXVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 19 maja 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXVII sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/281/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 12 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR LXIII/281/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 12 lipca 2018 r. UCHWAŁA NR LXIII/281/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 134/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 134/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/134/10 Golub-Dobrzyń, dnia 21.10.2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 134/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2010 r. Ad. 1 134 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/148/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/148/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXXIV/148/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 128/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 128/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 19 sierpnia 2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/128/10 P R O T O K Ó Ł Nr 128/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r. Ad. 1. 128 posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 85/17 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 85/17 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r. P R O T O K Ó Ł Nr 85/17 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r. Ad. 1. W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego odbyło się 85 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/292/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/292/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR L/292/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz. 13 00 14 05 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/199/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVI/199/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XLVI/199/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 105/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 września 2017 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 105/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 września 2017 r. P R O T O K Ó Ł Nr 105/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 września 2017 r. Ad. 1. W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 105 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 18/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/190/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/190/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XLIV/190/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. Pan Zenon Skiba Przewodniczący Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2011 rok autopoprawki następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod PROTOKÓŁ Nr 50/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 września 2016r. godz. 10:30 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jarosław Falkowski, Pan Jarosław Molendowski oraz Pan Sławomir Szlejer.

Nieobecni radni: Pan Jarosław Falkowski, Pan Jarosław Molendowski oraz Pan Sławomir Szlejer. Protokół nr XXII/2015 z obrad XXII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 30 grudnia 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXII sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 października 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 października 2007 r. Golub-Dobrzyń, dnia 04.10.2007 r. Znak: OR.0062/34/07 P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 października 2007 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/165/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/165/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/165/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2014 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 21 listopada 2017 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 38/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 21 listopada 2017 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 38/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 21 listopada 2017 r. w godz. 13 00 14 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 2/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r. PROTOKÓŁ NR 2/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 19.02.2004 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik Nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 15. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 132/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 września 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 132/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 września 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 23 września 2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/132/10 P R O T O K Ó Ł Nr 132/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 września 2010 r. Ad. 1. 132 posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 87/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 87/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 25.02.2009 r. Znak: OR.0062/87/09 P R O T O K Ó Ł Nr 87/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2009 r. Ad. 1 87 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/136/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXX/136/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXX/136/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/272/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR LXI/272/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2018 r. UCHWAŁA NR LXI/272/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/266/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/266/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/266/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 38/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 17 sierpnia 2015 r., w godz. 10 00 12 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXIV/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 244/XXIV/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 244/XXIV/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 140/18. Z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. z dnia 1 października 2018 r.

Protokół Nr 140/18. Z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. z dnia 1 października 2018 r. Protokół Nr 140/18 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 października 2018 r. Ad. 1. W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 140 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 40/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 40/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Golub-Dobrzyń, dnia 22.11.2007 r. Znak: OR.0062/40/07 P R O T O K Ó Ł Nr 40/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Ad. 1 40 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/285/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LXIV/285/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 9 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR LXIV/285/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/221/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/221/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVII/221/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/234/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LIV/234/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR LIV/234/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/319/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/319/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/319/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 132/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 132/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r. P R O T O K Ó Ł Nr 132/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r. Ad. 1 132 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/134/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIX/134/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIX/134/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.

Bardziej szczegółowo