P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r."

Transkrypt

1 Golub-Dobrzyń, dnia r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Pan Wojciech Kwiatkowski. Ad. 2 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 100% jego członków. Ad. 3 Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o zmianę porządku obrad i dodatkowe ujęcie następującego zagadnienia: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu prośba o przydzielenie środków finansowych z rezerwy budżetu powiatu na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej. Po uwzględnieniu zmian wnioskowanych przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu, porządek 120 posiedzenia Zarządu przedstawił się następująco: 1. Otwarcie 120 posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwały Rady Powiatu w sprawie: 4.1 przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu systemowego pn.: Szansa na aktywną integrację, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 4.2 przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na rok 2010, 4.3 wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim kontynuacja w partnerstwie z gminami wchodzącymi w skład Powiatu Golubsko- 1

2 Dobrzyńskiego. 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok Podjęcie decyzji w sprawie: 6.1 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu prośba o wyrażenie zgody na zlecenie wykonania i montażu mebli biurowych na łączną kwotę ok zł firmie MEBLOPOL z Golubia-Dobrzynia, 6.2 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu prośba o dokonanie przesunięć w planie budżetu na 2010 r., 6.3 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu prośba o dokonanie przesunięć w planie budżetu na 2010 r., 6.4 Wydział Organizacyjny Spraw Społecznych i Obywatelskich Pan Rafał Karaszewski prośba o podjęcie decyzji w sprawie wydzierżawienia gruntu pod garaż blaszany, przy ul. Dr J. G. Koppa 1d, 6.5 Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu prośba o przydzielenie środków finansowych z rezerwy budżetu powiatu na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej. 7.Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg decyzja w sprawie orzeczenia dotyczącego wymierzenia Gminie Kowalewo Pomorskie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2106 C Wielka Łąka Lipienia w miejscowości Wielka Łąka. 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu informacja dotycząca dnia wolnego placówki. 9. Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu informacja dotycząca sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec kwietnia 2010 r. 10. Wolne wnioski i sprawy różne. 11. Zakończenie posiedzenia. Porządek obrad 120 posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4.1 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu systemowego pn.: Szansa na aktywną integrację, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy pn.: Szansa na aktywną integrację dla powiatu golubskodobrzyńskiego został przyjęty w 2010 r. do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wartość projektu ogółem wynosi ,00 zł, w tym dofinansowanie: ,97 zł i udział własny: ,03 zł. W ramach projektu nastąpi realizacja działań na rzecz integracji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej 20 osób niepełnosprawnych i 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz 13 rodzin zastępczych. Niniejszy projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych poprzez zastosowanie szerokiego wachlarza instrumentów prowadzących do integracji społecznej. 2

3 Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu systemowego pn.: Szansa na aktywną integrację, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ad. 4.2 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na rok Zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata podstawą zadań realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie jest opracowanie programu aktywności lokalnej (PAL-u). PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. W ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni, może być to środowisko grupy zawodowej lub społecznej (np. osób niepełnosprawnych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze). W naszym programie w roku bieżącym wszelkie formy wsparcia skierowane są do 13 rodzin zastępczych (3 zawodowych oraz 10 bezrobotnych). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 18 maja 2010 r. podpisało aneks do umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 dot. współfinansowania m.in. działań na rzecz rodzin zastępczych objętych programem aktywności lokalnej. Wobec powyższego powstała konieczność podjęcia niniejszej uchwały. Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na rok Ad. 4.3 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim kontynuacja w partnerstwie z gminami wchodzącymi w skład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim kontynuacja w partnerstwie z gminami wchodzącymi w skład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 5 Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu dotyczący zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok Zmiany w wydatkach polegają na przesunięciach między paragrafami wydatków w rozdziałach : 3

4 gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto plan na nowopowstały paragraf 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę zł, rady powiatów przesunięto plan na paragraf 4270 o kwotę 122 zł, z przeznaczeniem na remont kserokopiarki, starostwa powiatowe zabezpieczono potrzeby na planach paragrafów zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 w kwocie zł oraz 4400 opłat za administrowanie i czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie zł, kwalifikacja wojskowa dokonano przeniesień planów między paragrafami w celu rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie zł, - dokonano również przeniesień miedzy paragrafami w dziale oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zgodnie z sugestiami dyrektorów placówek oraz potrzebami w tych działach, domy pomocy społecznej dokonano przesunięć między paragrafami zapewniając zabezpieczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na plan szkoleń pracowników, powiatowe centrum pomocy rodzinie- przesunięto plan zabezpieczający prawidłowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 120/182/10 z dnia r. dotyczącą zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok Ad. 6.1 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o wyrażenie zgody na zlecenie wykonania i montażu mebli biurowych na łączną kwotę ok Producentowi Mebli Panu Dariuszowi Gościńskiemu, właścicielowi firmy MEBLOPOL z Golubia-Dobrzynia. Wyżej wymienione meble będą stanowiły wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowe, na które Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dofinansowanie w wysokości zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do prośby Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu i wyraził zgodę na zlecenie wykonania i montażu mebli biurowych firmie MEBLOPOL z Golubia-Dobrzynia. Ad. 6.2 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o dokonanie przesunięć w planie budżetu na 2010 r. Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i podjął decyzję o dokonaniu przesunięć w planie budżetu na 2010 r. Ad. 6.3 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o dokonanie przesunięć w planie budżetu na 2010 r. 4

5 Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu- Dobrzyniu i podjął decyzję o dokonaniu przesunięć w planie budżetu na 2010 r. Ad. 6.4 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo pracownika Wydziału Organizacyjnego Spraw Społecznych i Obywatelskich Pana Rafała Karaszewskiego dotyczące prośby o podjęcie decyzji w sprawie wydzierżawienia Panu (dane osobowe wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) gruntu pod garaż blaszany, przy ul. Dr J. G. Koppa 1d w Golubiu-Dobrzyniu. Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i wyraził zgodę Panu (dane osobowe wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) na wydzierżawienie gruntu pod garaż, przy ul. Dr J. G. Koppa 1d w Golubiu- Dobrzyniu na okres 3 lat. Ad. 6.5 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o przydzielenie środków finansowych z rezerwy budżetu powiatu na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej. Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i podjął decyzję o przydzieleniu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu środków finansowych w kwocie do zł, na zakup silnika do łodzi motorowej. Ad. 7 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył do wiadomości pismo Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg dotyczące decyzji w sprawie orzeczenia o wymierzeniu Gminie Kowalewo Pomorskie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2106 C Wielka Łąka Lipienia w miejscowości Wielka Łąka. Ad. 8 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu, iż w dniu r. placówka będzie nieczynna. Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. Ad. 9 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec kwietnia 2010 r. Z materiałów informacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na koniec kwietnia 2010 r. stopa bezrobocia wynosiła: 5

6 w kraju 12,9 % w województwie kujawsko-pomorskim 16,9 % w powiecie golubsko-dobrzyńskim 20,3 % Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli do wiadomości przedłożoną informację. Ad. 10 Wolnych wniosków nie zgłoszono. Ad. 11 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 120 posiedzenie Zarządu Powiatu. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Zarządu Wojciech Kwiatkowski... Wicestarosta Jan Kuźmiński... Członkowie Zarządu: Grażyna Litwin... Teresa Tyborowska... Józef Wojciechowski... Protokołowała: Joanna Zadylak 6

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r.

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 10 00 do godziny 17 30. 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo