P R O T O K Ó Ł Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2008 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 Golub-Dobrzyń, dnia r. Znak: OR.0062/80/08 P R O T O K Ó Ł Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. Ad posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu Starosta Golubsko-Dobrzyński P. Wojciech Kwiatkowski. Ad. 2 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu Przewodniczący Zarządu stwierdził, że w posiedzeniu nie uczestniczy Wicestarosta P. Jan Kuźmiński oraz Członek Zarządu P. Andrzej Jaskólski. Są to nieobecności usprawiedliwione. Ad. 3 Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 1. Otwarcie 80 posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołów: Nr 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 6 listopada 2008 r., Nr 76/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 listopada 2008 r., Nr 77/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 listopada 2008 r., Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. oraz Nr 79/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawach: 5.1. powołanie komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej euro na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych komputerowych przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, 5.2. upoważnienie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, 5.3. dokonanie zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości

2 jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu- Dobrzyniu. 7. Podjęcie decyzji w sprawach: 7.1. Zespół Szkół Kowalewo Pomorskie prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie w sekretariacie pracownika w ramach prac interwencyjnych od r., 7.2. Wójt Gminy Ciechocin prośba o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ciechocin oraz Planu gospodarki odpadami gminy Ciechocin na lata , z perspektywą na lata , 7.3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im. M. Sydowa w Toruniu - prośba o rozpatrzenie możliwości dofinansowania czasopisma turystyczno-krajoznawczego pn. Kujawy i Pomorze w kwocie zł, 7.4. Inwest-Satelit prośba o naprawienie oświetlenia przy drodze biegnącej do budynku przy ul. Koppa 1 C. 8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec października i listopada 2008 r. 9. Informacja Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego. 10. Zapoznanie się z wnioskami z posiedzeń Komisji Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego: Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia r. 11. Wolne wnioski i sprawy różne 12. Zakończenie posiedzenia. Porządek obrad 80 posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4 Protokoły: Nr 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 listopada 2008 r., Nr 76/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 listopada 2008 r., Nr 77/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 17 listopada 2008 r., Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. oraz Nr 79/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu. Stwierdził, że po zapoznaniu się z ich treścią nie wnosi żadnych uwag i wnosi o ich przyjęcie. Ad. 5.1 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej euro na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych komputerowych przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Powołanie komisji przetargowej-zespołu pomocniczego Starosty i Zarządu Powiatu, jako kierownika zamawiającego (art. 20 Ustawy) uzasadnione jest koniecznością sprawnego i

3 niezależnego wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który zrealizuje zadanie pod nazwą: Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych komputerowych z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Zadaniem komisji przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Powołanie do składu komisji osób kompetentnych, niezależnych i merytorycznie przygotowanych daje rękojmię prawidłowej realizacji zadania. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Nr 80/100/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej euro na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych komputerowych przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Ad. 5.2 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Nr 80/99/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 5.3 Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok W wydatkach dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach między paragrafami w następujących rozdziałach: W rozdziale przenosi się kwotę zł 1.000,- z paragrafu 421 zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 426 zakup energii w celu zabezpieczenia planu na potrzeby związane z ogrzewaniem mieszkań w budynku w Kowalewie Pomorskim, będącym własnością Skarbu Państwa. W rozdziale rezerwy ogólne z paragrafu 4810 przenosi się kwotę zł ,- do rozdziału Starostwa Powiatowe do paragrafu 4300 w celu zabezpieczenia planu niezbędnego do realizacji wydatków związanych z zarządzaniem lokalami mieszkalnymi, będącymi własnością Powiatu. W rozdziale gimnazja dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z sugestią beneficjenta Zespołu Szkół Nr 1, prowadzącego program Comienius Uczenie przez całe życie na łączną kwotę zł 8.707,-. W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonuje się przeniesienia kwoty zł 2.000,- na zabezpieczenie potrzeb w zakresie paragrafu 4210 w ramach, którego dokonywane są zakupy m. in. napojów dla zawodników uczestniczących w imprezach sportowych organizowanych przez Powiat. Łącznie kwota przeniesień zł ,-.

4 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Nr 80/101/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 6 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu- Dobrzyniu. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego ustala Rada Powiatu-zgodnie z paragrafem 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 146, poz ze zm.). Wartość jednego punktu ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Powiatu. Zmiana tych dwóch wartości podyktowana jest koniecznością dostosowania wynagrodzeń pracowników. Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 7.1 Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie w sekretariacie pracownika w ramach prac interwencyjnych od r. Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych. Ad. 7.2 Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Wójta Gminy Ciechocin z prośbą o zaopiniowanie projektu programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami gminy Ciechocin na lata z perspektywą na lata Zarząd Powiatu przekazał projekt programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami gminy Ciechocin na lata z perspektywą na lata do Wydziału Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, celem zapoznania.

5 Ad. 7.3 Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, Oddział Miejski im. M. Sydowa w Toruniu z prośbą o rozpatrzenie możliwości dofinansowania czasopisma turystyczno-krajoznawczego pn. Kujawy i Pomorze w kwocie zł. Zarząd Powiatu, ze względu na trudną sytuację finansową w bieżącym roku budżetowym, nie wyraża zgody na dofinansowanie w/w wydawnictwa. Ad. 7.4 Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Inwest-Satelit z prośbą o naprawienie oświetlenia przy drodze biegnącej do budynku przy ul. Koppa 1 C. Zarząd Powiatu poinformował firmę Inwest-Satelit, iż problem może być rozpatrzony dopiero po zakończeniu inwestycji w rejonie ul. Koppa oraz uregulowania wszelkich spraw majątkowych nieruchomości leżących w rejonie tejże ulicy. Ad. 8 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z informacją Powiatowego Urzędu Pracy na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec października i listopada 2008 r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji. Ad. 9 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z informacją Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji. Ad. 10 Przewodniczący Zarządu przedstawił wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 3 grudnia 2008 r.-odpowiedź na wniosek została udzielona w formie pisemnej (znak: OR /JK/08). Ad. 11 Wolnych wniosków nie zgłoszono.

6 Ad. 12 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 80 posiedzenie Zarządu Powiatu. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Zarządu Wojciech Kwiatkowski... Wicestarosta Jan Kuźmiński... Członkowie Zarządu: Grażyna Litwin... Teresa Tyborowska... Andrzej Jaskólski...

7 Protokółowała: Justyna Kwiecień

P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 27.11.2008 r. Znak: OR.0062/78/08 P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Ad. 1 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 41/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 41/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007 r. Golub-Dobrzyń, dnia 06.12.2007 r. Znak: OR.0062/41/07 P R O T O K Ó Ł Nr 41/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007 r. Ad. 1 41 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Ad. 1 37 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 33/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 września 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 33/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 września 2007 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.09.2007 r. Znak: OR.0062/33/07 P R O T O K Ó Ł Nr 33/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 września 2007 r. Ad. 1 33 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 czerwca 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 03.06.2008 r. Znak: OR.0062/59/08 P R O T O K Ó Ł Nr 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. Ad. 1 59 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 lutego 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 lutego 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 21.02.2008 r. Znak: OR.0062/48/08 P R O T O K Ó Ł Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 lutego 2008 r. Ad. 1 48 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 25.09.2008 r. Znak: OR.0062/70/08 P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r. Ad. 1 70 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 12.03.2009 r. Znak: OR.0062/88/09 P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Ad. 1 88 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 marca 2007r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 marca 2007r. Golub-Dobrzyń, dnia 22.03.2007r. Znak: OR. 0062/14/07 P R O T O K Ó Ł Nr 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 marca 2007r. Ad. 1. 14 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r. Ad. 1. 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. Ad. 1 17 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 44/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 44/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. Ad. 1. 44 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 55/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 55/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 24.04.2008 r. Znak: OR.0062/55/08 P R O T O K Ó Ł Nr 55/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Ad. 1 55 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 40/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 40/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Golub-Dobrzyń, dnia 22.11.2007 r. Znak: OR.0062/40/07 P R O T O K Ó Ł Nr 40/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Ad. 1 40 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 października 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 października 2007 r. Golub-Dobrzyń, dnia 04.10.2007 r. Znak: OR.0062/34/07 P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 października 2007 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. Ad. 1 27 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 72/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 72/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 72/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r. Ad. 1. 72 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 65/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 września 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 65/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 września 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 65/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 września 2012 r. Ad. 1. 65 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 11/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 lutego 2007r.

P R O T O K Ó Ł Nr 11/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 lutego 2007r. Golub-Dobrzyń, dnia 15.02.2007r. OR.0062/10/07 P R O T O K Ó Ł Nr 11/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 lutego 2007r. Ad. 1. 11 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 64/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 września 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 64/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 września 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 64/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 września 2012 r. Ad. 1. 64 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 39/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 39/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 39/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. Ad. 1 39 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 30/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 30/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r. Golub-Dobrzyń, dnia 23.08.2007 r. Znak: OR.0062/30/07 P R O T O K Ó Ł Nr 30/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007 r. Ad. 1 30 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 06.10.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/133/10 P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r. Ad. 1 133 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r. P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r. Ad. 1. 38 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 13 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r. Ad. 1 35 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 10 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 października 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 października 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 13.10.2009 r. Znak: OR,SSiO.0062/104/09 P R O T O K Ó Ł Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 października 2009 r. Ad. 1 104 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 03.04.2008 r. Znak: OR.0062/52/08 P R O T O K Ó Ł Nr 52/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ad. 1 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 87/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 87/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 25.02.2009 r. Znak: OR.0062/87/09 P R O T O K Ó Ł Nr 87/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2009 r. Ad. 1 87 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 128/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 128/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 19 sierpnia 2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/128/10 P R O T O K Ó Ł Nr 128/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r. Ad. 1. 128 posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 14.09.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/131/10 P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r. Ad. 1 131 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 105/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 września 2017 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 105/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 września 2017 r. P R O T O K Ó Ł Nr 105/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 września 2017 r. Ad. 1. W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 105 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 140/18. Z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. z dnia 1 października 2018 r.

Protokół Nr 140/18. Z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. z dnia 1 października 2018 r. Protokół Nr 140/18 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 października 2018 r. Ad. 1. W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 140 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 25 września 2012 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 100/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 września 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 100/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 września 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 03.09.2009 r. Znak: OR.SSiO.0062/100/09 P R O T O K Ó Ł Nr 100/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 września 2009 r. Ad. 1 100 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. Ad. 1. 68 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 13/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 24 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 13/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 24 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 13/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 24 marca 2015 r., w godz. 9 30 9 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 85/17 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 85/17 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r. P R O T O K Ó Ł Nr 85/17 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r. Ad. 1. W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego odbyło się 85 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

OR.0062-5/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-21

OR.0062-5/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-21 OR.0062-5/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-21 P R O T O K Ó Ł Nr 5/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytego w dniu 21 grudnia 2006 r. Ad. 1. 5 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jarosław Falkowski, Pan Jarosław Molendowski oraz Pan Sławomir Szlejer.

Nieobecni radni: Pan Jarosław Falkowski, Pan Jarosław Molendowski oraz Pan Sławomir Szlejer. Protokół nr XXII/2015 z obrad XXII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 30 grudnia 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXII sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 69/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 listopada 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 69/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 listopada 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 69/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 listopada 2012 r. Ad. 1. 69 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 10 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr LVIII/2018 z obrad LVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 15 marca 2018 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz. 15.00 LVIII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 134/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 134/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/134/10 Golub-Dobrzyń, dnia 21.10.2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 134/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2010 r. Ad. 1 134 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: Protokół nr XXVII/2016 z obrad XXVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 19 maja 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXVII sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 94/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 94/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 18.06.2009 r. Znak: OR.SsiO.0062/94/09 P R O T O K Ó Ł Nr 94/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. Ad. 1 94 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 178/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 178/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 178/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 12 lipca 2018 r. w godz. od 10 00 do 11 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 54/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 10 grudnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 54/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 10 grudnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 54/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 10 grudnia 2015 r., w godz. 9 00 10 00 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/190/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/190/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XLIV/190/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2 marca 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2 marca 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2 marca 2011 r. Ad. 1 11 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 180/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 180/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 180/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 26 lipca 2018 r. w godz. od 10 00 do 13 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 67/2016. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 67/2016. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lutego 2016 r. OR.II.0022.1.7.2016 PROTOKÓŁ NR 67/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lutego 2016 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 137/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 137/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2018 r. PROTOKÓŁ Nr 137/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2018 r. Ad. 1 137 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 58/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 58/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 58/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 lipca 2012 r. Ad. 1. 58 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz. 13 00 14 05 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 83/17. Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Protokół Nr 83/17. Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 83/17 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz. 10 00 10 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2011 r. Ad. 1 36 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 64/16 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 września 2016 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 64/16 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 września 2016 r. P R O T O K Ó Ł Nr 64/16 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 września 2016 r. Ad. 1. 64 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 14 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 111/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2017 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 111/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2017 r. P R O T O K Ó Ł Nr 111/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2017 r. Ad. 1. W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 111 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r.

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. OR.II.0022.1.11.2012 PROTOKÓŁ NR 63/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/10/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10.03.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 4. Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 16 listopada 2016 r. w godz. od 9 00 do 11 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/3/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16.12.2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 BR.0002.1.33.2016.II PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 30 grudnia 2016 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 47/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 lutego 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 47/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 lutego 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 07.02.2008 r. Znak: OR.0062/47/08 P R O T O K Ó Ł Nr 47/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 lutego 2008 r. Ad. 1 47 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 70/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 13 lipca 2016 r.

Protokół Nr 70/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 13 lipca 2016 r. Protokół Nr 70/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 13 lipca 2016 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 13 lipca 2016 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 94/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 26 marca 2018 r. godz. 8:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków

PROTOKÓŁ Nr 94/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 26 marca 2018 r. godz. 8:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków PROTOKÓŁ Nr 94/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 26 marca 2018 r. godz. 8:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Sekretarza oraz Skarbnika.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/102/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/102/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIV/102/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz. 9 20 15 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 36/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007r.

PROTOKÓŁ NR 36/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007r. PROTOKÓŁ NR 36/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POSIEDZENIA:

TEMATYKA POSIEDZENIA: OR.IV.0022.1.49.2018 PROTOKÓŁ NR 6/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, 47 400 Racibórz Obecni na posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 158/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 158/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 158/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 15 lutego 2018 r. w godz. od 9 30 do 13 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. od 9 30 do 11 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17/10. W celu omówienia wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu, udział w posiedzeniu wzięli:

Protokół Nr 17/10. W celu omówienia wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu, udział w posiedzeniu wzięli: Protokół Nr 17/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 maja 2010 r. Obrady rozpoczęto o godz. 09 00, zakończono o godz. 12 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Marek Chojnowski - Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 14/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 14/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 23 marca w godz. od 12 50 do 13 00 oraz w dniu 26 marca 2015 r. w godz. od 10 00 do 15 50 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul.

Bardziej szczegółowo