1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok."

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego z dnia 14 listopada 2012 roku, który obejmuje lata W 2012 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2012 stan na dzień r. 4. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w kwocie ,59 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków: Decyzją Ministra Finansów zwiększających część oświatową subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone za miesiąc grudzień 2012 roku oraz na wydatki statutowe, z najmu przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego, z najmu i z usług wykonywanych przez pracownię zajęć praktycznych oraz wpływów za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach w kwocie 5 570,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu korytarzy, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w kwocie 9 994,85 zł oraz w związku ze zwrotem za 1

2 szkolenie w kwocie 279,74 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, z tytułu obsługi programu (3%) Aktywny samorząd realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach ze środków PFRON w kwocie 4 153,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych i składek od nich naliczonych dla pracowników realizujących zadania programu oraz zakup materiałów biurowych i koszty wydania opinii lekarskich, z wpływów z odpłatności od rodziców, zwrotu za media oraz odszkodowania od ubezpieczyciela w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Porszewicach w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych w powiecie pabianickim kwota ,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zstępczych, w związku z otrzymaniem darowizny w kwocie 3 500,00 zł od Fundacji Muszkieterów z przeznaczeniem na zakupy dla wychowanków, za dzieci z innych powiatów umieszczone w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Porszewicach w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki, w ramach dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: - sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie ,00 zł - uzupełnienie wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w kwocie ,00 zł, - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 8 930,00 zł, - dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej w kwocie ,00 zł, 2

3 - dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej w kwocie ,00 zł. 5. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w łącznej kwocie ,00 zł w związku ze zmniejszeniem: dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 391,00 zł przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zmniejszenie dokonane zostało w związku z nadmiarem środków, wpłat od uczniów za obiady w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach w kwocie ,00 zł oraz mniejszym zapotrzebowaniem na zakup żywności, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie ,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej dokonane w związku z rozliczeniem liczby mieszkańców. 6. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu w kwocie 3 803,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkól Specjalnych Nr 5 w Pabianicach jednocześnie zmniejszeniu ulegają dochody bieżące z najmu pomieszczeń w kwocie 2 544,00 zł oraz zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 1 259,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, 7. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w wyniku otrzymania dotacji w kwocie ,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Prace pielęgnacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu (w tym pomników przyrody) oraz rekultywacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. 8. Dochody bieżące i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę ,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń nieruchomości powiatowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo 3

4 budowanej hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. św. Jana Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu a wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w kwocie ,00 zł są to środki własne pozyskane z zadania inwestycyjnego pod nazwą Prace pielęgnacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu (w tym pomników przyrody) oraz rekultywacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zadanie bieżące w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego. 10. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w kwocie ,00 zł są to środki własne pozyskane z zadania inwestycyjnego pod nazwą Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 11. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu, a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach w kwocie 5 000,00 zł w związku z oszczędnościami w zakresie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą Dodatkowe ogrodzenie ochronne boiska sportowego Orlik 2012 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach od strony bloku przy ul.wileńskiej W wydatkach bieżących dokonuje się przesunięcia, zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej. 13. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę per saldo ,00 zł w wyniku: zwiększenia o kwotę ,00 zł: 4

5 - w związku z powstałymi oszczędnościami w wydatkach bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 3 373,00 zł - w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej kwota ,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone za miesiąc grudzień dla szkół i placówek oświatowych, - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach zwiększenie o kwotę 8 606,00 zł z zaoszczędzonych środków w zakresie działalności statutowej jednostki z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS na miesiąc grudzień, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach z tytułu obsługi programu (3%) Aktywny samorząd realizowanego ze środków PFRON w kwocie 1 706,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych i składek od nich naliczonych dla pracowników realizujących zadania programu, - w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej kwota zł, - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Porszewicach zwiększenie wynagrodzeń na kwotę ,00 zł przesunięci w ramach wydatków bieżących w budżecie powiatu, - domy pomocy społecznej zwiększenie wynagrodzeń w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa oraz w wyniku przesunięć wydatków bieżących w budżecie powiatu kwota ,00 zł, zmniejszenia w związku z powstałymi oszczędnościami o kwotę ,00 zł - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach kwota ,00 zł, - II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach kwota 4 080,00 zł 14. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu. 5

6 15. Zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. 16. Zmniejszeniu się źródła przychodów: zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę ,00 zł. W wyniku tego zmniejszenia kredyt pozostaje w wysokości ,00 zł przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 roku w kwocie ,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł, zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę ,00 zł, zmniejsza się przychodu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę ,00 zł w związku z uwolnieniem środków własnych z zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 17. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2012 ulega zmniejszeniu i stanowi kwotę ,15 zł - sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym w kwocie ,00 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2011 rok w kwocie ,15 zł. 18. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono: a) planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: 6

7 spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem: 4,68% 5,11% 5,07% 4,58% 4,15% 3,17% 1,91% 1,16% 0,59% 0,08% Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem: 3,29% 2,43% 3,09% 4,68% 4,86% 6,25% 7,06% 8,22% 9,49% 10,62% Z powyższych danych wynika, % że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana. b) zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz odsetek, jak również wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, zaciąganych/emitowanych na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz odsetek i dyskonta od emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej jednostki. Wskazany przepis obowiązuje do końca 2013 roku i wynikający z niego wskaźnik w Powiecie Pabianickim kształtuje się następująco: ,68% 5,11,% 5,07% c) zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Przy założeniu pełnego wykonania planowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach w wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych kształtuje się następująco: 7

8 wskaźnik wynikający z art.170: 13,88% 13,26% 14,45% 10,52% 6,69% 3,64% 1,79% 0,66% 0,08% 0,00% kwota długu: ,00 Należy podkreślić, że wskaźniki wynikające zarówno z art. 169 jak i z art. 170 nie przekraczają dozwolonych progów w poszczególnych latach. W celu dalszej realizacji nowych zadań majątkowych oraz finansowania planowanych zadań Powiatu, w tym programów inwestycyjnych z uwagi na niewystarczające w tym okresie dochody musi się odbywać przy udziale środków pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł nie podlegających zwrotowi. Uzupełnieniem wydatków na programy inwestycyjne zapewnieniem udziału własnego, będą przychody: wolne środki oraz kredyty i pożyczki. 8

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 57/VIII/215 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 215-226 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.23 ust.6

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo