Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu. Kolejno członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie następujący porządek obrad: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Projekty uchwał Zarządu Powiatu: -udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Wąsiakowi Dyrektorowi Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do reprezentowania Powiatu Kluczborskiego we wszystkich sprawach dotyczących złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu, Konkurs RPOP IZ /15. -zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków, -zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków, 3.Pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu w sprawie wyboru Partnera dla inwestycji: -,,Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,667 km składającego się z odcinka drogi powiatowej nr 1324 O i odcinka drogi powiatowej nr 1321 O (Kluczbork-Jakubowice) w km (Gmina Kluczbork), -Remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku w km , długości 9,090 km (Gmina Wołczyn) oraz jego udziału finansowego. 4.Pismo dotyczące projektu planu dochodów i wydatków na 2016 rok związanych z realizacją przez Starostę zadań administracji rządowej w zakresie prowadzenia powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 5.Umowa pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Wojewodą Opolskim w sprawie dofinansowania realizacji w 2015 r zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży-,,książki naszych marzeń. 6.Pismo Starosty dotyczące zamiaru zawarcia partnerstwa Powiatu Kluczborskiego z Powiatami województwa opolskiego oraz Miastem Opole w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą,,e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego, który zostanie złożony do dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 7.Pismo Ministra Finansów dot.rocznej planowanej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2016 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. 8.Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku. -projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2015, -projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2 -projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego. 9.Wolne wnioski. -pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu w sprawie wyboru kosztorysu ofertowego na wykonanie remontów gabinetów pielęgniarskich w szkołach. -pismo Dyrektora PUP w Kluczborku w sprawie braku środków finansowych na wynagrodzenia i ich pochodne w 2015 roku. 10.Zamknięcie posiedzenia. Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu Nr 31/2015 i w drodze głosowania jednogłośnie go przyjęli. Do punktu 2 porządku Kolejno członkowie Zarządu przystąpili do zapoznania się z treścią projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Wąsiakowi Dyrektorowi Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do reprezentowania Powiatu Kluczborskiego we wszystkich sprawach dotyczących złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu, Konkurs RPOP IZ /15. Powyższe upoważnienie dotyczy podpisywania dokumentów i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kluczborskiego związanych ze złożeniem wniosku o ww.dofinansowanie Do powyższego projektu Zarząd nie wniósł uwag w związku z czym postanowił podjąć jednogłośnie uchwałę Nr 32/121/2015. Następnym projektem uchwały był projekt w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie W przedmiotowym projekcie dokonuje się następujących przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków między paragrafami: w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z 4060 kwotę zł na 4210 kwotę zł. Zmiany objęte niniejszym projektem uchwały wprowadza się na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Zarząd do projektu nie wniósł uwag w związku z czym podjął uchwałę Nr 32/122/2015. Kolejno zapoznano się z projektem w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie W projekcie dokonuje się następujących przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: zmniejszenie wydatków dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział Pozostała działalność kwota 300,-zł. Zwiększenie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe specjalne kwota 300,-zł. Zmiany objęte niniejszym projektem uchwały wprowadza się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w celu zabezpieczenia wkładu własnego do rządowego programu Książki naszych marzeń. Do projektu nie wniesiono uwag w związku z czym podjęto uchwałę Nr 32/123/2015. Następnym projektem uchwały był projekt w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i 2

3 W przedmiotowym projekcie zwiększa się budżet Powiatu Kluczborskiego po stronie dochodów o kwotę 1.000,00 zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej: Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe specjalne kwota 1.000,-zł. Zwiększa się budżet Powiatu Kluczborskiego po stronie wydatków o kwotę 1.000,00 zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej: 801-Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe specjalne kwota 1.000,-zł. Przedmiotowe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych. Do projektu nie wniesiono żadnych zapytań w związku z czym postanowiono podjąć uchwałę Nr 32/124/2015. Następnym projektem z jakim zapoznano się był projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i W przedłożonym projekcie wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2015 rok polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia roku, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do projektu nie wniesiono uwag w związku z czym podjęto uchwałę Nr 32/126/2015. Kolejnym projektem uchwały był projekt w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie W projekcie dokonuje się następujących przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków między paragrafami: w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z 4300 kwotę 556,-zł na 4170 kwotę 556, zł. Zmiany objęte niniejszą uchwałą wprowadza się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku na zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Do projektu nie wniesiono żadnych zapytań w związku z czym postanowiono podjąć uchwałę Nr 32/126/2015. Do punktu 3 porządku Kolejno Zarząd zapoznał się z pismem Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu w sprawie wyboru Partnera dla inwestycji: -,,Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,667 km składającego się z odcinka drogi powiatowej nr 1324 O i odcinka drogi powiatowej nr 1321 O (Kluczbork-Jakubowice) w km (Gmina Kluczbork), -Remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku w km , długości 9,090 km (Gmina Wołczyn) oraz jego udziału finansowego. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem postanowił wystąpić z dwoma wnioskami o udzielenie dofinansowania przez Gminę Kluczbork oraz Gminę Wołczyn na powyższe inwestycje z jednoczesnym podaniem zasad punktowania i kosztorysów. Zarząd postanowił zobowiązać Gminę Kluczbork oraz Wołczyn, aby udzieliły odpowiedzi w powyższej sprawie w terminie do dnia 27 października 2015 r. Ponadto z uwagi na nowe zasady naboru skutkujące dużym zaangażowaniem finansowym ze strony Partnerów Zarząd zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania w formie dotacji celowej z jednoczesnym jej podziałem na lata

4 Do punktu 4 porządku Zarząd zapoznał się z pismem dotyczącym projektu planu dochodów i wydatków na 2016 rok związanych z realizacją przez Starostę zadań administracji rządowej w zakresie prowadzenia powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i postanowił o skierowaniu go do Wydziału Finansowego celem ujęcia w projekcie budżetu na 2016 rok. Do punktu 5 porządku Kolejną sprawą z jaką zapoznali się członkowie Zarządu była Umowa pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Wojewodą Opolskim w sprawie dofinansowania realizacji w 2015 r. zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży-,,książki naszych marzeń. Do treści umowy Zarząd nie wniósł uwag w związku z powyższym postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobie Piotra Pośpiecha-Starosty Kluczborskiego oraz Jakuba Golińskiego-członka Zarządu do jej podpisania. Do punktu 6 porządku Kolejno Zarząd zapoznał się z pismem Starosty dotyczącym zamiaru zawarcia partnerstwa Powiatu Kluczborskiego z Powiatami województwa opolskiego oraz Miastem Opole w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą,,e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego, który zostanie złożony do dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarząd zapoznał się także z przygotowanym wstępnym projektem Porozumienia w ww.sprawie i jednocześnie postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobie Piotra Pośpiecha-Starosty Kluczborskiego oraz Jakuba Golińskiego-członka Zarządu do jego podpisania. Do punktu 7 porządku Następnie Zarząd zapoznał się z pismem Ministra Finansów dotyczącym rocznej planowanej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2016 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa i postanowił o przekazaniu jej do Skarbnika Powiatu. Ponadto Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu do przygotowania symulacji wielkości naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie sprawozdania z dnia r. Do punktu 8 porządku Kolejno przystąpiono do zatwierdzenia materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku: -projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2015, -projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 4

5 -projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego. Zarząd postanowił zatwierdzić przedłożone projekty uchwał i przedłożyć je pod obrady Rady Powiatu. Do punktu 9 porządku Kolejnym pismem z jakim zapoznali się członkowie Zarządu było pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu w sprawie wyboru kosztorysu ofertowego na wykonanie remontów gabinetów pielęgniarskich w szkołach. Zarząd po zapoznaniu się z kosztorysami ofertowymi i postanowił wybrać ofertę firmy URB LUXBUD na wykonanie w/w prac w kwocie 38073,06,-zł. Jednocześnie Zarząd wskazał, iż roboty w poszczególnych placówkach winny zostać zlecone przez poszczególnych dyrektorów z terminem płatności w 2016r. Ponadto środki na niezbędny zakres prac zostaną zabezpieczone w budżecie 2016 r. Ponadto Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PUP w Kluczborku w sprawie braku środków finansowych na wynagrodzenia i ich pochodne w 2015 roku. Zarząd po zapoznaniu się postanowił o przekazaniu Skarbnikowi Powiatu przedmiotowego pisma celem dokonania ewentualnych zmian w planie finansowym PUP w miesiącu listopadzie 2015 r. Do punktu 10 porządku W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 32 posiedzenie Zarządu Powiatu. Na tym protokół zakończono. Zarząd Powiatu: 1.Piotr Pośpiech 2.Urszula Pękala-Duda 3.Jakub Goliński Protokołowała: Joanna Strzelczyk 5

Protokół Nr 99/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 18 czerwca 2013 r.

Protokół Nr 99/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 18 czerwca 2013 r. Protokół Nr 99/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 czerwca 2013 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 9 lipca 2013 r.

Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 9 lipca 2013 r. Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 9 lipca 2013 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 80/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 22 i 27 listopada 2012 r.

Protokół Nr 80/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 22 i 27 listopada 2012 r. Protokół Nr 80/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 22 i 27 listopada 2012 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 7 i 8 maja 2014 r.

Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 7 i 8 maja 2014 r. Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 7 i 8 maja 2014 r. Posiedzenie dwudniowe Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 104/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 02 sierpnia 2013 r.

Protokół Nr 104/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 02 sierpnia 2013 r. Protokół Nr 104/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 02 sierpnia 2013 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad. Protokół nr 32/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 9 października 2017 r. w godz. 13 00 15 00 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1198 UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 64/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 lipca 2012 r.

Protokół Nr 64/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 lipca 2012 r. Protokół Nr 64/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 lipca 2012 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, Sekretarz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 803.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku

Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku Protokół Nr III/33/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej Starostwa

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 48/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok 020 Leśnictwo 72 00 72 00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 325/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 325/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 ZARZĄDZENIE Nr 325/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 154/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 01 marca 2018 r.

Protokół Nr 154/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 01 marca 2018 r. Protokół Nr 154/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 01 marca 2018 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 01 marca 2018 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 19 lipca 2011 r.

Protokół Nr 22/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 19 lipca 2011 r. Protokół Nr 22/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 lipca 2011 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Wicestarosta-Mieczysław Czapliński. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, Sekretarz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 129/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 15 7 15 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 54/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 10 grudnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 54/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 10 grudnia 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 54/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 10 grudnia 2015 r., w godz. 9 00 10 00 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5296/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5296/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.48.2014 arządzenie Nr 5296/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 141/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 141/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 21 kwietnia 2010 r. Protokół Nr 141/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 21 kwietnia 2010 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/78/2015 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 października 2015 roku

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/78/2015 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 października 2015 roku Uzasadnienie do uchwały Nr XII/78/2015 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok Dokonuje się następujących zmian

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz. 13 00 14 05 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2013 Wydatki razem 388 773 476 Wydatki bieżące 229 056 060 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 152 455 336 statutowe wydatki jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 466/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 466/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 466/5 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia grudnia 5 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce 5 r. Na podstawie art. ust. 4, art. 7 ust. pkt, art. 57 pkt, art. 58 ust. pkt ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.94.2015 arządzenie Nr 1017/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 430/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 430/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/ PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r. Na podstawie art. ust. pkt

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 2012 UCHWAŁA NR 336/2016 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 11 maja 2016 r.

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 11 maja 2016 r. Protokół nr 0022.73.2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 11 maja 2016 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10 00 Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 259/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 259/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 259/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/351/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 166/351/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR 166/351/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 303/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 303/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 ZARZĄDZENIE Nr 303/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 30 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 30 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 137/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2012 Działając na podstawie art. 35 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 343 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE. z dnia 27 września 2017 r.

UCHWAŁA NR 343 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE. z dnia 27 września 2017 r. UCHWAŁA NR 343 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 27.11.2008 r. Znak: OR.0062/78/08 P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Ad. 1 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 341/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 341/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 ZARZĄDZENIE Nr 341/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 13/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 24 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 13/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 24 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 13/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 24 marca 2015 r., w godz. 9 30 9 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 278/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 278/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. Zarządzenie Nr 278/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 30 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 3/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 30 grudnia 2010 r. Protokół Nr 3/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 30 grudnia 2010 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU ŁOBEZ, MAJ 26 rok INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU P O W I A T U Ł O B E S K I E G O ZA I KWARTAŁ 26 r. Budżet powiatu łobeskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz. 9 00 10 40 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 8 września 2017 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 27/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 8 września 2017 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 27/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 8 września 2017 r. w godz. 9 00 11 25 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2016 roku

Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2016 roku Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Ad. 1 37 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 506/177/2018 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 19 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 506/177/2018 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 19 października 2018 r. UCHWAŁA NR 506/177/2018 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok Na podstawie art. 257

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 121/2013

PROTOKÓŁ NR 121/2013 OR.II.0022.1.23.2013 PROTOKÓŁ NR 121/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2013 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r. P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r. Ad. 1. 38 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 13 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 134/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 17 października 2017 r.

Protokół Nr 134/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 17 października 2017 r. Protokół Nr 134/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego w dniu 17 października 2017 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 17 października 2017 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r.

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. RO.0002.1.2017 Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 19/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 15 czerwca 2016 r., w godz. 10 00 10 45 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 121 / 09 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 12 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ Nr 121 / 09 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 12 listopada 2009 roku Or.II.0062-121/09 Kłobuck, dnia 13.11.2009r. PROTOKÓŁ Nr 121 / 09 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 12 listopada 2009 roku I. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli: 1. Garncarek

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 302.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz. 8 00 9 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 233/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 233/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 233/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2018

Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Zał. nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018 Nr XXXIV/207/2017 z dn. 21.12.2017 r. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/278/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR LXII/278/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR LXII/278/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1434.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/36/02. Rady Miejskiej Katowic. z dnia 23 grudnia 2002r.

Uchwała nr IV/36/02. Rady Miejskiej Katowic. z dnia 23 grudnia 2002r. Uchwała nr IV/36/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2003. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo