P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Wojciech Kwiatkowski. Ad. 2 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 100 % jego członków. Ad. 3 Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 1. Otwarcie 34 posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu: Nr 32/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2011 r. oraz Nr 33/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2011 r. 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie: 5.1 upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych, 5.2 wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, 5.3 przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji, 5.4 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, 5.5 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, 5.6 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 6.1 w sprawie przyznania dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, 6.2 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, 1

2 6.3 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok. 7. Podjęcie decyzji w sprawie: 7.1 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu prośba o zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 środków finansowych na wykonanie remontu budynku szkoły, 7.2 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem prośba o wyrażenie zgody na przeznaczenie z konta dochodów własnych kwoty zł na zakup płytek do kuchni i dwóch stołów oraz możliwość odstąpienia od procedury zamówień publicznych, 7.3 Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu prośba o ujęcie w planach budżetu na 2012 rok dofinansowania jednostki w kwocie zł, 7.4 Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu prośba o zaplanowanie w budżecie na rok 2012 środków finansowych na waloryzację i podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach, 7.5 Rada Sołecka Sołectwa Zapluskowęsy prośba o rozpoczęcie działań związanych z budową chodnika o długości 3 km wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kowalewo Pomorskie Zapluskowęsy. 8. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg informacja na temat sprzedaży artykułów związanych z dniem Wszystkich Świętych w pasach drogowych dróg powiatowych. 9. Wolne wnioski i sprawy różne. 10. Zakończenie posiedzenia. Porządek obrad 34 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4 Protokół Nr 32/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2011 r. oraz Nr 33/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2011 r. przedstawił Wicestarosta Pan Jacek Boluk-Sobolewski. Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i prosi o ich przyjęcie. Protokoły Nr 32/11 i Nr 33/11 zostały przyjęte jednogłośnie. Ad. 5.1 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu- Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych. Art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym umożliwia Zarządowi Powiatu usprawnienie pracy poprzez upoważnienie m.in. kierowników jednostek organizacyjnych do podpisywania umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Biorąc pod uwagę fakt, że za realizację zadań powiatu związanych z utrzymaniem dróg publicznych odpowiada Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu, Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu Pana Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych tj.: wykonanie systemu referencyjnego, fotorejestracji, inwentaryzacji pasa drogowego, opracowanie książek dróg wraz z wprowadzeniem danych do oferowanego 2

3 oprogramowania oraz wykonanie 5-letnich przeglądów stanu technicznego dróg i projektów organizacji ruchu z firmą Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, Konin. Czynność prawna, zgodnie z art. 48 ust. 3 w/w ustawy o samorządzie powiatowym, dla swej skuteczności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Powiatu. Wartość powyższego zamówienia przekracza kwotę zastrzeżoną w uchwale Nr 4/4/10 Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2010 r., zmienionej uchwałą Nr 14/19/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r., przez co konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/67/11 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina Jabłońskiego do zawarcia umowy na zadanie pn. Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych. Ad. 5.2 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, uchwałą nr LIX/281/10 z dnia 30 września 2010 r. określiła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zgodnie z 7 ust. 1 załącznika do niniejszej uchwały, udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku do Zarządu Powiatu. Złożone wnioski o przyznanie dotacji, na podstawie ust. 2, opiniuje Zarząd Powiatu i przedkłada do rozpatrzenia Radzie Powiatu. Do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Płonnem o udzielenie dotacji z budżetu powiatu w wysokości zł na prace konserwatorskie, tj. konserwację drewnianych kolumn ołtarzy (ołtarza bocznego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz ołtarza bocznego pw. M.B. Nieustającej Pomocy) kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Płonnem 49, Radomin, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod Nr B/207/4 ołtarz boczny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz pod Nr B/207/5 ołtarz boczny pw. M.B. Nieustającej Pomocy. Całkowity koszt zadania określony w złożonym wniosku wynosi ,00 zł. Wniosek, zgodnie z 7 ust. 2 cytowanej uchwały, został zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na kwotę zł. Co do przyjętej zasady, wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest wykorzystanie dotacji. Jednakże termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku. O tym stanowi 7 ust. 4 cytowanego załącznika niniejszej uchwały. Zabytkowe ołtarze wymagają podjęcia natychmiastowych ratunkowych prac konserwatorskich kolumn w/w ołtarzy. Kolumny te są ważnymi elementami konstrukcji ołtarzy, stabilizującymi całość w pionie. Ich dalsza destrukcja może spowodować utracenie stabilności przez ołtarze, co w najgorszym przypadku może skutkować przewróceniem się zabytkowych obiektów. Autor programu prac konserwatorskich Pan mgr Andrzej Karolczak konserwator dzieł sztuki stwierdził, iż: zły stan zachowania ołtarzy, zwłaszcza złoconych kolumn determinuje do podjęcia niezwłocznie prac konserwatorskich w celu ustabilizowania konstrukcji. Ze względu na powyższe i w celu ograniczenia ryzyka zniszczenia zabytku 3

4 w stopniu uniemożliwiającym jego rekonstrukcję konieczne jest podjęcie prac remontowych jeszcze przed zimą, która niesie zwiększone zagrożenie dla przedmiotowych obiektów. Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Płonnem w ostatnim okresie sfinansowała szereg robót budowlanych i konserwatorskich, w tym przy obiektach zabytkowych, co uszczupliło zasoby finansowe parafii do poziomu nie pozwalającego na przeprowadzenie kolejnych, koniecznych remontów. Ze względu na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu określającą termin zakończenia prac na dzień 31 października 2011 r. konieczne jest pilne wyrażenie opinii przez Zarząd Powiatu oraz podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu. Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego a Wnioskodawcą. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/68/11 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 5.3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) nałożyła w art. 5 ust. 5 obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Przepis ten wszedł w życie 12 marca 2010 r. i odnosi się także do rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, zostały przeprowadzone w terminie od 15 września 2011 r. do 29 września 2011 r., zgodnie z uchwałą Nr LIX/279/10 Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010 r. W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz przyjęcie projektu Programu uwzględniającego zasadne uwagi, co umożliwi skierowanie go pod obrady Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/69/11 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji. 4

5 Ad. 5.4 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Na podstawie 8 ust 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz z późn. zm.) czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej w składzie od 3 do 7 osób, wyznacza właściwy organ spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia przetargu. Zgodnie z art. 25 b ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ. Komisja przetargowa powoływana jest do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w V obrębie miasta Golubia-Dobrzynia oznaczonych nr geod. 89/27, 197/1oraz 197/3. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/70/11 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 5.5 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na podstawie obowiązujących przepisów: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. jak również uchwały Rady Powiatu Nr X/70/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu powołuje komisję przetargową w następującym składzie osobowym: Jacek Boluk-Sobolewski, Małgorzata Chojnacka, Agnieszka Chmielewska, Emilia Piotrowska i Marek Kruczyński. Celem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonej w Kowalewie Pomorskim, oznaczonej nr geod. 94 (budynek po byłym sądzie). Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/71/11 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 5

6 Ad. 5.6 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy. Niniejsza zmiana dotyczy zwiększenia stawki procentowej za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracownika, któremu pracodawca na jego wniosek wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy z 40% na 60%. Dotychczasowa 40 % stawka powodowała, że pracownik musiał dopłacać do ponoszonych kosztów zakupu paliwa. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 34/72/11 z dnia 11 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy. Ad. 6.1 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Uchwała nr LIX/281/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 164, poz. 2103) pozwala na udzielenie dotacji na zadania określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Płonnem o udzielenie dotacji z budżetu powiatu w wysokości zł na prace konserwatorskie. Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 6.2 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Organizacje pozarządowe są dla samorządu powiatowego ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych m.in. dlatego, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje zobowiązanie samorządów do podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizowaniu zadań publicznych. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, 6

7 po konsultacjach przeprowadzonych w określony sposób roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Wobec powyższego przedkłada się projekt uchwały dotyczący programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Ad. 6.3 Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian dotyczących budżetu powiatu, zawartych w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok Skarbnik Powiatu Pani Małgorzata Chojnacka poinformowała, że dokonano następujących zmian w planie dochodów: -w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami urealniono plany dochodów z majątku Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i dokonano zmniejszeń o kwotę zł, -w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z większym niż planowano wpływem w ciągu 8 m-cy zwiększono przewidywane dochody o kwotę zł, -w rozdziale starostwa powiatowe dokonano analizy dochodów i uaktualniono plany zwiększając wpływy z usług o kwotę zł i wpływy z różnych dochodów o zł oraz zmniejszono plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę zł, -w rozdziale komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dochodów w paragrafie 2110 o kwotę zł, zgodnie z decyzją Wojewody, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością operacyjną i utrzymaniem komend i sprzętu oraz w paragrafie 6610 o kwotę zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Zbójno na zakup sprzętu ratującego życie, -w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw po analizie wykonania zwiększono plany dochodów w paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę zł, w paragrafie 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę zł, w paragrafie 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę zł, -w rozdziale udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę zł, -w rozdziale przyjęte zostało zwiększenie subwencji oświatowej związane ze zwiększeniem zadań szkolnych i pozaszkolnych na łączną kwotę zł, -w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przyjęto zwiększenie o kwotę zł, zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 4 października 2011 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, -w rozdziale pozostała działalność przyjęto w kwocie zł plan dochodów związanych z kontynuacją programu Szkoła sukcesu zawodowego II realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. 7

8 Następnie Pani Skarbnik Powiatu przekazała, że w wydatkach: -w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę zł, w związku z rozwiązaniem umowy na nadzór nad lasami, -w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia planów między paragrafami na kwotę zł zabezpieczając potrzeby w zakresie zakupu energii, -w rozdziale rady powiatów nastąpiło zwiększenie planu na zabezpieczenie wypłat diet w związku z podniesieniem wysokości diet o kwotę zł, -w rozdziale starostwa powiatowe dokonano zwiększenia na łączną kwotę zł zabezpieczając potrzeby wynikające z analizy wydatków zrealizowanych w ciągu 8 miesięcy roku budżetowego. Zwiększono między innymi paragraf zakup usług remontowych w związku z pracami modernizacyjnymi w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgiem, przystosowawczymi do utworzenia domu dziecka. W rozdziale komendy powiatowe PSP zwiększono plan o kwotę zł, zgodnie z decyzją Wojewody oraz porozumieniem z Gminą Zbójno. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono łącznie plany wydatków o kwotę zł, zabezpieczając potrzeby w związku ze zwiększeniem płac nauczycieli, potrzebami związanymi z ogrzewanie placówek w sezonie zimowym, bieżącym utrzymaniem jednostek oraz zwiększeniem planu na zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego dla Zespołu Szkół Nr 3 w ramach środków z rezerwy subwencji oświatowej. W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przyjęto zwiększenie planu wydatku na świadczenia o kwotę zł, zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 4 października 2011 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. W rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w związku z koniecznością podpisania porozumień z powiatami prowadzącymi domy dziecka i skierowaniem wychowanków z naszego Powiatu wyrokiem sądowym do powyższych placówek. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki bieżące o kwotę zł. W rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę zł zabezpieczając potrzeby w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. W rozdziale powiatowe urzędy pracy, w związku z niedokonaniem posunięć oszczędnościowych dokonuje się zwiększenia planów wydatków o kwotę zł, zabezpieczając niezbędne potrzeby w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W rozdziale pozostała działalność przyjęto środki na kontynuację programu Szkoła sukcesu zawodowego na łączną kwotę zł. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesień oraz zwiększenia na kwotę zł między rozdziałami zabezpieczając potrzeby w paragrafach wynagrodzenia i pochodne związane w wprowadzoną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli. W związku z powstaniem deficytu budżetowego zmianie ulega załącznik przychody i rozchody budżetu, zmiany wprowadzono również w załączniku zadań inwestycyjnych. Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok Ad. 7.1 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 środków finansowych na wykonanie remontu budynku szkoły. 8

9 Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym pismem i podjął decyzję, że przedmiotowa sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Ad. 7.2 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem dotyczące prośby o wyrażenie zgody na przeznaczenie z konta dochodów własnych kwoty zł na zakup płytek do kuchni i dwóch stołów oraz możliwość odstąpienia od procedury zamówień publicznych. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i pozytywnie ustosunkował się do w/w prośby. Ad. 7.3 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył pismo Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o ujęcie w planach budżetu na 2012 rok dofinansowania jednostki w kwocie zł. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i po przeanalizowaniu możliwości budżetu powiatu na rok 2012 negatywnie ustosunkował się do przedmiotowej prośby. O godz Pan Jarosław Molendowski opuścił posiedzenie obrad. Ad. 7.4 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył pismo Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o zaplanowanie w budżecie na rok 2012 środków finansowych na waloryzację i podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach podlegających Starostwu Powiatowemu. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i po przeanalizowaniu możliwości budżetu powiatu na rok 2012 negatywnie ustosunkował się do przedmiotowej prośby. Ad. 7.5 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Rady Sołeckiej Sołectwa Zapluskowęsy Gminy i Miasta Kowalewo Pomorskie dotyczące prośby o rozpoczęcie działań związanych z budową chodnika o długości 3 km wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kowalewo Pomorskie Zapluskowęsy. 9

10 Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią powyższego pisma i biorąc pod uwagę dobro mieszkańców popiera w całości ideę budowy w/w chodnika i będzie partycypować w kosztach remontu. Jednakże z uwagi na fakt, iż budowa przedmiotowego chodnika objęta jest dokumentacją projektową na modernizację drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno- Kowalewo Pomorskie, rozpoczęcie działań związanych z budową chodnika na odcinku Kowalewo Pomorskie Zapluskowęsy jest w chwili obecnej niemożliwe z powodu rozbieżności w obecnym przebiegu drogi z drogą projektowaną, co potwierdza pismo Burmistrza Kowalewa Pomorskiego z dnia 6 lipca 2011 r. z dołączoną opinią. Ad. 8 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację z Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg na temat sprzedaży artykułów związanych z dniem Wszystkich Świętych w pasach drogowych dróg powiatowych. Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją i przyjął do wiadomości. Ad. 9 W wolnych wnioskach Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dotyczące prośby Państwa (dane osobowe wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o przyznanie pomocy finansowej dla ich syna Kamila na pokrycie kosztów dojazdu do Brodnicy na zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią przedłożonego pisma i informuje, iż dowożenie dzieci na zajęcia do szkoły muzycznej nie znajduje się w zakresie obowiązku powiatu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie ma możliwości prawnych do przyznania stypendium dla (dane osobowe wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Ad. 10 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu podziękował zebranym za przybycie i o godz zamknął 34 posiedzenie Zarządu Powiatu. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Zarządu Wojciech Kwiatkowski... Wicestarosta Jacek Boluk-Sobolewski... Członkowie Zarządu: Edward Dębiec... Grażyna Litwin... Jarosław Molendowski... Protokołowała: Joanna Zadylak 10

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 P R O T O K Ó Ł nr 3/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytego w dniu 7 grudnia 2006 r. Ad. 1. 3 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/10/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo