Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania"

Transkrypt

1 Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL /09) Ocena jakości i efektywności kształcenia na III semestrze studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Logistyka w roku akademickim 2011/2012 Autor: Jowita Trzcielińska Poznań 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Wiedza dla gospodarki Nr: POKL /09 Realizator projektu: POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel fax

2 Spis treści 1. CEL RAPORTU EWALUACYJNEGO PRZEBIEG BADANIA ANKIETA WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie PODSUMOWA S t r o n a

3 1. CEL RAPORTU EWALUACYJNEGO Raport ewaluacyjny ma na celu ocenę jakości i efektywności kształcenia na ostatnim semestrze (3.) studiów II stopnia kierunku Logistyka. Badanie to stanowi podsumowanie całej ścieżki edukacji beneficjenta projektu Wiedza dla gospodarki, który brał udział w zadaniu 3 (kierunek Logistyka). Narzędziem badania była anonimowa ankieta, która została zmodyfikowana w odniesieniu do poprzednich ewaluacji na tym kierunku. Badanie miało na celu podsumowanie przebiegu studiów II stopnia w docelowej grupie beneficjentów. Ankieta zawierała pytania dotyczące indywidualnych odczuć studentów dotyczących przebiegu studiów w ramach projektu WDG, uczestnictwa w Targach Pracy a także oceny własnych kompetencji oraz statusu na rynku pracy. Wyniki tego badania mogą posłużyć do całościowej ewaluacji projektu WDG. 2. PRZEBIEG BADANIA Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2012r. wśród studentów kierunku Logistyka (3 semestr, II stopień, I nabór) w trakcie sesji egzaminacyjnej, tuż po zakończeniu ostatniego semestru nauki w ramach projektu Wiedza dla gospodarki. Badanie objęło studentów dwóch specjalności, tj. Logistyki przedsiębiorstwa oraz Logistyki łańcuchów dostaw. W badaniu wzięło udział czterdzieści cztery osoby z sześćdziesięciu dwóch grupy docelowej co stanowi 71% (wykres 1.) 29% 71% Wykres 1 Procentowy udział próby badawczej w odniesieniu do grupy docelowej 3 S t r o n a

4 3. ANKIETA EWALUACJA PROCESU KSZTAŁCENIA W RAMACH PROJEKTU WIEDZA DLA GOSPODARKI NA KIERUNKU LOGISTYKA Kierunek Rok Specjalność Data 1. Czy oferta kształcenia PP, realizowana w ramach projektu Wiedza dla gospodarki spełnia Twoim zdaniem oczekiwania potencjalnych pracodawców, rynku pracy? i. Tak Nie 2. Czy udział w projekcie WDG przyczynił się do zwiększenia Twojej konkurencyjności na rynku pracy? i. Tak Nie 3. Czy wybrałbyś ponownie kierunek Logistyka w ramach WDG, gdybyś dziś podejmował decyzje o wyborze studiów, zastanawiając się jak ona wpłynie na Twoją przyszłość zawodową? i. Tak Nie 4. Czy wybrałbyś ponownie specjalność w ramach WDG, gdybyś dziś podejmował decyzje o wyborze studiów, zastanawiając się jak ona wpłynie na Twoją przyszłość zawodową? i. Tak Nie 5. Czy według Ciebie nowe otwarte specjalności na studiach II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Logistyka przygotowują Cię do wykonywania pracy zawodowej? Tak Nie 6. Czy uczestniczyłeś w Targach Pracy realizowanych w ramach projektu WDG? Tak Nie 7. Jakie wymierne korzyści przyniósł Tobie udział w Targach Pracy Praktyki, staże Praca Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną (praca, staż, praktyki) Inne. 8. Dokonaj oceny wpływu wymienionych niżej elementów na podniesienie jakości kształcenia na kierunku Logistyka. Proszę dokonać oceny w skali 2-5, gdzie 5 oznacza ocenę bardzo dobrą, a 2 ocenę niedostateczną. ELEMENTY KSZTAŁCENIA Zgodność prowadzonych zajęć z programem studiów na kierunku Logistyka Zróżnicowanie form prowadzenia zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty) Możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracodawców Możliwość uczestnictwa w wykładach wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni Wyposażenie studentów w podręczniki i materiały dydaktyczne Zwiększenie liczby laboratoriów oraz wyposażenie ich w nowe komputery, dzięki finansowaniu WDG OCENA 4 S t r o n a

5 9. Jako przyszły absolwent Politechniki Poznańskiej odnieś się do niżej postawionych tez. Posiadam dobre (pozytywnie oceniane, akceptowane, wystarczające) kompetencje fachowe (profesjonalne, zawodowe) Tak Nie Posiadam w stopniu wystarczającym tzw. kompetencje miękkie. Tak Nie Prezentuję wystarczający poziom znajomości języków obcych. Tak Nie Posiadam wystarczającą wiedzę techniczną niezbędną do spełnienia swoich ról zawodowych. Tak Nie Przewidywany czas mojej adaptacji zawodowej, niezbędny do prawidłowej realizacji obowiązków zawodowych wynosi około: 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 10. Jaki jest twój status na rynku pracy: Nieaktywny zawodowo Praca związana z kierunkiem studiów Praca nie związana z kierunkiem studiów 11. Jeśli jesteś aktywny zawodowo, to w jakim wymiarze czasu pracujesz? ½ etatu ¾ etatu pełen etat własna działalność 12. Czy projekt WDG przyczynił się do podniesienia twojej aktywności zawodowej w czasie studiów? i. Tak Nie 13. Jakie są twoje oczekiwania dotyczące pracy zawodowej zgodność z kierunkiem studiów a. Poszukuję pracy/ zamierzam podjąć pracę zgodną z moim wykształceniem b. Podjęcie pracy uzależniam od wynagrodzenia, zgodność pracy z wykształceniem nie ma dla mnie znaczenia c. O podjęciu pracy zadecydują inne czynniki (np. odległość od m-ca zamieszkania lub inne jakie?) 5 S t r o n a

6 4. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 4.1. Pytanie Czy oferta kształcenia PP, realizowana w ramach projektu WDG spełnia Twoim zdaniem oczekiwania potencjalnych pracodawców, rynku pracy? 6 53% 47% Wykres 2. Ocena oferty kształcenia PP, realizowanej w ramach projektu WDG pod względem spełniania oczekiwań potencjalnych pracodawców, rynku pracy Studenci z grupy docelowej w pięćdziesięciu czterech procentach potwierdzili iż ich zdaniem oferta kształcenia na Politechnice Poznańskiej spełnia oczekiwania przyszłych pracodawców. Czterdzieści siedem procent badanych zaprzeczyła tej tezie Pytanie Czy udział w projekcie WDG przyczynił się do zwiększenia Twojej konkurencyjności na rynku pracy % 57% Wykres 3. Ocena udziału w projekcie WDG pod względem zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy Badani zapytani o wpływ projektu WDG na ich konkurencyjność na rynku pracy w czterdziestu trzech procentach odpowiedzieli pozytywnie. Jednak pięćdziesiąt siedem procent badanych stwierdziło iż projekt WDG nie miał wpływu na zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy. 6 S t r o n a

7 4.3. Pytanie Czy wybrałbyś ponownie kierunek Logistyka w ramach WDG, gdybyś dziś podejmował decyzję o wyborze studiów, zastanawiając się jak ona wpłynie na Twoją przyszłość zawodową? 6 55% 45% Wykres 4. Deklaracja ponownego wyboru kierunku Logistyka w ramach WDG Pięćdziesiąt pięć procent ankietowanych po przemyśleniu wpływu projektu na ich przyszłość zawodową zadeklarowało iż ponownie wybraliby kierunek, który właśnie kończą tj. Logistyka. Czterdzieści pięć procent badanych po takich samych przemyśleniach nie wybrałoby już tego kierunku Pytanie Czy wybrałbyś ponownie specjalność w ramach WDG, gdybyś dziś podejmował decyzję o wyborze studiów, zastanawiając się jak ona wpłynie na Twoją przyszłość zawodową? 57% 43% Wykres 5. Deklaracja ponownego wyboru danej specjalności na kierunku Logistyka w ramach WDG Natomiast na takie samo pytanie jak poprzednie tylko dotyczące specjalności twierdząco odpowiedziało już więcej pytanych bo pięćdziesiąt siedem procent. Przecząco odpowiedziało czterdzieści trzy procent. 7 S t r o n a

8 4.5. Pytanie Czy według Ciebie nowo otwarte specjalności na studiach II st. przygotowują Cię do wykonywania pracy zawodowej % 43% Wykres 6. Ocena przygotowania nowo otwartych specjalności do wykonywania pracy zawodowej Na kierunku Logistyka możliwe do wyboru były 2 specjalności Logistyka Przedsiębiorstw oraz Logistyka Łańcucha dostaw. W pytaniu 5 odpowiedzi rozłożyły się tak samo jak w 4. Można w związku z tym wysnuć wniosek że osoby, które ponownie wybrałyby tę samą specjalność uważają że w związku z jej ukończenie są dobrze przygotowane do wykonywania pracy zawodowej. Głosy w tym pytaniu rozłożyły się w stosunku pięćdziesiąt siedem procent na, czterdzieści trzy na Pytanie Czy uczestniczyłeś/aś w Targach Pracy realizowanych na PP w ramach projektu WDG 59% 5 41% 3 1 Wykres 7. Uczestnictwo w Targach Pracy realizowanych w ramach projektu WDG 8 S t r o n a

9 W pytaniu 6 ankietowani zostali zapytani o obecność na Targach Pracy, które organizowane były również w ramach projektu WDG. Prawie sześćdziesiąt procent studentów potwierdziło swoją obecność w tym wydarzeniu. Czterdzieści jeden procent studentów nie uczestniczyło w nim Pytanie Jakie wymierne korzyści przyniósł Tobie udział w Targach Pracy % 4% 31% Praktyki, staże Praca Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną 62% inne Wykres 8. Wymierne korzyści wynikające z uczestnictwa w Targach Pracy W pytaniu 7 pod uwagę brane były tylko i wyłącznie głosy osób, które w poprzednim pytaniu odpowiedziały twierdząco pomimo iż osoby nie uczestniczące w Targach Pracy również udzielały odpowiedzi na to pytanie. Na pytanie o wymierne korzyści uzyskane z uczestnictwa w Targach Pracy najwięcej osób zaznaczyło inne i nie wpisało jakie, ale aż trzydzieści jeden procent ankietowanych zostało zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną. Dwanaście procent ankietowanych dzięki TP uzyskało staż lub praktykę, a jedna osoba dostała pracę. Należy nadmienić iż Targi Pracy kierowane są do wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej i wystawcami są przedsiębiorstwa z wielu różnych branż. 9 S t r o n a

10 4.8. Pytanie 8 W pytaniu 8 studenci poproszeni zostali o dokonanie oceny poszczególnych elementów kształcenia. Poniżej przedstawiony został wykres oraz tabelka z rozkładem odpowiedzi Dokonaj oceny wpływu wymienionych niżej elementów na podniesienie jakości kształcenia na kierunku Logistyka. Proszę dokonać oceny w skali 2-5, gdzie 5 oznacza ocenę bardzo dobrą a 2 ocenę niedostateczną Zgodność prowadzonych zajęć z programem studiów na kierunku Logistyka Zróżnicowanie form prowadzenia zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty) Możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracodawców Możliwość uczestnictwa w wykładach wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni Wyposażenie studentów w podręczniki i materiały dydaktyczne Zwiększenie liczby laboratoriów oraz wyposażenie ich w nowe komputery, dzięki finansowaniu WDG 4 5 Wykres 9. Ocena wpływu poszczególnych elementów na podniesienie jakości kształcenia na kierunku Logistyka Dokonaj oceny wpływu wymienionych niżej elementów na podniesienie jakości kształcenia na kierunku Logistyka. Proszę dokonać oceny w skali 2-5, gdzie średnia oznacza ocenę bardzo dobrą a 2 ocenę niedostateczną Zgodność prowadzonych zajęć z programem studiów na kierunku Logistyka ,5 Zróżnicowanie form prowadzenia zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty) ,6 Możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracodawców ,2 Możliwość uczestnictwa w wykładach wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni ,1 Wyposażenie studentów w podręczniki i materiały dydaktyczne ,4 Zwiększenie liczby laboratoriów oraz wyposażenie ich w nowe komputery, dzięki finansowaniu WDG ,5 Tabela 1. Ocena wpływu poszczególnych elementów na podniesienie jakości kształcenia na kierunku Logistyka z uśrednionymi wartościami 10 S t r o n a

11 4.9. Pytanie 9. W pytaniu 9 ankietowani zostali poproszeni o odniesienie się do poniższych tez. 10 Posiadam dobre (pozytywnie oceniane, akceptowane, wystarczające) kompetencje fachowe (profesjonalne, zawodowe) % 39% Wykres 10. Ocena kompetencji fachowych (profesjonalnych, zawodowych) Sześćdziesiąt jeden procent pytanych stwierdziło że posiada dobre kompetencje fachowe. Pozostałe trzydzieści dziewięć procent tak nie uważa. 10 Posiadam w stopniu wystarczającym tzw. kompetencje miękkie % 48% Wykres 11. Ocena Kompetencji miękkich Na tezę dotyczącą kompetencji miękkich pięćdziesiąt dwa procent ankietowanych stwierdziło iż posiada je w stopniu wystarczającym pozostała grupa osób twierdzi iż ich kompetencje miękkie są niewystarczające. 11 S t r o n a

12 10 Prezentuję wystarczający poziom znajomości języków obcych % 55% Wykres 12. Ocena poziomu znajomości języków obcych Większość studentów jest niezadowolona ze swojej znajomości języków obcych. Pięćdziesiąt pięć procent stwierdziło iż ich poziom jest niewystarczający. Czterdzieści pięć procent odpowiedziało twierdząco na tą tezę. 10 Posiadam wystarczającą wiedzę techniczną niezbędną do spełnienia swoich ról zawodowych % 45% Wykres 13. Ocean wiedzy technicznej Pięćdziesiąt pięć procent studentów biorących udział w badaniu odpowiedziało iż posiada wystarczającą wiedzę techniczną by spełniać swoją role zawodową. Czterdzieści pięć procent nie potwierdziło tej tezy. 12 S t r o n a

13 Przewidywany czas mojej adaptacji zawodowej, niezbędny do prawidłowej realizacji obowiązków zawodowych wynosi około 34% 52% 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy 14% Wykres 14. Przewidywany czas adaptacji zawodowej, niezbędny do prawidłowej realizacji obowiązków zawodowych Ponad połowa pytanych przewiduje iż ich czas adaptacji zawodowej wyniesie około pół roku. Trzydzieści cztery procent potrzebuje 3 miesiące by się zaadaptować, natomiast czternaście procent cały rok Pytanie % 10. Jaki jest Twój status na rynku pracy 3 25% 27% 1 Nieaktywny zawodowo Praca związana z kierunkiem studiów Praca nie związana z kierunkiem studiów Wykres 15. Status na rynku pracy Pytanie 10 dotyczyło statusu studentów ostatniego semestru na rynku pracy. Czterdzieści osiem procent jest nieaktywna zawodowo. Z rozmów z tymi studentami wynikało że dość duża część tej grupy jeszcze nie zaczęła szukać pracy. Jedna czwarta ankietowanych pracuje w zawodzie zgodnym z ich kierunkiem studiów, a dwadzieścia siedem procent jest zatrudnionych w miejscach nie związanych z Logistyką. 13 S t r o n a

14 4.11. Pytanie Jeśli jesteś aktywny zawodowo, to w jakim wymiarze czasu pracujesz? 57% % 13% 9% 1/2 etatu 3/4 etatu pełen etat własna działalność Wykres 16. Wymiar czasu pracy W pytaniu 11 nie brane były pod uwagę odpowiedzi osób które w poprzednim pytaniu zaznaczyły iż są nieaktywne zawodowo. Spośród osób aktywnych zawodowo aż pięćdziesiąt siedem procent zatrudnionych jest na pełen etat. Kolejno dwadzieścia dwa procent na pół etatu, trzynaście na ¾ etatu a dziewięć procent posiada własną działalność gospodarczą Pytanie Czy projekt WDG przyczynił się do podniesienia Twojej aktywności zawodowej w czasie studiów? % 61% Wykres 17.Ocena wzrostu aktywności zawodowej w związku z uczestnictwem w projekcie WDG U trzydziestu dziewięciu procent studentów projekt WDG przyczynił się do podniesienia ich aktywności zawodowej w czasie studiów. Sześćdziesiąt jeden procent nie zauważyło takiej zależności. 14 S t r o n a

15 4.13. Pytanie Jakie są twoje oczekiwania dotyczące pracy zawodowej zgodność z kierunkiem studiów % Poszukuję pracy/ zamierzam podjąć pracę zgodną z moim wykształceniem 3 16% Podjęcie pracy uzależniam od O podjęciu pracy zadecydują wynagrodzenia, zgodność inne czynniki (np. odległość od pracy z wykształceniem nie ma m-ca zamieszkania lub inne dla mnie znaczenia Wykres 18. Oczekiwania dotyczące pracy zawodowej - zgodność z kierunkiem studiów Ponad połowa ankietowanych poszukuje pracy związanej z logistyką, kierunkiem który ukończyli. Dla trzydziestu procent ważniejsze od zgodności z kierunkiem jest wysokość wynagrodzenia. Szesnaście procent badanych zadeklarowało iż ważne są dla nich inne czynniki, rzadko jednak wymieniali oni jakie. 15 S t r o n a

16 5. PODSUMOWA Powyższa ewaluacja przeprowadzona została wśród studentów ostatniego semestru kierunku Logistyka. Dotyczyła opinii beneficjentów na temat wszystkich dotychczasowych działań podjętych w projekcie Wiedza dla gospodarki. Badanie to pokazało, że studenci w większości przypadków dostrzegają korzyści ze studiowania w ramach projektu. Warto zaznaczyć że prawie sześćdziesiąt procent badanych ponownie wybrałoby specjalność, którą ukończyli gdyby dziś podejmowali decyzję o wyborze studiów, zastanawiając się jak ona wpłynie na ich przyszłość zawodową. Tyle samo też osób stwierdziło że specjalność, którą studiowali przygotowała ich do wykonywania pracy zawodowej. Targi Pracy z roku na rok stają się coraz większym wydarzeniem. Zarówno pod względem liczby wystawców (firm) jak i ilości uczestników (studentów). Spośród studentów 3 semestru Logistyki w Targach Pracy uczestniczyło prawie sześćdziesiąt procent. Spośród tych osób jedna otrzymała pracę, 3 zdobyły praktykę lub staż, kilka osób zostało zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną. Pozostałe osoby odniosły wymierne korzyści w postaci rozeznania na rynku pracy, rozmów z pracodawcami podczas Targów. Wielu studentów uczestniczyło również w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez pracodawców w czasie Targów Pracy. Studenci podczas badania dokonali oceny wpływu poszczególnych elementów na podniesienie jakości kształcenia na kierunku Logistyka. Najlepiej ocenili oni zróżnicowanie form prowadzenia zajęć, Zgodność prowadzonych zajęć z programem studiów i zwiększenie liczby laboratoriów oraz wyposażenie ich w nowy sprzęt. W samoocenie studenci Logistyki najlepiej ocenili swoje kompetencje fachowe (profesjonalne, zawodowe), natomiast jeśli chodzi o znajomość języków obcych to większość (55%) badanych uważa że ich poziom jest niewystarczający. Ponad połowa ankietowanych przewiduje iż ich czas adaptacji zawodowej, niezbędny do prawidłowej realizacji obowiązków zawodowych wyniesie pół roku. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt iż na ostatnim semestrze studiów ponad połowa ankietowanych jest aktywna zawodowo a z pośród nich prawie połowa wykonuje pracę w logistyce. Opracowała: Jowita Trzcielińska Zatwierdził: dr inż. Łukasz Hadaś, koordynator zadania nr 3, kierunku Logistyka w projekcie Wiedza dla gospodarki 16 S t r o n a

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012 Raport Ocena jakości i efektywności kształcenia na II semestrze studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania w roku akademickim 2011/2012 Zadanie 2 kierunek

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ANKIETA KOŃCOWA

OPRACOWANIE ANKIETA KOŃCOWA Strona1 OPRACOWA ANKIETA KOŃCOWA W ramach projektu RÓWNY START PRZEDSZKOLAKA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Podziałania 9.1.1

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców).

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców). ul. Pstrowskiego 3a, - Gniezno tel. 1 7 7, fax: 1 3 http://milenium.edu.pl Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych, kierunków: zarządzanie i pedagogika (Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 17/PL-PP/2015

Zapytanie ofertowe nr 17/PL-PP/2015 Zapytanie ofertowe nr 17/PL-PP/2015 Lublin 23.02.2015 r. W ramach projektu Rozwój kompetencji studentów- współpraca Politechniki Lubelskiej Priorytet: IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn Regulamin uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę Informatyk zawód dla kobiet i mężczyzn Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym Regulamin zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych stanowiących uatrakcyjnienie kształcenia w ramach projektu Studiuj z pasją, nr umowy UDA POKL.04.01.02-00-179/12-00 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA ROZWÓJ! STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADR MŚP

STAWIAMY NA ROZWÓJ! STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADR MŚP Białystok, 13.01.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B6/2012 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt Stawiamy na rozwój! Studia podyplomowe dla kadr MŚP współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WZORY DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W STAŻU

WZORY DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W STAŻU WZORY DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W STAŻU Dokumenty dostarczane przez Studenta do Biura Projektu przed rozpoczęciem stażu: 1. Wniosek o staż zał. 1 2. Oświadczenie Studenta

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, listopad 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH STUDENCI I SEMESTRU INSTRUKCJA WYDANA PRZEZ DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Pracownicy

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Pracownicy Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Pracownicy Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

2. W Szkoleniu może uczestniczyć każdy uczestnik Projektu.

2. W Szkoleniu może uczestniczyć każdy uczestnik Projektu. Regulamin Szkolenia z autoprezentacji, negocjacji i zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego,

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, styczeń 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu

RAPORT EWALUACYJNY projektu RAPORT EWALUACYJNY projektu TANIEC DOBRY NA WSZYSTKO AKTYWNA FORMA EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Tel. -29 74 187-9 WPROWADZENIE Tan iec dobr y n a wszystko aktywn a forma ed ukacji d la d ziec i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH STUDENCI I SEMESTRU INSTRUKCJA WYDANA PRZEZ DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2015 z 22 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2015 z 22 czerwca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr /0 z czerwca 0 r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań ankietowych i wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli GIMNAZJUM NR 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Materiał opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH Radosław Wiśniewski WGIPB UWM OLSZTYN IV FORUM KSZTAŁCENIA POWER: PROGRAM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

2. W Szkoleniu może uczestniczyć każdy uczestnik Projektu.

2. W Szkoleniu może uczestniczyć każdy uczestnik Projektu. Regulamin Szkolenia z zakładania małej firmy dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1 SUSTMAN Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie Artur Zimny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Humanistyczny SUSTMAN sustainable management

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych on-line

Regulamin Studiów Podyplomowych on-line Regulamin Studiów Podyplomowych on-line realizowanych w ramach projektu POKL Politechnika Świętokrzyska-uczelnia na miarę XXI w UDA-POKL.04.01.01-00-381/10-00 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW KOMISJA DS. BADAŃ SPOŁECZNYCH I OPINII Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Ankieta - Studia Master

Ankieta - Studia Master Ankieta - Studia Master Internationales Hochschulinstitut Zittau został założony w roku 1993. Ten najmłodszy uniwersytet Saksonii oferuje 4 kierunki studiów: naukę o przedsiębiorstwie, inżyrię ekonomiczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwoju WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie I.

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Pyt. nr 1: Dlaczego zdecydiowała/ł się Pani/Pan na studia wyŝsze?

Pyt. nr 1: Dlaczego zdecydiowała/ł się Pani/Pan na studia wyŝsze? ul. Pstrowskiego 3a, 62-2 Gniezno tel. 61 42 7 7, fax: 61 42 3 4 Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Pedagogiki Ankieta skierowana do absolwentów Wydziału Pedagogiki została rozesłana

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA PROJEKTU Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Inżynieria zarządzania

KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA PROJEKTU Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Inżynieria zarządzania KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA PROJEKTU Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Inżynieria zarządzania Prosimy wypełnić drukowanymi literami Imię (imiona): Nazwisko: PESEL: (w przypadku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-10-442/10

WND-POKL.08.01.01-10-442/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, dnia 12 września 2011 r. Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła

Bardziej szczegółowo