RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu - ANALIZA ANKIETY 1/13

2 Zgodnie z procedurą monitorowania zawodowych losów absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, w sierpniu 1 r. Akademickie Biuro Karier, zwróciło się z prośbą do Działu Spraw Studenckich, o udostępnienie danych adresowych absolwentów rocznika /9. Dane te wykorzystane zostały w celu wysłania informacji do absolwentów o utworzonym przez ABK Klubie Absolwenta (9 osób). Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na uczelnie obowiązek gromadzenia oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz na udział w badaniach losów absolwentów. Przystąpienie do w/w klubu pozwoliło zgromadzić oświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, konieczną do kontaktowania się z absolwentami w celu monitorowania zawodowych losów absolwentów. Ogółem udało się zgromadzić oświadczenia absolwentów. Tabela : Struktura absolwentów w podziale na Instytuty w PWSZ w Nowym Sączu Lp. Instytut Liczba osób, które przystąpiły do Klubu Absolwenta Liczba osób, które przystąpiły do Klubu Absolwenta w % 1 Ekonomiczny 1 39% Pedagogiczny % Zdrowia % 5 Kultury Fizycznej % Języków Obcych 13% Techniczny % Razem % Największą grupą osób, które przystąpiły do Klubu Absolwenta i zgodziły się na udział w badaniu stanowią absolwenci Instytutu Ekonomicznego 39%. Absolwenci Instytutu Kultury Fizycznej oraz Instytutu Pedagogicznego stanowią po % ogółu. Do Klubu nie przystąpił żaden absolwent Instytutu Technicznego.

3 Zgodnie z III etapem procedury monitorowania zawodowych losów absolwentów, na przełomie listopada 1 r. stycznia 13 r. do osób drogą elektroniczną została wysłana prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej monitorowania zawodowych losów absolwentów, trzy lata od daty odbioru przez nich dyplomu ukończenia Uczelni. 3 osób zdecydowało się na udział w badaniu. Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną, przy pomocy formularza ankietowego zawierającego 15 pytań. Zastosowano pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz uzupełniające pytania Inne, (jakie?), pozwalające na sformułowanie odpowiedzi wykraczającej poza proponowane warianty wypowiedzi. Wzór ankiety znajdują się w załączniku nr 1. Celem badania było zgromadzenie informacji na temat pierwszej pracy podjętej przez absolwenta, weryfikacja realizacji planów zawodowych oraz dalszego kształcenia. Wszystkie w/w działania prowadzone są przez Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wykres 1: Struktura respondentów wg płci 1 Kobiety 5 Mężczyżni Spośród ankietowanych % badanych grupę stanowiły kobiety. Mężczyźni stanowili 3% ogółu badanych (wykres 1). 3

4 Tabela 1: Struktura respondentów w podziale na tryb studiów w PWSZ w Nowym Sączu Lp. Tryb studiów Liczba Liczba ankietowanych ankietowanych w % 1. Stacjonarny 9 % Niestacjonarny 3 % 3. Brak odpowiedzi 5 1% Razem 3 % Największą grupę osób biorących udział w badaniu stanowią studenci studiów stacjonarnych - %, 1% ankietowanych nie wskazało trybu studiów (tabela 1). Tabela : Struktura respondentów w podziale na Instytuty w PWSZ w Nowym Sączu Lp. Instytut Liczba Liczba ankietowanych ankietowanych w % 1 Ekonomiczny 1 3% Pedagogiczny % 3 Kultury Fizycznej 5 1% Języków Obcych 5 1% 5 Zdrowia 5% Techniczny % Brak odpowiedzi 1 3% Razem 3 % Najliczniejszą grupę osób biorących udział w badaniu stanowią absolwenci Instytutu Ekonomicznego 3%, % respondentów studiowało w Instytucie Pedagogicznym, 3% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi (tabela ). Ze względu na małą liczbę uczestników analiza będzie przeprowadzona zbiorczo dla całej Uczelni. Tam gdzie to będzie możliwe wyeksponowano odpowiedzi absolwentów poszczególnych kierunków.

5 WYNIKI ANALIZY 1. W jakiego rodzaju instytucji jest Pan/i obecnie zatrudniony/a? (pytanie wielokrotnego wybory) Wykres 1: Zatrudnienie w podziale na instytucje publicznej prywatnej prowadzę własną działalność gospodarczą 1 inne, jakie nie pracuję brak odpowiedzi Z analizy odpowiedzi na to pytanie można wnioskować, że % badanych ma zatrudnienie. Najliczniejszą grupę osób mających zatrudnienie stanowią absolwenci Instytutu Ekonomicznego - % oraz Instytutu Pedagogicznego - 1%. 35% badanych absolwentów zatrudnionych jest w instytucjach publicznych, % w prywatnych, 3% osób biorących udział w badaniu prowadzi działalność gospodarczą. 1% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie (wykres 1).. Proszę wskazać okres poszukiwania przez Pana/ią pracy po zakończeniu studiów I stopnia (pytanie wielokrotnego wyboru) Wykres : Okres poszukiwania pracy po ukończeniu studiów pracuję od czasów studiów mniej niż 1 rok nadal szukam parcy nie szukam pracy brak odpowiedzi 5

6 35% absolwentów biorących udział w badaniu pracę podjęło już w trakcie studiów. Z grupy tej % osób stanowią absolwenci Instytutu Ekonomicznego. % respondentów wskazuje, że znalezienie pracy po zakończeniu studiów zajęło im mniej niż rok. % badanych w dalszym ciągu poszukuje pracy. W grupie osób poszukujących pracy znajdują się również osoby, które mają już zatrudnienie co może oznaczać, że nie są zadowoleni z obecnego miejsca pracy. 1% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. (wykres ). 3. Jaki charakter ma Pana/i umowa o pracę? (pytanie wielokrotnego wybory) Wykres 3: Charakter umowy o pracę umowa o pracę na czas określony umowa o pracę na czas nieokreślony umowa o dzieło/zlecenie bez umowy brak odpowiedzi 3% badanych wskazuje, że ich umowa o pracę zawarta jest na czas określony, 19% absolwentów pracuje bez umowy. Wszyscy ankietowani wskazujący na odpowiedź, że pracują bez umowy o pracę, w pytaniu 1 odpowiedzieli nie pracuję. Należy uznać, że odpowiedzi w pytaniu nr 1 były nieprawdziwe, co oznacza, że badani pracują, nie mając podpisanej umowy o pracę (wykres 3). Zatem z analizy odpowiedzi na to pytanie można wnioskować, że % badanych pracuje.

7 . Czy wykonywana obecnie przez Pana/ią praca jest związana z ukończonym kierunkiem studiów w PWSZ? Wykres : Związek ukończonego kierunku studiów z wykonywanym zawodem 19 Tak Nie Brak odpowiedzi 1 Z analizy odpowiedzi na to pytanie wynika, że 5% absolwentów wykonuje pracę związaną z ukończonym kierunkiem studiów. W grupie tej znajdują się również osoby pracujące bez umowy o pracę. 1% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 3% respondentów nie ma zatrudnienia zgodnego ze swoim wykształceniem. Analiza tego pytania potwierdza, że % badanych ma zatrudnienie (wykres ). 5. Jeżeli nie to dlaczego wybrał/a Pan/i pracę w innej branży? (pytanie wielokrotnego wybory) Wykres 5: Powody wyboru pracy w innej branży wyższe zarobki możliwość podwyższenia kwalifikacji prestiż firmy możliwość pogodzenia pracy z życiem rodzinnym możliwość awansu 5 5 brak możliwości znalezienia pracy zgodnie ze swoim wykształceniem brak odpowiedzi Z grupy osób, które podjęły zatrudnienie w innej branży, % absolwentów, za powód podjęcia tej pracy, wskazuje brak możliwości znalezienia zatrudnienia zgodnie ze swoim wykształceniem (wykres 5).

8 . Czy ukończone studia w PWSZ wystarczająco przygotowały Pana/ią do wykonywanej pracy? Wykres : Ocena studiów I stopnia w kontekście przygotowania do pracy Tak Nie Trudno powiedzieć Brak odpowiedzi 3% badanych uważa, że studia I stopnia w PWSZ wystarczająco przygotowały ich do wykonywanej pracy. 3% wskazało na odpowiedź Trudno powiedzieć. Ankietowani, którzy wskazali odpowiedź Nie, zatrudnieni są na umowę cywilno - prawną lub nie mają zatrudnienia. Największa grupę osób twierdząca, że studia przygotowały ich do podjęci pracy stanowią absolwenci Instytutu Ekonomicznego 1% oraz Instytutu Pedagogicznego 5%. Wszyscy badani, którzy są zdania, że studia przygotowały ich do podjęcia pracy mają zatrudnienie. 33% z nich znalazło pracę do 1 roku od daty ukończenia studiów, a % z nich pracowało już podczas studiów (wykres ).. Proszę wskazać aktualny poziom Pana/i wynagrodzenia Wykres : Poziom wynagrodzenia do zł od 1 zł do zł 3 3 od 1 zł do 5 zł od 51 zł do 35 zł powyżej 35 zł brak odpowiedzi 1% badanych absolwentów wskazało, że ich aktualny poziom wynagrodzenia wynosi do zł, 19% wskazuje, że ich zarobki znajdują się w przedziale od 1 zł zł. 5% odpowiedziało, że ich dochód wynosi powyżej 35 zł i są to absolwenci Instytutu

9 Ekonomicznego, prowadzący własną działalność gospodarczą lub zajmujący stanowiska kierownicze (wykres ).. Proszę wskazać rodzaj wykonywanej pracy? (pytanie wielokrotnego wybory) Wykres : Rodzaj zajmowanego stanowiska pracownik fizyczny pracownik umysłowy kadra kierownicza brak odpowiedzi 5% badanych zatrudnionych jest na stanowisku pracowników umysłowych. 5% absolwentów stanowi kadrę kierowniczą (obydwie osoby są absolwentami Instytutu Ekonomicznego) (wykres ). 9. Poprzez jakie źródła znalazł/a Pan/i pracę? (pytanie wielokrotnego wybory) Wykres 9: Aktywność w poszukiwaniu pracy % respondentów wskazało, że znalazło pracę poprzez sieć kontaktów/znajomych. % twierdzi, że skorzystało z ogłoszeń w Internecie (wykres 9). 9

10 . Proszę wskazać lokalizację Pana/i miejsca pracy Wykres : Lokalizacja miejsca pracy Polska Zagranica 5 Brak odpowiedzi % badanych znalazło pracę w Polsce, 5% odpowiedziało, że pracuje za granicą kraju, a % nie wskazało żadnej odpowiedzi. Jedna osoba, która zdecydowała się na wyjazd z kraju, prowadzi tam własną działalność gospodarczą, wskazuje że jej zarobki przekraczają 35 zł. Jest to absolwentka Instytutu Ekonomicznego (wykres ). 11.Czy podjął/a Pan/i studia II stopnia? Wykres 11: Informacja o kontynuowaniu nauki TAK i nadal studiuję TAK i ukończyłem je NIE ale zamierzam NIE i nie zamierzam brak odpowiedzi 5% absolwentów biorących udział w badaniu odpowiedziało, że podjęło studia i już je ukończyło. 1% nadal studiuje, 3% nie zamierza kontynuować edukacji. Osoby, które ukończyły już studia II stopnia są absolwentami Instytutów: Ekonomicznego %, Pedagogicznego %, Języków Obcych - 1%, Kultury Fizycznej 1% (wykres 11).

11 1. Czy studia II stopnia są kontynuacją studiów I stopnia Wykres 1: Związek studiów I stopnia ze studiami II stopnia 3 tak nie brak odpowiedzi 3% absolwentów, którzy podjęli dalszą edukację, zdecydowali się na kontynuację studiów I stopnia (wykres 1). 13. Czy uważa Pan/i, że ukończone studia I stopnia przygotowały Pana/ią do podjęcia studiów magisterskich? Wykres 13: Ocena studiów I stopnia w kontekście przygotowania do studiów II stopnia tak nie trudno powiedzieć brak odpowiedzi 59% absolwentów uważa, że ukończone studia I stopnia przygotowały ich do podjęcia studiów II stopnia. 1% badanych wskazało odpowiedź trudno powiedzieć. Jeden absolwent Instytutu Ekonomicznego po zakończeniu studiów II stopnia kontynuuje naukę na studiach doktoranckich (wykres 13). 11

12 1. O jaki kierunek studiów poszerzyłby Pan/i ofertę edukacyjną studiów PWSZ? Respondenci w zakresie wzbogacenia ofert kierunku studiów zaproponowali: - II stopień Pielęgniarstwo; - psychologia, filozofia, historia, socjologia, biologia, politologia, etyka, religioznawstwo; - surdopedagogika, tyflopedagogika; - transport logistyka; - połączenie wychowania przedszkolnego z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka; - zarządzanie oświatą, studia niestacjonarne filologia angielska; - wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej; - fizjoterapia; - zarządzanie zasobami ludzkimi; - fundusze inwestycyjne, inwestowanie na giełdzie; - finanse międzynarodowe. 1

13 Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: Najliczniejszą grupą absolwentów biorących udział w badaniu są absolwenci Instytutu Ekonomicznego. Stanowią 39% ogółu respondentów; Z analizy ankiet nie można jednoznacznie określić grupy osób mających zatrudnienie. Odpowiedzi respondentów na niektóre pytania wzajemnie się wykluczają. W pytaniu nr 1, 3 osoby wskazują, że mają zatrudnienie, natomiast z pytania nr 3, wynika, że zatrudnienie ma osoby: 35% absolwentów mających zatrudnienie pracuje w instytucjach publicznych; Grupę osób mających własną działalność gospodarczą stanowi 3% badanych; 35% respondentów odpowiedziało, że pracowało już podczas studiów; 3% ankietowanych wskazuje, że ich umowa o pracę zawarta jest na czas określony. Niestety aż 19% respondentów wskazuje, że pracują bez umowy; Absolwenci biorący udział w badaniu w większości znaleźli zatrudnienie zgodnie ze swoim wykształceniem 5%. W grupie tej znajdują się również absolwenci, którzy pracują bez umowy o pracę; % ankietowanych, którzy mają zatrudnienie w innej branży niż ukończony kierunek studiów, za powód podjęcia tej pracy wskazują brak możliwości znalezienia zatrudnienia zgodnie ze swoim wykształceniem; 3% ankietowanych absolwentów twierdzi, że studia przygotowały ich do wykonywanej pracy; 1% badanych wskazało, że ich aktualny poziom wynagrodzenia wynosi do zł. 5% badanych wskazuje, że osiąga dochód powyżej 35 zł. Osoby te prowadzą własną działalność gospodarczą lub zajmują stanowiska kierownicze; Absolwenci biorący udział w badaniu w większości zatrudnieni są na stanowisku pracowników umysłowych 5%; Najwięcej osób wskazało, że zatrudnienie znalazło poprzez sieć kontaktów/znajomych 3%; % respondentów podjęło dalsze kształcenie. 5% z nich ukończyło już studia II stopnia; Dla 3% absolwentów, którzy podjęli dalszą naukę, studia II stopnia są kontynuacja studiów I stopnia; 59% absolwentów uważa, że ukończone studia I stopnia przygotowały ich do studiów II stopnia; Jeden absolwent Instytutu Ekonomicznego kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. 13

14 Załącznik 1 ANKIETA MONITOROWANIE ZAWODOWYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW Po trzech latach od ukończenia studiów Dbając o ciągłe doskonalenie programów kształcenia podejmujemy monitorowanie zawodowych losów absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Prosimy o Państwa o wyrażenie opinii na temat ukończonych studiów w Uczelni oraz podanie informacji dotyczących kontynuacji studiów i pracy zawodowej. Pozyskanie od Państwa informacji w zestawieniu z danymi dotyczącymi zmieniających się potrzeb rynku pracy pozwoli doskonalić ofertę edukacyjną Uczelni. Liczymy, że przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjność Absolwentów PWSZ na rynku pracy. Ankieta jest anonimowa, odpowiedzi respondentów mają charakter poufny. Dziękujemy za poświęcony czas oraz wypełnienie ankiety. Akademickie Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu Kierunek:... Specjalność: Płeć: kobieta mężczyzna Wiek: do i więcej Forma studiów: stacjonarne niestacjonarne 1. W jakiego rodzaju instytucji jest Pan/i obecnie zatrudniony/a? publicznej, prywatnej, prowadzę własną działalność gospodarcza, inne, jakie?... nie pracuję. Jeżeli prowadzi Pan/i własną działalność gospodarczą proszę wskazać liczbę zatrudnianych osób. nie zatrudniam, 1-5 osób, - osób, powyżej osób.. Proszę wskazać okres poszukiwania przez Pana/ią pracy po ukończeniu studiów I stopnia. pracuję od czasu studiów, mniej niż 1 rok, nadal szukam pracy, nie szukam pracy. 3. Jaki charakter ma Pana/i umowa o pracę? umowa o pracę na czas określony, umowa o dzieło/zlecenie, umowa o pracę na czas nieokreślony, bez umowy.. Czy wykonywana obecnie przez Pana/ią praca jest związana z ukończonym kierunkiem studiów w PWSZ? Tak Nie Jeżeli nie, to z jakiego powodu wybrał/a Pan/i pracę w innej branży? (proszę wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) Ze względu na: wyższe zarobki, możliwość podwyższenia kwalifikacji, prestiż firmy, możliwość pogodzenia pracy z życiem rodzinnym, możliwość awansu, brak możliwości znalezienia pracy zgodnie ze swoim wykształceniem.. Czy ukończone studia w PWSZ wystarczająco przygotowały Pan/ią do wykonywanej pracy? Tak Nie Trudno powiedzieć 1

15 9. Proszę wskazać aktualny poziom Pana/i wynagrodzenia. do zł od 1 zł do zł od 1 zł do 5 zł od 51 zł do 35 zł powyżej 35 zł. Proszę wskazać rodzaj wykonywanej pracy? pracownik fizyczny, pracownik umysłowy, kadra kierownicza. 11. Poprzez jakie źródła znalazł/a Pan/i pracę? (proszę wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) poprzez Biuro Karier, w miejscu realizacji praktyki, poprzez ogłoszenia w Internecie, poprzez Urząd Pracy, poprzez sieć kontaktów/znajomi, poprzez ogłoszenia w prasie, poprzez Targi Pracy, inny (jaki?) 1. Proszę wskazać lokalizację Pana/i miejsca pracy. Polska zagranica województwo.. powiat Czy podjął/a Pan/i studia II stopnia? TAK i nadal studiuję TAK i ukończyłem je NIE ale zamierzam NIE i nie zamierzam Jeśli tak, to jakie (Uczelnia, kierunek, stacjonarne, niestacjonarne)?... Czy studia II stopnia są kontynuacją studiów I stopnia Tak Nie 1. Czy uważa Pan/i, że ukończone studia I stopnia przygotowały Pana/ią do: podjęcia studiów magisterskich? Tak Nie Trudno powiedzieć Jeśli nie, to proszę podać propozycję zmian programu kształcenia O jaki kierunek studiów poszerzyłby Pan/i ofertę edukacyjną studiów PWSZ?.. 15

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Analiza wyników badania pilotażowego

Badanie losów absolwentów. Analiza wyników badania pilotażowego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Badanie losów absolwentów. Analiza wyników badania pilotażowego Autor: dr Dominik Buttler d.buttler@ue.poznan.pl Sierpień 2012 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Czas wypełniania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Opracował: Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy Warszawa, 4 stycznia 2013 r. Wstęp Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ. w 2011 roku

STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ. w 2011 roku Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych w ramach projektu STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ w 2011 roku Zatwierdzony przez Koordynatora projektu: dr Jerzego Dzieżę Kraków

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Instytut Administracji, Samorządu i Prawa. Instytut Zarządzania i Marketingu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Instytut Administracji, Samorządu i Prawa. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Instytut Zarządzania i Marketingu BADANIE POTENCJAŁU UCZELNI WYŻSZEJ W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ ZWIĄZANEJ

Bardziej szczegółowo

Puszczykowo, marzec 2013r.

Puszczykowo, marzec 2013r. Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz HEGESCO

Kwestionariusz HEGESCO With the support of the Education and Culture Lifelong Learning Programme of the European Union Projekt realizowany przy wsparciu finansowym programu Unii Europejskiej Education and Culture Lifelong Learning

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym Andrzej Żyławski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry Seneka Kariera w ICT dobry wybór Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT. Raport część I. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce

Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT. Raport część I. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Raport część I Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce CZĘŚĆ I Diagnoza stanu Publikacja opracowana przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11

Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 Na prawach rękopisu Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska Raport serii SPR nr 11 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I MARKETING W OPINII STUDENTÓW Alicja Balcerak Maria Galant-Pater

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Europejski Fundusz Spo³eczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwaw ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Badania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Cel i metoda badań 1.2. Charakterystyka próby badawczej 2. Powiat

Bardziej szczegółowo