Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami. Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami. Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak"

Transkrypt

1 Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak

2 Agenda Fundusze portfelowe Definicja ETF ETF na świecie ETF w Polsce Kontrakty futures i ostatnie zmiany Opcje na indeksy Inne sposoby odzwierciedlania indeksów w Polsce i na świecie Asset management Podsumowanie

3 Fundusze portfelowe Collective portfolio of securities/collective Investment Fund/Mutual funds Fundusze zamknięte emitujące w sposób ciągły publiczne certyfikaty inwestycyjne. Dokonują inwestycji w uznane indeksy rynków regulowanych (portfele indeksowe) lub w grupy aktywów określone w statusie (portfele bazowe) Posiadacz certyfikatu ma prawo głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek wchodzących w skład portfela (jeśli przypadający na niego udział w funduszu umożliwia przypisanie mu całkowitej liczby akcji) Skład portfela zmienia się tylko gdy: zmienia się skład bazowego indeksu, papiery wartościowe ulegają przekształceniu w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału spółek lub gdy papiery są wycofane z obrotu na rynku regulowanym. Budowanie portfela zgodnie ze strukturą indeksu

4 Exchange-traded Funds Otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest wierne odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi Tytuł uczestnictwa w Exchange-Traded Fund jest zbywalnym dokumentem opiewającym na papiery wartościowe wchodzące w skład wybranego indeksu i składem walorów idealnie go odzwierciedlającym Inkorporuje takie prawa, jakie przywiązane są do papierów wartościowych, na jakie opiewa. Przestrzega się zasady swobodnego obrotu ETF, możliwość ciągłego kreowania i umarzania jednostek: w celu zmiany na akcje (inne papiery wartościowe wchodzące w skład danego indeksu), bądź w celu spieniężenia operacji poprzez sprzedaż akcji na giełdzie.

5 Fundusze zarządzane pasywnie Tytuły uczestnictwa funduszu podlegają bieżącej wycenie giełdowej fundusz-zwierciadło Niski tracking error (nie przekracza 0,1%) Niskie koszty inwestycji, inwestycja możliwa od 1 jednostki Niewielka opłata za zarzadzanie uwzględniona w cenie Niskie koszty prowizji Wartość jednostki w przedziale kilkunastu- kilkuset złotych Ryzyko rynkowe ograniczone do wielkości danej inwestycji ETF może być kupowany lub sprzedawany podczas sesji giełdowej za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego, prowadzonego przez dowolne biuro maklerskie Firmy zarządzające o wiele częściej stosują tzw. replikacje syntetyczną (odwzorowanie zachowania indeksu z użyciem swapa) niż fizyczną (kupno instrumentów z indeksu).

6 ETF na świecie Funkcjonuje około 3000 funduszy typu ETF o łącznej wartości około 1,5 bln USD Najwięcej funduszy akcyjnych fundusze dłużne i gotówkowe towarowe Notowane na 49 giełdach (2012) Około 150 instytucji dostarczających funduszy; główne: ETF ishares (grupa BlackRock)- 43,0% aktywów całego rynku funduszy ETF, State Street Global Advisors (fundusze SPDR)- 14,2% oraz Vanguard- 12,2%. Debiut w 1989 roku (Kanada) W Europie od 2000 roku, w Polsce od 2010

7

8 ETF MSCI Germany Indeks: MSCI Germany Index (niemieckie spółki) ETF: ishare MSCI Germany Index Fund Zarządzający: ishares (BlackRock Group) Rynek: NYSE (Nowy Jork) Aktywa: $

9 AlphaClone Alternative Alpha ETF NYSEArca: ALFA Śledzi aktywa wybranych funduszy hedgingowych na podstawie danych podawanych w raportach 13F (podawane do wiadomości publicznej 45 dni po zakończeniu każdego kwartału) Możliwość przyjęcia krótkich pozycji w celu zabezpieczenia ryzyka.

10 ETF w Polsce- Lyxor ETF WIG20 Data debiutu NA GPW: 22 września 2010 Cena debiutu (na otwarcie): 263,60 zł Replikowany indeks: WIG20 Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie Waluta indeksu: PLN Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak Jednostka notowania: 1 tytuł uczestnictwa- 1/10 wartości indeksu WIG20 Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,5% Maksymalny spread: 1,5% Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji) Częstotliwość wypłaty dywidendy: raz w roku Sposób obliczania dywidendy: średnia ważona dywidend spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 Waluta wypłaty dywidendy: PLN

11 Lyxor ETF WIG20

12 Lyxor ETF S&P 500 Data debiutu NA GPW: 31 maja 2011 Cena debiutu (na otwarcie): 40,00 zł Replikowany indeks: S&P 500 Jednostka notowania: 1 tytuł uczestnictwa-1/100 wartości indeksu S&P500 Dostarczyciel indeksu: Standard & Poor`s Waluta indeksu: USD Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, NYSE Euronext Paris, Bolsa de Madrid Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,2% Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego, Częstotliwość wypłaty dywidendy: dwa razy w roku Waluta wypłaty dywidendy: euro

13 Lyxor ETF DAX Data debiutu na GPW: 31 maja 2011 Cena debiutu (na otwarcie): 282,10 zł Replikowany indeks: DAX Jednostka notowania: 1 tytuł uczestnictwa- 1/100 indeksu DAX Dostarczyciel indeksu: Deutsche Boerse Waluta indeksu: euro Inne giełdy (rynki), na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext Paris, NYSE Euronext Brussels, Boerse Stuttgart, alternatywna platforma obrotu Chi- X Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,15% Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji) Wypłata dywidendy: brak

14 Indeksowe instrumenty syntetyczne Wypłacanie drugiej stronie określonej sumy rozliczeniowej bez konieczności posiadania odpowiednich aktywów umożliwia posiadaczowi udział w zyskach indeksu bez kupowania akcji wchodzących w jego skład Stopa zwrotu bardzo bliska stopie zwrotu z portfela aktywów Niskie koszty zajęcia pozycji inwestycyjnej Inwestowanie małych kwot Brak związku z sytuacją konkretnego podmiotu i papieru wartościowego wchodzącego w skład indeksu Duża popularność wśród inwestorów

15 Indeksowe instrumenty syntetyczne Instrumenty terminowe Warranty opcyjnie Opcje Jednostki indeksowe Certyfikaty indeksowe (trackery)

16 Kontrakty Futures na indeksy Kontrakty futures na GPW na indeksy WIG20 oraz mwig 40 Kontrakty na WIG20 4 serie na najbliższe końce kwartałów (rozliczenie zawsze w 3 piątek ostatniego miesiąca danego kwartału) Kontrakty na mwig40 3 serie na końce 3 najbliższych kwartałów Do 22 września 2013 mnożnik na kontrakty na wszystkie indeksy wynosił 10 ALE wprowadzono zmiany (następny slajd) Bardzo popularne instrumenty w tej chwili na kontrakcie na WIG20 zapadającym w grudniu 2013 LOP wynosi ok Depozyt zabezpieczający zależnie od indeksu: WIG20 6% wartości kontraktu mwig40 6,6% i obserwuje się trend spadkowy

17 Zmiany FW20 Od września w obrocie indeksy na WIG20 o mnożniku 20 (poprzednio 10) Na pozostałe indeksy kontrakty nadal o mnożniku 10 Zakończone zostanie wystawianie kontraktów na WIG20, zastąpią je kontrakt na nowy indeks WIG30. Będą one miały także mnożnik 20

18 Przykłady kontraktów Futures FW20Z13 kontrakt o mnożniku 10, na indeks WIG20, wygasający w trzeci piątek grudnia 2013 FW20Z1320 kontrakt o mnożniku 20, na indeks WIG 20, wygasający w trzeci piątek grudnia 2013 FW20U14 jedyny dostępny kontrakt z terminem wygaśnięcia w trzeci piątek września 2014 roku mnożnik 20, według nowych zasad.

19 Opcje na WIG20 Dostępne opcje o różnych cenach wykonania w tym samym terminie Na końce 4 najbliższych kwartałów Zarówno opcje kupna, jak i sprzedaży Obroty niewielkie w porównaniu z kontraktami terminowymi Ogromna zmienność

20 Skomplikowane oznaczenia Nazwa opcji w formacie OXYZkrccc: O - rodzaj instrumentu (opcja), XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony uchwałą Zarządu Giełdy), k - kod określający typ i miesiąc wygaśnięcia opcji (określony uchwałą Zarządu Giełdy), r - ostatnia cyfra roku wygaśnięcia, ccc - oznaczenie kursu wykonania. Na przykład: OW20X3250 opcja na sprzedaż indeksu WIG20 po cenie 2500 zapadająca w grudniu 2013

21 Symbole opcji i przykłady miesiąc kod opcji kupna kod opcji sprzedaży marzec C O czerwiec F R wrzesień I U grudzień L F

22 Jednostka indeksowa syntetyczny instrument finansowy należący do instrumentów pochodnych, służący inwestowaniu w indeksy giełdowe bez potrzeby nabywania akcji spółek wchodzących w skład danego indeksu. Jednostka indeksowa zmienia wartość podobnie do indeksu giełdowego, który jest dla niej bazą, ale nie dokładnie zgodnie z nim, bo oprócz wartości indeksu, cenę jednostki kształtują siły popytu i podaży na rynku jednostek indeksowych. Nabywcy jednostki, zajmujący długą pozycję, zyskują na wzroście jej wartości, zaś wystawcy, zajmujący krótką pozycję, na jej spadku.

23 Jednostki indeksowe -miniwig20 Indeksem bazowym jest WIG20, odzwierciedlający zmiany cen 20 największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych Mnożnik: 0,1 Data debiutu: r. Data wygaśnięcia: grudzień 2025 r. Animatorzy: BH, BOŚ i BDM Możliwość sprzedaży na rynku wtórnym bądź umorzenie Pozycje otwarte: Depozyt zabezpieczający w przypadku krótkiej sprzedaży: ok. 8% (ustala KDPW)

24 miniwig20

25 Certyfikat indeksowy jest syntetycznym instrumentem finansowym, umożliwiającym inwestycję o profilu zwrotu indeksu giełdowego, emitowanym przez instytucję finansową. Certyfikaty indeksowe naśladują zmianę ceny instrumentu bazowego w stosunku 1:1. Według niektórych definicji Instrumentem bazowym mogą być np. surowce, metale szlachetne, kursy walut i indeksy giełdowe. Największą popularnością wśród inwestorów cieszą się certyfikaty dające możliwość zarabiania na zmianie ceny: ropy naftowej, złota i srebra. Interesującymi instrumentami bazowymi są także: pszenica, gaz ziemny, kukurydza, kakao, kawa i cukier. Certyfikaty indeksowe dają możliwość zarabiania zarówno na wzroście ceny instrumentu bazowego jak i na spadku. Dzięki prostej konstrukcji inwestor może w każdej chwili łatwo określić wartość certyfikatu - należy pomnożyć cenę instrumentu bazowego przez współczynnik subskrypcji (ułamek instrumentu bazowego, który można otrzymać za jeden certyfikat). Oznacza to, że taka inwestycja nie pociąga za sobą ryzyka większego niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w instrument bazowy. Certyfikaty indeksowe są zazwyczaj certyfikatami otwartymi (bez daty wygaśnięcia). Mają wyższą płynność niż jednostki indeksowe.

26 Certyfikaty indeksowe notowane na GPW Nazwa Instrument bazowy Rodzaj Wielkość emisji RCCRUAOPEN Brent Crude Oil Open-end RCCECAOPEN Indeks CECEEUR Open-end RCCCXAOPEN Indeks CECExt Open-end RCDAXAOPEN Indeks DAX Open-end RCESXAOPEN Indeks DJ Euro STOXX 50 Open-end RCUKBAOPEN Indeks Eastbasket UK Open-end RCGLDAOPEN Złoto Open-end RCRDXAOPEN Indeks RDX Open-end

27 RCCECAOPEN Odzwierciedla CECE EURO-Index, liczony przez Wiedeńską Giełdę Papierów Wartościowych Jest ważnym punktem odniesienia dla Europy Wschodniej, obejmuje 27 największych spółek z Republiki Czeskiej (CTX - 8 akcji), Węgier (HTX - 6 akcji) i Polski (PTX - 13 akcji). Emitent: Raiffeisen Centrobank Giełda w Wiedniu, Warszawie, Stuttgarcie

28 RCDAXAOPEN Odzwierciedlenie Indeksu DAX, liczonego przez Deutsche Börse AG, Indeks stanowi odbicie niemieckiego segmentu Blue Chip, obejmującego największe niemieckie spółki, które są przedmiotem najbardziej aktywnego obrotu, notowane na Giełdzie we Frankfurcie (FWB). Do segmentu Prime Standard dopuszczono 30 spółek z tego indeksu. Indeks jest kalkulowany w EUR. Emitent: Raiffeisen Centrobank Giełda w Wiedniu, Warszawie, Stuttgarcie

29 RCRDXAOPEN Oparty o Indeks akcji spółek rosyjskich RDX (Russian Depositary Index), liczony przez Wiedeńską Giełdę Papierów Wartościowych Śledzi w czasie rzeczywistym zmiany cen najbardziej płynnych kwitów depozytowych akcji spółek rosyjskich podlegających obrotowi na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Emitent Raiffeisen Centrobank Giełda w Wiedniu, Pradze, Warszawie, Stuttgarcie

30 Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures Exchange Traded Notes Zachowuje się odwrotnie do indeksu Chicago Board Options Exchange Volatility (VIX) Emitent: Barclays Debiut: r. na NYSE Ilość papierów w obrocie: Wezwanie do wykupu przy spadku ceny poniżej $10 Koszty całkowite: 0,89% p.a

31 Asset management Zarządzanie kapitałem powierzonym przez klienta Jeszcze do niedawna usługa zarezerwowana dla najbogatszych klientów Premium Obecnie coraz powszechniejsza Można znaleźć oferty dla klientów posiadających zaledwie 20 tysięcy PLN Coraz więcej instytucji finansowych oferuje te usługi

32 Łączne aktywa portfeli AM w Polsce to kilka miliardów złotych

33 AM na własne potrzeby Czasem spółki Asset Management zarządzają tylko kapitałem innych spółek z grupy kapitałowej, np. PZU Asset Management

34 Bibliografia Kudła J., Instrumenty finansowe i ich zastosowanie., Warszawa 2009 Nawrot W., Exchange- Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych., Warszawa

35 Dziękujemy za uwagę!

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks Program Wprowadzenie Teoria i statystyki Porównanie ETF vs. Futures vs. FIO Zalety i ryzyko Inwestorzy Tracking Error i wypłata dywidendy Kupno/sprzedaż Zasady obrotu

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks W latach 90-tych ubiegłego stulecia, w pierwszych latach funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do domów maklerskich przychodzili

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ECONOMICS 4(21) 2012

EKONOMIA ECONOMICS 4(21) 2012 EKONOMIA ECONOMICS 4(21) 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Marcin Orszulak

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

ETF-y. SGGW, Kwiecień 2014. Jarosław Przybył, Pion Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

ETF-y. SGGW, Kwiecień 2014. Jarosław Przybył, Pion Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ETF-y SGGW, Kwiecień 2014 Jarosław Przybył, Pion Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 1 Plan szkolenia ETF-y 1. Co to są fundusze ETF 2. Zasada działania i konstrukcja funduszy ETF

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE BŁĘDU NAŚLADOWANIA INDEKSU WIG20 PRZEZ DOSTĘPNY NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZ ETF WRAZ Z OKREŚLENIEM JEGO PRZYCZYN

OSZACOWANIE BŁĘDU NAŚLADOWANIA INDEKSU WIG20 PRZEZ DOSTĘPNY NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZ ETF WRAZ Z OKREŚLENIEM JEGO PRZYCZYN Damian Mitrenga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach OSZACOWANIE BŁĘDU NAŚLADOWANIA INDEKSU WIG20 PRZEZ DOSTĘPNY NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZ ETF WRAZ Z OKREŚLENIEM JEGO PRZYCZYN Wprowadzenie Rozwiązania typu

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5.

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Pośrednicy Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe są to kontrakty powodujące powstanie aktywów

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo