Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r."

Transkrypt

1 Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r.

2 Rynek Finansowy

3 Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3

4 Rynek Finansowy Rynek Finansowy to rynek na którym mają miejsce wszelkie operacje związane z obrotem środków pieniężnych Rynek kapitałowy miejsce pozyskiwania środków pieniężnych na dłuższy okres czasu niż jeden rok poprzez emisję papierów wartościowych takich jak akcje czy obligacje Rynek Pieniężny miejsce pozyskiwania środków pieniężnych na krótszy okres czasu niż jeden rok poprzez uzyskiwanie pożyczek czy kredytów Rynek Instrumentów Pochodnych miejsce obrotu innymi niż papiery wartościowe instrumentami finansowymi w celu zabezpieczania, spekulacji czy arbitrażu pozycji na rynkach kapitałowym i pieniężnym 4

5 Rynek Kapitałowy regulacje uczestnicy Segmenty publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych dematerializacja obrotu papierami wartościowym administracyjny nadzór nad rynkiem regulowanym instytucje finansowe przedsiębiorstwa organy administracji publicznej osoby fizyczne rynek pierwotny: emisja papierów wartościowych rynek wtórny: obrót już wyemitowanymi instrumentami finansowymi 5

6 Instrumenty Finansowe w obrocie giełdowym

7 Instrumenty Finansowe Rynek Kasowy Rynek Terminowy Rynek towarów akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, prawa pierwszeństwa, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, ETF, listy zastawne kontrakty terminowe na indeksy, akcje, kursy walut, obligacje, opcje, jednostki indeksowe warranty energia; produkty, kontrakty terminowe na energię; 7

8 Akcje Akcja jest papierem wartościowym, dokumentem stwierdzającym udział w spółce akcyjnej, która jest własnością akcjonariuszy, z których każdy posiada część kapitału; Akcje inwestor nabywa w ramach oferty publicznej lub prywatnej po cenie emisyjnej, która musi być równa lub wyższa wartości nominalnej i wówczas staje się akcjonariuszem; Akcjonariusz nabywa prawa uczestnictwa w spółce, uczestnictwa w WZA spółki, ma udział w zysku spółki, ma pierwszeństwo w przypadku emisji nowych akcji oraz ma prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej w przypadku jej rozwiązania Akcje są niepodzielne, jeżeli ktokolwiek zbywa akcje to musi być ona przekazana w całości; Akcje są zbywalne a więc każdy akcjonariusz może (w zależności od stopnia ograniczenia zbywalności) akcje odsprzedać innemu akcjonariuszowi Akcje mogą być zwykłe (nie przysługuje w ich przypadku żadne dodatkowe korzyści) lub uprzywilejowane (mogą pozwalać na wyższe korzyści w przypadku dywidend czy praw głosu) Akcje mogą być pieniężne (pokryte w całości ze środków pieniężnych) i niepieniężne (wniesione do spółki aportem rzeczowym) Akcje mogą być imienne oraz na okaziciela (nie mogą być wydane przed ich całkowitym opłaceniem) 8

9 Prawa Akcjonariuszy Prawa Majątkowe udział w zyskach spółki tzw. prawo do dywidendy, zakup akcji nowej emisji tzw. prawo poboru, udział w podziale majątku likwidowanej spółki akcyjnej Prawa Korporacyjne zwołanie walnego zgromadzenia, głos na walnym zgromadzeniu, udział w wyborze, kontrola zarządu, sprzeciw, zgłaszanie projektów uchwał 9

10 Prawa do Akcji To prawo majątkowe którego cena zależy bezpośrednio od ceny akcji spółki notowanej na rynku wtórnym; Wprowadzane jest do obrotu publicznego tym samym dokumentem, którym wprowadzane są akcje spółki i powstają z chwilą zapisania ich na rachunku inwestora, a ich życie trwa do momentu zarejestrowania w sądzie akcji nowej emisji; Prawa do akcji (PDA) mogą być przedmiotem obrotu już w kilka dni po przydziale akcji, a jeszcze przed ich zarejestrowaniem w sądzie. PDA umożliwiają zatem wycofanie się z dokonanej inwestycji tym, którym przydzielono nowe akcje, a jednocześnie umożliwia ich nabycie tym, którzy nie dokonali tego w publicznej subskrypcji, zanim akcje zadebiutują na giełdzie. Obrót prawami do nowych akcji podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. PDA notowane są w tym samym systemie notowań, w którym notowane będą akcje danej spółki (lub na którym spółka już jest notowana). Rozliczenie zawartej transakcji przeprowadza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz dom maklerski według takich samych zasad, jakie obowiązują w odniesieniu do akcji. Po decyzji sądu o zarejestrowaniu nowej emisji, spółka uzgadnia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz giełdą termin pierwszego notowania - już nie PDA, lecz akcji. Zmiana przeprowadzana jest płynnie, czyli z dnia na dzień (z sesji na sesję) i nie powoduje dla akcjonariusza konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. 10

11 Obligacje obligacje to papiery wartościowe emitowane w seriach, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatoriusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji), które może mieć charakter pieniężny i niepieniężny; Cechy obligacji: Termin wykupu, Wartość nominalna, Kupon odsetkowy Klasyfikacja obligacji: Emitent: skarbowe, korporacyjne, komunalne, międzynarodowe Orpocentowanie: stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu, bez kuponów odsetkowych, indeksowane Ze względu na praw: z prawem pierwszeństwa, zamienne, opcją wykupu na żądanie emitenta, opcja wykupu na żądanie właściela 11

12 Listy zastawne Listy zastawne instrumenty finansowe emitowane wyłącznie przez banki hipoteczne. Podstawą ich emisji i zabezpieczeniem są wierzytelności banku z tytułu udzielonych pożyczek; występują dwa rodzaje listów zastawnych: Hipoteczne listy zastawne podstawą emisji są wierzytelności zabezpieczone hipoteką Publiczne listy zastawne podstawą ich emisji są wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych sektorowi publicznemu lub posiadających poręczenie podmiotów tego sektora 12

13 Prawa Poboru Prawo poboru ma zastosowanie w przypadku nowej emisji akcji przez spółkę. Oznacza ono przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo to jest o tyle istotne, że w przypadku objęcia takiej emisji przez nowy krąg akcjonariuszy nastąpiłoby tzw. rozwodnienie kapitału, czyli procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. Korzystając z prawa poboru mają oni możliwość zachowania dotychczasowego "stanu posiadania" w spółce akcyjnej. Ważną cechą prawa poboru jest to, że może ono być przedmiotem obrotu jako samodzielny papier wartościowy. Oznacza to, że dotychczasowi posiadacze "starych" akcji mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji sprzedając to prawo na giełdzie. Jednocześnie ci, którzy chcieliby nabyć akcje nowej emisji spółki, a przedtem nie byli jej akcjonariuszami, kupując prawa poboru mają taką możliwość. 13

14 Certyfikaty Inwestycyjne Certyfikaty inwestycyjne, to papiery wartościowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Są one papierami wartościowymi na okaziciela, dlatego mogą być notowane na giełdzie. Tak jak inne papiery wartościowe notowane na giełdzie podlegają codziennej wycenie rynkowej na sesjach giełdowych. Innym rodzajem wyceny certyfikatów inwestycyjnych jest ta, której cyklicznie dokonuje ich emitent. Wycena dokonywana jest z częstotliwością określoną w statucie, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Wynika ona z oszacowania wartości instrumentów finansowych, w które zainwestował fundusz. A trzeba dodać, że paleta tych instrumentów jest znacznie większa niż w przypadku funduszy otwartych. Zamknięte fundusze inwestycyjne mogą inwestować m.in. w transakcje terminowe, prawa pochodne, waluty, a nawet udziały spółek z o.o., a więc lokaty niedostępne z mocy prawa dla funduszy otwartych. Możliwość inwestowania w instrumenty pochodne stwarza funduszom znacznie większe możliwości tworzenia zróżnicowanych strategii inwestycyjnych. 14

15 Produkty Strukturyzowane Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut). Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu. W zależności od konstrukcji instrumentu możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje produktów strukturyzowanych: Produkty gwarantujące ochronę kapitału - bardzo bezpieczne, dają inwestorowi określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaźnik rynkowy i jednocześnie 100- procentową gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału (inwestor nie poniesie straty). Produkty nie gwarantujące pełnej ochrony kapitału - instrumenty bardziej ryzykowne, gdyż większy jest udział inwestora zarówno w zyskach, jak i w stratach generowanych przez produkt wbudowany (niemniej inwestor ma szansę na duży zarobek). 15

16 Instrumenty Pochodne

17 Instrumenty Pochodne Instrumenty pochodne szczególne prawo majątkowe, którego wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości innego instrumentu zwanego instrumentem bazowym Podstawowe pojęcia: Pozycja długa kupno instrumentu Pozycja krótka sprzedaż instrumentu Zamknięcie pozycji zawarcie transakcji przeciwnej do transakcji pierwotnej Zastosowanie: Zabezpieczenie Spekulacja arbitraż 17

18 Kontrakty terminowe umowa między dwoma uczestnikami rynku, w której jeden zobowiązuje się sprzedać, a drugi kupić określoną liczbę instrumentu bazowego, będącego przedmiotem transakcji, w ściśle określonym terminie w przyszłości i po cenie ustalonej w momencie zawierania umowy; inwestor który sprzedał kontrakt zajął pozycję krótka, a inwestor, który go kupił zajął pozycję długą; zamknięcie pozycji następuje w przypadku wykonania transakcji przeciwstawnej lub w dniu wygasania danej serii kontraktów; inwestycja w kontrakty wiąże się z wpłata części kwoty, za którą są kupowane papiery, zobowiązania pomiędzy stronami wynikają tylko ze zmiany kurs (tzw. dźwignia finansowa) co skutkuje osiąganiem wyższych stóp zwrotu; na giełdzie znajdują się w obrocie kontrakty na indeksy, akcje, waluty i obligacje 18

19 Zyski i straty na kontraktach Pozycja w kontrakcie terminowym Pozycja na rynku Spadek wartości instrumentu bazowego Wzrost wartości instrumentu bazowego zakup Długa pozycja w kontrakcie terminowym Strata wynikająca z konstrukcji instrumentu zysk nieograniczony sprzedaż krótka pozycja w kontrakcie terminowym Zysk wynikający z konstrukcji instrumentu Strata nieograniczona 19

20 Kontrakty terminowe - przykład Zysk strata nabywcy Zysk strata sprzedającego Kurs kontraktu = 2200 pkt Mnożnik = 10 zł Kurs rozliczeniowy = 2300 pkt Wynik pozycji długiej = ( )x 10 zł = 1000 zł Stopa zwrotu pozycji długiej = +45,5% Wynik pozycji krótkiej = ( )x10 zł = zł Stopa zwrotu pozycji krótkiej = -45,5% 20

21 Opcje prawo zakupu (opcja kupna - call) lub sprzedaży (opcja sprzedaży put) określonego towaru po z góry ustalonej cenie w określonym czasie; w przypadku opcji kupna nabywca ma prawo do kupna instrumentu bazowego po z góry określonej cenie i warunkach; w przypadku opcji sprzedaży mamy do czynienia z sytuacją odwrotną: kupujący otrzymuje prawo sprzedaży; wystawca opcji zobowiązuje się do jej sprzedaży (opcja kupna) lub kupna (opcja sprzedaży) przy czym nabywca wnosi premię opcyjną; na giełdzie notowane są tylko opcje europejskie tj. takie, które posiadacz może wykonać tylko w dniu wygaśnięcia; na giełdzie znajdują się w obrocie opcje na indeks WIG20, zaś obrót opcjami na akcje najpłynniejszych spółek giełdowych zawieszony jest od lipca 2007 roku; 21

22 Charakterystyka opcji opcja prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do żądania w ustalonym terminie zapłąty kwoty zależnej Podstawowe pojęcia: Pozycja długa posiadacz opcji, nabył prawo Pozycja krótka wydawca opcji, przyjął zobowiązanie Termin wykonania - opcje amerykańskie (wykonanie w dowolnym terminie) i europejskie wykonanie w z góry określonym terminie (na GPW tylko europejskie) Rozliczenie opcji fizyczna dostawa instrumentu bazowego, rozliczenie pieniężne (na GPW tylko pieniężne) 22

23 Zyski i straty na opcjach Pozycja w opcjach Pozycja na rynku Opcje kupna zakup Długa pozycja w opcji kupna Opcje sprzedaży sprzedaż Zakup sprzedaż krótka pozycja w opcji kupna Długa pozycja w opcji sprzedaży krótka pozycja w opcji sprzedaży Spadek wartości instrumentu bazowego Strata maksymalnie równa premii Zysk maksymalnie równy premii zysk nieograniczony Strata nieograniczona Wzrost wartości instrumentu bazowego zysk nieograniczony Strata nieograniczona Strata maksymalnie równa premii Zysk maksymalnie równy premii 23

24 Opcje kupna- przykład Zysk strata posiadacza opcji kupna Zysk strata wystawcy opcji kupna Kurs wykonania = 2000 pkt Mnożnik = 10 zł Cena wykonania= 2000x 10 zł = zł Kus opcji kupna = 27 pkt (cena opcji 270 zł) posiadacz opcji płaci premię w wysokości 270 zł 24

25 Opcje sprzedaży- przykład Zysk strata posiadacza opcji sprzedaży Zysk strata wystawcy opcji sprzedaży Kurs wykonania = 2000 pkt Mnożnik = 10 zł cena wykonania= x 10 zł = zł Kus opcji kupna = 35 pkt (cena opcji 350 zł) posiadacz opcji płaci premię w wysokości 350 zł 25

26 Warranty instrument pochodny, którego wystawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy z góry ustaloną ceną wykonania, a kursem giełdowym instrumentu bazowego w terminie wykonania; Inwestor może zając tylko pozycję długą Obrót warrantami jest realizowany na tych samych zasadach co innymi instrumentami pochodnymi tj. tylko w systemie notowań ciągłych; obecnie na giełdzie notowane są warranty Raiffaisen Bank; 26

27 Zyski i straty na warrantach Pozycja w kontrakcie terminowym Pozycja na rynku Warrant kupna Długa w warrancie kupna warrant sprzedaży Długa w warrancie sprzedaży Spadek wartości instrumentu bazowego Strata, maksymalnie równa premii zapłaconej Zysk ograniczony Wzrost wartości instrumentu bazowego zysk nieograniczony Strata, maksymalnie równa premii zapłaconej 27

28 Jednostki Indeksowe instrument finansowy umożliwiający bezpośredni zakup lub sprzedaż instrumentu bazowego bez konieczności inwestowania w aktywa tego instrumentu; obecnie na giełdzie znajdują się w obrocie jednostki na indeks WIG20 i stanowią 1/10 wartości tego indeksu; zysk z jednostki jest równy stopie zwrotu tego indeksu, a więc w tym przypadku nie mamy do czynienia z dźwignią finansową; uzyskiwanie zysku z inwestycji w jednostki jest możliwe w przypadku oczekiwaniu jej wzrostu (wiąże się z zajęciem pozycji długje tj. kupne jednostki) jak i spadku (zajęcie pozycji krótkiej, a więc sprzedaż jednostki); zamknięcie pozycji następuje w przypadku dokonania transakcji przeciwstawnej, przy czym pozycja długa jest zamykana natychmiastowo, zaś pozycja krótka wymaga oczekiwania drugiej strony transakcji; zgodnie ze standardem jednostek ostatni dzień obrotu przypada na grudzień 2025 roku; 28

29 Charakterystyka jednostek Posiadacz pozycji długiej Posiadacz pozycji krótkiej Płaci wystawcy cenę jednostki Nie jest zobowiązany do wniesienia ani utrzymania depozytu zabezpieczającego Może wybrać metodę zamknięcia pozycji Otrzymuje aktualną wartość miniwig20 Musi wnieść depozyt zabezpieczający Jest zobowiązany do dostarczenia nabywcy jednostki na jego żądanie kwoty rozliczenia 29

30 Exchange Trade Funds (ETF) ETF (fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Zasadniczą cecha ETF jest pasywne zarządzanie tj. takie inwestowanie w instrument bazowy aby odzwierciedlić jego notowania (tzw. pełna replikacja); replikacja syntetyczna oznacza inwestycję 90% aktywów w instrument bazowy, zaś pozostałe 10% w inne instrumenty np. pochodne, ale zawsze z zachowanie warunku odzwierciedlenia portfela instrumentu bazowego; tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. obecnie na giełdzie znajdują się w obrocie ETF na indeks WIG20, w najbliższym czasie zostaną wprowadzone ETF na DAX (spółki niemieckie) i S&P500 (spółki amerykańskie) 30

31 Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) Ich dystrybutorem jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które sprzedaj swoje jednostki nienotowane na giełdzie; Skupiają się na inwestycji w określony swoim regulaminem katalog instrumentów finansowych (np. fundusze akcyjne, fundusze rynku pieniężnego, fundusze BRIC itp.); Nabywcami jednostek mogą być osoby fizyczne, zaś liczba jednostek jest nieograniczona; Wycena jednostek jest dokonywana codziennie przez TFI według z góry określonych zasad na bazie wyceny instrumentów finansowych tworzących dany fundusz inwestycyjny; Zakup jednostek dokonuje się bezpośrednio w fundusz, banku lub tzw. supermarketach rynku finansowego Zakończenie inwestycji następuje poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa 31

32 Porównanie ETF i FIO Cecha ETF FIO Charakter prawny Papiery wartościowe Instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi Rynek wtórny Wycena Dostępne w obrocie giełdowym W trakcie sesji giełdowych Poza obrotem giełdowym Raz na dzień wycena poprzez TFI Skład portfela Publicznie dostępny Publikowany raz na pół roku Styl zarządzania Pasywny Aktywny Opłaty za zarządzanie Koszt zakupu/sprzedaży Wypłata dywidendy Niska w skali roku (ok. 0,5%) Zgodnie z opłatami domu maklerskiego Raz na rok jako ekwiwalent średniej ważonej dywidendy uczestników indeksu Zależna od typu FIO, wyższa niż ETF (ok. 2%) Opłatę określa TFI i dystrybutor Nie wypłacana 32

33 Dziękuję za uwagę Tomasz K. Wiśniewski Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych tel:

34 Dziękujemy za uwagę Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. Ul. Książęca 4, Warszawa Tel. (22) Fax (22)

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Opisy dla poszczególnych instrumentów finansowych zaprezentowane poniżej nie wyczerpują wszystkich związanych z ich nabyciem ryzyk. Kategorie zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora Poradnik inwestora 1 Inwestycja to przeznaczenie pewnej części środków finansowych na realizację pomysłów, które w przyszłości przyniosą zysk. Inwestowanie jest działaniem aktywnym, które go celem jest

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy, ul. Nowogrodzkiej 47A adres internetowy: www.skarbiec.pl.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy, ul. Nowogrodzkiej 47A adres internetowy: www.skarbiec.pl. Załącznik do Uchwały 1/08.01.2013 Zarządu Skarbiec TFI S.A. Informacje dla klienta dotyczące Skarbiec TFI S.A. oraz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH

ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH Beata Klukowska ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH Obligacje skarbowe należą do podstawowych instrumentów rynku kapitałowego. Wszystkie zjawiska, które

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo