i inwestowania w biznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i inwestowania w biznesie"

Transkrypt

1 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje papierów wartościowych Akcje cechy charakterystyczne oraz związane z nimi prawa

2 Giełda https://www.nbportal.pl/wiedza/animacje/filmy- animowane/pieniadz/gielda i i / i Giełda Inwestorzy: indywidualni (drobni inwestorzy) instytucjonalni: banki, głównie banki inwestycyjne fundusze emerytalne (ang. pension funds) towarzystwa t ubezpieczeniowe i (ang. insurance companies) otwarte fundusze powiernicze (ang. open-end funds, unit trust) zamknięte fundusze powiernicze (ang. closed-end funds, investment funds). Uczestnicy rynku: maklerzy giełdowi samodzielni uczestnicy rynku (ang. dealers, market makers)

3 Rynek kapitałowy wtórny Rynek pozagiełdowy obrót polega na tym, że nie ma ustalonego miejsca transakcji. Odbywają się one między stronami przy zastosowaniu środków elektronicznych i telekomunikacyjnych. Bardzo duża część obrotu na rynku wtórnym odbywa się poza giełdami. W przypadku podstawowych papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje, obrót pozagiełdowy z reguły dotyczy y tych papierów, p które nie spełniają warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego Kursy na giełdzie Cena (kurs) podstawowa charakterystyka każdego instrumentu finansowego. Sposoby ustalania kursów: kurs jednolity występuje na niektórych giełdach. Jest on ustalany raz na danej sesji giełdowej poprzez skojarzenie ofert kupna i sprzedaży. Zazwyczaj ustalana jest taka cena, przy której zostanie zrealizowana jak największa liczba transakcji. kurs ciągły (występujący na większości giełd orazna rynkach pozagiełdowych) jest to cena zmieniająca się od transakcji do transakcji

4 Indeksy rynku Podstawowym pytaniem zadawanym przez inwestorów jest pytanie: jak leci na rynku? Jednym ze sposobów uzyskania odpowiedzi na to pytanie jest przeprowadzenie szczegółowej analizy rynku. Z reguły jednak inwestor jest zainteresowany uzyskaniem krótkiej, syntetycznej informacji. Wtedy szczególnie użyteczne jest podanie wartości indeksu rynku. Nazywa się go również wskaźnikiem rynku lub indeksem giełdy Indeksy rynku DOW JONES Niewątpliwie najpopularniejszy indeks giełdowy na świecie. Najstarszy indeks giełdowy. Jego początki datują się na 1884 rok

5 Indeksy rynku WIG20 Indeks WIG20 jest indeksem największych spółek giełdowych i jest publikowany od r. Wartości indeksu obliczane są na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z podstawowego rynku akcji. Początkowa wartość indeksu wynosiła 1000 punktów Indeksy rynku WIG20 W indeksie WIG20 nie mogą uczestniczyć spółki z indeksów mwig40 i swig40 jak również więcej ę niż 5spółek z jednego sektora giełdowego. Obliczanie wskaźnika następuje w sposób ciągły, natomiast wartości bieżące podczas notowań publikowane są co 15 sekund. Indeks WIG20 jest indeksem cenowym, a więc przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend i praw poboru

6 Indeksy rynku WIG Indeksy rynku WIG20 Wartość indeksu WIG20 podawana jest w punktach. Zmiany w składzie portfela WIG20 dokonywane są, podobnie jak w przypadku wszystkich indeksów giełdowych na GPW w Warszawie, po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. Lista uczestników indeksu tworzona jest na podstawie specjalnego zestawienia

7 Indeksy rynku WIG20 Wybrane spółki są porządkowane według wartości obrotów za ostatnie 12 miesięcy ę y( (waga 0,6) oraz wartości akcji w wolnym obrocie (0,4). Do indeksu trafiają spółki, które w tym zestawieniu zajęły co najmniej 25 pozycję w przypadku rewizji i co najmniej 30 pozycję w przypadku korekty. Udziały spółek w indeksie są aktualizowane podczas każdej rewizji oraz korekty na podstawie aktualnego stanu liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo udział pojedynczej spółki w indeksie jest ograniczony do 15%. Indeksy GPW w Warszawie :43 14

8 Indeksy GPW w Warszawie :43 15 Obrót niepubliczny Rynek kapitałowy: obrót publiczny obrót bótniepubliczny. Obrót niepubliczny: papiery wartościowe sprzedawane na rynku pierwotnym oferowane są mniejszej liczbie potencjalnych inwestorów niż 100 np. związany z powołaniem do życia spółki akcyjnej lub kolejnymi emisjami skierowanymi do określonych podmiotów.

9 Obrót publiczny Regulowany ustawą O publicznym obrocie papierami wartościowymi Obrót publiczny: papiery wartościowe oferowane są przy wykorzystaniu środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa) propozycja sprzedaży papierów wartościowych na rynku pierwotnym kierowana do konkretnych inwestorów (osób fizycznych czy firm) i tych podmiotów jest więcej niż 100. Obrót publiczny Prospekt emisyjny: przedstawienie kondycji emitenta oraz zamierzonego przedsięwzięcia weryfikacja informacji przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). Podmioty odpowiedzialne: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) Biura Maklerskie, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

10 Rynek giełdowy Rynek giełdowy jest rynkiem regulowanym. Zasady yjego funkcjonowania określone są ą bardzo dokładnie przy pomocy obowiązujących aktów prawnych: kodeksu spółek handlowych prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi regulaminu i statutu Giełdy Papierów Wartościowych. Charakteryzuje się cechami rynku regulowanego: centralizacja zleceń równość traktowania zleceń bezpieczeństwo obrotu dostępność informacji płynność. Centralizacja zleceń Do ustalenia ceny transakcji dochodzi na podstawie ofert kupna i sprzedaży napływających z całego ł rynku. Transakcje papierami wartościowymi nie mogą być ć zawierane na przykład w poszczególnych biurach maklerskich czy na ulicy. Od listopada 2000 r. wszystkie transakcje są realizowane w systemie informatycznym WARSET. Zapewnia on pełną automatyzację przekazywania zleceń, zawierania transakcji, sprawny dostęp uczestników rynku do systemu obrotu papierami wartościowymi.

11 Równość traktowania zleceń Każdy może uczestniczyć w transakcjach giełdowych, bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, czy prawną, jest dużym ż inwestorem, czy też obraca tylko jedną akcją - czyli bez względu na wielkość kapitału, którym dysponuje. Równość traktowania zleceń polega też na tym, że niezależnie od tego, w którym domu maklerskim składamy zlecenie kupna czy sprzedaży, jest ono traktowane tak samo jak pozostałe. Bezpieczeństwo obrotu Uczestnicy obrotu giełdowego mają zagwarantowane, że transakcje zostaną prawidłowo rozliczone i zaksięgowane. Giełda oraz Komisja PWiG sprawują kontrolę nad tym, czy uczestnicy rynku: pośrednicy ś (domy maklerskie) i emitenci (spółki giełdowe), przestrzegają zasad zawartych w regulacjach.

12 Dostępność informacji Uczestnicy rynku mają dostęp zarówno do informacji o stanie rynku (kursach transakcji oraz ofertach kupna i sprzedaży), ż jak i o sytuacji notowanych spółek. Płynność Posiadacze papierów wartościowych mają możliwość dokonywania transakcji codziennie w określonych godzinach. Odpowiednia koncentracja kupujących i sprzedających, osiągnięta i między innymi i dzięki centralizacji zleceń, umożliwia płynny obrót papierami wartościowymi.

13 Giełda Papierów Wartościowych Miejsce, gdzie kupujący i sprzedający wymieniają między sobą różnego rodzaju papiery wartościowe ś i instrumenty t finansowe na pieniądze. Kupujący i sprzedający mają gwarancję uzyskania najlepszej j ceny, gdyż ż przy jej j ustalaniu uwzględnia się wszystkie oferty przesłane na giełdę. Giełda Papierów Wartościowych Dokonuje się wyceny akcji będących w posiadaniu Skarbu Państwa, przedsiębiorstw i osób indywidualnych id poprzez ustalenie kursu akcji w systemie WARSET. Nadzór nad Giełdą Papierów Wartościowych sprawuje Komisja Papierów Wartościowych ś i Giełd.

14 GPW podstawowe pojęcia Wartość rynkowa notowanej spółki równa jest iloczynowi liczby akcji tej spółki i ich kursu giełdowego. Im wyższy ż kurs akcji, tym wyższa ż kapitalizacji spółki. Wielkość giełdy mierzona jest przy pomocy kapitalizacji tj. wartość wszystkich papierów wartościowych notowanych na danej giełdzie wycenionych przy pomocy ceny rynkowej. GPW podstawowe pojęcia Wolumen to wielkość transakcji określona liczbą papierów wartościowych, które zmieniły właściciela, ł ś i pomnożony ż przez kurs papieru wartościowego daje wartość transakcji. Wartość obrotu liczona jest podwójnie jako suma wartości ś ikupna i sprzedaży, ż główna miara zaangażowania inwestorów i aktywności rynku.

15 Zadania GPW Zapewnienie koncentracji podaży i popytu na papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego, w celu kształtowania powszechnego kursu. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu transakcji i rozliczeń. Upowszechnienie jednolitych informacji umożliwiających ocenę aktualnej wartości papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego. Obieg papierów wartościowych Od rozpoczęcia obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie w Warszawie istnieją one jedynie w formie zapisu komputerowego na koncie ich posiadacza, w jego biurze maklerskim. Wbrew swej nazwie, papiery wartościowe notowane na GPW nie mają formy papierowej. Biura maklerskie są ą pośrednikami w obrocie papierami wartościowymi. Możemy dokonać zakupu bądź sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie tylko za pośrednictwem em biura maklerskiego. Wszystkie transakcje na rynku giełdowym rozlicza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, w którym prowadzone są konta wszystkich biur maklerskich.

16 Obieg papierów wartościowych Papiery wartościowe Na rynku kapitałowym handluje się najczęściej dwoma podstawowymi rodzajami papierów wartościowych: akcjami i obligacjami. Akcje są topapey papiery wartościowe atośc o potwierdzające, że e ich posiadacz jest właścicielem części kapitału spółki akcyjnej. Są to tak zwane udziałowe papiery wartościowe. Obligacja jest papierem wartościowym określającym wysokość pożyczki, jakiej udzielił jej właściciel emitentowi obligacji. W przeciwieństwie do akcjonariusza posiadacz obligacji nie ma praw własności do majątku emitenta, lecz jest jego wierzycielem. Dlatego też obligacje zalicza się do papierów dłużnych.

17 Papiery wartościowe Papiery wartościowe akcje https://www.nbportal.pl/wiedza/animacje/filmy -animowane/pieniadz/akcje

18 Prawa akcjonariusza Akcjonariusz posiadając część kapitału spółki akcyjnej, nabywa w związku z tym szereg praw. Prawa majątkowe: prawo do udziału ł w zysku rocznym (jeśli roczny wynik finansowy jest dodatni, spółki mogą część zysków wypłacić akcjonariuszom jako dywidendę) prawo poboru akcji nowej emisji prawo do aktywów spółki w przypadku sprzedaży lub rozwiązania, nazywane prawem do udziału w kwocie likwidacyjnej. j Prawa akcjonariusza Prawa korporacyjne prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z prawem głosu (każdej akcji zwykłej odpowiada jeden głos); rada nadzorcza spółki ma obowiązek zwoływać walne zgromadzenie akcjonariuszy przynajmniej raz w roku bierne i czynne prawo wyborcze do władz spółki prawo kontroli zarządzania i finansów spółki prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec podejmowanych uchwał prawo zgłaszania uchwał prawo do zwoływania walnego zgromadzenia (przysługuje posiadaczom co najmniej 10% głosów).

19 Instrumenty Giełdy Papierów Wartościowych https://www.nbportal.pl/wiedza/animacje/prez entacje/rynek-kapitalowy/instrumenty-gpw y y

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 22.02.2011 Rzeszów Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM JAK ZOSTAĆ INWESTOREM GIEŁDOWYM GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE www.gpw.pl TO TRZEBA WIEDZIEĆ O WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE: największyrynekeuropyśrodkowo-wschodniej, jedenznajdynamiczniejrozwijającychsię

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-16-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-16-4 Partner Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl

Bardziej szczegółowo