Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg d zarządzania i bsługi ruchu telefniczneg w Cntact Center Banku Gspdarstwa Krajweg (Systemu CC). Sygn. BZP/92/DI/2013 Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Bank Gspdarstwa Krajweg, Al. Jerzlimskie 7, Warszawa, wj. mazwieckie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Pdmit prawa publiczneg. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg d zarządzania i bsługi ruchu telefniczneg w Cntact Center Banku Gspdarstwa Krajweg (Systemu CC). Sygn. BZP/92/DI/2013. II.1.2) Rdzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest rzbudwa psiadanej przez Zamawiająceg platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg d zarządzania i bsługi ruchu telefniczneg w Cntact Center Banku Gspdarstwa Krajweg (System CC); realizacja przedmitu zamówienia bejmuje: 1) przeprwadzenie analizy przedwdrżeniwej wraz z przygtwaniem prjektu techniczneg 1

2 Systemu CC i dkumentacji prjektwej; 2) wdrżenie Systemu CC, bejmujące dstawę, instalację i knfigurację prgramwania raz integrację Systemu CC z funkcjnującym u Zamawiająceg systemem telefnicznym, a także udzielenie lub zapewnienie udzielenia niezbędnych licencji; 3) pracwanie dkumentacji pwdrżeniwej i przeprwadzenie warsztatweg przekazania wiedzy z zakresu użytkwania Systemu CC (dla nie więcej niż 25 sób), dla 3 administratrów IT Systemu CC raz dla 2 administratrów bezpieczeństwa Systemu CC; 4) świadczenie usług serwisu gwarancyjneg w kresie 36 miesięcy d pdpisania przez Strny bez uwag Prtkłu Odbiru Kńcweg Systemu CC, w tym d 90 rbczgdzin Nadzru autrskieg, w ramach któreg Wyknawca będzie realizwał prace związane z mdyfikacją Systemu CC; 5) przeprwadzanie, w kresie gwarancyjnym, warsztatów dla administratrów IT Systemu CC (nie więcej niż 2 sby w całym kresie gwarancyjnym), na pdstawie zlecenia składaneg przez Zamawiająceg.. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: 1) Oferta musi być zabezpieczna wadium w wyskści ,00 zł (słwnie: piętnaście tysięcy złtych). 2) Wadium musi bejmwać kres związania fertą, tj. d dnia 29 października 2014 r. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 30 września 2014 r. gdz. 11:00. 3) Wadium mże być wnszne w jednej lub kilku frmach, przewidzianych w ustawie Praw zamówień publicznych. 4) O uznaniu przez Zamawiająceg, że wadium w pieniądzu wpłacn w wymaganym terminie, decyduje data i gdzina wpływu śrdków na rachunek Zamawiająceg. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku nie dtyczy 2

3 III.3.2) Wiedza i dświadczenie Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku 1) Zamawiający uzna warunek za spełniny, jeżeli Wyknawca wykaże, iż w kresie statnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania fert w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, spśród głównych dstaw i usług, należycie wyknał: - jedn (1) zamówienie, któreg przedmitem był wdrżenie systemu infrmatyczneg d zarządzania i bsługi ruchu telefniczneg (systemu CC), wartści zamówienia nie mniejszej niż ,00 zł brutt. 2) Jeżeli rzliczenie następwał w walucie innej niż PLN, Wyknawca zbwiązany jest dknać przeliczenia tej kwty na PLN, przyjmując jak pdstawę średni kurs danej waluty publikwany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut bcych) w dniu zamieszczenia głszenia niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) W przypadku Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, warunek pisany w ust. 1 pwyżej winien spełniać c najmniej jeden z tych Wyknawców III.3.3) Ptencjał techniczny Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku nie dtyczy III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku nie dtyczy III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku nie dtyczy III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: wykaz wyknanych, a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych również wyknywanych, głównych dstaw lub usług, w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, wraz z pdaniem ich wartści, 3

4 przedmitu, dat wyknania i pdmitów, na rzecz których dstawy lub usługi zstały wyknane, raz załączeniem dwdów, czy zstały wyknane lub są wyknywane należycie; III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; wyknawca pwłujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w pstępwaniu na zasby innych pdmitów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dkumenty dtyczące teg pdmitu w zakresie wymaganym dla wyknawcy, kreślnym w pkt III.4.2. III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 4

5 W zakresie ptwierdzenia, że ferwane rbty budwlane, dstawy lub usługi dpwiadają kreślnym wymaganim należy przedłżyć: inne dkumenty W celu ptwierdzenia, że ferwane usługi dpwiadają wymaganim kreślnym przez Zamawiająceg, d ferty należy załączyć: a) świadczenie Wyknawcy, że jest partnerem prducenta systemów telefnicznych HiPath. W przypadku, gdy udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wyknawców, partnerem prducenta systemów telefnicznych HiPath musi być przynajmniej jeden z tych Wyknawców (dpwiednią infrmację należy zawrzeć w świadczeniu). Zamawiający dpuszcza, w sytuacji, gdy składający samdzielnie fertę Wyknawca nie jest partnerem prducenta systemów telefnicznych HiPath, wskazanie - jak pdwyknawcy, który wyknywać będzie usługi związane z integracją Systemu CC z centralą telefniczną Zamawiająceg - firmy psiadającej status partnerski. W takim przypadku w świadczeniu należy pdać dane pzwalające na identyfikację teg pdwyknawcy. b) Oświadczenie, że Wyknawca lub pdmit, który świadczyć będzie usługi serwiswe, psiada certyfikację ISO 9001 w zakresie świadczenia serwisu i wsparcia systemów HiPath III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) I. FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ: W celu wykazania, że ferwany przez Wyknawcę System Cntact Center dpwiada parametrm technicznym kreślnym przez Zamawiająceg, Zamawiający żąda złżenia wraz z fertą wypełnineg i pdpisaneg Frmularza ferty technicznej (FOT) - wg załącznika nr 2.1. d SIWZ. Wyknawca wypełnia statnią klumnę FOT (znaczną S-D), wstawiając w każdym wierszu symbl (wartść) >S< lub >D<; >S< - znacza, że daną funkcjnalnść ferwany System CC psiada w standardzie; >D< - znacza, że dana funkcjnalnść spełnia wymaganie dedykwane, które ferwany System CC będzie psiadał w wyniku mdyfikacji. Pdane przez Wyknawcę w FOT wartści >S< i >D< stanwić będą pdstawę ceny ferty w kryterium nr 2, zgdnie z zapisami w cz. XVII SIWZ. II. Jeśli Wyknawcę reprezentuje pełnmcnik, d ferty należy dłączyć pełnmcnictw, z któreg wynika zakres umcwania, pdpisane przez sby uprawnine d reprezentwania Wyknawcy. III. Wyknawcy ubiegający się wspólnie udzielenie zamówienia, załączają d ferty pełnmcnictw d reprezentwania ich w pstępwaniu alb d reprezent- 5

6 wania w pstępwaniu i zawarcia umwy dla ustanwineg przez siebie pełnmcnika. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1 - Cena Wymagania techniczne, które spełnia ferwany system - 20 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian Zmiana pstanwień niniejszej Umwy mże nastąpić w przypadku wystąpienia c najmniej jednej z pniższych klicznści: 1) w zakresie zmiany (w tym przedłużenia) terminów realizacji Umwy (za wyjątkiem terminu bwiązywania niniejszej Umwy) lub zasad współpracy, w przypadku, gdy będzie t uzasadnine warunkami rganizacyjnymi leżącymi p strnie Zamawiająceg; 2) w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umwy, nawet jeśli późnienie będzie następstwem klicznści, za które dpwiada Wyknawca, jeżeli łącznie zstaną spełnine pniższe warunki: a) Wyknawca pwiadmi Zamawiająceg najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu wyknania Umwy niemżliwści wyknania w terminie przewidzianym; b) Wyknawca zaprpnuje nwy termin wyknania Umwy; W przypadku, gdy przedłużenie terminu realizacji Umwy będzie następstwem klicznści, za które Wyknawca dpwiada, wyskść Wynagrdzenia Wyknawcy mże zstać bniżna kwtę kar, które Wyknawca jest zbwiązany zapłacić Zamawiającemu za takie późnienie. c) w przypadku wydłużenia kresu gwarancji lub rękjmi kres 1 rku; d) w przypadku zmiany danych pdmitwych Wyknawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); e) w zakresie pdwyknawstwa, jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianę; f) kniecznść zmiany pstanwień Umwy, w szczególnści w zakresie zmiany terminów realizacji Umwy lub zasad współpracy, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych klicznści (nie będących siłą wyższą), grżących rażącą stratą, których Strny nie przewidziały przy zawarciu Umwy. Wszystkie pwyższe pstanwienia pisane w ustępie pprzedzającym stanwią katalg zmian, na które Zamawiający mże wyrazić zgdę. Nie stanwią jedncześnie zbwiązania d 6

7 wyrażenia takiej zgdy. Warunkiem dknania zmian pstanwień zawartej Umwy jest zgda bu Strn wyrażna na piśmie w frmie aneksu d Umwy, pd rygrem nieważnści. 4) Zmiany, których mwa w niniejszym paragrafie nie mgą w żadnym przypadku stanwić pdstawy d zwiększenia wyskści wynagrdzenia Wyknawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Bank Gspdarstwa Krajweg, Biur Zamówień Publicznych, ul. Nwy Świat 6/12 (CBF), wejście C, II piętr, pk IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 11:00, miejsce: Bank Gspdarstwa Krajweg, Kancelaria Ogólna (dla Biura Zamówień Publicznych), Aleje Jerzlimskie 7, Warszawa. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.16) Infrmacje ddatkwe, w tym dtyczące finanswania prjektu/prgramu ze śrdków Unii Eurpejskiej: PODWYKONAWCY: 1. Zamawiający dpuszcza wyknanie przedmitu zamówienia przy udziale pdwyknawców. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wyknawcę w fercie (w frmularzu >Oferta<) części zamówienia (zakresu), których wyknanie Wyknawca pwierzy pdwyknawcm. 3. Przez pwierzenie części zamówienia pdwyknawcm rzumie się w szczególnści pwierzenie świadczenia usług serwiswych prducentwi urządzeń. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: P. Anna Iwasińska, Biur Zamówień Publicznych, tel , faks: e- mail: INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY: 1. Zamawiający pinfrmuje Wyknawcę, któreg ferta zstanie wybrana jak najkrzystniejsza, miejscu i terminie zawarcia umwy. 2. W przypadku, gdy d realizacji zamówienia zstanie wybrana ferta złżna przez Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sbie praw d żądania d Wyknawców działających wspólnie przedłżenia umwy regulującej ich współpracę, najpóźniej w dniu pdpisania umwy na wyknanie zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sbie praw żądania, przed zawarciem Umwy, przedłżenia szczegółweg frmularza cenweg zawierająceg prócz pdanych w fercie cen brutt także wartści nett i wartść pdatku VAT. 4. Wyknawca, któreg ferta zstanie wybrana jak najkrzystniejsza, zbwiązany jest d wniesienia całści zabezpieczenia należyteg wyknania umwy przed jej zawarciem. 5. Wyknawca, któreg ferta zstanie wybrana jak najkrzystniejsza, zbwiązany jest dstarczyć 7

8 Zamawiającemu, najpóźniej w dniu pdpisania umwy dkument(y) pświadczające, że firma, która świadczyć będzie usługi serwiswe, psiada certyfikację ISO 9001 lub równważną w zakresie świadczenia serwisu i wsparcia techniczneg. 6. Dkument(y), których mwa w ust. 5, mgą być przedstawine w frmie ryginału lub kpii pświadcznej i patrznej klauzulą >za zgdnść z ryginałem<, przez Wyknawcę (tj. sby wymienine w rejestrze lub zaświadczeniu wpisie d ewidencji działalnści gspdarczej, psiadające umcwania prawne d reprezentwania firmy lub przez umcwaneg pełnmcnika). Dkument wielstrnicwy przedłżny w frmie kpii winien być ptwierdzny za zgdnść z ryginałem na każdej zapisanej (pnumerwanej) strnie. 7. Gdyby Wyknawca nie dstarczył dkumentów, których mwa w ust. 5, Zamawiający uzna, że Wyknawca dmówił pdpisania umwy w sprawie zamówienia publiczneg na warunkach kreślnych w fercie lub zawarcie umwy stał się niemżliwe z przyczyn leżących p strnie Wyknawcy - art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie 8

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa urządzeń 3 D : skaner, drukarka dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Numer ogłoszenia: 206021-2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo