WYKLUCZENIE FINANSOWE JAKO SKUTEK NIEUMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKLUCZENIE FINANSOWE JAKO SKUTEK NIEUMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM"

Transkrypt

1 WYKLUCZENIE FINANSOWE JAKO SKUTEK NIEUMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM dr Arkadiusz Durasiewicz Warszawa, 9 kwietnia 2013 r.

2 Uzasadnienie podjęcia tematu badań Sytuacja ekonomiczna w kraju. Niewydolność finansowa Polaków. Nieracjonalne zarządzanie budżetem gospodarstw domowych. Niska świadomość edukacyjna w zarządzaniu finansami. 2

3 Cel badań Zdobycie wiedzy i jednocześnie odpowiedzi na pytanie: Czy wykluczenie finansowe jest spowodowane warunkami ekonomicznymi panującymi w kraju czy też nieumiejętnością zarządzania budżetem domowym? Jakie czynniki mogą przyczynić się do niewydolności finansowej Polaków, a przez to braku możliwości korzystania z usług finansowych?. 3

4 Główna teza badawcza Nieumiejętne zarządzanie budżetem domowym prowadzi w efekcie do wykluczenia finansowego. 4

5 Hipotezy badawcze wykluczenia finansowego Koszty usług bankowych, koszty prowadzenia rachunku bankowego. Niska świadomość edukacyjna i finansowa. Niski poziom dochodów, w tym brak stałego zatrudnienia lub bezrobocie. Miejsce zamieszkania: wieś lub mała miejscowość, gdzie nie ma dostępu do instytucji bankowych czy bankomatów. Brak efektywnej pomocy dla ludzi niezamożnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 5

6 Metody badawcze Metoda ilościowa określenie skali badanego zjawiska na terenach dotkniętych wykluczeniem społecznym w podziale na 5 województw. Możliwe było wyodrębnienie terenów najbardziej oraz najmniej dotkniętych problemem wykluczenia finansowego i ustalenie przyczyn zjawiska. Ankieta audytoryjna oszacowanie skali badanego zjawiska i opracowanie zebranych materiałów w sposób ilościowy. Analiza porównawcza analiza wyników badań niezbędna do opracowania raportu z badań. 6

7 Pytania badawcze Czy sytuacja ekonomiczna kraju jest kluczowym czynnikiem decydującym o wykluczeniu finansowym osób objętych programem pomocy społecznej? Czy nawyki oraz wzorce rodzinne i środowiskowe dot. zarządzania własnymi finansami mają wpływ na wyeliminowanie ludzi z grupy osób mających dostęp do usług finansowych? Czy wśród beneficjentów pomocy społecznej oraz studentów korzystających z programu pomocy socjalnej istnieje poczucie odpowiedzialności za własną sytuację finansową i skutki decyzji finansowych, w których biorą udział? Czy istnieje zależność między błędnie podejmowanymi decyzjami finansowymi (lekkomyślnymi inwestycjami finansowymi i zaciąganiem długów niewspółmiernych do dochodów), a pauperyzacją gospodarstw domowych? 7

8 Charakterystyka próby badawczej 75 osób (15 x 5 województw) z gospodarstw domowych pozostających w trudnej sytuacji finansowej, w szczególności tych gospodarstw domowych, których deklarowane przez badanych dochody nie przekraczają kwoty 461 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub 316 zł w gospodarstwie wieloosobowym, co uprawnia je do pobierania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj. beneficjenci pomocy społecznej. 75 studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, którzy objęci są programem pomocy socjalnej (otrzymują stypendia socjalne). W badaniu wzięli udział studenci w wieku lat, których miesięczny dochód nie przekracza 782,60 zł. 8

9 Obszar realizacji badań W celu zachowania zróżnicowania przestrzennego, gospodarczego i demograficznego obszaru, który został objęty badaniem, dla przeprowadzenia analizy pod kątem problemów badawczych wyselekcjonowano 5 województw: woj. warmińsko-mazurskie, woj. mazowieckie, woj. śląskie, woj. zachodniopomorskie, woj. lubelskie. 9

10 Wyniki badań Kto według Pana / Pani odpowiada za obecną sytuację Pana / Pani gospodarstwa domowego? odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Kto według Pana / Pani odpowiada za obecną sytuację finansową Pana / Pani gospodarstwa domowego? - studenci 1.33% Kto według Pana / Pani odpowiada za obecną sytuację finansową Pana / Pani gospodarstwa domowego? - klienci MOPS 1.33% 21.33% 41.33% Państwo 33.33% Państwo Rodzina 54.67% Rodzina 36.00% Ja 10.67% Ja Inne Inne Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 10

11 Wyniki badań Jakie działania podejmuje Pan / Pani, aby poprawić swoją sytuację finansową? odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Jakie działania podejmuje Pan / Pani, aby p o p r a w ić sw o ją sy t u a cję f in a n so w ą? - st u d e n ci 1,87% 14,95% Jakie działania podejmuje Pan / Pani, aby p o p r a w ić sw o ją sy t u a cję f in a n so w ą? - k lie n ci 22,62% M O PS 26,19% 56,07% 27,10% 7,14% 5,95% Pracuję dodatkowo Szukam nowej pracy Uzupełniam wykształcenie Inne Pracuję dodatkowo Uzupełniam wykształcenie Nie podejmuję żadnych działań 38,10% Szukam nowej pracy Inne Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 11

12 Wyniki badań Czy zdarzyło się Panu / Pani nie uregulować rachunków w terminie? odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Czy zdarzyło się Panu / Pani nie uregulować r a ch u n k ó w w t e r m in ie? - st u d e n ci 13,33% Czy zdarzyło się Panu / Pani nie uregulować r a ch u n k ó w w t e r m in ie? - k lie n ci M O PS 26,67% 52,00% 34,67% 52,00% 21,33% Tak, często Tak, czasami Nie, nigdy Tak, często Tak, czasami Nie, nigdy Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 12

13 Wyniki badań Jak procentowo rozkładają się wydatki w Pana / Pani gospodarstwie domowym? odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Jak procentowo rozkładają się wydatki w Pana / Pa n i go sp o d a r st w ie d o m o w y m? - st u d e n ci 11,27% 8,48% 5,55% 1,77% 1,24% 33,13% Jak procentowo rozkładają się wydatki w Pana / Pa n i go sp o d a r st w ie d o m o w y m? - k lie n ci M O PS 8,44% 7,09% 1,93% 10,73% 0,13% 37,07% 9,36% 29,20% Opłaty bieżące Jedzenie Ubranie Oświata / Edukacja Używki Leki / Leczenie Oszczędności Inne 35,16% Opłaty bieżące Jedzenie Ubranie Oświata / Edukacja Używki Leki / Leczenie Oszczędności Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 13

14 Wyniki badań Czy zdarzają się Panu / Pani tzw. niespodziewane wydatki? odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Czy zdarzają się Panu / Pani tzw. n ie sp o d zie w a n e w y d a t k i? - st u d e n ci 24,00% Czy zdarzają się Panu / Pani tzw. n ie sp o d zie w a n e w y d a t k i? - k lie n ci M O PS 28,00% 76,00% 72,00% Tak Nie Tak Nie Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 14

15 Wyniki badań Czy uważa Pan / Pani, że obecnie warto oszczędzać pieniądze na przyszłość? odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Czy uważa Pan / Pani, że obecnie warto o szczę d za ć p ie n ią d ze n a p r zy szło ść? - st u d e n ci 28,00% Czy uważa Pan / Pani, że obecnie warto o szczę d za ć p ie n ią d ze n a p r zy szło ść? - k lie n ci 34,67% M O PS 13,33% 4,00% 5,33% 1,07% 61,33% Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć 42,67% Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 15

16 Wyniki badań Na przeznaczył/aby Pan / Pani otrzymane 5 tys. zł? odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Na co przeznaczył/aby Pan / Pani otrzymane 5 tys. zł ( np. wygraną w grach losowych, spadek, nieoczekiwany 15,50% zarobek, nagrodę)? - studenci 9,22% 21,61% Na co przeznaczył/aby Pan / Pani otrzymane 5 tys. zł ( np. wygraną w grach losowych, spadek, nieoczekiwany 13,75% zarobek, nagrodę)? - klienci M OPS 9,06% 18,04% 24,99% 28,69% Zakupy Bieżące potrzeby Inwestycja w wykształcenie Kultura Oszczędności 21,16% 37,99% Zakupy Bieżące potrzeby Inwestycja w wykształcenie Kultura Oszczędności Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 16

17 Wyniki badań Czy ma Pan / Pani dług do spłacenia? odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Czy ma Pan / Pani dług do spłacenia? - studenci Czy ma Pan / Pani dług do spłacenia? - klienci M O PS 30,67% 48,00% 52,00% 69,33% Tak Nie Tak Nie Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 17

18 Wyniki badań Na co zwrócił/aby Pan / Pani uwagę podczas korzystania z kredytu / pożyczki? odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 18

19 Wyniki badań Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu / Pani wziąć pożyczkę tzw. chwilówkę? odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 19

20 Wyniki badań Znajomość zasad korzystania z szybkiej pożyczki tzw. chwilówki Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 20

21 Wyniki badań Jaki był cel zaciągniętej przez Pana / Panią pożyczki? - odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 21

22 Wyniki badań Czy jest Pan / Pani klientem banku? - odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 22

23 Wyniki badań Czy korzysta Pan / Pani z: - odpowiedzi studentów i beneficjentów pomocy społecznej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 23

24 Konkluzje z badań i analiz Sytuacja ekonomiczna w kraju w sposób pośredni jest czynnikiem decydującym o wykluczeniu finansowym osób objętych programem pomocy społecznej. Nawyki oraz wzorce rodzinne i środowiskowe dotyczące zarządzania własnymi finansami mają wpływ na wyeliminowanie ludzi z grupy osób mających dostęp do usług finansowych. Niski poziom dochodów przyczynia się w pierwszej kolejności do zaniedbań finansowych, które w większości przypadków prowadzą do wykluczenia finansowego. Brak efektywnej pomocy ludziom niezamożnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zdolność badanych grup do oszczędzania jest znikoma. 24

25 Weryfikacja tezy Nieumiejętne zarządzanie budżetem prowadzi w efekcie do wykluczenia finansowego. Sytuacja ekonomiczna w kraju w sposób pośredni prowadzi do wykluczenia finansowego gospodarstw domowych (negatywne skutki finansowe). 25

26 Rekomendacje Wprowadzenie na terenach słabo zurbanizowanych, a w szczególności na obszarach wiejskich, dostępu do podstawowych usług finansowych ze względu na brak fizycznej sieci świadczących je placówek, czego nie jest w stanie zastąpić bankowość internetowa. Zwiększenie świadomości edukacyjnej i finansowej w zakresie wiedzy o instytucjach oferujących usługi finansowe oraz w zakresie racjonalnego zarządzania budżetem domowym. Zwiększenie zaufania w stosunku do instytucji oferujących usługi finansowe. Upowszechnianie dostępu do usług wśród osób mniej zamożnych, poprzez podjęcie znaczących działań dostosowawczych, pozwalających na wprowadzenie klientów niezamożnych w sferę obsługi bankowo-finansowej. Poprawa sytuacji ekonomicznej w kraju, która w sposób pośredni i bezpośredni może ograniczyć wykluczenie finansowe dużej liczby gospodarstw domowych, a z drugiej strony może zachęcić instytucje sektora finansowego do ograniczania wykluczenia finansowego. 26

27 Rekomendacje Nowoczesna edukacja dzieci oraz osób, które pracują z osobami wykluczonymi w zakresie: warsztatów, szkoleń i kursów, studiów podyplomowych (zarządzanie finansami), racjonalne zarządzanie budżetem domowym, nowoczesne usługi biznesowe. Stworzenie sieci placówek z doradztwem dotyczącym zarządzania finansami osobistymi w ramach poradnictwa obywatelskiego. Wprowadzenie medialnych kampanii reklamowych dotyczących oszczędzania za pomocą obecnie obowiązujących, nowoczesnych narzędzi bankowych. Wprowadzenie programów edukacyjnych wiążących kwestie wykluczenia finansowego oraz wykluczenia cyfrowego, które zwracają uwagę na powiązania między tymi zjawiskami. 27

28 Zakończenie W polskich warunkach niekorzystna sytuacja ekonomiczna w kraju, która wprowadza niepewność oraz brak zaufania społeczeństwa do instytucji finansowych w sposób pośredni przyczynia się do wykluczenia finansowego obywateli. Oznacza to, że niekorzystna sytuacja ekonomiczna może mieć przełożenie na niekorzystną sytuację finansową w gospodarstwach domowych. Brak edukacji w zakresie zarządzania budżetem domowym, niska świadomość w zakresie finansów i nieumiejętne nimi gospodarowanie prowadzi do zadłużania gospodarstw domowych, czego bezpośrednim skutkiem jest wykluczenie finansowe. 28

29 Dziękuję za uwagę! 29

30 KAMPANIA SPOŁECZNA Nie daj się nabrać! Sprawdź zanim podpiszesz! Marcin Kaszuba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP Warszawa, 9 kwietnia 2013 r.

31 Założenia kampanii: Cel kampanii: Poinformowanie Polaków o ryzykach związanych z zaciąganiem pożyczek tzw. chwilówek poza sektorem bankowym oraz z lokowaniem pieniędzy w firmach nie podlegających specjalnemu nadzorowi państwa. Charakter kampanii: kampania ma charakter informacyjno-edukacyjny, dotyczy zjawiska, a nie konkretnych podmiotów działających na rynku, jest neutralna: ufaj instytucjom finansowym ale je sprawdzaj. 31

32 Współorganizatorzy: Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komenda Główna Policji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 32

33 Partnerzy medialni: Telewizja Polska, Polskie Radio, Katolicka Agencja Informacyjna. Partnerzy społeczni: Grupa PKP, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek Biur Porad Obywatelskich, Związek Harcerstwa Polskiego. 33

34 Pierwsza odsłona kampanii: stworzenie dedykowanej strony www, udostępnienie infolinii konsumenckiej, spoty tv i radiowe, spoty w komunikacji miejskiej, wysyłka materiałów informacyjnych, skoordynowane działania komunikacyjne, działania edukacyjne. 34

35 Efekty pierwszej odsłony kampanii: dotarcie do ponad 20 mln obywateli; materiały informacyjne dostarczono bezpośrednio do osób; stronę internetową kampanii odwiedziło ok internautów; ekwiwalent reklamowy materiałów wyemitowanych w ciągu 5 pierwszych tygodni akcji wielokrotnie przewyższył koszty poniesione przez organizatorów akcji; w dalszych etapach kampanii w 2013 r. wykorzystywane będą materiały opracowane wcześniej. ponad dwukrotny wzrost zainteresowania infolinią KNF; 35

36 Efekty medialne pierwszej odsłony kampanii: Telewizja: 110 materiałów w stacjach ogólnopolskich i regionalnych (m.in. TVP, TVN, Polsat, Superstacja, TV Biznes), spotów tv (m.in TVP, 240 TV Biznes, 70 TVN, liczne stacje lokalne). Radio: 180 materiałów redakcyjnych (m.in. Polskie Radio, Radio ZET, RMF FM, TOK FM, stacje lokalne i katolickie), 500 emisji spotów radiowych. Prasa: 154 materiały redakcyjne w prasie ogólnopolskiej i regionalnej, oraz materiały zamieszczone przez KAI. Internet: 350 serwisów internetowych pisało o kampanii, emisji billboardu na 34 serwisach on-line, odsłon bannerów z kampanią na stronach internetowych partnerów. 36

37 Kampania doceniona na międzynarodowym forum NBP został poproszony o zaprezentowanie kampanii w trakcie prestiżowego Praskiego Festiwalu Reklamy (PIAF Conference 2013 in Prague). Kampania została doceniona za: wzorcowy przykład holistycznego podejścia do problemu, rzadko spotykaną współpracę wielu instytucji publicznych, efektywność we współpracy z mediami. 37

38 Dziękuję za uwagę! 38

39 PUŁAPKI I ZAGROŻENIA NADMIERNEGO KONSUMPCJONIZMU. JAK UNIKNĄĆ SPIRALI ZADŁUŻENIA I PRZERWAĆ BŁĘDNE KOŁO? Mariusz Hildebrand Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Warszawa, 9 kwietnia 2013 r.

40 PUŁAPKI I ZAGROŻENIA NADMIERNEGO KONSUMPCJONIZMU. JAK UNIKNĄĆ SPIRALI ZADŁUŻENIA I PRZERWAĆ BŁĘDNE KOŁO? Decydując się na kredyt finansowy musimy zawsze pamiętać o podstawowej, choć nadzwyczaj często zapominanej zasadzie: BIORĄC KREDYT OBLIGUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ DO JEGO SPŁATY NA OKRESLONYCH WARUNKACH Nieprzestrzeganie warunków zawartych w umowie kredytowej to najprostszy sposób do tego, aby wpaść w SPIRALĘ ZADŁUŻENIA, z której niestety trudno jest się wydostać. MECHANIZM PUŁAPKI KREDYTOWEJ, zwany potocznie spiralą zadłużenia, to bardzo częsty problem osób, które zaciągają kredyt, po to, aby spłacić inne zadłużenie. 40

41 PUŁAPKI I ZAGROŻENIA NADMIERNEGO KONSUMPCJONIZMU. JAK UNIKNĄĆ SPIRALI ZADŁUŻENIA I PRZERWAĆ BŁĘDNE KOŁO? Badania przeprowadzone na potrzeby Raportu InfoDług pokazują, że: 2,25 mln to liczba klientów podwyższonego ryzyka w Polsce; 38,52 mld zł łączna kwota zaległych płatności Polaków we wrześniu 2012 r.; 5,9% Polaków nie reguluje zobowiązań terminowo; 102,27 mln zł na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP. 41

42 JAK WPADAMY W SPIRALĘ ZADŁUŻENIA? UWAGA! WYSTARCZY 6 KROKÓW! DOKONUJEMY NIEPRZEMYŚLANYCH ZAKUPÓW dużych i małych kupujemy niepotrzebne urządzenia RTV/AGD, ubrania, wydajemy na inne przyjemności WSZYSTKIE DOCHODY WYDAJEMY NA BIEŻĄCO nie oszczędzamy i nie myślimy o przyszłości i zabezpieczeniu finansowym PRZESTAJEMY PŁACIĆ W TERMINIE PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA czynsz za mieszkanie, telefon, kablówka NIEUMIEJĘTNIE POSŁUGUJEMY SIĘ KARTAMI KREDYTOWYMI przekroczenie okresu bezodsetkowego, drogie wypłaty z bankomatów NADMIERNE KORZYSTANIE Z KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH I SAMOCHODOWYCH lepiej poczekać kilka miesięcy i zaoszczędzić, niż wszystko kupować na raty. Za duży udział kredytu w stosunku do wkładu własnego, odsetki okazują się nie do spłacenia ZACIĄGAMY NOWE DŁUGI NA SPŁATĘ STARYCH zaciąganie kolejnych zobowiązań po to, aby spłacić poprzednie, wpadamy w spiralę zadłużenia 42

43 Z długami można sobie poradzić 62% wszystkich zaległych płatności to kwoty poniżej 5 tysięcy złotych 62,32% ,95% ,43% ,72% 15,25% ,34% ,30% <= 500zł zł zł zł zł > 10000zł Źródło: BIG InfoMonitor, raport InfoDług 43

44 JAK WYJŚĆ ZE SPIRALI ZADŁUŻENIA? WYSTARCZY 5 KROKÓW! 1. UŁÓŻ PLAN dokonaj analizy wydatków i dochodów (zrób zestawienie w Excel lub na kartce papieru i spisuj każdy wydatek). Odejmij od dochodów wszystkie stałe koszty i oblicz jaką kwotę możesz wydać dziennie na bieżące wydatki, aby starczyło Ci do kolejnej wypłaty. 2. USTAL PRIORYTETY ustal, które wydatki są niezbędne i które trzeba spłacić w pierwszej kolejności. Zastanów się z czego możesz zrezygnować lub co ograniczyć. Wybieraj tańsze oferty i rób to bardzo drobiazgowo (np. tankuj samochód na tańszej stacji). Ziarnko do ziarnka, uzbiera się miarka. 3. POWIEDZ RODZINIE O SWOJEJ SYTUACJI wsparcie bliskich zmniejszy stres, pozwoli działać, a z drugiej strony da pozytywną motywację. 4. ZMNIEJSZ LICZBĘ KREDYTÓW postaraj się skonsolidować posiadane kredyty i pożyczki, powinno to obniżyć oprocentowanie i co za tym idzie obniżyć wysokość miesięcznej raty. 5. SKONTAKTUJ SIĘ Z BANKIEM/DORADCĄ/FIRMĄ WINDYKACYJNĄ jeśli nadal nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań skontaktuj się z wierzycielem lub firmą windykacyjną. Nie unikaj kontaktu. Wspólnie ustalcie jak można dokonać spłaty np. poprzez rozłożenie spłaty na niższe raty, wydłużenie okresu spłaty itp. 44

45 SPRAWDŹ, CZY NIE WIDNIEJESZ W REJESTRZE DŁUŻNIKÓW! Raport o Sobie informuje o niepłaconych należnościach konsumenta, które widnieją w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor. W przypadku: nieregularnych opłat rachunków nieterminowych spłat kredytów konsument może zostać wpisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Każda osoba fizyczna może BEZPŁATNIE sprawdzić, czy widnieje w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. 45

46 DZIAŁANIA EDUKACYJNE BIG InfoMonitor Treści edukacyjne w serwisach społecznościowych oraz na stronie www. big.pl 46

47 DZIAŁANIA EDUKACYJNE BIG InfoMonitor Już od 2 lat współpracuję z BIG InfoMonitor. Zaczynaliśmy od kilku pojedynczych raportów, aż zdecydowaliśmy się na współpracę w ramach abonamentu. Mamy wielu podwykonawców, dostawców i klientów. Kilkakrotnie mieliśmy problem z odzyskaniem zapłaty. Dlatego teraz sprawdzamy wszystkich partnerów biznesowych przed podpisaniem umowy oraz monitorujemy ich stan zobowiązań niezależnie od czasu współpracy. Każdemu może się noga powinąć. Dzięki stałej współpracy z BIG InfoMonitor nie mam problemu z zaległymi płatnościami. Porady dla konsumentów i przedsiębiorców Propagowanie wiarygodności finansowej w kontekście współpracy biznesowej Zwiększanie świadomości konsumentów i przedsiębiorców dotyczącej możliwości: postępowania z dłużnikami ograniczenia ryzyka przy zawieraniu umów z kontrahentami Mam niewielką drukarnię. Kilka tygodni temu, dostałam duże zlecenie od znanej firmy. Dostałam 10% zaliczki, a reszta miała wpłynąć na konto po zrealizowaniu zlecenia. Zamówiliśmy specjalny papier, odmówiliśmy kilku małym klientom, żeby zdążyć z produkcją. To zamówienie było dla nas naprawdę ważne. Zdążyliśmy. Klient był zachwycony, ale ja do dziś nie otrzymałam pieniędzy za wykonaną usługę. Dopiero teraz sprawdziłam tą firmę w Rejestrze Dłużników BIG i wiem, że ma zadłużenie na ponad 700 tys. zł. Szkoda, że nie sprawdziłam jej wcześniej. Teraz także ja wpiszę ją dobig. 47

48 DZIAŁANIA EDUKACYJNE BIG InfoMonitor Facebook Edukacja dla młodych konsumentów przyszłych przedsiębiorców Jak budować własną wiarygodność finansową Spirala zadłużenia - jak uniknąć i co zrobić, by się z nią uporać BIG InfoMonitor jako ekspert i jako doradca 48

49 Dziękuję za uwagę! 49

50 ROLA FIRMY WINDYKACYJNEJ W KSZTAŁTOWANIU ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ OSÓB ZADŁUŻONYCH Wojciech Andrzejewski Wiceprezes Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Warszawa, 9 kwietnia 2013 r.

51 Firmy inwestujące w wierzytelności jako nieodzowny element obrotu gospodarczego przeciwdziałanie powstawaniu zatorów płatniczych i problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zapobieganie wzrostowi cen usług dla konsumentów regularnie spłacających swoje zobowiązania średnia oszczędność na gospodarstwo domowe w roku zł 1 usprawnianie obiegu pieniądza w gospodarce tylko w roku 2012 firmy inwestujące w wierzytelności przywróciły do obiegu 1,1 mld zł 2 1 Wartość nabytych portfeli wierzytelności / liczba gospodarstw domowych w Polsce w roku Bez usług inkaso (windykacja na zlecenie), źródło dane i analizy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 51

52 15 lat doświadczenia P.R.E.S.C.O. GROUP we współpracy z Osobami Zadłużonymi OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI W LICZBACH 1 1 mln 727 tys. liczba osób wobec których toczyły się postępowania 65% w ciągu 15 lat działalności współpracowaliśmy z osobami, które mogłyby stanowić ludność Warszawy najczęściej Osobą Zadłużoną jest mężczyzna mężczyźni 35% kobiety 381 tys. na 645 tys. (60%) liczba zakończonych spraw, w których postępowanie zakończyło się na drodze polubownej z konsekwencjami zadłużenia muszą mierzyć się kobiety, dysponując ograniczoną kwotą budżetu domowego od początku działalności P.R.E.S.C.O. nastawione jest na model windykacji polubownej 1 Dane i statystyki P.R.E.S.C.O. GROUP 52

53 Specjalizacja w obsłudze zadłużenia konsumenckiego PROFIL OSOBY ZADŁUŻONEJ 1 1 Dane i statystyki P.R.E.S.C.O. GROUP, 2013 r. 53

54 Najczęstsze przyczyny nadmiernego zadłużenia Polaków brak świadomości związanej z konsekwencjami podejmowanych czynności prawnych (nieczytanie umów, niezrozumienie wiążących postanowień) brak umiejętności oceny własnych możliwości finansowych nieuczciwość (zamierzone unikanie spłaty, przenoszenie ciężaru ponoszenia zobowiązania na osoby trzecie, itp.) dążenie do szybkiego wyrównania standardu życia do obserwowanego w społeczeństwach zachodnioeuropejskich przy niewspółmiernych dochodach zdarzenia losowe (utrata pracy, choroba, zmiana sytuacji rodzinnej) długi przedsiębiorców wynikające z ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 54

55 Windykacja polubowna jako preferowany model współpracy z Osobami Zadłużonymi Z PERSPEKTYWY WIERZYCIELA większa skuteczność windykacji stabilna sytuacja Osoby Zadłużonej lepsza atmosfera współpracy większa satysfakcja ze współpracy dla wierzycieli pierwotnych mniejsze koszty administracyjne niższe koszty postępowania windykacyjnego Z PERSPEKTYWY OSOBY ZADŁUŻONEJ możliwość spłaty zadłużenia w ratach uzgodnienie terminu spłaty ustalenie raty spłaty nieponoszenie dodatkowych kosztów postępowania sądowego postępowania egzekucyjnego odsetek karnych profesjonalne doradztwo w zakresie indywidualnej sytuacji finansowej i możliwości uregulowania zobowiązań także wobec innych wierzycieli uwzględnienie sytuacji życiowej Osoby Zadłużonej i możliwość umorzenia części zadłużenia w uzasadnionych przypadkach oferta dodatkowego finansowania na potrzeby uregulowania zadłużenia (na preferencyjnych warunkach) 55

56 Rola i możliwości konsultanta w kształtowaniu świadomości finansowej Osób Zadłużonych uświadomienie przyczyn powstania zadłużenia analiza źródeł dochodów oraz podstawowych potrzeb finansowych Osoby Zadłużonej analiza ogółu zobowiązań Osoby Zadłużonej konsultacja w zakresie sposobów optymalizacji wydatków konsultacja w odniesieniu do możliwej konsolidacji zadłużenia doradztwo w odniesieniu do sposobów pozyskania środków na pokrycie zobowiązań aktywizacja zawodowa - prace sezonowe, kursy i szkolenia zawodowe alternatywne sposoby pozyskania środków finansowych na spłatę zobowiązań przez osoby zagrożone wykluczeniem finansowym wskazanie zagrożeń wynikających z pozyskania finansowania w instytucjach niepodlegających kontroli KNF omówienie możliwości bezpiecznego pozyskania środków finansowych u wskazanych podmiotów 56

57 Wnioski geneza koncepcji programu edukacyjnego Wydatki kontrolowane prognozy wzrostu zadłużenia Polaków w kolejnych latach łatwy dostęp do dóbr i towarów konsumpcyjnych, dalsze dążenie do podnoszenia standardu życia dostępność niekorzystnych dla konsumenta produktów finansowych (chwilówki, itp.) niższy poziom świadomości finansowej i prawnej niż w społeczeństwach zachodnioeuropejskich brak podstawowej wiedzy i nawyków związanych z zarządzaniem osobistymi finansami KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA PODSTAWOWEJ EDUKACJI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WŁASNYM BUDŻETEM 57

58 Warsztaty edukacyjne grupy docelowe założenia warsztatów studenci i uczniowie szkół średnich grupy dotknięte problemami finansowymi (m.in. beneficjenci Ośrodków Pomocy Społecznej, osoby zadłużone) pierwsze warsztaty: 11 maja 2013 r. Katowice 25 maja 2013 r. Olsztyn 8 czerwca 2013 r. - Lublin edukacja i informacja finansowa i prawna zapobieganie wykluczeniu finansowemu oraz wpadaniu w spiralę zadłużenia zarządzanie budżetem własnym zarządzanie budżetem domowym metody aktywizacji zawodowej i dodatkowe źródła utrzymania psychologiczne aspekty zadłużenia 58

59 Dziękuję za uwagę! 59

60 PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZADŁUŻANIA I RADZENIA SOBIE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ dr Marzena Mazur Warszawa, 9 kwietnia 2013 r.

61 DLACZEGO SIĘ ZADŁUŻAMY? Zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Walka z ubóstwem. Brak wiedzy o finansach i zarządzaniu domowym budżetem. Niechęć do oszczędzania. Konsumpcjonizm. Życie ponad stan. Nieplanowane, impulsywne wydatki. Uzależnienia (hazard, zakupoholizm, alkoholizm, narkomania). Choroby psychiczne. 61

62 CHCIWOŚĆ CZY STRACH? Chęć podniesienia standardów życia, zaimponowania otoczeniu, uregulowania długów i wyjścia na prostą. Strach przed wykluczeniem, obniżeniem standardów życia, przyznania się do porażki, sądem, komornikiem, dezaprobatą rodziny, opinią środowiska. 62

63 SPIRALA DŁUGÓW Zaciągnięcie kolejnego zobowiązania Zaciągnięcie kolejnego zobowiązania Zaciągnięcie zobowiązania Szukanie rozwiązania Szukanie rozwiązania Szukanie rozwiązania Kłopoty ze spłatą Kłopoty ze spłatą Kłopoty ze spłatą 63

64 PSYCHOLOGIA ZADŁUŻENIA Poczucie kontroli (sprawstwa) w chwili zaciągania zobowiązania i w sytuacji niemożności spłaty. Wyuczona bezradność jako wynik pułapki zadłużenia. Deficyty motywacyjne, poznawcze i emocjonalne osoby zadłużonej i ich wpływ na funkcjonowanie w sytuacji zadłużenia. 64

65 WSPARCIE OSÓB ZADŁUŻONYCH Wsparcie merytoryczne: Analiza sytuacji Propozycje rozwiązań Nauka zarządzania finansami Wsparcie psychologiczne: Wsparcie emocjonalne Zmiana postaw i zachowań ekonomicznych 65

66 Dziękuję za uwagę! 66

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP Andrzej Roter Dyrektor Generalny Warszawa, dnia 7 listopada 2012 roku CHARAKTERYSTYKA RYNKU Wielkość rynku pożyczek bankowych i niebankowego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI KONTROLOWANE: RAPORT RAPORT. przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA

WYDATKI KONTROLOWANE: RAPORT RAPORT. przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA RAPORT przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA Lipiec 2014 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Dług chcę, czy muszę?... 4 Mam dług mam problem?... 5 Długi do remontu... 6 Z długiem w świat... 7 Dzieci ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Komunikacja, która przynosi efekty

Komunikacja, która przynosi efekty Grupa Kapitałowa KRUK Komunikacja, która przynosi efekty Nowa kampania narzędzie wspierające komunikację z osobami zadłużonymi w procesach windykacyjnych Wrocław, sierpień 2013 r. Agenda prezentacji Dlaczego

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E

K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KONSEKWENCJE REGULACJI DLA ZJAWISKA WŁĄCZENIA FINANSOWEGO K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E NOWA REGULACJA UPADŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Krajowego Rejestru Długów w zarządzaniu finansami samorządów. Małgorzata Wołczek Akademia Krajowego Rejestru Długów

Rola i znaczenie Krajowego Rejestru Długów w zarządzaniu finansami samorządów. Małgorzata Wołczek Akademia Krajowego Rejestru Długów Rola i znaczenie Krajowego Rejestru Długów w zarządzaniu finansami samorządów Małgorzata Wołczek Akademia Krajowego Rejestru Długów Standardy kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych Ustawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Dług to sprawa do poukładania

Dług to sprawa do poukładania Dług to sprawa do poukładania W P.R.E.S.C.O. wiemy, jak pomóc Ci pozbyć się zadłużenia w trzech prostych krokach. Zachowaj spokój i skontaktuj się z doradcą tel. (67) 352 00 00 e-mail: kontakt@presco.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE

REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Dr Ewa Cichowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie WYKLUCZENIE FINANSOWE Proces, w którym obywatele

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Nadmierne zadłużanie się

Nadmierne zadłużanie się Nadmierne zadłużanie się Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK 2015 Spis treści I. II. III. IV. V. Główne wnioski z badania Cele i metodologia badania Ocena i zaufanie do instytucji

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Od A do Z od administracji do zamówień publicznych

SEMINARIUM Od A do Z od administracji do zamówień publicznych FORUM BIZNESU KONFERENCJA i SEMINARIUM BiznesKlaster innowacyjna forma współpracy sektora biznesu, nauki i administracji Białystok 30.09.2010 r. KONFERENCJA Nowoczesne instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

PORTFEL STATYSTYCZNEGO POLAKA skąd się biorą długi? Krajowy Rejestr Długów, kwiecień 2015 r.

PORTFEL STATYSTYCZNEGO POLAKA skąd się biorą długi? Krajowy Rejestr Długów, kwiecień 2015 r. PORTFEL STATYSTYCZNEGO POLAKA skąd się biorą długi? Krajowy Rejestr Długów, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI Comiesięczne rachunki ile płacimy 3 Lista płatności polskiego gospodarstwa domowego 8 Do zapłaty:

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIET EWALUACYJNYCH WARSZTATÓW W PROJEKCIE: Bądź mądry przed szkodą! Jak unikać pułapek kredytowych?

WYNIKI ANKIET EWALUACYJNYCH WARSZTATÓW W PROJEKCIE: Bądź mądry przed szkodą! Jak unikać pułapek kredytowych? 1 WYNIKI ANKIET EWALUACYJNYCH WARSZTATÓW W PROJEKCIE: Bądź mądry przed szkodą! Jak unikać pułapek kredytowych? Projekt współfinansowany przez: w ramach programu edukacji ekonomicznej Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

Raport Windykacja 2010 Grupa KRUK. Wrocław, 12 sierpnia 2010

Raport Windykacja 2010 Grupa KRUK. Wrocław, 12 sierpnia 2010 Raport Windykacja 2010 Grupa KRUK Wrocław, 12 sierpnia 2010 Raport Windykacja 2010 główni gracze na rynku W rankingu wzięło udział 8 głównych graczy na rynku usług zarządzania wierzytelnościami. Łączna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ

PROGRAM POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ Załącznik do uchwały Nr XI/58/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 28.08.2007r. PROGRAM POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ I. ADRESACI PROGRAMU Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

Bardziej szczegółowo

Departament Komunikacji i Promocji. Kampania społeczna Sprawdź zanim podpiszesz Warszawa / 17 maja 2016

Departament Komunikacji i Promocji. Kampania społeczna Sprawdź zanim podpiszesz Warszawa / 17 maja 2016 Departament Komunikacji i Promocji Kampania społeczna Sprawdź zanim podpiszesz Warszawa / 17 maja 2016 Kampania społeczna Sprawdź zanim podpiszesz 3 Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz. więc

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM. Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM. Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r. BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r. AGENDA Dane analityczne Grupy BIK Jakie mamy źródła informacji? Jakie wolumeny danych są w bazach? Kredyty

Bardziej szczegółowo

DŁUGI JAKO WSTYDLIWY PROBLEM

DŁUGI JAKO WSTYDLIWY PROBLEM DŁUGI JAKO WSTYDLIWY PROBLEM Raport przygotowany na zlecenie KRUK S.A. Marzec 2010 1 G Ł Ó W N E W Y N I K I B A D A N I A 1. Dla ponad 50% respondentów bycie osobą zadłużoną oznacza coś wstydliwego. 2.

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM Konferencja 12 września 2014 r., Warszawa

DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM Konferencja 12 września 2014 r., Warszawa DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM Konferencja 12 września 2014 r., Warszawa PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Grupa Kapitałowa KRUK Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Wrocław, 06.03.2012 Rynek windykacji w Polsce Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet Akcjonariusze windykatorów mają powody do optymizmu z dnia 04-05

Bardziej szczegółowo

DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM Konferencja 12 września 2014 r., Warszawa

DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM Konferencja 12 września 2014 r., Warszawa DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM Konferencja 12 września 2014 r., Warszawa PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZADŁUŻENIE POLAKÓW

RAPORT ZADŁUŻENIE POLAKÓW RAPORT ZADŁUŻENIE POLAKÓW 1. O raporcie 4 2. Co Polacy myślą o pożyczkach 6 3. Sytuacja materialna Polaków 8 4. Czy pożyczamy? 12 5. Na co pożyczają Polacy 14 6. Problemy ze spłatą zobowiązań 18 7. Powody

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Brak zaufania i oszczędność główne motywy sprzedających W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w I kwartale 2014: rekordowe 40 mln

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance www.pwc.pl Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport Kongres Consumer Finance 12 grudnia 2013 r. Zadłużenie Polaków w 2013 r. 0,7% całkowitej wielkości zobowiązań Polaków pochodzi z firm udzielających pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych

Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych 8 kwietnia 2014 r. dr Jacek Furga Prezes Zarządu Centrum AMRON ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN Aktualne brzmienie przepisu Art. 8. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r.

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r. Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności 12 maja 2016 r. Agenda Skala problemów wybrane statystyki Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA WARSZAWA, Luty 2005 I. Zasady ogólne. 1. ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA. Skarb Państwa udziela zakładowi pożyczki, jeżeli zakład

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej)

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Radca Prawny Mateusz Data ul. św. Maksymiliana Kolbe 2 64-100 Leszno NIP 697-211-85-19 Pz-3775 JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii

Prezentacja Kancelarii Prezentacja Kancelarii WSTĘP 2 I. ZAKRES USŁUG 3 II. SUKCESY 4 III. ZASADY 5 IV. HONORARIUM 6 KONTAKT 7 1 S t r o n a Szanowni Państwo, Doświadczenie kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 listopada 2013 r. Bank, co to znaczy Słowo bank pochodzi

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

TEST REGULACYJNY. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

TEST REGULACYJNY. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. TEST REGULACYJNY 2. Nazwa dokumentu, data utworzenia Projekt założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Czy klientów stać na dobry produkt?

Czy klientów stać na dobry produkt? Czy klientów stać na dobry produkt? - Dzień dobry, poproszę dobre konto Agata Gutkowska Marcin Idzik Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Co to oznacza: dobry produkt? Jak jakość produktu definiują klienci?

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo