Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny. Maciej Rogalski Warszawa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny. Maciej Rogalski Warszawa, 17.03.2011 r."

Transkrypt

1 Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny Maciej Rogalski Warszawa, r.

2 Plan prezentacji 1. Wstęp- zakres działań i wymogi informacyjne 2. Inwestycje 3. Zobowiązania związane z zasadą niedyskryminacji: Chińskie Mury KDP kanały komunikacyjne Koordynator ds. Niedyskryminacji Wskaźniki KPI 4. Zawieranie umów z OA 5. Model Współpracy Międzyoperatorskiej, 6. Funkcjonowanie Interfejsu Systemu Informatycznego 7. Wprowadzanie nowych usług na rynek hurtowy poprzez TTM hurtowy 8. Testy MS/PS 9. Podsumowanie 2

3 Działania realizowane przez TP w ramach Porozumienia Zgodnie harmonogramem zdefiniowanym w treści Porozumienia TP zrealizowała szereg działań, które miały istotny wpływ na jej całą organizację. W szczególności były to: działania formalne związane z jednoznacznym przypisaniem odpowiedzialności z obszaru hurtu na poziomie Zarządu TP, wprowadzeniem zmian w regulaminach organizacyjnych, czy regulaminach wynagradzania; wprowadzenie podziału na domeny informacyjne i wynikające z tego zmiany mające na celu identyfikowanie się pracowników z domenami (np. oznakowanie poczty korporacyjnej, czy identyfikatorów; szkolenia i komunikacja przeszkolenie wszystkich pracowników TP i partnerów wspierających realizacje procesów z zasady niedyskryminacji i mechanizmów zabezpieczających jej funkcjonowanie w TP, a także przygotowanie i dystrybucja poradników oraz innych broszur informacyjnych wśród pracowników TP; działania zabezpieczające przed łamaniem zasady niedyskryminacji wprowadzenie Kodeksu Dobrych Praktyk oraz Regulaminu Chińskich Murów, a także ograniczenie dostępu do danych niedozwolonych dla pracowników poszczególnych domen informacyjnych w TP; inwestycje z zakresu rozbudowy infrastruktury sieciowej uruchomienie i realizacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej w zakresie docelowym łączy szerokopasmowych; 3 dostosowanie i rozwój systemów informatycznych uruchomienie prac wdrożeniowych sukcesywne oddawanie do użytku systemów informatycznych wspierających realizację obsługi klientów operatorów alternatywnych.

4 Informowanie uczestników rynku Realizacja Porozumienia jest jawna, a sama jego treść nakłada na TP obowiązek bardzo obszernego raportowania postępów prac. Celem przygotowania i publikacji raportów jest umożliwienie monitorowania postępów we wdrażaniu zobowiązań, jakie przyjęła TP podpisując Porozumienie, ale także skutków wdrożonych rozwiązań. Do podstawowych raportów należy zaliczyć: Raport Pełnomocnika Prezesa Zarządu TP ds. wdrożenia Porozumienia (w cyklu miesięcznym), który podsumowuje: stan realizowanych prac oraz najważniejsze ryzyka; potwierdzenie realizacji zobowiązań; ewentualne odstępstwa od ustalonego harmonogramu. Dotychczas TP przygotowała i przekazała do UKE oraz opinii publicznej szesnaście takich raportów Raporty KPI, które pozwalają na ocenę stopnia realizacji porównywalnych procesów i usług dla operatorów alternatywnych oraz dla części detalicznej TP. 4 w cyklu miesięcznym TP kalkuluje wskaźniki i przekazuje do OA UKE publikuje na swojej stronie internetowej Kwartalny Raport KPI. Raport o stanie realizacji Deklaracji Inwestycyjnej- kwartalny

5 Inwestycje Jednym z głównych zobowiązań TP wynikających z Porozumienia są inwestycje: TP zobowiązała się do zainwestowania ponad 3,2 mld zł do 2012 roku TP planuje zbudować 1,2 mln łączy szerokopasmowych, w tym 1 mln o przepustowości co najmniej 6 Mbs: Prawie 500 tys. całkowicie nowych łączy, z tego 40% powstanie na obszarach wiejskich Ponad 700 tys łączy będzie podlegać modernizacji, z tego 22% na obszarach wiejskich TP regularnie publikuje na stronach Raport zrealizowanych inwestycji Raport uruchomionych inwestycji Raport inwestycji na etapie planowania Wpływ inwestycji TP na rynek podnoszą jakość infrastruktury szerokopasmowej w Polsce stymulują konkurencyjność, ponieważ dostęp do sieci może pozyskać każdy operator na niedyskryminujących zasadach redukują zjawisko wykluczenia cyfrowego na wsiach i małych miastach, wyrównują szanse pomiędzy regionami, zwiększając konkurencyjność małych miejscowości 5

6 Inwestycje -wyniki Plan Wykonanie Rok Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Total Tereny wiejskie 7,0 4,2 9,2 20,5 62,1 20,4 29,9 43,5 49,2 14,7 36,8 41,5 12,9 351,9 Małe i średnie miasta 13,5 10,7 17,0 27,0 53,5 34,6 40,1 46,4 51,8 22,7 41,0 37,0 12,9 408,1 Aglomeracje 16,5 11,1 17,9 28,4 55,4 36,0 41,1 49,1 57,0 24,6 47,2 41,5 14,2 440,0 Total , ,0 Rok Kwartał Q Q Q Q Q Q Tereny wiejskie 10,0 12,3 13,8 40,0 55,2 4,5 135,8 Małe i średnie miasta 19,3 24,5 31,2 33,8 69,0 4,9 182,6 Aglomeracje 9,1 6,2 32,9 49,8 48,5 0,6 147,2 Total 38,4 43,0 77,9 123,6 172,7 10,0 465,6 38,4 417,2 Q ,0 Q Q Q Q zgodnie z Porozumieniem Q Q Total 465,6 Do końca 2010 roku TP zrealizowała inwestycje w 456 tys linii (28% powyżej planu) Realizacja inwestycji w zakresie struktury geograficznej: Tereny wiejskie Małe i średnie miasta Aglomeracje - wykonanie 30% produkcji względem 23% planowanych; - wykonanie 38% produkcji względem 37% planowanych; - wykonanie 32% produkcji względem 40% planowanych. 6 Aktualizacja:

7 7 Chińskie Mury i Kodeks Dobrych Praktyk Zabezpieczenie przed nieuprawnionym przepływem informacji niedozwolonych (określonych w załączniku nr 6 do Porozumienia) Zastosowanie Metodyki Chińskich Murów, która zakłada opracowanie i przyjęcie do stosowania w Grupie TP procedur, które wprowadzają zróżnicowanie poszczególnych jednostek wewnątrz firmy w uprawnieniach dostępu do danych niedozwolonych. Osiągnięcie tego celu następuje poprzez zbudowanie Chińskich Murów: wewnętrznych wewnątrz TP, zewnętrznych na styku TP - PTK w odniesieniu do usług regulowanych i ich odpowiedników na rynku detalicznym. Chińskie Mury (ChM) wprowadzone są w systemach informatycznych (separacja informacji poprzez odpowiednie profilowane uprawnieniami dostępu do danych hurtowych dla użytkowników z poszczególnych domen informacyjnych) oraz w przestrzeni pozainformatycznej (korespondencja, spotkania). Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk: definiuje i wprowadza obowiązek przestrzegania zasady niedyskryminacji obejmujący wszystkich pracowników TP (etatowi oraz wykonujący czynności na rzecz TP na innej podstawie partnerzy TP), zawiera wykaz oraz zasady ochrony i przekazywania danych niedozwolonych, zasady zachowania się pracowników w przypadku dostępu do takich danych, zawiera katalog sankcji i kar za naruszenie zasady niedyskryminacji. Uruchomienie kanałów komunikacyjnych dzięki którym każdy zainteresowany, tj.: pracownik Grupy Kapitałowej TP, Operatora Alternatywnego, czy też dowolna inna osoba, może przekazywać zgłoszenia dotyczące podejrzenia naruszenia zasady niedyskryminacji.

8 Chińskie Mury i Kodeks Dobrych Praktyk- skutki Skutki zrealizowanych działań: skuteczna ochrona przed nieuprawnionym dostępem do danych niedozwolonych i ich nieuprawnionym wykorzystywaniem, Część detaliczna TP nie może otrzymywać od Części hurtowej TP informacji, które mogłyby w sposób uprzywilejowany wpływać na działalność biznesową prowadzoną przez jednostki detaliczne TP Funkcjonowanie kanałów komunikacyjnych ma duże znaczenie dla poprawy jakości działania wdrożonych przez TP mechanizmów zabezpieczających. bieżąca analiza zgłoszeń otrzymywanych poprzez kanały komunikacyjne pozwala na podejmowanie inicjatyw służących eliminacji możliwych źródeł nieuprawnionego przepływu informacji niedozwolonych oraz naruszaniu zasady niedyskryminacji TP sukcesywnie wprowadza zapisy do umów ze swoimi kontrahentami, które zobowiązują ich do przestrzegania KDP pod rygorem kar umownych, co pozwala na wzmocnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych chronionych oraz wymogów w zakresie przestrzegania zasady niedyskryminacji, także u kontrahentów TP 8

9 Koordynator mechanizmu monitorowania przestrzegania zasady niedyskryminacji Jednym z wymogów Porozumienia było wdrożenie mechanizmu aktywnego monitorowania przestrzegania zasady niedyskryminacji. Dla sprawnego zarządzania tym obszarem w powołano specjalną funkcję Koordynatora Zadania Koordynatora Działanie proaktywne Działanie reaktywne prowadzenie analizy dostępnych informacji i antycypowanie zagrożeń (identyfikacja potencjalnego ryzyka naruszenia zasady) inicjowanie działań zapobiegawczych zarządzanie informacjami w zakresie przestrzegania zasady niedyskryminacji identyfikacja naruszeń i koordynacja obsługi takich przypadków przez jednostki dedykowane do konkretnych działań obecne w strukturze organizacyjnej lub projektu Porozumienie 9

10 Wskaźniki KPI Na mocy Porozumienia TP zobowiązała się do pomiaru, weryfikowania i raportowania wskaźników KPI, które badają poziom obsługi usług hurtowych na rzecz OA w porównaniu z poziomem obsługi usług świadczonych bezpośrednio klientom detalicznym TP. Listę KPI określa załącznik nr 5 do Porozumienia. Aktualnie prowadzone są przez UKE konsultacje środowiskowe, których celem jest dostosowanie do potrzeb rynkowych. Wpływ na rynek telekomunikacyjny: możliwość stałego monitorowania wskaźników KPI przez rynek (publiczna prezentacja wskaźników/transparentność raportowania) możliwość porównania OA w stosunku do Detalu TP oraz średniej dla rynku hurtowego (kontrola zasady równoważnego traktowania wszystkich uczestników rynku) możliwość zgłaszania przez OA uwag i wątpliwości dotyczących poziomu KPI 10

11 Zawieranie umów z OA Zakres realizowanych prac Zawieranie Umów z OA zgodnie z trybem określonym w Ofertach Ramowych oraz zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik do Ofert Ramowych TP w Porozumieniu zobowiązała się, że Umowy oraz aneksy do umów będą podpisane przez TP w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia negocjacji TP przygotowała i wdrożyła w I kwartale 2010r. elektroniczny system akceptacji umów - Hermes, który umożliwił znaczne skrócenie czasu akceptacji dokumentów i proces ten nie przekracza obecnie 15 dni. Skutki zrealizowanych działań W ramach realizacji obowiązków nałożonych na TP na mocy Porozumienia zawartego z UKE odnośnie do zawierania umów na zasadach określonych w Ofertach Ramowych i według wzorów będących załącznikami do Ofert, TP oferuje umowy zgodne z załącznikami do Ofert Ramowych. Dla przykładu w styczniu (KPI za grudzień) TP osiągnęła następujące poziomy: KPI2 (Terminowość odpowiedzi na wnioski OA) - TP udzieliła 100% odpowiedzi w terminie wynikającym z Oferty Ramowej (wystąpiło 11 zdarzeń), KPI3 (Terminowość zakończenia negocjacji z OA) - TP zakończyła 88% negocjacji w terminie (wystąpiło 16 zdarzeń), KPI4 (Terminowość podpisywania umów z OA) - TP podpisała 100% umów w terminie nie dłuższym niż 15 dni od zakończenia negocjacji (wystąpiło 17 zdarzeń). 11

12 Stosowanie Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej (1) 12 TP rozpoczynając prace nad MWM dokonała porównania wdrożonego wcześniej na podst. decyzji UKE Modelu Przejść Międzyoperatorskich (MPM) i Załącznika 2 do Porozumienia (MWM) w celu ustalenia zakresu koniecznych do wdrożenia zmian MWM w znacznym stopniu rozszerzał zakres wdrożonego już na rynku modelu MPM i wymagał modyfikacji procesów wdrożonych przez TP w ramach MPM TP poinformowała rynek o gotowości do stosowania MWM na zasadach zgodnych z Porozumieniem przekazując następujące komunikaty: w dniu 29 października 2010r. do PT został przesłany komunikat o opublikowaniu na stronie internetowej TP Modelu Wymiany Danych (MWD) oraz Modelu Realizacji Procesów (MRP) opisujących komunikację i realizację procesów m. in. zgodnie z MWM wynikającym z Porozumienia. w dniu 2 listopada do Prezes UKE oraz do PT został przekazany komunikat o gotowości TP do stosowania MWM na zasadach wynikających z Porozumienia W dniu 29 września br. wydana została przez Prezesa UKE oferta ramowa regulująca zasady dostępu telekomunikacyjnego do sieci TP w zakresie świadczenia przez TP usług: RIO, BSA, LLU i WLR (dalej: SOR). Zatwierdzona przez UKE oferta SOR wprowadza szereg zmian związanych ze świadczeniem usług hurtowych w porównaniu do podpisanego Porozumienia. Obecnie w TP trwają prace związane z wdrożeniem funkcjonalności związanych z wydaniem SOR Analiza ankiet i wywiadów z OA, przeprowadzona przez AT Kearney wykazała, że OA będą gotowi wdrożyć funkcjonalność SOR dopiero na początku OA planują wdrożyć rozwiązanie docelowe oparte o ISI/MWM zgodnym z SOR (tylko 2 spośród 8 przebadanych OA deklaruje, że aktualnie prowadzi prace nad ISI/MWM zgodnym z Porozumieniem).

13 Stosowanie Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej (2) Skutki zrealizowanych działań Model Współpracy Międzyoperatorskiej to pozytywne rozwiązania dla funkcjonowania rynku i regulowanych usług hurtowych. Wdrożenie przez TP i wszystkich OA zasad w nim opisanych poprawi funkcjonowanie rynku przy przejściach abonentów pomiędzy wszystkimi operatorami, w tym również TP. MWM zapewnia przejrzystość zasad i procesów obowiązujących na rynku oraz pozwala na taką samą realizację przejścia niezależnie, czy jest ono wykonywane pomiędzy OA-OA, czy TP-OA. Dodatkową korzyścią z wdrożenia MWM będzie stosowanie tych samych terminów dla wszystkich uczestników procesu. 13

14 Funkcjonowanie Interfejsu Systemu Informatycznego (ISI) Zakres zrealizowanych i realizowanych prac Aplikacja ISI została zrealizowana w ramach trzech faz i w zakresie wykonanych wcześniej wdrożeń zapewnia dostęp do Informacji Ogólnych (IO) i KPI publikowanych przez TP Hurt dla OA oraz umożliwia obsługę abonenckich usług hurtowych BSA, LLU oraz WLR zgodnie z Modelem Współpracy Międzyoperatorskiej. W dniu r. wdrożono możliwość informowania OA o pracach planowych i awariach masowych na sieci TP poprzez serwer FTP - w ramach I etapu projektu Przekazywanie informacji o pracach planowych i awariach dla rynku detalicznego i hurtowego. W dniu 29 grudnia 2010 r. został uruchomiony produkcyjnie zintegrowany system PRM. System pozwala na obsługę zleceń dla usługi LLU w MWM. Jest też bazą dla wdrażania do systemu kolejnych usług regulowanych: BSA i WLR oraz nowej oferty SOR. harmonogramem. TP zorganizowała w dniu 26 marca 2010r. szkolenie dla pracowników OA w zakresie obsługi Portalu ISI. Zaproszenie zostało wysłane do 455 OA współpracujących z TP Hurt. W szkoleniu wzięło udział 29 zainteresowanych OA wraz z Detalem TP oraz przedstawiciele UKE. Skutki zrealizowanych działań 30 Operatorów Alternatywnych, Detal TP oraz UKE korzysta z ISI (I Faza) Każdy z OA mający dostęp do ISI może na bieżąco sprawdzać i pobierać zamieszczone dane w ISI. Jednocześnie Operator ma możliwość przeglądania i pobierania danych z poprzednich miesięcy. Ponadto każdorazowo po zamieszczeniu danych przez TP w ISI do Operatora wysyłane jest zawiadomienie mailowe. To rozwiązanie zapewnia, że Operatorzy są na bieżąco informowani o aktualizacji danych w ISI. 14

15 Opracowywanie i wdrażanie ofert ramowych zgodnie z procesem TTM Porozumienie - załącznikiem nr 11 - wprowadziło proces Time to Market służący przygotowywaniu i wdrażaniu przez TP oferty regulowanych usług hurtowych z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przedstawicieli rynkowych. 21 stycznia 2010r. oficjalnie ogłoszono funkcjonowania procesu TTM. Od czasu uruchomienia procesu TTM wszystkie wdrożenia i modyfikacje usług hurtowych realizowane są zgodnie z zasadami procesu TTM. Skutki zrealizowanych działań TP stworzyła niezbędne ramy organizacyjne i jest gotowa do dostarczania regulowanych usług hurtowych zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku nr 11 do Porozumienia. W ciągu 13 miesięcy funkcjonowania procesu TTM: za pośrednictwem dedykowanego kanału komunikacji operatorzy zgłosili dwa wnioski o uruchomienie nowej usługi hurtowej UKE zainicjowało jeden proces TTM w związku z odwzorowaniem w hurcie nowej usługi detalicznej TP TP przeprowadziła siedem warsztatów TTM z udziałem operatorów i regulatora, w trakcie których skonsultowano 11 projektów usług, tj. Third Party Billing, IP DSLAM, SLA w WLR, DLM dla BSA, Pasmo IP z gwarancją parametrów, Upozytywnienie Negatywnych Warunków Technicznych, Budowa Łączy Abonenckich Nieaktywnych, Telehousing PRO, TPIX, VDSL w BSA, PDU Ethernet Podjętymi działaniami TP wykazała, że zależy jej na przygotowywaniu i wdrażaniu oferty usług hurtowych z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przedstawicieli rynkowych. 15

16 Metoda Retail Minus i Margin Squeeze test a kształtowanie się cen usług szerokopasmowych Przed zawarciem Porozumienia UKE-TP stawki usług hurtowych BSA ustalane były metodą Retai Minus W zamian metody Retail Minus, na mocy Porozumienia UKE-TP, stawki za usługi BSA pozostają niezmienne pod warunkiem, że ceny detaliczne usługi Neostrada nie będą powodowały sytuacji Margin Squeeze lub Price Squeeze Detal Detal Hurt Hurt MS Test 16

17 Margin squeeze i Price squeeze definicja Operator zasiedziały stwarza sytuację margin squeeze lub price squeeze kiedy: Opłaty za usługi hurtowe są na tyle wysokie, że nie pozwala to OA na stworzenie na ich podstawie konkurencyjnej usługi detalicznej Cena detaliczna za usługę została ustalona na tak niskim poziomie w stosunku do opłaty hurtowej, że OA nie może stworzyć konkurencyjnej oferty detalicznej bazując na dostępnej ofercie hurtowej. Margin squeeze Price squeeze Obie te sytuacje określane są jako polityka wrogiej strategii cenowej a jej stosowanie jest zabronione zarówno przez Polskę jak i UE Cena detaliczna Opłata hurtowa "Zdrowa" konkurencja Margin squeeze Price squeeze 17

18 Margin squeeze i Price squeeze definicja 120 Testy Margin squeeze i Price squeeze są narzędziem analitycznym służącym do zbadania czy któraś z tych niedozwolonych praktyk występuje Ogólną zasadą testu jest zbadanie czy bazując na ofercie TP oraz po uwzględnieniu kosztów sieciowych i detalicznych OA, nadal jest przestrzeń dla rozsądnej marży zanim cena osiągnie poziom ceny detalicznej TP Marża Koszty detal OA Koszty sieciowe OA BSA Oferta TP 0 18 Z matematycznego punktu widzenia testy MS i PS są przeprowadzane w identyczny sposób Jedyną różnicą pomiędzy testem MS i PS jest konsekwencja: Negatywny wynik testu MS opłata za usługę hurtowa jest ustalana za pomocą metody Retail Minus Negatywny wynik testu PS należy zmienić cenę detaliczną nowej oferty bądź zaniechać jej wprowadzenia

19 Dlaczego metoda testów MS/PS jest korzystniejsza dla rynku? Retail Minus - Poziom obniżki ceny hurtowej w stosunku do ceny detalicznej TP dostarcza usługę BSA na kilku poziomach dostępu do sieci. Poziom obniżki jest uzależniony od tego gdzie leży granica punktu styku sieci TP i Operatora Alternatywnego: Stała stawka 15PLN 51 % retail minus 45 % retail minus 23 % retail minus Abonent DSLAM sieć ATM Sieć IP www TP OA granica TP OA granica TP OA granica TP OA granica Elementy sieci dostarczane przez TP Elementy sieci dostarczane przez OA Dotychczas jedynym poziomem, na którym OA kupowali usługę BSA był poziom sieci ATM. TP dostarczyła do tej pory około 400 tys usług BSA na tym poziomie. Retail Minus wynosił 51% na tym poziomie sieci. 19

20 Dlaczego metoda testów MS/PS jest korzystniejsza dla rynku? - kontynuacja Inwestycje w sieć Metoda Retail Minus powodowała, że Operatorzy Alternatywni nie byli skłonni do inwestowania i rozwoju sieci w jej niższych warstwach Po wprowadzeniu metody testów MS/PS relacja ceny hurtowej do ceny detalicznej zmieniła się, powstała zachęta do rozwijania infrastruktury sieciowej dla Operatorów Alternatywnych bądź, jako alternatywa, do szerszego korzystania z usługi LLU. Operatorzy Alternatywni na bazie LLU mogą stworzyć atrakcyjną cenowo ofertę Broadband + voice, jakkolwiek wymaga to poniesienia nakładów inwestycyjnych. Konkurencja jakością usług - z uwagi na większą porównywalność cenową ofert detalicznych TP i OA jaką udało się osiągnąć przy zastosowaniu metody testów MS/PS, powstała większa motywacja do konkurowania poziomem obsługi klientów, atrakcyjnością oferty pod kątem rozwoju oferowanych usług i ich jakości co przekłada się na korzyść klientów. 20

21 Podsumowanie Poprawa współpracy pomiędzy urzędem a TP Nowatorskie rozwiązanie tworzące wzór dla innych uczestników rynku. Obecnie toczą się rozmowy w zakresie zawarcia porozumień także na innych rynkach. Eliminacja najistotniejszych problemów zidentyfikowanych przez Prezesa UKE i OA na rynku telekomunikacyjnym w zakresie obowiązków regulacyjnych nałożonych na TP, Szczegółowe wymogi związane z przestrzeganiem zasady niedyskryminacji tj. chińskie mury, KDP, KPI stanowią skuteczne mechanizmy zapobiegające potencjalnym naruszeniom Wdrożone wskaźniki KPI dają możliwość porównania OA w stosunku do Detalu TP oraz średniej dla rynku hurtowego (kontrola zasady równoważnego traktowania wszystkich uczestników rynku) Poprawa współpracy z OA stały dialog/wymiana informacji z OA; zaangażowanie OA w proces TTM hurt MWM i ISI zapewnia przejrzystość zasad i procesów obowiązujących na rynku oraz pozwala na taką samą realizację przejścia niezależnie, czy jest ono wykonywane pomiędzy OA-OA, czy TP-OA. Wprowadzenie metody testów MS/PS poprawia skłonność do rozwijania infrastruktury sieciowej dla Operatorów Alternatywnych bądź, jako alternatywa, do szerszego korzystania z usługi LLU Zrealizowane inwestycje podnoszą jakość infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, wyrównują szanse pomiędzy regionami, zwiększając konkurencyjność małych miejscowości oraz stymulują konkurencyjność, ponieważ dostęp do sieci może pozyskać każdy operator na niedyskryminujących zasadach 21

22 dziękuję J

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Informacje o spółce Internet Union S.A. to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo