Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011"

Transkrypt

1 1 Plan Komunikacji projektu samooceny CAF Gminy Zapolice Zapolice, lipiec

2 2 SPIS TREŚCI: str. Wprowadzenie Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie Plan komunikacji uczestników wdrożenia metody CAF w Urzędzie Dostawca informacji Częstotliwość dostarczania komunikatów na temat projektu Metody komunikacji Kanały komunikacji Mobilizacja pracowników Urzędu na rzecz zaangażowania w proces samooceny

3 3 Wprowadzenie Celem niniejszego dokumentu jest określenie planu komunikacji dla projektu wdrożenia metody samooceny CAF w Gminie Zapolice. W szczególności w dokumencie określono: Cel projektu wdrożenia metody CAF, Strony zainteresowane projektem oraz ich potrzeby komunikacyjne, Sposób, formę i częstotliwość informacji na temat realizowanego projektu, przekazywanej odbiorcom komunikatu, (załącznik do planu komunikacji No. 1), Sposób mobilizacji pracowników na rzecz zaangażowania w proces samooceny. 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie Powszechny Model Oceny (ang. Common Assessment Framework) CAF polega na przeprowadzeniu samooceny w celu identyfikacji obszarów zarządzania, które wymagają uwagi i działań w Urzędzie. Metoda samooceny CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie sukcesu działań Urzędu zależy od: Jakości przywództwa, kształtującego politykę i strategię organizacji, Jakości zarządzania zasobami ludzkimi, Budowy relacji z klientem, Zarządzania wiedzą, Gotowości i umiejętności do zarządzania zmianą oraz innowacyjności, Identyfikacji i zarządzania procesami przebiegającymi w Urzędzie, Nawiązywania uporządkowanych związków partnerskich, Racjonalnego zarządzania zasobami. Dzięki CAF urząd uzyskuje proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie samooceny. 3

4 Samoocena oparta o model CAF zapewni w wyniku jej przeprowadzenia: 4 1. Identyfikację mocnych stron Urzędu 2. Identyfikację obszarów do doskonalenia, 3. Opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk, 4. Możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej z terenu Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 5. Przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości oraz innych funduszy. 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia metody CAF w Urzędzie Plan komunikacji obejmuje komunikację pomiędzy bezpośrednimi uczestnikami wdrożenia CAF w Urzędzie (w szczególności: Kierownictwo, Koordynator CAF, członkowie Zespołu Samooceny, członkowie zespołów wdrażających projekty usprawnień), jak również pomiędzy uczestnikami projektu, a jego otoczeniem (pozostali pracownicy, społeczeństwo, itp.). Przekaz ma prezentować wybrane działania realizowane w ramach kolejnych kroków wdrażania CAF (w tym np. opracowywane dokumenty na temat projektu, sprawozdania, itp.). 1. Zainteresowane strony Lista stron komunikacji w projekcie wdrożenia CAF: Kierownictwo Urzędu, Radni, Członkowie Zespołu Samooceny, Pracownicy Urzędu, Klienci (obywatele), Jednostki organizacyjne gminy, Wójtowie gmin sąsiadujących, Starosta Powiatu zduńskowolskiego. 2. Potrzeby informacyjne Zakres przekazywanych informacji dla każdej z wymienionych powyżej grup odbiorców informacji może się różnić. Najszersze wymagania w zakresie potrzeb informacyjnych 4

5 5 obejmują Kierownictwo Urzędu, członków Zespołu Samooceny, pracowników Urzędu. Plan uwzględnia też mniejsze wymogi komunikacyjne (np. klientów). Sposób, w jaki wymagane informacje na temat poszczególnych prac zrealizowanych w projekcie samooceny będą dostarczane określony został w dalszej części Planu w ujęciu tabelarycznym, stanowiącym załącznik No. 1 do niniejszego Planu. Do podstawowych treści przekazu zalicza się informacje na temat samego faktu wdrażania metody CAF w Urzędzie, korzyści z tego płynących dla klientów Urzędu, wyniki realizacji projektu (po jego zakończeniu) na stronie internetowej jednostki, tablicach ogłoszeń i poprzez inne dostępne kanały informacyjne. W przypadku pracowników Urzędu przekazywane im będą krótkie informacje na temat podejmowanych w projekcie działań (streszczenie sprawozdania z wyników samooceny). W przypadku Kierownictwa Urzędu przekazywanie informacji odbywać się będzie w formie pełnej (kompletne sprawozdanie z wyników samooceny). 3. Dostawca informacji Dostawcą informacji (przekazu) na temat projektu wdrożenia CAF będzie Koordynator CAF. W przypadku, gdyby źródłem przekazywanej informacji miały być inne osoby, przekaz będzie podlegał kontroli ze strony Koordynatora, czy informacja ta jest dokładna, sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Planie Komunikacji (np. przy uwzględnieniu wymogów w zakresie potrzeb informacyjnych poszczególnych grup odbiorców), jest właściwie sformatowana, itp. Dostawcy informacji przestrzegać będą ustalonych terminów oraz zachowają ustaloną zawartość komunikatów na temat poszczególnych faz projektu. 4. Częstotliwość dostarczania komunikatów na temat projektu Częstotliwość przekazywania informacji na temat projektu została zawarta w załączniku do niniejszego Planu. 5. Metody komunikacji Narzędzia, przy użyciu których przekazywane będą informacje na temat postępów w realizacji 5

6 6 projektu przedstawione są poniżej. Plan uwzględnia, która informacja (np. wyniki samooceny, informacja o planach usprawnień) będzie przekazywana i w jakiej formie. Uzgodniono szablony informacji (na przykład co do sprawozdań składanych Kierownictwu zawierać one będą: opis działań zrealizowanych, opis działań planowanych do realizacji wraz z zakładanymi terminami, potencjalne trudności we wdrażaniu CAF w kolejnych krokach). 6. Kanały komunikacji Katalog metod komunikacji został dostosowany do potrzeb oraz możliwości Urzędu. Przy wybieraniu metod komunikacji uwzględniono te, które zostały wpisane w ramy projektu tj.przede wszystkim: Spotkania z pracownikami Urzędu mające na celu przedstawienie informacji na temat projektu wdrożenia CAF oraz informacji dotyczącej przyjętego planu komunikacji, Sprawozdanie z wyników samooceny przekazywane Kierownictwu Urzędu, Informacja o planie doskonalenia przekazywana wszystkim pracownikom Urzędu. Przyjęto, że sprawozdania z postępów w realizacji projektu (uwzględniające działania zrealizowane, opis działań planowanych do realizacji wraz z zakładanymi terminami, potencjalne trudności we wdrażaniu CAF w kolejnych krokach, itp.) oraz sprawozdania szczególne np. sprawozdanie z wyników samooceny, wdrażania CAF, plan usprawnień instytucjonalnych będą przekazywane dla Kierownictwa Urzędu w każdym miesiącu trwania projektu. Przyjęto przekazywanie streszczenia ze sprawozdań (w zakresie zatwierdzonym przez Kierownictwo Urzędu) wszystkim pracownikom Urzędu. Poniżej możliwe inne kanały komunikacji 1. Strona WWW, Poczta Elektroniczna Strona WWW będzie traktowana jako bardzo użyteczna dla prezentacji ogólnej informacji o wdrażaniu przez Urząd metody CAF (informacja kierowana do społeczeństwa), bowiem najłatwiej umożliwia swobodne przeglądanie zainteresowanym grupom danego komunikatu. Poczta Elektroniczna będzie wykorzystana jako sprawne narzędzie komunikacji pomiędzy Kierownictwem Urzędu, Koordynatorem CAF, Ekspertem, członkami Zespołu Samooceny oraz pozostałymi pracownikami Urzędu. 6

7 7 2. Prezentacje W kluczowych punktach projektu niezależnie od innych, stosowanych metod komunikacji (np. prezentacja na temat projektu wdrożenia CAF, prezentacja na temat wyników samooceny oraz przyjętych planów usprawnień), planuje się zastosowanie prezentacji o ile okaże się to konieczne. 3. Spotkania bezpośrednie Ta metoda komunikacji znajdzie zastosowanie w przypadku pracowników zaangażowanych w proces samooceny (np. spotkania z udziałem konsultanta wiodącego udzielającego wyjaśnień i pomocy, w zakresie uzgadniania wyników samooceny oraz poszukiwania konsensusu). 7. Mobilizacja pracowników Urzędu na rzecz zaangażowania w proces samooceny Przyjęto narzędzia motywacji pracowników, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w proces samooceny, tj. będą członkami grup samooceny. Są to: zachęty finansowe, oficjalna pochwała ze strony Kierownictwa Urzędu (dyplom lub informacja przekazana do wszystkich pracowników), za zaangażowanie pracowników biorących udział w procesie samooceny, a również w procesie projektowania i wdrażania planów usprawnień, co daje pracownikom poczucie realnego wpływu na kształtowanie Urzędu. Członkowie Zespołu Samooceny oraz pozostali pracownicy Urzędu zaangażowani w proces samooceny (np. udzielający odpowiedzi członkom Zespołu) będą wyróżnieni, ponieważ pośrednio będą mieć wpływ na to, jakie procesy usprawniające zostaną wdrożone w Urzędzie. Powyższe narzędzia motywacji będą stosowane również do ogółu pracowników na rzecz wspierania procesu samooceny (w zakresie np. wspierania zbierania dowodów przez członków grupy samooceny bądź nawet samego tworzenia pozytywnego klimatu wokół realizowanego projektu wdrożenia CAF). 7 Wójt Gminy Zapolice /-/ Jan Zaborowski

8 Załącznik do Planu Komunikacji projektu samooceny CAF 8 Plan komunikacji w projekcie CAF ETAPY Organizacja i planowanie procesu samooceny Wyznaczenie koordynatora CAF. Upowszechnienie informacji o projekcie samooceny Informacja o planowanym wdrożeniu. Utworzenie grup samooceny w Urzędzie Określenie Zespołu Samooceny, Przeprowadzenie samooceny Opracowanie syntezy wyników i przygotowanie do warsztatów samooceny, Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny Przygotowanie sprawozdania z samooceny. Opis mocnych stron i obszarów do doskonalenia, Sporządzenie projektu planu doskonalenia Plan doskonalenia opracowany przez koordynatora CAF, Realizacja planu doskonalenia Raportowanie o postępie prac, Ustalenie ich mierników i rezultatów celów projektów doskonalących Kto Jak Odbiorca Częstotliwość Produkt KJ P, INT WP jednorazowo Koordynacja projektu KO P, INT WP, KL jednorazowo Pracownicy uzyskają informację KJ P, INT WP jednorazowo KO P, INT ZS jednorazowo KO INT WP, KJ jednorazowo Pracownicy otrzymają dane KO INT WP, KJ jednorazowo KO SP KJ raz w miesiącu KO SP WP jednorazowo Kto: KO koordynator CAF, KJ kierujący jednostką, EX ekspert, Jak: P pismo, INT internet, SP spotkanie, Odbiorca: ZS zespół samooceny, ZP zespół projektowy, WP wszyscy pracownicy, KL klienci. 8

9 9 9

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 17 DO OPISU PRODUKTU FINALNEGO EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH Kraków,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego przez

Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego przez Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej Raport końcowy Publikacja w ramach projektu Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Biuletynem Informacyjnym Naszego projektu Przede Wszystkim Jakość.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Biuletynem Informacyjnym Naszego projektu Przede Wszystkim Jakość. 1 Nr1/2012 Biuletyn informacyjny projektu: Przede Wszystkim Jakość poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników Szanowni

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa 2010 Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo