oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A."

Transkrypt

1 oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14

2 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY NA WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL NA ZLECENIE OPERATORA... 6 II. PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WYKONYWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL... 7 III. PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZLECENIA NA WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL9 3. PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL DOTYCZĄCEGO ZMIANY ISTNIEJĄCEJ USŁUGI KOLOKACJI/TELEHOUSINGU... 9 IV. ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON V. OPŁATY ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI OPŁATY ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I DOKONYWANIA PŁATNOŚCI REKLAMACJE FINANSOWE VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY Strona 2 z 14

3 Wstęp Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i jego akceptacja przez podmiot, o którym mowa poniżej nie prowadzi do powstania stosunków umownych pomiędzy tym podmiotem a Orange Polska (OPL). Dokument ten stanowi podstawę dla przyszłych dwustronnych negocjacji prowadzących do zawarcia Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania projektów technicznych przez OPL. Strona 3 z 14

4 I. ZAKRES OFERTY 1. Definicje Do Oferty na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL stosuje się definicje: Dzień Roboczy (DR) wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w treści niniejszego dokumentu nie uwzględnia się dnia wpływu komunikatu do uczestnika procesu. Firma zewnętrzna (Partner zewnętrzny) Podwykonawca OPL wykonujący Projekt techniczny. Oferta niniejsza Oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Telekomunikację Polską S.A. Oferta Telehousingu PRO - oferta skierowana do podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną, polegająca na udostępnianiu w obiektach OPL pomieszczeń spełniających odpowiednie warunki techniczne (najem powierzchni teletechnicznej) w celu instalowania urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz zestawiania połączeń pomiędzy tymi urządzeniami, jak również z siecią OPL, a także zestawiania połączeń do usług OPL takich jak usługi pakietowej transmisji danych i usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Operator podmiot, który zawarł z OPL Umowę Telehousingu PRO lub Umowę Kolokacji lub złożył do OPL Wniosek o zawarcie przynajmniej jednej z powyższych umów i podpisał z OPL Porozumienie na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL. Porozumienie na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL (Porozumienie) Porozumienie wiążące Strony w zakresie wykonywania Projektów technicznych przez OPL, określające zasady i warunki wykonywania Projektów technicznych przez OPL na Zamówienie Operatora. Projekt techniczny przygotowany lub zaakceptowany przez OPL dokument określający sposób posadowienia Urządzeń Operatora wraz z niezbędnym okablowaniem lub wprowadzenia kabla Operatora od studni 0 do budynku OPL i zakończenia go na ODF OPL na bazie wydanych przez OPL Warunków Technicznych w ramach Oferty/Umowy Telehousingu PRO lub Umowy Kolokacji. Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Strony, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojna, a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy; katastrofy naturalne a w tym: burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie; strajk, za wyjątkiem strajku pracowników Stron; akty organów władzy o charakterze powszechnym. Strony OPL i Operator. OPL Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Umowa Kolokacji -. umowa z zakresu dostępu telekomunikacyjnego o udostępnianie fizycznej przestrzeni, powierzchni lub urządzeń technicznych zawarta pomiędzy OPL i Operatorem na potrzeby usług świadczonych przez OPL na poszczególnych rynkach właściwych, na których OPL została Oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Telekomunikację Polską S.A. 4

5 wyznaczona jako operator posiadający znaczącą pozycję rynkową lub do których świadczenia OPL obowiązana jest z mocy prawa, w szczególności: połączenia sieci i udogodnień towarzyszących (Usługa RIO), hurtowego dostępu do sieci (Usługa WLR), dostępu pełnego lub współdzielonego do Łącza Abonenckiego (Usługa LLU), dostępu do strumienia bitów (Usługa BSA). Umowa Telehousingu PRO - umowa pomiędzy OPL a Operatorem, określająca szczegółowe warunki świadczenia przez OPL usługi Telehousingu PRO, zawarta na podstawie Oferty na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Telekomunikację Polską S.A Urządzenia Operatora wszelkie urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne, spełniające normy techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa należące do Operatora. Usługa Kolokacji udostępnienie fizycznej przestrzeni, powierzchni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu Operatora będącego Stroną umowy o świadczenie przez OPL usług na poszczególnych rynkach właściwych, na których OPL została wyznaczona jako operator posiadający znaczącą pozycję rynkową lub do których świadczenia OPL obowiązana jest z mocy prawa, w szczególności: połączenia sieci i udogodnień towarzyszących (Usługa RIO), hurtowego dostępu do sieci (Usługa WLR), dostępu pełnego lub współdzielonego do Łącza Abonenckiego (Usługa LLU), dostępu do strumienia bitów (Usługa BSA). Usługa Telehousingu PRO nie będąca Usługą Kolokacji usługa polegająca na odpłatnym oddaniu do używania w ramach stosunku najmu powierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą w obiekcie OPL, w celu instalacji Urządzeń Operatora. Warunki Techniczne Warunki techniczne wydawane przez OPL w odpowiedzi na: - zamówienie na Usługę Kolokacji/Usługę Telehousingu PRO lub - zamówienie na zmianę Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO złożone przez Operatora w ramach Oferty Telehousingu PRO/Umowy Telehousingu PRO lub Umowy Kolokacji. Zamówienie - Zamówienie złożone przez Operatora do OPL na wykonanie Projektu technicznego. Zlecenie Zlecenie złożone przez Operatora do OPL na wykonanie Projektu technicznego dotyczącego zmiany w istniejącej Usłudze Kolokacji/Usłudze Telehousingu PRO 2. Postanowienia ogólne 1) Oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. określa zasady współpracy OPL i Operatora w zakresie wykonywania przez OPL na Zamówienie Projektów technicznych na podstawie Warunków Technicznych. 2) Oferta określa: - zakres usługi; - procedurę zawierania Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL, podpisywanego przez Strony przed złożeniem pierwszego Zamówienia przez Operatora, regulującego dalszą współpracę w zakresie objętym Ofertą; - procedurę składania i realizacji Zamówienia; - procedurę składania i realizacji Zlecenia ; - opłaty oraz zasady rozliczeń. Strona 5 z 14

6 3. Termin obowiązywania Oferty na wykonywanie Projektów technicznych przez OPL na zlecenie Operatora Oferta jest ważna od dnia r. do odwołania lub zmiany poprzez wprowadzenie nowej Oferty. Strona 6 z 14

7 II. PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WYKONYWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL 1. W celu rozpoczęcia współpracy OPL i Operatora w zakresie opisanym Ofertą, OPL i Operator podpisują Porozumienie. 2. Wniosek o zawarcie Porozumienia zwany dalej Wnioskiem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Oferty, należy złożyć osobiście bądź przesłać na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów-Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 3. OPL w terminie 2 DR od dnia otrzymania Wniosku zweryfikuje pod względem formalnym złożony Wniosek. 4. W przypadku stwierdzenia, że złożony Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, OPL wzywa Operatora do uzupełnienia Wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie 2 DR od dnia otrzymania takiej informacji. Jeśli w przewidzianym terminie OPL nie poinformuje Operatora o brakach formalnych uznaje się, że Wniosek o zawarcie Porozumienia jest wolny od braków formalnych. 5. OPL może odmówić realizacji Wniosku jeżeli Operator zalega z płatnościami na rzecz OPL lub odmawia złożenia zabezpieczenia przyszłych wierzytelności OPL z tytułu wcześniej zawartych z OPL umów. 6. Przyjmuje się, że złożony Wniosek jest wolny od braków formalnych, jeżeli wszystkie pola we Wniosku zostały wypełnione oraz OPL nie wezwała Operatora do uzupełnienia Wniosku. 7. W przypadku otrzymania od OPL informacji o brakach formalnych, Operator uzupełnia Wniosek o zawarcie Porozumienia w terminie 2 DR od dnia doręczenia wezwania przez OPL pod rygorem pozostawienia Wniosku o zawarcie Porozumienia bez rozpoznania. 8. W odpowiedzi na złożony Wniosek, OPL w terminie 5 DR od dnia otrzymania kompletnego Wniosku wysyła do Operatora treść Porozumienia. 9. W terminie 10 DR od dnia otrzymania treści Porozumienia, Operator wysyła do OPL podpisane Porozumienie. W przypadku, gdy Operator nie zgadza się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez OPL w projekcie Porozumienia Strony przystępują do negocjacji treści Porozumienia. 10. Porozumienie powinno być zawarte przez OPL i Operatora w terminie 30 dni od dnia złożenia Wniosku przez Operatora do OPL. Strona 7 z 14

8 III. PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZLECENIA NA WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL 1. Procedura złożenia Zamówienia na wykonanie Projektu technicznego przez OPL 1) Operator może wystąpić do OPL z Zamówieniem po podpisaniu przez OPL i Operatora Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL. 2) W celu wykonania przez OPL Projektu technicznego na rzecz Operatora, Operator składa do OPL Zamówienie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Oferty. Operator może złożyć Zamówienie nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Operatora Warunków Technicznych. 3) Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez OPL jest dołączenie przez Operatora do Zamówienia kopii zaakceptowanych przez Operatora Warunków Technicznych. 4) Zamówienie powinno być złożone do OPL nie później niż 2DR od dnia przekazania do OPL akceptacji Warunków Technicznych. 5) W sytuacji, gdy Operator złoży do OPL Zamówienie po upływie terminu wskazanego w pkt. 4), OPL może odmówić realizacji Zamówienia z uwagi na zagrożenie przekroczenia terminu na wykonanie Projektu technicznego określonego w Ofercie Telehousingu PRO/Umowie Telehousingu PRO lub Umowie Kolkacji. 6) Zamówienie należy złożyć osobiście bądź przesłać na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów-Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 7) Jedno Zamówienie może dotyczyć tylko jednych Warunków Technicznych przekazanych przez OPL i zaakceptowanych przez Operatora w ramach odpowiedzi na jedno zamówienie złożone w ramach Oferty/Umowy Telehousingu PRO lub Umowy Kolokacji. 8) OPL w terminie 2 DR od dnia przyjęcia Zamówienia dokonuje wolnej od opłat weryfikacji formalnej Zamówienia. 9) W przypadku stwierdzenia, że złożone Zamówienie nie spełnia wymogów formalnych, OPL wzywa Operatora do uzupełnienia Zamówienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie 2 DR od dnia otrzymania takiej informacji. Jeżeli w przewidzianym terminie OPL nie poinformuje Operatora o brakach formalnych uznaje się, że Zamówienie jest wolne od braków formalnych. 10) Przyjmuje się, że złożone Zamówienie jest wolne od braków formalnych, jeżeli wszystkie pola w Zamówieniu zostały wypełnione oraz OPL nie wezwała Operatora do uzupełnienia Zamówienia. 11) W przypadku otrzymania od OPL informacji o brakach formalnych, Operator uzupełnia Zamówienie w terminie 2 DR pod rygorem pozostawienia Zamówienia bez rozpoznania. 12) W odpowiedzi na złożone Zamówienie, OPL w terminie 5 DR od dnia otrzymania kompletnego Zamówienia (nie wliczając czasu doręczenia wezwania do uzupełnienia Zamówienia oraz Strona 8 z 14

9 doręczenia uzupełnionego Zamówienia), począwszy od daty złożenia przez Operatora Zamówienia, udzieli pisemnej odpowiedzi, w której będzie określony termin przekazania Operatorowi przez OPL Projektu technicznego. Wskazany termin nie będzie dłuższy niż 40 DR. 2. Realizacja Zamówienia na wykonanie Projektu technicznego przez OPL 1) Podczas prac prowadzonych przez OPL w trakcie przygotowywania Projektu technicznego dla Operatora, OPL lub Firma zewnętrzna kontaktuje się z osobą, której dane kontaktowe wskazane zostały w Zamówieniu. 2) OPL przekaże Operatorowi Projekt techniczny zgodnie z terminem wskazanym w pisemnej odpowiedzi do Operatora, o której mowa w pkt 12) w ust. 1 Części III. 3) OPL zapewnia, iż Projekty techniczne przekazywane przez OPL Operatorowi w ramach usługi opisanej w Ofercie są wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania oraz że przedmiotowe Projekty techniczne są zgodne z normami i wymaganiami określonymi w ramach Oferty/Umowy Telehousingu PRO lub Umowy Kolokacji. 4) OPL przekazuje Operatorowi zaakceptowany przez OPL Projekt techniczny w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w wersji pdf wraz z podpisanym jednostronnie Protokołem wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL, zwanego dalej Protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Oferty. Operator podpisuje Protokół i przekazuje go do OPL najpóźniej w terminie do 3 DR od dnia otrzymania Projektu technicznego od OPL. Jeśli w powyższym terminie OPL nie otrzymania podpisanego Protokołu, OPL uznaje Projekt techniczny za zaakceptowany przez Operatora i na podstawie jednostronnie podpisanego Protokołu nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego, zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w ust. 1 w Części V. 5) Po przekazaniu przez Operatora do OPL podpisanego Protokołu, OPL nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w ust. 1 w Części V. 6) W przypadku odstąpienia Operatora od złożonego Zamówienia przed przekazaniem do Operatora przez OPL zaakceptowanego w OPL Projektu technicznego, Operator jest zobowiązany do zapłaty na rzecz OPL pełnej kwoty za wykonanie Projektu technicznego, zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w ust. 1 w Części V. 3. Procedura realizacji Projektu technicznego przez OPL dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO 1) W celu wykonania przez OPL na rzecz Operatora Projektu technicznego dotyczącego zmian w istniejącej Usłudze Kolokacji/Usłudze Telehousingu PRO, Operator może złożyć Zlecenia którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Oferty. 2) Operator może wystąpić do OPL ze Zleceniem po otrzymaniu i akceptacji Warunków Technicznych dotyczących zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO, wydanych przez OPL w ramach Umowy Telehousingu PRO lub Umowy Kolokacji oraz po podpisaniu Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL, zgodnie z procedurą opisaną w Części II Oferty. 3) Projekt wykonany jest na podstawie wydanych przez OPL Warunków Technicznych oraz aktualnego Projektu technicznego dotyczącego danej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu Strona 9 z 14

10 PRO dostarczonych przez Operatora wraz ze Zleceniem. Jeśli Operator nie dołączy do Zlecenia aktualnego Projektu technicznego, OPL wykonuje Projekt techniczny zgodnie ze złożonym Zleceniem. Jednakże w takim przypadku Operator zobowiązany jest do zapłaty na rzecz OPL wynagrodzenia z tytułu przygotowania Projektu technicznego w wysokości jak za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO, zgodnie z poz. 1 Tabeli opłat, zawartą w Części VI Oferty. 4) Operator wypełnia Zlecenie i przesyła do OPL lub składa osobiście na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów-Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 5) Jedno Zlecenie może dotyczyć wykonania zmiany jednego Projektu technicznego. 6) Dla Zlecenia mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Części III Oferty. Strona 10 z 14

11 IV. ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON Operator zobowiązuje się do zapłaty na rzecz OPL, wskazanych w Cenniku, w Części V opłat, według zasad i terminów określonych w Części V. Strona 11 z 14

12 V. OPŁATY ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI 1. Opłaty Opłata jednorazowa za wykonanie przez OPL Projektu technicznego Poz. Wyszczególnienie tytułu opłaty Opłata Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi Kolokacji Usługi Telehousingu PRO 2 000, Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/ Usługi Telehousingu PRO w przypadku dostarczenia do OPL aktualnego Projektu technicznego w wersji elektronicznej edytowalnej) Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/ Usługi Telehousingu PRO (w przypadku dostarczenia do OPL aktualnego Projektu technicznego w wersji papierowej lub elektronicznej nieedytowalnej) 1 000, ,00 2. Zasady wystawiania faktur i dokonywania płatności 1) Operator zobowiązany jest do uiszczania opłat określonych w Ofercie, na podstawie faktur VAT, wystawionych przez OPL. 2) Od stawek i opłat określonych w Ofercie i wykazanych na fakturach, naliczany jest należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującym prawem. 3) OPL nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego w terminie do 14 dni od dnia akceptacji przez Operatora Projektu technicznego, tj. od dnia podpisania Protokołu wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL. 4) OPL nalicza opłatę za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO w terminie do 14 dni od dnia akceptacji przez Operatora Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO, tj. od dnia podpisania Protokołu wykonania i przekazania Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO przez OPL. 5) Operator uiszcza opłaty za wykonanie przez OPL Projektu technicznego oraz Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usług Telehousingu PRO w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez OPL. 6) Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy OPL. 7) Wystawiona przez OPL faktura VAT będzie określała sposób zapłaty i rachunek bankowy OPL (nazwa banku, adres i numer konta). 8) W przypadku opóźnienia w zapłacie należności określonej w fakturze VAT, Operator zapłaci OPL, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9) Należności OPL wynikające z realizacji postanowień Porozumienia, mogą podlegać potrąceniu z wzajemnymi zobowiązaniami Stron, wynikającymi z prowadzenia rozliczeń dotyczących innych usług w ramach współpracy międzyoperatorskiej. Strona 12 z 14

13 3. Reklamacje finansowe 1) W przypadku reklamacji, co do otrzymanej faktury VAT, Operator ma prawo do jej zakwestionowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 2) Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Operatora wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności składane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres komórki organizacyjnej OPL, który wskazany będzie w Załączniku adresowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia. 3) Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę jej dostarczenia do komórki organizacyjnej OPL, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4) Reklamacja zostanie przyjęta przez OPL do rozpatrzenia pod warunkiem określenia w niej numeru faktury, której zastrzeżenia dotyczą wraz z dokładną informacją o zgłaszanych do niej zastrzeżeniach. Reklamacja musi ponadto zawierać dane Operatora, tj. nazwę i adres firmy, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej i datę zawarcia Porozumienia. 5) OPL rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do komórki organizacyjnej OPL, której adres będzie wskazany w Załączniku adresowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia. 6) Fakt złożenia reklamacji finansowej nie zwalnia Operatora z obowiązku uregulowania zobowiązania określonego na fakturze, w terminie wyznaczonym na fakturze. 7) W przypadku uznania przez OPL reklamacji, OPL w terminie 30 dni wystawi fakturę korygującą. 8) W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej faktury, OPL przekaże pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji. 9) Odpowiedź OPL na reklamację złożoną przez Operatora, uwzględniającą wyniki postępowania reklamacyjnego, będzie mieć formę pisemną i będzie zawierać uzasadnienie decyzji OPL. Strona 13 z 14

14 VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 1. Załącznik nr 1: wzór Wniosek o zawarcie Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL. 2. Załącznik nr 2: wzór Zamówienie na wykonanie Projektu technicznego przez OPL. 3. Załącznik nr 3: wzór Protokół wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL. 4. Załącznik nr 4: wzór Zlecenie na wykonanie Projektu technicznego dotyczącego zmiany w istniejącej Usłudze Kolokacji/Telehousingu. Strona 14 z 14

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu.

Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu. Miejscowość. Dnia Prosta umowa na usługę budowlaną Zawarta w dniu w.. pomiędzy: 1. Nazwa zamawiającego: Adres:. NIP, reprezentowaną przez: Imię i nazwisko: stanowisko: Imię i nazwisko stanowisko: w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Dokument Telekomunikacji Polskiej - Domena Hurt. oferta. standaryzacja baz danych

Dokument Telekomunikacji Polskiej - Domena Hurt. oferta. standaryzacja baz danych Dokument Telekomunikacji Polskiej - Domena Hurt oferta standaryzacja baz danych Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 3. PRZEDMIOT OFERTY... 4 4. WARUNKI DOSTARCZENIA USŁUG SBD... 6 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku TPB konsultacje w ramach procesu TTM Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku Spis treści TPB kształt usługi określony w RIO 2008 z dnia 4.11.2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Zbigniew J. Boczek. Podwykonawstwo robót budowlanych w zamówieniach publicznych

Zbigniew J. Boczek. Podwykonawstwo robót budowlanych w zamówieniach publicznych Zbigniew J. Boczek Podwykonawstwo robót budowlanych w zamówieniach publicznych Art. 143b, c, d dodane przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt Spis treści: 1. Informacje podstawowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. Na podstawie art. 139 ust. 1a w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2012 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CRU-K/Po/.../2015

UMOWA Nr CRU-K/Po/.../2015 UMOWA Nr CRU-K/Po/.../2015 zawarta z Dostawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wewnętrznych przepisów Odbiorcy w dniu.... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Przewozy Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez : Załącznik Nr.. do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

Ramowa Oferta OPL w zakresie kanalizacji kablowej (ROI) Orange Polska Domena Hurt (www.hurt-orange.pl) Rawa Mazowiecka, 21 maja 2014 r.

Ramowa Oferta OPL w zakresie kanalizacji kablowej (ROI) Orange Polska Domena Hurt (www.hurt-orange.pl) Rawa Mazowiecka, 21 maja 2014 r. Ramowa Oferta OPL w zakresie kanalizacji kablowej (ROI) Orange Polska Domena Hurt (www.hurt-orange.pl) Rawa Mazowiecka, 21 maja 2014 r. agenda część 1 oferta ROI kanalizacja kablowa część 2 oferta na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK Przewodnik skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przyłączeniem urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej. Celem jego jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo