oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A."

Transkrypt

1 oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14

2 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY NA WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL NA ZLECENIE OPERATORA... 6 II. PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WYKONYWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL... 7 III. PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZLECENIA NA WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL9 3. PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL DOTYCZĄCEGO ZMIANY ISTNIEJĄCEJ USŁUGI KOLOKACJI/TELEHOUSINGU... 9 IV. ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON V. OPŁATY ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI OPŁATY ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I DOKONYWANIA PŁATNOŚCI REKLAMACJE FINANSOWE VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY Strona 2 z 14

3 Wstęp Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i jego akceptacja przez podmiot, o którym mowa poniżej nie prowadzi do powstania stosunków umownych pomiędzy tym podmiotem a Orange Polska (OPL). Dokument ten stanowi podstawę dla przyszłych dwustronnych negocjacji prowadzących do zawarcia Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania projektów technicznych przez OPL. Strona 3 z 14

4 I. ZAKRES OFERTY 1. Definicje Do Oferty na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL stosuje się definicje: Dzień Roboczy (DR) wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w treści niniejszego dokumentu nie uwzględnia się dnia wpływu komunikatu do uczestnika procesu. Firma zewnętrzna (Partner zewnętrzny) Podwykonawca OPL wykonujący Projekt techniczny. Oferta niniejsza Oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Telekomunikację Polską S.A. Oferta Telehousingu PRO - oferta skierowana do podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną, polegająca na udostępnianiu w obiektach OPL pomieszczeń spełniających odpowiednie warunki techniczne (najem powierzchni teletechnicznej) w celu instalowania urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz zestawiania połączeń pomiędzy tymi urządzeniami, jak również z siecią OPL, a także zestawiania połączeń do usług OPL takich jak usługi pakietowej transmisji danych i usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Operator podmiot, który zawarł z OPL Umowę Telehousingu PRO lub Umowę Kolokacji lub złożył do OPL Wniosek o zawarcie przynajmniej jednej z powyższych umów i podpisał z OPL Porozumienie na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL. Porozumienie na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL (Porozumienie) Porozumienie wiążące Strony w zakresie wykonywania Projektów technicznych przez OPL, określające zasady i warunki wykonywania Projektów technicznych przez OPL na Zamówienie Operatora. Projekt techniczny przygotowany lub zaakceptowany przez OPL dokument określający sposób posadowienia Urządzeń Operatora wraz z niezbędnym okablowaniem lub wprowadzenia kabla Operatora od studni 0 do budynku OPL i zakończenia go na ODF OPL na bazie wydanych przez OPL Warunków Technicznych w ramach Oferty/Umowy Telehousingu PRO lub Umowy Kolokacji. Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Strony, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojna, a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy; katastrofy naturalne a w tym: burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie; strajk, za wyjątkiem strajku pracowników Stron; akty organów władzy o charakterze powszechnym. Strony OPL i Operator. OPL Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Umowa Kolokacji -. umowa z zakresu dostępu telekomunikacyjnego o udostępnianie fizycznej przestrzeni, powierzchni lub urządzeń technicznych zawarta pomiędzy OPL i Operatorem na potrzeby usług świadczonych przez OPL na poszczególnych rynkach właściwych, na których OPL została Oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Telekomunikację Polską S.A. 4

5 wyznaczona jako operator posiadający znaczącą pozycję rynkową lub do których świadczenia OPL obowiązana jest z mocy prawa, w szczególności: połączenia sieci i udogodnień towarzyszących (Usługa RIO), hurtowego dostępu do sieci (Usługa WLR), dostępu pełnego lub współdzielonego do Łącza Abonenckiego (Usługa LLU), dostępu do strumienia bitów (Usługa BSA). Umowa Telehousingu PRO - umowa pomiędzy OPL a Operatorem, określająca szczegółowe warunki świadczenia przez OPL usługi Telehousingu PRO, zawarta na podstawie Oferty na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Telekomunikację Polską S.A Urządzenia Operatora wszelkie urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne, spełniające normy techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa należące do Operatora. Usługa Kolokacji udostępnienie fizycznej przestrzeni, powierzchni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu Operatora będącego Stroną umowy o świadczenie przez OPL usług na poszczególnych rynkach właściwych, na których OPL została wyznaczona jako operator posiadający znaczącą pozycję rynkową lub do których świadczenia OPL obowiązana jest z mocy prawa, w szczególności: połączenia sieci i udogodnień towarzyszących (Usługa RIO), hurtowego dostępu do sieci (Usługa WLR), dostępu pełnego lub współdzielonego do Łącza Abonenckiego (Usługa LLU), dostępu do strumienia bitów (Usługa BSA). Usługa Telehousingu PRO nie będąca Usługą Kolokacji usługa polegająca na odpłatnym oddaniu do używania w ramach stosunku najmu powierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą w obiekcie OPL, w celu instalacji Urządzeń Operatora. Warunki Techniczne Warunki techniczne wydawane przez OPL w odpowiedzi na: - zamówienie na Usługę Kolokacji/Usługę Telehousingu PRO lub - zamówienie na zmianę Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO złożone przez Operatora w ramach Oferty Telehousingu PRO/Umowy Telehousingu PRO lub Umowy Kolokacji. Zamówienie - Zamówienie złożone przez Operatora do OPL na wykonanie Projektu technicznego. Zlecenie Zlecenie złożone przez Operatora do OPL na wykonanie Projektu technicznego dotyczącego zmiany w istniejącej Usłudze Kolokacji/Usłudze Telehousingu PRO 2. Postanowienia ogólne 1) Oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. określa zasady współpracy OPL i Operatora w zakresie wykonywania przez OPL na Zamówienie Projektów technicznych na podstawie Warunków Technicznych. 2) Oferta określa: - zakres usługi; - procedurę zawierania Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL, podpisywanego przez Strony przed złożeniem pierwszego Zamówienia przez Operatora, regulującego dalszą współpracę w zakresie objętym Ofertą; - procedurę składania i realizacji Zamówienia; - procedurę składania i realizacji Zlecenia ; - opłaty oraz zasady rozliczeń. Strona 5 z 14

6 3. Termin obowiązywania Oferty na wykonywanie Projektów technicznych przez OPL na zlecenie Operatora Oferta jest ważna od dnia r. do odwołania lub zmiany poprzez wprowadzenie nowej Oferty. Strona 6 z 14

7 II. PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WYKONYWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL 1. W celu rozpoczęcia współpracy OPL i Operatora w zakresie opisanym Ofertą, OPL i Operator podpisują Porozumienie. 2. Wniosek o zawarcie Porozumienia zwany dalej Wnioskiem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Oferty, należy złożyć osobiście bądź przesłać na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów-Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 3. OPL w terminie 2 DR od dnia otrzymania Wniosku zweryfikuje pod względem formalnym złożony Wniosek. 4. W przypadku stwierdzenia, że złożony Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, OPL wzywa Operatora do uzupełnienia Wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie 2 DR od dnia otrzymania takiej informacji. Jeśli w przewidzianym terminie OPL nie poinformuje Operatora o brakach formalnych uznaje się, że Wniosek o zawarcie Porozumienia jest wolny od braków formalnych. 5. OPL może odmówić realizacji Wniosku jeżeli Operator zalega z płatnościami na rzecz OPL lub odmawia złożenia zabezpieczenia przyszłych wierzytelności OPL z tytułu wcześniej zawartych z OPL umów. 6. Przyjmuje się, że złożony Wniosek jest wolny od braków formalnych, jeżeli wszystkie pola we Wniosku zostały wypełnione oraz OPL nie wezwała Operatora do uzupełnienia Wniosku. 7. W przypadku otrzymania od OPL informacji o brakach formalnych, Operator uzupełnia Wniosek o zawarcie Porozumienia w terminie 2 DR od dnia doręczenia wezwania przez OPL pod rygorem pozostawienia Wniosku o zawarcie Porozumienia bez rozpoznania. 8. W odpowiedzi na złożony Wniosek, OPL w terminie 5 DR od dnia otrzymania kompletnego Wniosku wysyła do Operatora treść Porozumienia. 9. W terminie 10 DR od dnia otrzymania treści Porozumienia, Operator wysyła do OPL podpisane Porozumienie. W przypadku, gdy Operator nie zgadza się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez OPL w projekcie Porozumienia Strony przystępują do negocjacji treści Porozumienia. 10. Porozumienie powinno być zawarte przez OPL i Operatora w terminie 30 dni od dnia złożenia Wniosku przez Operatora do OPL. Strona 7 z 14

8 III. PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZLECENIA NA WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL 1. Procedura złożenia Zamówienia na wykonanie Projektu technicznego przez OPL 1) Operator może wystąpić do OPL z Zamówieniem po podpisaniu przez OPL i Operatora Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL. 2) W celu wykonania przez OPL Projektu technicznego na rzecz Operatora, Operator składa do OPL Zamówienie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Oferty. Operator może złożyć Zamówienie nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Operatora Warunków Technicznych. 3) Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez OPL jest dołączenie przez Operatora do Zamówienia kopii zaakceptowanych przez Operatora Warunków Technicznych. 4) Zamówienie powinno być złożone do OPL nie później niż 2DR od dnia przekazania do OPL akceptacji Warunków Technicznych. 5) W sytuacji, gdy Operator złoży do OPL Zamówienie po upływie terminu wskazanego w pkt. 4), OPL może odmówić realizacji Zamówienia z uwagi na zagrożenie przekroczenia terminu na wykonanie Projektu technicznego określonego w Ofercie Telehousingu PRO/Umowie Telehousingu PRO lub Umowie Kolkacji. 6) Zamówienie należy złożyć osobiście bądź przesłać na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów-Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 7) Jedno Zamówienie może dotyczyć tylko jednych Warunków Technicznych przekazanych przez OPL i zaakceptowanych przez Operatora w ramach odpowiedzi na jedno zamówienie złożone w ramach Oferty/Umowy Telehousingu PRO lub Umowy Kolokacji. 8) OPL w terminie 2 DR od dnia przyjęcia Zamówienia dokonuje wolnej od opłat weryfikacji formalnej Zamówienia. 9) W przypadku stwierdzenia, że złożone Zamówienie nie spełnia wymogów formalnych, OPL wzywa Operatora do uzupełnienia Zamówienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie 2 DR od dnia otrzymania takiej informacji. Jeżeli w przewidzianym terminie OPL nie poinformuje Operatora o brakach formalnych uznaje się, że Zamówienie jest wolne od braków formalnych. 10) Przyjmuje się, że złożone Zamówienie jest wolne od braków formalnych, jeżeli wszystkie pola w Zamówieniu zostały wypełnione oraz OPL nie wezwała Operatora do uzupełnienia Zamówienia. 11) W przypadku otrzymania od OPL informacji o brakach formalnych, Operator uzupełnia Zamówienie w terminie 2 DR pod rygorem pozostawienia Zamówienia bez rozpoznania. 12) W odpowiedzi na złożone Zamówienie, OPL w terminie 5 DR od dnia otrzymania kompletnego Zamówienia (nie wliczając czasu doręczenia wezwania do uzupełnienia Zamówienia oraz Strona 8 z 14

9 doręczenia uzupełnionego Zamówienia), począwszy od daty złożenia przez Operatora Zamówienia, udzieli pisemnej odpowiedzi, w której będzie określony termin przekazania Operatorowi przez OPL Projektu technicznego. Wskazany termin nie będzie dłuższy niż 40 DR. 2. Realizacja Zamówienia na wykonanie Projektu technicznego przez OPL 1) Podczas prac prowadzonych przez OPL w trakcie przygotowywania Projektu technicznego dla Operatora, OPL lub Firma zewnętrzna kontaktuje się z osobą, której dane kontaktowe wskazane zostały w Zamówieniu. 2) OPL przekaże Operatorowi Projekt techniczny zgodnie z terminem wskazanym w pisemnej odpowiedzi do Operatora, o której mowa w pkt 12) w ust. 1 Części III. 3) OPL zapewnia, iż Projekty techniczne przekazywane przez OPL Operatorowi w ramach usługi opisanej w Ofercie są wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania oraz że przedmiotowe Projekty techniczne są zgodne z normami i wymaganiami określonymi w ramach Oferty/Umowy Telehousingu PRO lub Umowy Kolokacji. 4) OPL przekazuje Operatorowi zaakceptowany przez OPL Projekt techniczny w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w wersji pdf wraz z podpisanym jednostronnie Protokołem wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL, zwanego dalej Protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Oferty. Operator podpisuje Protokół i przekazuje go do OPL najpóźniej w terminie do 3 DR od dnia otrzymania Projektu technicznego od OPL. Jeśli w powyższym terminie OPL nie otrzymania podpisanego Protokołu, OPL uznaje Projekt techniczny za zaakceptowany przez Operatora i na podstawie jednostronnie podpisanego Protokołu nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego, zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w ust. 1 w Części V. 5) Po przekazaniu przez Operatora do OPL podpisanego Protokołu, OPL nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w ust. 1 w Części V. 6) W przypadku odstąpienia Operatora od złożonego Zamówienia przed przekazaniem do Operatora przez OPL zaakceptowanego w OPL Projektu technicznego, Operator jest zobowiązany do zapłaty na rzecz OPL pełnej kwoty za wykonanie Projektu technicznego, zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w ust. 1 w Części V. 3. Procedura realizacji Projektu technicznego przez OPL dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO 1) W celu wykonania przez OPL na rzecz Operatora Projektu technicznego dotyczącego zmian w istniejącej Usłudze Kolokacji/Usłudze Telehousingu PRO, Operator może złożyć Zlecenia którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Oferty. 2) Operator może wystąpić do OPL ze Zleceniem po otrzymaniu i akceptacji Warunków Technicznych dotyczących zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO, wydanych przez OPL w ramach Umowy Telehousingu PRO lub Umowy Kolokacji oraz po podpisaniu Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL, zgodnie z procedurą opisaną w Części II Oferty. 3) Projekt wykonany jest na podstawie wydanych przez OPL Warunków Technicznych oraz aktualnego Projektu technicznego dotyczącego danej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu Strona 9 z 14

10 PRO dostarczonych przez Operatora wraz ze Zleceniem. Jeśli Operator nie dołączy do Zlecenia aktualnego Projektu technicznego, OPL wykonuje Projekt techniczny zgodnie ze złożonym Zleceniem. Jednakże w takim przypadku Operator zobowiązany jest do zapłaty na rzecz OPL wynagrodzenia z tytułu przygotowania Projektu technicznego w wysokości jak za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO, zgodnie z poz. 1 Tabeli opłat, zawartą w Części VI Oferty. 4) Operator wypełnia Zlecenie i przesyła do OPL lub składa osobiście na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów-Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 5) Jedno Zlecenie może dotyczyć wykonania zmiany jednego Projektu technicznego. 6) Dla Zlecenia mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Części III Oferty. Strona 10 z 14

11 IV. ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON Operator zobowiązuje się do zapłaty na rzecz OPL, wskazanych w Cenniku, w Części V opłat, według zasad i terminów określonych w Części V. Strona 11 z 14

12 V. OPŁATY ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI 1. Opłaty Opłata jednorazowa za wykonanie przez OPL Projektu technicznego Poz. Wyszczególnienie tytułu opłaty Opłata Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi Kolokacji Usługi Telehousingu PRO 2 000, Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/ Usługi Telehousingu PRO w przypadku dostarczenia do OPL aktualnego Projektu technicznego w wersji elektronicznej edytowalnej) Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/ Usługi Telehousingu PRO (w przypadku dostarczenia do OPL aktualnego Projektu technicznego w wersji papierowej lub elektronicznej nieedytowalnej) 1 000, ,00 2. Zasady wystawiania faktur i dokonywania płatności 1) Operator zobowiązany jest do uiszczania opłat określonych w Ofercie, na podstawie faktur VAT, wystawionych przez OPL. 2) Od stawek i opłat określonych w Ofercie i wykazanych na fakturach, naliczany jest należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującym prawem. 3) OPL nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego w terminie do 14 dni od dnia akceptacji przez Operatora Projektu technicznego, tj. od dnia podpisania Protokołu wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL. 4) OPL nalicza opłatę za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO w terminie do 14 dni od dnia akceptacji przez Operatora Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO, tj. od dnia podpisania Protokołu wykonania i przekazania Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usługi Telehousingu PRO przez OPL. 5) Operator uiszcza opłaty za wykonanie przez OPL Projektu technicznego oraz Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi Kolokacji/Usług Telehousingu PRO w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez OPL. 6) Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy OPL. 7) Wystawiona przez OPL faktura VAT będzie określała sposób zapłaty i rachunek bankowy OPL (nazwa banku, adres i numer konta). 8) W przypadku opóźnienia w zapłacie należności określonej w fakturze VAT, Operator zapłaci OPL, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 9) Należności OPL wynikające z realizacji postanowień Porozumienia, mogą podlegać potrąceniu z wzajemnymi zobowiązaniami Stron, wynikającymi z prowadzenia rozliczeń dotyczących innych usług w ramach współpracy międzyoperatorskiej. Strona 12 z 14

13 3. Reklamacje finansowe 1) W przypadku reklamacji, co do otrzymanej faktury VAT, Operator ma prawo do jej zakwestionowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 2) Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Operatora wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności składane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres komórki organizacyjnej OPL, który wskazany będzie w Załączniku adresowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia. 3) Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę jej dostarczenia do komórki organizacyjnej OPL, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4) Reklamacja zostanie przyjęta przez OPL do rozpatrzenia pod warunkiem określenia w niej numeru faktury, której zastrzeżenia dotyczą wraz z dokładną informacją o zgłaszanych do niej zastrzeżeniach. Reklamacja musi ponadto zawierać dane Operatora, tj. nazwę i adres firmy, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej i datę zawarcia Porozumienia. 5) OPL rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do komórki organizacyjnej OPL, której adres będzie wskazany w Załączniku adresowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia. 6) Fakt złożenia reklamacji finansowej nie zwalnia Operatora z obowiązku uregulowania zobowiązania określonego na fakturze, w terminie wyznaczonym na fakturze. 7) W przypadku uznania przez OPL reklamacji, OPL w terminie 30 dni wystawi fakturę korygującą. 8) W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej faktury, OPL przekaże pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji. 9) Odpowiedź OPL na reklamację złożoną przez Operatora, uwzględniającą wyniki postępowania reklamacyjnego, będzie mieć formę pisemną i będzie zawierać uzasadnienie decyzji OPL. Strona 13 z 14

14 VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 1. Załącznik nr 1: wzór Wniosek o zawarcie Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL. 2. Załącznik nr 2: wzór Zamówienie na wykonanie Projektu technicznego przez OPL. 3. Załącznik nr 3: wzór Protokół wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL. 4. Załącznik nr 4: wzór Zlecenie na wykonanie Projektu technicznego dotyczącego zmiany w istniejącej Usłudze Kolokacji/Telehousingu. Strona 14 z 14

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r.

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r. Regulamin Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr, zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w... przy ul...., zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI Telekomunikacja Polska WSTĘP Dokument ten (zwany dalej Ofertą ) określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2013 GTS

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2014 GTS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN regulamin usługi Ethernet VPN Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie przez TP usługi

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP. PRZEDMIOT REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo