I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA za pośrednictwem internetu, zwany dalej regulaminem, określa warunki, na jakich Dom Maklerski PENETRATOR SA w Krakowie, zwany dalej Domem Maklerskim, świadczy usługi brokerskie oraz prowadzi rachunki papierów wartościowych i rachunki pienięŝne w publicznym obrocie papierami wartościowymi za pośrednictwem internetu. 2 Dom Maklerski prowadzi działalność, o której mowa w 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 3 Przez pojęcia uŝyte w regulaminie rozumie się: 1) ustawa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 2) rozporządzenie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002r. w sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, 3) rynek rynek regulowany w rozumieniu ustawy, 4) umowa umowa o świadczenie usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA za pośrednictwem internetu, 5) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Domem Maklerskim umowę, 6) Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 7) sesja sesja giełdowa, 8) dogrywka faza sesji, podczas której odbywa się składanie dodatkowych zleceń kupna i sprzedaŝy z limitem ceny równym określonemu kursowi jednolitemu, 9) KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 10) IRIP Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych, 11) NIK Numer Identyfikacyjny Klienta, indywidualny numer nadawany Klientowi przez IRIP, 12) system gwarantujący system, o którym mowa w ustawie, gwarantujący prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z zawartych transakcji, który organizuje i którym zarządza KDPW, 13) jednostki organizacyjne Centrala, Oddziały i Punkty Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Domu Maklerskiego, 14) Komitet Kwalifikacyjny komitet powołany Zarządzeniem Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego, celem m.in. ustalania dla Klientów warunków składania zleceń kupna bez pełnego pokrycia i dopuszczania do działania na rynku praw pochodnych, 15) umowa o depozyt zabezpieczający umowa o świadczenie usług brokerskich za pośrednictwem internetu w zakresie praw pochodnych, związanych z obowiązkiem wnoszenia depozytu zabezpieczającego, 16) podpis elektroniczny dane w postaci elektronicznej, umoŝliwiające identyfikację osoby oraz gwarantujące jednoznaczność i niezmienność składanego przez tą osobę oświadczenia, dyspozycji lub wniosku, 17) certyfikat narzędzie lub oprogramowanie umoŝliwiające jednoznaczną identyfikację osoby, 18) osoba zagraniczna nierezydent w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe, 19) zlecenie Klienta umowa, zgodnie z którą Dom Maklerski zobowiązuje się wobec dającego zlecenie do nabycia lub zbycia papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie, 20) zlecenie brokerskie zlecenie lub oferta, a takŝe odpowiedź na ofertę, wystawiane przez Dom Maklerski na podstawie zlecenia Klienta i przekazywane na rynek w celu realizacji tego zlecenia, zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku, 21) zlecenie maklerskie oferta kupna lub sprzedaŝy papierów wartościowych notowanych na Giełdzie sporządzona przez członka Giełdy w formie określonej przez Zarząd Giełdy, 22) zlecenie DDM zlecenie do dyspozycji upowaŝnionego pracownika Domu Maklerskiego, na podstawie którego upowaŝniony pracownik Domu Maklerskiego moŝe wystawić więcej niŝ jedno zlecenie brokerskie,

2 23) klasa ryzyka Klienta klasa ryzyka przyznawana przez Dom Maklerski Klientowi w celu określenia warunków, na jakich Klient moŝe składać zlecenia kupna bez pełnego pokrycia wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją, 24) limit maksymalny naleŝności ustalony dla danego Klienta w umowie limit maksymalnej wysokości naleŝności Domu Maklerskiego, 25) proces rozliczenia sesji dokonywane, za pomocą systemu komputerowego Domu Maklerskiego rozliczenie na rachunkach i w rejestrach Klientów transakcji dokonanych na danym rynku, 26) papiery wartościowe papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, 27) prawo do otrzymania papieru wartościowego prawo umoŝliwiające zobowiązanie się do zbycia papieru wartościowego w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 6 ustawy, 28) papiery nie opłacone papiery wartościowe lub prawa do otrzymania papierów wartościowych, nabyte przez Klienta w transakcji kupna, dokonanej przy braku posiadania przez Klienta w chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego kupna pełnego pokrycia wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją, do czasu pełnej zapłaty wartości zlecenia i prowizji, 29) naleŝności Klienta środki pienięŝne naleŝne Klientowi z tytułu zawartych, a nierozliczonych w KDPW, transakcji sprzedaŝy, 30) naleŝności Domu Maklerskiego środki pienięŝne naleŝne Domowi Maklerskiemu od Klienta, z tytułu zawarcia przez Klienta transakcji kupna, przy braku posiadania przez Klienta w chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego kupna, pełnego pokrycia wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją, 31) waga papieru wartościowego ustalony przez Dom Maklerski współczynnik, będący miarą ryzyka papieru wartościowego, o wartości od zera do jeden, przez który mnoŝony jest kurs papieru wartościowego z ostatniego notowania na danym rynku i w danym systemie notowań, a w przypadku braku takiego kursu - cena określana przez Dom Maklerski, w celu ustalenia jego wartości przy dokonywaniu przez Dom Maklerski wyceny zabezpieczeń, 32) niepotwierdzony przelew bankowy dokument, wskazujący na wykonanie przez Klienta operacji lub złoŝenie dyspozycji przelewu środków pienięŝnych na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, niepotwierdzonej przez bank wyciągiem z rachunku bankowego Domu Maklerskiego, 33) prawa pochodne prawa majątkowe będące papierami wartościowymi, których cena zaleŝy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych, o których mowa w ustawie, 34) obrót prawami pochodnymi prowadzony przez Giełdę obrót prawami pochodnymi, 35) otwarcie pozycji nabycie albo wystawienie prawa pochodnego na rynku praw pochodnych, które powoduje zajęcie nowej pozycji, 36) zamknięcie pozycji otwarcie w tym samym portfelu Klienta pozycji przeciwstawnej do pozycji uprzednio zajmowanej; zamknięcia pozycji nie powoduje zajęcie pozycji przeciwstawnej w innym portfelu Klienta, 37) limit otwartych pozycji (LOP) maksymalna liczba pozycji, które mogą być otwarte przez Klienta we wszystkich posiadanych przez niego portfelach w Domu Maklerskim, z tym, Ŝe pozycja skorelowana jest liczona jako jedna pozycja, 38) Indywidualny Współczynnik Ryzyka Klienta (IWRK) ustalony przez Dom Maklerski współczynnik będący miarą ryzyka jakie ponosi Dom Maklerski z tytułu obsługi Klienta na rynku praw pochodnych, 39) depozyt zabezpieczający środki pienięŝne lub papiery wartościowe akceptowane przez Dom Maklerski, utrzymywane w celu zabezpieczenia otwartych pozycji Klienta; środki pienięŝne stanowiące depozyt zabezpieczający są ewidencjonowane odrębnie na rachunku pienięŝnym Klienta, a papiery wartościowe stanowiące depozyt zabezpieczający zapisywane są na wyodrębnionym koncie rachunku papierów wartościowych Klienta; wartość depozytu zabezpieczającego wyliczana jest zgodnie z zasadami wyliczania depozytów zabezpieczających określonymi przez KDPW, 40) wstępny depozyt zabezpieczający wartość depozytu zabezpieczającego, jaką zobowiązany jest wnieść Klient składając zlecenie nabycia lub wystawienia prawa pochodnego; wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego dla danego Klienta jest zaleŝna od wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego dla inwestora określonego przez IRIP i podawanego na bieŝąco przez Dom Maklerski do wiadomości Klientów, aktualnej ceny rozliczeniowej prawa pochodnego, składu portfela Klienta oraz IWRK, 41) depozyt utrzymania minimalna wartość depozytu zabezpieczającego jaką musi posiadać Klient w celu zabezpieczenia otwartych pozycji w danym portfelu Klienta; wartość depozytu utrzymania jest zaleŝna od wysokości właściwego depozytu zabezpieczającego określonego przez IRIP i podawanego na bieŝąco przez Dom Maklerski do wiadomości Klientów, aktualnej ceny rozliczeniowej prawa pochodnego, składu portfela Klienta oraz IWRK, 42) codzienne rozrachunki rynkowe prowadzony przez IRIP codzienny proces polegający na określaniu zmian wartości praw pochodnych, przelewaniu wynikających ze zmiany wartości prawa pochodnego kwot z kont tych Klientów, dla których zmiana kursu w danym dniu była niekorzystna na konta tych Klientów, dla których zmiana kursu w danym dniu była korzystna; środki słuŝące do tych rozrachunków pochodzą z 2

3 3 depozytów zabezpieczających; w wyniku tych rozrachunków następuje codzienna aktualizacja depozytów zabezpieczających, 43) Tabela prowizji i opłat - Tabela prowizji i opłat brokerskich za świadczenie usług brokerskich, 44) wyciąg z rachunku Klienta wydruk bieŝącego stanu rachunków i rejestrów Klienta oraz zestawienie operacji, w tym potwierdzenie zawartych transakcji na rachunkach Klienta za dany okres, 45) upowaŝniony pracownik Domu Maklerskiego pracownik Biura Maklerskiego Domu Maklerskiego upowaŝniony przez Dom Maklerski do działania w jego imieniu, 46) podanie do wiadomości Klientów zamieszczenie na stronach internetowych Domu Maklerskiego, a takŝe wywieszenie na tablicach ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Domu Maklerskiego, w miejscach ogólnie dostępnych, 47) dzień roboczy dzień roboczy w Domu Maklerskim Dom Maklerski świadczy usługi brokerskie za pośrednictwem internetu na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 2. Dom Maklerski moŝe określić warunki świadczenia usług brokerskich za pośrednictwem internetu na rzecz osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych i podać je do wiadomości Klientów Dyspozycje, wnioski i oświadczenia Klienta kierowane do Domu Maklerskiego mogą być składane wyłącznie w takim trybie i w takiej formie, jaką dla danej dyspozycji, wniosku lub oświadczenia przewiduje regulamin lub umowa. 2. Z zastrzeŝeniem postanowień 8 ust. 1 wszelkie oświadczenia, dyspozycje i wnioski Klientów składane za pośrednictwem internetu dla swej waŝności i skuteczności wymagają złoŝenia ich na odpowiednich formularzach udostępnianych w internecie przez Dom Maklerski oraz opatrzenia ich podpisem elektronicznym. II. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH 6 1. Warunkiem świadczenia dla Klienta usług brokerskich przez Dom Maklerski jest podpisanie umowy z Klientem. 2. Regulamin stanowi integralną część umowy. 3. Na podstawie umowy Dom Maklerski otwiera i prowadzi dla Klienta rachunek papierów wartościowych oraz rachunek pienięŝny. 4. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowego wstrzymania zawierania umów i otwierania rachunków papierów wartościowych i rachunków pienięŝnych, co podaje do wiadomości Klientów Warunkiem świadczenia dla Klienta przez Dom Maklerski usług brokerskich w zakresie praw pochodnych, związanych z obowiązkiem wnoszenia depozytu zabezpieczającego, jest dodatkowo podpisanie umowy o depozyt zabezpieczający. 2. Po podpisaniu umowy o depozyt zabezpieczający, Dom Maklerski w ramach rachunku papierów wartościowych i rachunku pienięŝnego, o których mowa w 6 ust. 3, otwiera i prowadzi dla Klienta wynikające z tej umowy konta praw pochodnych oraz konta depozytu zabezpieczającego. 3. Szczegółowe zasady dopuszczania i działania Klientów na rynku praw pochodnych określone zostały w rozdziale XV W celu zawarcia umowy Klient zobowiązany jest przesłać do Domu Maklerskiego za pośrednictwem internetu wniosek o zawarcie umowy. Wniosek o otwarcie rachunku moŝe być złoŝony równieŝ w formie pisemnej, faksem w formie listu elektronicznego przy czym nie jest niezbędne posługiwanie się formularzem udostępnionym przez Dom Maklerski. 2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 3. JeŜeli zawarcie umowy nie następuje w jednostce organizacyjnej, Dom Maklerski wymaga notarialnego poświadczenia podpisu Klienta na egzemplarzu umowy, który zatrzyma Dom Maklerski, jak równieŝ na dokumencie pełnomocnictwa Klienta dla Domu Maklerskiego.

4 4 4. Dom Maklerski dopuszcza moŝliwość przesłania przez Klienta, będącego jednocześnie osobą fizyczną i rezydentem, egzemplarzy umowy oraz pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego podpisanych przez Klienta, bez wymogu notarialnego poświadczenia podpisu Klienta, jednakŝe w tym trybie nie jest moŝliwe zawarcie umowy, na podstawie której ma być prowadzony wspólny rachunek papierów wartościowych i rachunek pienięŝny dla współmałŝonków, jak równieŝ umowy lub aneksu do umowy dopuszczających moŝliwość składania przez Klienta zleceń kupna papierów wartościowych przy braku posiadania w chwili wystawiania przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego pełnego pokrycia wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją. 5. JeŜeli umowa nie jest zawierana w jednostce organizacyjnej Klient będący osobą fizyczną i rezydentem zobowiązany jest dołączyć do przesyłanych egzemplarzy umowy czytelną kserokopię stron dowodu osobistego lub paszportu zawierających zdjęcie Klienta oraz jego dane osobowe (imię i nazwisko, serię i numer dokumentu, a takŝe o ile zostały zamieszczone w dokumencie - adres zameldowania, PESEL), zaś Klient nie będący osobą fizyczną dokumenty, o których mowa w 11 i Dom Maklerski podpisuje przesłane przez Klienta egzemplarze umowy, o ile są one zgodne ze wzorem, prawidłowo wypełnione i podpisane, a nadto wraz z egzemplarzami umowy Klient przesłał odpowiednie dokumenty, o których mowa w ust. 5. Ze strony Domu Maklerskiego umowę podpisuje Zarząd lub pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd. 7. W przypadku przesyłania egzemplarzy umowy do Domu Maklerskiego zawarcie umowy następuje z datą podpisania jej przez Dom Maklerski. 8. Jeden egzemplarz podpisanej przez Dom Maklerski umowy Dom Maklerski odsyła Klientowi na wskazany przez niego w umowie adres do korespondencji - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 9. O odmowie podpisania umowy z powodu nie spełnienia wymogów określonych w regulaminie Dom Maklerski informuje Klienta na piśmie. 9 Przy zawieraniu umowy w jednostce organizacyjnej osoba fizyczna zobowiązana jest okazać dokument stwierdzający jej toŝsamość. Dokumentem tym moŝe być dowód osobisty lub paszport Osoba fizyczna jest zobowiązana do podania numeru PESEL oraz NIP oraz adresu miejsca zameldowania, a w przypadku jego braku adresu miejsca zamieszkania. 2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo Ŝądania dodatkowych dokumentów w związku z podpisaniem umowy lub prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pienięŝnego Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zawierając umowę zobowiązane są przedłoŝyć: 1) dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (wypis z odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niŝ 1 miesiąc przed datą zawarcia umowy) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uzyskanie koncesji albo inny dokument stwierdzający, Ŝe podmiot gospodarczy utworzony został zgodnie z przepisami prawa, 2) dokument potwierdzający nadanie numeru NIP, 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego (REGON), 4) dokument wskazujący osoby upowaŝnione do dysponowania rachunkiem papierów wartościowych, rachunkiem pienięŝnym i rejestrami oraz do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (wypis z odpowiedniego rejestru wydany nie wcześniej niŝ 1 miesiąc przed datą zawarcia umowy, statut, akt załoŝycielski), 5) kartę wzorów podpisów osób, o których mowa w pkt 4 i odcisk stempla firmowego, 6) inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. 2. Organizacje polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia zawierając umowy przedkładają dokumenty stwierdzające, Ŝe zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazują osoby upowaŝnione do dysponowania rachunkiem papierów wartościowych, rachunkiem pienięŝnym i rejestrami oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. PrzedłoŜone dokumenty mogą być składane w oryginałach, odpisach lub w formie kserokopii; odpisy i kserokopie nie poświadczone notarialnie podlegają sprawdzeniu przez Dom Maklerski, co do ich zgodności z oryginałem i muszą być poświadczone przez upowaŝnionego pracownika Domu Maklerskiego. 4. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo Ŝądania dodatkowych dokumentów w związku z podpisaniem umowy lub prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pienięŝnego. 12

5 5 1. W przypadku zawierania umowy z osobą zagraniczną posiadającą osobowość prawną do umowy powinny być dołączone następujące dokumenty: 1) wypis z odpowiedniego rejestru firm, właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz informacje o jej statusie, 2) nominacje i pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (o ile dane te nie wynikają z rejestru lub innego dokumentu urzędowego) oraz pełnomocnictwa osób do dysponowania rachunkiem papierów wartościowych, rachunkiem pienięŝnym i rejestrami (jeŝeli zostały udzielone poza formularzem karty wzorów podpisów), 3) zezwolenie właściwego organu na utworzenie oddziału (przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), o ile taki oddział (przedstawicielstwo) jest prowadzone, a wymóg zezwolenia jest określony w odpowiednich przepisach prawa, 4) inne dokumenty, jeŝeli obowiązek ten wynika z innych przepisów. 2. Niezbędne dokumenty (oryginały, ich odpisy i kserokopie) wystawione za granicą, powinny być uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną, konsularną (inną równorzędną) lub notariusza i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dokumentów sporządzone za granicą powinno być takŝe uwierzytelnione. 3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo Ŝądania dodatkowych dokumentów w związku z podpisaniem umowy lub prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pienięŝnego Na Ŝądanie współmałŝonków złoŝone za pośrednictwem internetu Dom Maklerski moŝe zawrzeć ze współmałŝonkami jedną umowę i na jej podstawie prowadzić dla współmałŝonków wspólny rachunek papierów wartościowych i rachunek pienięŝny. 2. MałŜonkowie występujący z wnioskiem o zawarcie umowy oraz otwarcie rachunku wspólnego, składają pisemne oświadczenie o pozostawaniu we wspólnocie ustawowej małŝeńskiej oraz o wzajemnym upowaŝnieniu do samodzielnego składania zleceń, dysponowania rachunkiem papierów wartościowych, rachunkiem pienięŝnym i rejestrami w pełnym zakresie. 3. JeŜeli zawarcie umowy nie następuje w jednostce organizacyjnej, zarówno umowa wraz z pełnomocnictwem Klienta dla Domu Maklerskiego, jak i oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wymagają notarialnego poświadczenia podpisu Klienta, to jest w tym przypadku - obojga małŝonków Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dom Maklerski o wszelkich zmianach danych Klienta zawartych w umowie, a takŝe danych określonych w 11 ust. 1, 2 i 4, 12 ust. 1 i 3 oraz w 13 ust. 2 a nadto przesłać kopie dokumentów potwierdzających zaszłe zmiany. 2. W przypadku zmiany statusu prawnego Klienta, konieczne jest rozwiązanie umowy i tym samym likwidacja dotychczasowego rachunku papierów wartościowych i rachunku pienięŝnego oraz zawarcia nowej umowy i tym samym otwarcie nowego rachunku papierów wartościowych i rachunku pienięŝnego Klient moŝe otworzyć drugi rachunek papierów wartościowych i rachunek pienięŝny, po podpisaniu odrębnej umowy. 2. Na pisemny wniosek Klienta, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, Członek Zarządu Domu Maklerskiego moŝe podjąć, w ciągu jednego miesiąca od dnia złoŝenia wniosku, decyzję zezwalającą na otwarcie kolejnych rachunków papierów wartościowych i rachunków pienięŝnych dla Klienta. 3. Dom Maklerski moŝe odmówić zawarcia umowy z osobą, której wcześniej wypowiedział lub z którą wcześniej rozwiązał umowę lub umowę o świadczenie usług brokerskich albo w przypadku zaistnienia innych szczególnych okoliczności, bez podania przyczyny Z zastrzeŝeniem ust. 6, po zawarciu umowy kaŝdy Klient otrzymuje oprogramowanie i indywidualny certyfikat, umoŝliwiające składanie podpisu elektronicznego. Sposób przekazania oprogramowania i certyfikatu, szczegółowe warunki posługiwania się nimi oraz sposób ich przechowywania określa umowa. 2. Z zastrzeŝeniem ust. 6, odrębne indywidualne certyfikaty oraz oprogramowanie otrzymują równieŝ pełnomocnicy, o ile jest to niezbędne dla wykonywania zakresu pełnomocnictwa. 3. Dla potrzeb świadczenia usług brokerskich za pośrednictwem internetu przyjmuje się jako podstawową zasadę, iŝ kaŝda dyspozycja, oświadczenie lub wniosek Klienta opatrzone podpisem elektronicznym złoŝonym przy uŝyciu oprogramowania wraz z certyfikatem wywołuje takie skutki prawne jak forma pisemna. Podstawą rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących treści dyspozycji, oświadczenia, wniosku oraz toŝsamości osoby je składającej będzie weryfikacja podpisu elektronicznego.

6 6 4. Dokonanie przez Klienta pierwszej czynności przy uŝyciu certyfikatu potwierdzonej przez Dom Maklerski jest równoznaczne z przyznaniem przez Klienta, iŝ otrzymany certyfikat jest w pełni sprawny i nie wnosi zastrzeŝeń co do jego działania, a ponadto, Ŝe przyjmuje i akceptuje zasadę, o której mowa w ust Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do pełnomocników. 6. NiezaleŜnie od ilości posiadanych w Domu Maklerskim rachunków / udzielonych danej osobie pełnomocnictw, jedna osoba otrzymuje jeden certyfikat. 17 Klient akceptuje fakt, Ŝe we wszystkich wzajemnych sprawach spornych dowodami są takŝe: 1) umowa wraz z aneksami, 2) ewentualnie inne umowy podpisane przez Klienta z Domem Maklerskim, 3) zapisy systemu komputerowego Domu Maklerskiego, w tym zapisy dyspozycji Klienta, oraz wydruki zapisów systemu komputerowego, 4) nagrania rozmów telefonicznych, przeprowadzonych z Klientem dokonane przez Dom Maklerski, utrwalane na magnetycznych, optycznych lub innych nośnikach informacji, 5) zlecenia Klienta wystawione na podstawie dyspozycji złoŝonej za pośrednictwem internetu lub dyspozycji telefonicznej Klienta. III. PEŁNOMOCNICTWA Dom Maklerski określa zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Klienta. Dom Maklerski nie przyjmuje i nie umoŝliwia realizacji pełnomocnictwa, którego zakres nie jest zgodny z zakresami ustalonymi przez Dom Maklerski. 2. Klient moŝe ustanowić pełnomocnika (pełnomocników), przy czym z pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego zakres i czas trwania, jak i osoba pełnomocnika powinna być jednoznacznie identyfikowalna, zgodnie z postanowieniami Pełnomocnictwo do zawarcia umowy powinno obligatoryjnie zawierać umocowanie dla pełnomocnika do udzielenia dalszego pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu w zakresie wynikającym z umowy. Brak umocowania skutkuje niemoŝnością zawarcia umowy Pełnomocnictwo, w szczególności do dysponowania rachunkami oraz rejestrami, jak równieŝ do składania zleceń, pod rygorem niewaŝności powinno być udzielone przez Klienta: 1) bezpośrednio, poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia woli w obecności upowaŝnionego pracownika Domu Maklerskiego, lub 2) pośrednio (korespondencyjnie lub dostarczone przez osobę trzecią) - wówczas powinno ono być udzielone w formie pisemnej z podpisem Klienta notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. 2. Pełnomocnik moŝe wykonywać czynności określone w pełnomocnictwie po dostarczeniu swojego wzoru podpisu, a takŝe po złoŝeniu pisemnego oświadczenia o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie przez Dom Maklerski danych osobowych pełnomocnika w zakresie niezbędnym do wykonywania udzielonego pełnomocnictwa. Dom Maklerski uznaje jako wzór podpisu pełnomocnika podpis pełnomocnika złoŝony na oświadczeniu, o ile pełnomocnik nie dostarczył wzoru podpisu odrębnie. 3. Dom Maklerski przekazuje pełnomocnikowi oprogramowanie i indywidualny certyfikat w sposób uzgodniony z pełnomocnikiem Pełnomocnictwo moŝe być w kaŝdym czasie zmienione, przy czym zmiana pełnomocnictwa, pod rygorem niewaŝności, winna zostać dokonana z zachowaniem jednej z form, o których mowa w 19 ust. 1. Zmiana pełnomocnictwa staje się skuteczna z chwilą jej dokonania bezpośrednio w Domu Maklerskim, a w przypadku zmiany pełnomocnictwa w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpływu dokumentu pełnomocnictwa do Domu Maklerskiego. 2. Pełnomocnictwo moŝe być w kaŝdym czasie odwołane. Odwołanie pełnomocnictwa moŝe być dokonane z zachowaniem jednej z form, o których mowa w 19 ust. 1, jak równieŝ za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą jego dokonania bezpośrednio w Domu Maklerskim, a w przypadku odwołania pełnomocnictwa w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpływu

7 7 dokumentu odwołania pełnomocnictwa do Domu Maklerskiego; w przypadku odwołania za pośrednictwem internetu lub telefonicznie, z chwilą potwierdzenia przez Dom Maklerski dyspozycji odwołania Pełnomocnictwo udzielane osobie fizycznej dla swej skuteczności powinno zawierać imię i nazwisko pełnomocnika, jego adres miejsca zameldowania, a w przypadku jego braku - adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dokumentu stwierdzającego jego toŝsamość, określenie rodzaju i zakresu pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnictwo udzielane osobie prawnej dla swej skuteczności powinno zawierać nazwę (firmę) osoby prawnej, siedzibę i adres, REGON, nazwę i numer rejestru, do którego została wpisana osoba prawna, określenie rodzaju i zakresu pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa winien być dołączony wypis z odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niŝ 1 miesiąc przed datą udzielenia pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo dla swej skuteczności powinno zawierać dane osób fizycznych mających działać w imieniu osoby prawnej w zakresie wskazanym w ust. 1. W tym przypadku stosuje się odpowiednio zapis 19 ust Zmiany danych osobowych pełnomocnika będącego osobą fizyczną w zakresie imienia i nazwiska pełnomocnika, jego adresu miejsca zameldowania, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu stwierdzającego jego toŝsamość moŝe dokonywać wyłącznie pełnomocnik, składając dyspozycję za pośrednictwem internetu, pisemnie lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zmianę tych danych. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany pełnomocnictwa. 4. Do zmiany danych pełnomocnika będącego osobą prawną, jak i danych osób fizycznych działających w imieniu osoby prawnej, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3. IV. RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 22 Na rachunku papierów wartościowych odrębnie rejestrowane są papiery wartościowe słuŝące jako zabezpieczenie wykonania: 1) zobowiązań wynikających z poŝyczek papierów wartościowych udzielonych na podstawie odrębnych przepisów, 2) zobowiązań wynikających z poŝyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie papierów wartościowych, 3) zobowiązań wynikających z praw pochodnych, 4) innych zobowiązań określonych w przepisach rozporządzenia Na Ŝądanie Klienta, złoŝone za pośrednictwem internetu lub osobiście w jednostce organizacyjnej, Dom Maklerski wystawia, oddzielnie dla kaŝdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe, zwane dalej świadectwem. Dom Maklerski wydaje świadectwo Klientowi lub przesyła je Klientowi listem poleconym na adres do korespondencji Klienta. 2. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych. 3. Dom Maklerski wystawiając świadectwo dokonuje blokady papierów wartościowych w liczbie określonej w świadectwie, na okres wskazany w świadectwie. 4. W przypadku utraty świadectwa, na Ŝądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych złoŝone w sposób, o którym mowa w ust. 1, Dom Maklerski wystawia duplikat świadectwa i wydaje Klientowi lub przesyła Klientowi listem poleconym na adres do korespondencji Klienta. 24 Zapisanie papierów wartościowych, nabytych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, w drodze transakcji lub innych zdarzeń prawnych na rachunku papierów wartościowych Klienta, następuje w terminach określonych przepisami prawa Klient moŝe przenieść papiery wartościowe pomiędzy swoimi rachunkami w Domu Maklerskim, z rachunku w Domu Maklerskim na rachunek w innym domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub z rachunku w innym domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych na rachunek w Domu Maklerskim, z zastrzeŝeniem ust. 2.

8 8 2. W przypadku, gdy przeniesienie papierów wartościowych ma nastąpić na rachunek osoby trzeciej, Klient składając polecenie przeniesienia papierów wartościowych zobowiązany jest dostarczyć dokument będący podstawą przeniesienia praw własności. 3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, wymaga formy aktu notarialnego lub notarialnie potwierdzonego podpisu zbywcy. Dokument moŝe być równieŝ sporządzony w obecności upowaŝnionego pracownika Domu Maklerskiego. 4. W przypadku umowy darowizny wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy lub teŝ podpisanie umowy w obecności upowaŝnionego pracownika Domu Maklerskiego. 5. Przeniesienie papierów wartościowych następuje w terminach określonych przepisami prawa. 6. Polecenie przeniesienia papierów wartościowych moŝe być złoŝone za pośrednictwem internetu lub osobiście w jednostce organizacyjnej. 7. Dom Maklerski moŝe odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem papierów wartościowych w przypadku powzięcia na podstawie dokumentów, na mocy których ma nastąpić przeniesienie papierów wartościowych, uzasadnionych wątpliwości wskazujących, Ŝe przeniesienie papierów wartościowych ma na celu obejście przepisów prawa, natomiast Dom Maklerski odmawia podjęcia takich czynności, gdy z dokumentów wynika w sposób oczywisty, Ŝe przeniesienie papierów wartościowych jest sprzeczne z przepisami prawa. 26 Klient moŝe złoŝyć w sposób, o którym mowa w 25 ust. 6, dyspozycję konwersji z papierów wartościowych na okaziciela na papiery wartościowe imienne i odwrotnie, przy czym Dom Maklerski realizuje dyspozycję w terminach określonych przez KDPW. 27 Następujące zdarzenia powodują ograniczenia w swobodnym dysponowaniu papierami wartościowymi zapisanymi na rachunku papierów wartościowych: 1) wystawienie zlecenia brokerskiego sprzedaŝy, 2) wystawienie świadectwa depozytowego, 3) ustanowienie zastawu, 4) blokada papierów wartościowych w związku z zabezpieczeniem wierzytelności, do której spełnienia Klient jest zobowiązany, 5) blokada aktywów Klienta, o której mowa w rozdziale XIV regulaminu, 6) blokada z tytułu zabezpieczenia słuŝącego do realizacji zobowiązań wynikających z praw pochodnych, 7) zajęcie papierów wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym, 8) inne czynności prawne uniemoŝliwiające swobodne dysponowanie papierami wartościowymi. V. REJESTR OPERACYJNY I REJESTR SESJI Dom Maklerski, dla Klienta posiadającego rachunek papierów wartościowych, otwiera rejestr operacyjny. 2. W rejestrze operacyjnym zapisywane są papiery wartościowe i prawa do otrzymania papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaŝy. 3. Dom Maklerski dokonuje zapisów w rejestrze operacyjnym przed rozliczeniem transakcji w KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych i wystawionych zgodnie z przepisami rozporządzenia, jeŝeli rozliczenie transakcji kupna jest objęte systemem gwarantującym. 4. Dla kaŝdego Klienta, który złoŝył zlecenie, Dom Maklerski moŝe otworzyć rejestr sesji. 5. Rejestr sesji otwierany jest przed rozpoczęciem sesji lub w trakcie jej trwania. Rejestr sesji zamykany jest z chwilą zakończenia sesji. 6. Dom Maklerski dokonuje zapisów w rejestrze sesji na podstawie potwierdzenia realizacji zlecenia, otrzymanego w czasie sesji z danego rynku. 7. Rejestr sesji prowadzony jest wyłącznie w celu sprawdzania pokrycia zleceń składanych w czasie sesji oraz sprawdzania, czy Klient nie przekroczył limitu maksymalnego naleŝności określonego w umowie. VI. RACHUNEK PIENIĘśNY 29 Z zastrzeŝeniem postanowień 29a, rachunek pienięŝny prowadzony jest w złotych i słuŝy do ewidencjonowania środków pienięŝnych wykorzystywanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo