Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 03/06/2014 Zarządu Spółki HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 03/06/2014 Zarządu Spółki HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 24.06.2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 03/06/2014 Zarządu Spółki HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ HFT BROKERS DOM MAKLERSKI SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W NABYWANIU LUB ZBYWANIU INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

2 I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu instrumentów rynku niepublicznego precyzuje prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w zakresie transakcji instrumentami rynku niepublicznego pomiędzy HFT Brokers Domem Maklerskim SA, a Klientem oraz określa zasady i warunki świadczenia przez HFT Brokers Dom Maklerski SA usług maklerskich w zakresie transakcji instrumentami rynku niepublicznego. 2. Za kaŝdym razem, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Regulaminie rozumie się przez to Regulamin świadczenia usług maklerskich przez HFT Brokers Dom Maklerski SA w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu instrumentów rynku niepublicznego, 2) DM rozumie się przez to HFT Brokers Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, 3) Osobie krajowej rozumie się przez to rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.); 4) Osobie zagranicznej rozumie się przez to nierezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.); 5) Ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 94), 6) Umowie rozumie się przez to Umowę świadczenia usług maklerskich w zakresie transakcji instrumentami rynku niepublicznego, 7) Rozporządzeniu rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1078), 8) Kliencie rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z DM Umowę, 9) Kliencie detalicznym rozumie się przez to klienta detalicznego, o którym mowa w Ustawie, 10) Kliencie profesjonalnym rozumie się przez to klienta profesjonalnego, o którym mowa w Ustawie, 11) Instrumentach rynku niepublicznego rozumie się przez to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym, oraz niezdematerializowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 Ustawy, instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b Ustawy, w szczególności papiery wartościowe, 12) Papierach wartościowych rozumie się przez to instrumenty finansowe wymienione w art. 3 pkt 1 lit. a i b Ustawy, 13) Zleceniu rozumie się przez to zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego lub, 14) Emitencie rozumie się przez to podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu, 15) Depozytariuszu rozumie się przez podmiot, w którym znajdują się niezdeponowane w DM instrumenty rynku niepublicznego, 16) Zarządzeniu Prezesa DM rozumie się przez to treść wydanego przez Prezesa 2

3 Zarządu DM zarządzenia regulującego w sposób szczegółowy wykonywanie poszczególnych czynności określonych w Regulaminie. Ogłoszenie ww. zarządzeń oraz ich zmiany dokonywane są poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w DM oraz zamieszczenie na stronie internetowej DM, 17) Komisji rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego lub inny organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym, 18) Kodeksie Spółek Handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz z późn. zm.), 19) Kodeksie Cywilnym rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 121). 3. Niniejszy Regulamin oraz Tabela opłat i prowizji maklerskich HFT Brokers Domu Maklerskiego SA w zakresie obrotu instrumentami rynku niepublicznego są integralną częścią Umowy. 2 HFT Brokers Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie zgodnie z 10 ust. 2 Rozporządzenia przekazuje Klientom detalicznym zawarte w niniejszym paragrafie oraz w pozostałych postanowieniach Regulaminu informacje dotyczące DM oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy: 1. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z DM zostały wskazane w 35 Regulaminu 2. Klient moŝe kontaktować się z DM w języku polskim. Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące usługi oferowania będą sporządzane i przekazywane Klientowi w języku polskim. 3. DM oświadcza, Ŝe na mocy zezwolenia udzielonego mu przez Komisję Nadzoru Finansowego posiada uprawnienia do prowadzenia działalności maklerskiej, w tym do wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego. 4. O ile DM przechowuje instrumenty finansowe, DM przy dołoŝeniu naleŝytej staranności zapewnia bezpieczeństwo instrumentów finansowych przyjętych do depozytu. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przez DM instrumentów finansowych złoŝonych do depozytu, DM pokrywa wszelkie koszty powstałe w związku z wystawieniem ich duplikatów. W ramach przyjętej polityki bezpieczeństwa w DM wprowadzono system technicznych środków ochrony fizycznej obejmujący system monitoringu zewnętrznego, system alarmowy, drzwi antywłamaniowe, elektroniczne kody dostępu do pomieszczeń, mający na celu ochronę przechowywanych aktywów Klientów przed dostępem osób nieuprawnionych. 5. DM jest uczestnikiem obowiązkowego systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Szczegółowe zasady działania obowiązkowego systemu rekompensat określa Ustawa. Ustawa określa górną granicę wartości środków objętych system rekompensat. Górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych polskich euro. Kwota ta określa maksymalną wysokość roszczeń inwestora wobec DM niezaleŝnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach inwestor posiadał środki lub z ilu wierzytelności przysługują inwestorowi naleŝności w DM. 6. DM dąŝy do unikania konfliktów interesów ze swoimi Klientami, a w przypadku jego powstania dokłada naleŝytej staranności, aby nie doszło do naruszenia interesów Klienta. Obowiązujące w DM wewnętrzne regulacje oraz struktura organizacyjna DM są wykorzystywane w celu zarządzania konfliktami interesów. Środkiem organizacyjnym jest w szczególności stworzenie chińskich murów, tj. barier informacyjnych uniemoŝliwiających niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 3

4 jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM. W ramach prowadzonej działalności w DM obowiązuje Regulamin zarządzania konfliktami interesów. Konflikt interesów stanowią znane DM okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem DM, osoby powiązanej z DM, innego podmiotu z Grupy Kapitałowej DM i obowiązkiem działania przez DM w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta DM, jak równieŝ znane DM okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów DM. W przypadku istnienia konfliktu interesu przed zawarciem umowy albo jego powstania po zawarciu umowy oraz braku skutecznego sposobu zarządzania tym konfliktem, DM informuje Klienta o istnieniu konfliktu interesów związanego ze świadczeniem usługi maklerskiej oraz o istocie i źródle tego konfliktu interesów. W takim przypadku podpisanie umowy jest wyłącznie moŝliwe pod warunkiem, Ŝe Klient potwierdzi na trwałym nośniku informacji odebranie informacji o istniejącym konflikcie interesów, a takŝe wolę zawarcia umowy. Natomiast w przypadku umów juŝ zawartych, DM nie podejmuje Ŝadnych czynności wynikających z umowy przed uzyskaniem od Klienta wyraźnego potwierdzenia odebrania informacji o zaistniałym konflikcie interesów, a takŝe woli kontynuowania umowy lub jej rozwiązania. 7. Na Ŝądanie Klienta przekazane mogą mu zostać, przy uŝyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej DM, szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów. 3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do czynności nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego zdeponowanych przez Emitenta w DM, jak równieŝ instrumentów rynku niepublicznego niezdeponowanych przez Emitenta w DM, znajdujących się w posiadaniu Klienta lub w depozycie prowadzonym przez Emitenta lub Depozytariusza, któremu Emitent lub Klient powierzył prowadzenie takiego depozytu. Czynności nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego są dokonywane przez DM w sposób incydentalny. Czynności (transakcje) dokonywane są przez DM na rachunek Klienta sprzedającego i Klienta kupującego na warunkach określonych przez Klientów, przy czym w treści umowy Klienci udzielają DM pełnomocnictwa do reprezentowania Klientów w ramach transakcji oraz akceptują, iŝ DM reprezentuje obie strony transakcji. II. Tryb i warunki zawierania umowy o świadczenie usług maklerskich Warunkiem koniecznym dla świadczenia przez DM usługi maklerskiej w zakresie pośrednictwa jest zawarcie między Klientem, a DM Umowy. 2. DM moŝe określić kryteria zawierania Umów w odpowiednim Zarządzeniu Prezesa DM. 3. Za wykonywanie przez DM czynności maklerskich, DM pobiera opłaty w wysokościach zgodnych z Tabelą opłat i prowizji maklerskich HFT Brokers Domu Maklerskiego SA w zakresie obrotu instrumentami rynku niepublicznego. 4. Z uwagi na fakt, iŝ czynności nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego są dokonywane w sposób incydentalny, DM nie prowadzi i nie otwiera rachunku instrumentów rynku niepublicznego i rachunku pienięŝnego dla Klienta. W przypadku, gdy Klient zaŝąda otwarcia rachunku instrumentów rynku niepublicznego DM jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy. 4

5 5. Klient sprzedający zobowiązany jest kaŝdorazowo złoŝyć w DM instrumenty rynku niepublicznego mające być przedmiotem transakcji (o ile DM nie prowadzi depozytu tych instrumentów) lub teŝ dokumenty stwierdzające posiadanie przez sprzedającego tych instrumentów w ilości nie mniejszej niŝ wykazanych w zleceniu sprzedaŝy (np. zaświadczenie Emitenta, zaświadczenie Depozytariusza), natomiast Klient kupujący zobowiązany jest wpłacić do DM kwotę zapewniającą co najmniej 100 % pokrycia ceny kupowanych instrumentów rynku niepublicznego oraz prowizji maklerskiej, chyba Ŝe strony transakcji złoŝą oświadczenia o wzajemnym trybie rozliczenia finansowego. W takim przypadku do DM powinny zostać wpłacone środki zapewniające, co najmniej 100 % pokrycia kosztów prowizji maklerskiej. 6. Na podstawie informacji uzyskanych od Klienta lub potencjalnego Klienta dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, DM dokonuje oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy jest odpowiednia dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. JeŜeli zgodnie z oceną instrument finansowy lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy jest nieodpowiednia dla Klienta, DM ostrzega o tym Klienta w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych środków informacji. W przypadku, gdy Klient lub potencjalny Klient nie przedstawi informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, lub jeŝeli przedstawione informacje są niewystarczające, DM ostrzega Klienta, Ŝe uniemoŝliwia mu to dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrumenty finansowe są dla niego odpowiednie. 7. Postanowień zawartych w ust. 6 nie stosuje się w przypadku zawierania Umowy z Klientem profesjonalnym, o ile Klient profesjonalny nie zaŝądał od DM traktowania go, jako Klienta detalicznego Osoby fizyczne - krajowe i zagraniczne przy zawieraniu Umowy obowiązane są złoŝyć i podpisać w obecności osoby upowaŝnionej przez DM poprawnie wypełniony formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawić dokument toŝsamości (dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport). W przypadku zawierania Umowy przez pełnomocnika konieczne jest przedstawienie odpowiedniego pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złoŝonymi w obecności upowaŝnionego pracownika DM, z zastrzeŝeniem postanowień 12 ust. 5 i 6 Regulaminu. 2. Osoby prawne krajowe przy zawieraniu Umowy obowiązane są przedstawić: 1) aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (poświadczony odpis z odpowiedniego rejestru), 2) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru) oraz zaświadczenie (potwierdzenie) o nadaniu numeru NIP, 3) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt. 1) w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złoŝonymi w obecności upowaŝnionego pracownika DM, 4) dowody toŝsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy, 5) inne dokumenty, jeŝeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, 5

6 6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upowaŝnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Prezes Zarządu DM moŝe podjąć decyzję o odstąpieniu od potwierdzania przez notariusza lub pracownika DM podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 3). 3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić: 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru lub dokumenty stwierdzające, Ŝe zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do ich reprezentowania, 2) umowę spółki (obowiązuje w przypadku spółek osobowych), 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru) oraz zaświadczenie (potwierdzenie) o nadaniu numeru NIP, 4) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z umowy spółki - w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złoŝonymi w obecności upowaŝnionego pracownika DM, 5) dowody toŝsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy, 6) inne dokumenty, jeŝeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, 7) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upowaŝnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Prezes Zarządu DM moŝe podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza lub pracownika DM podpisów na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt. 4). 4. Osoby prawne zagraniczne przy zawieraniu Umowy zobowiązane są przedstawić: 1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz informacje o jej statusie, 2) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1) - w formie aktu notarialnego lub z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złoŝonymi w obecności upowaŝnionego pracownika DM, 3) inne dokumenty, jeŝeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, 4) dokumenty, o których mowa w pkt. 1), 2) i 3), powinny być uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny lub poświadczone przez inny właściwy według prawa miejscowego organ oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, 5) dowody toŝsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy, 6) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby w obecności upowaŝnionego pracownika DM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Prezes Zarządu DM moŝe podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania dokumentów określonych w pkt. 1), 2), 3) przez polskie 6

7 przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny lub inny właściwy organ oraz notariusza lub pracownika DM. 5. Uprawnienia do zawarcia Umowy na rzecz osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej zdolność ograniczoną przysługuje opiekunom, kuratorom lub przedstawicielom ustawowym tej osoby do momentu uzyskania przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych. 6 W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów, DM moŝe zwrócić się do podmiotu o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od zawarcia Umowy W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną konieczne jest przekazanie do DM, w zaleŝności od statusu prawnego osoby zawierającej Umowę, wszystkich dokumentów określonych w odpowiednich ustępach 5 Regulaminu, z zastrzeŝeniem, Ŝe dokument toŝsamości powinien być przekazany w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Podpisy na poprawnie wypełnionych formularzach i załącznikach Umowy powinny być potwierdzone przez notariusza lub za zgodą DM, DM moŝe jako pośrednie potwierdzenie toŝsamości przyjąć inny dokument wystawiony przez wiarygodną instytucję, zawierający co najmniej imię i nazwisko Klienta oraz jego adres zamieszkania lub teŝ dokonane przez tą instytucję potwierdzenie podpisu. 3. DM ma prawo domagać się wykonania dodatkowych czynności związanych z potwierdzeniem toŝsamości osoby zawierającej umowę, w szczególności w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, DM moŝe wymagać poświadczenia przekazywanych dokumentów przez upowaŝnione na podstawie prawa miejscowe organy lub ich uwierzytelnienia przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny oraz ich przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski. 4. W przypadku zawierania innych umów między DM a Klientem drogą korespondencyjną, obowiązują zasady analogiczne do określonych w niniejszym paragrafie Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania przez obie strony egzemplarza Umowy wraz z załącznikami. 2. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez DM podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy wraz z załącznikami. 3. Przed zawarciem umowy DM przekazuje klientowi Regulamin przy uŝyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej DM Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia DM o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 6 Regulaminu. 7

8 2. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia go o zmianie powyŝszych danych DM odmawia podjęcia czynności związanych z dokonaniem transakcji dotyczącej instrumentów rynku niepublicznego w obrocie wtórnym, gdy z przedstawionych przez strony dokumentów wynika w sposób oczywisty, Ŝe przeniesienie własności instrumentów rynku niepublicznego jest sprzeczne z przepisami prawa. 2. Odmowa, o której mowa w ust. 1, zawierająca uzasadnienie, następuje na piśmie po uprzednim umoŝliwieniu Klientowi złoŝenia wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej. 3. Na wniosek Klienta kupującego DM moŝe dokonać sprawdzenia u Depozytariusza lub Emitenta instrumentów rynku niepublicznego niezdeponowanych w DM przez Emitenta, mających być przedmiotem transakcji, w szczególności zaś autentyczności dokumentu, prawdziwości zawartych w nim danych oraz faktu dokonania ewentualnego zastawu na instrumentach rynku niepublicznego. 4. W przypadku transakcji dotyczących instrumentów rynku niepublicznego niezdeponowanych w DM przez Emitenta, DM przechowuje złoŝone w DM instrumenty rynku niepublicznego lub dokumenty stwierdzające prawa do instrumentów rynku niepublicznego do momentu zawarcia transakcji, a po dokonaniu rozliczenia transakcji wydaje je Klientowi kupującemu. 5. W przypadku niedokonania transakcji dotyczących instrumentów rynku niepublicznego niezdeponowanych w DM przez Emitenta, DM zwraca Klientowi sprzedającemu złoŝone w DM instrumenty rynku niepublicznego lub dokumenty stwierdzające prawa do instrumentów rynku niepublicznego. 6. DM jest odpowiedzialny za złoŝone w DM instrumenty rynku niepublicznego lub dokumenty stwierdzające prawa do instrumentów rynku niepublicznego oraz ponosi odpowiedzialność za ich ewentualne uszkodzenie, zniszczenie bądź zagubienie, chyba, Ŝe są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności. 7. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 6, DM zobowiązany jest do powiadomienia Klienta o jego zaistnieniu oraz wystąpić do Emitenta instrumentów rynku niepublicznego oraz podmiotu prowadzącego księgę akcyjną i/lub depozyt tych instrumentów z informacją o zaistniałym zdarzeniu wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu. DM ponosi koszt tych operacji. 8. W przypadku złoŝenia w DM instrumentów rynku niepublicznego niezdeponowanych w DM przez Emitenta lub dokumentów stwierdzających prawa do instrumentów rynku niepublicznego, DM, na Ŝądanie Klienta, wystawia i wydaje Klientowi sprzedającemu stosowne zaświadczenie potwierdzające złoŝenie ww. dokumentów w DM Klient kupujący zobowiązany jest wpłacić do DM kwotę zapewniającą co najmniej 100 % pokrycia ceny kupowanych instrumentów rynku niepublicznego oraz prowizji maklerskiej. Wpłacane środki pienięŝne są przechowywane przez DM do momentu rozliczenia transakcji lub stwierdzenia jej niedokonania w banku krajowym, którego wyboru DM dokonuje przy dołoŝeniu naleŝytej staranności. DM ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przez Bank umowy przechowania, jak równieŝ za skutki jego niewypłacalności na zasadach ogólnych przewidzianych przez przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Środki pienięŝne w kwocie, o której mowa w ust. 1 muszą zostać wpłacone na 8

9 rachunek DM najpóźniej w dniu zawarcia transakcji. Klient kupujący zobowiązany jest przedstawić w DM dowód wpłaty najpóźniej w dniu zawarcia transakcji. Na dokumencie wpłaty winien zostać wskazany tytuł wpłaty odpowiadający treści zawieranej transakcji. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu DM lub osoba przez niego upowaŝniona moŝe wyrazić zgodę na wpłacenie prowizji maklerskiej po zawarciu transakcji. 3. DM dopuszcza moŝliwość dokonania rozliczenia finansowego z tytułu zawieranej transakcji bezpośrednio między stronami transakcji. W takim przypadku do DM powinny zostać wpłacone środki zapewniające co najmniej 100 % pokrycia kosztów prowizji maklerskiej. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 strony transakcji muszą złoŝyć pisemne oświadczenia o dokonaniu wzajemnych rozliczeń i płatności z tytułu przedmiotowej transakcji przed zawarciem transakcji oraz dokonać wpłaty zgodnie z zasadami określonymi w ust W przypadku niedokonania transakcji DM zwraca środki wpłacone do DM po potrąceniu opłat przewidzianych w Tabeli opłat i prowizji maklerskich HFT Brokers Domu Maklerskiego SA w zakresie obrotu instrumentami rynku niepublicznego na rachunek bankowy wskazany przez Klienta kupującego. Pełnomocnictwa Klient moŝe ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy. Pełnomocnictwo moŝe dotyczyć równieŝ zmiany lub wypowiedzenia Umowy w imieniu Klienta. 2. Pełnomocnictwo lub jego odwołanie, z zastrzeŝeniem ust. 4, 5, 6, 7, 8 moŝe być udzielane jedynie w formie pisemnej w obecności osoby upowaŝnionej przez DM, która potwierdza dane zawarte w pełnomocnictwie oraz autentyczność podpisów Klienta i jego pełnomocnika. 3. Dokumenty pełnomocnictw powinny określać szczegółowe dane personalne pełnomocników, analogiczne jak dla Klienta. 4. Skuteczne jest równieŝ pełnomocnictwo lub jego odwołanie udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. W wypadku złoŝenia pełnomocnictwa w przewidzianych powyŝej formach bez podpisu pełnomocnika, pisemne dyspozycje pełnomocnika będą skuteczne po dołączeniu (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) jego wzoru podpisu. 5. W uzasadnionych przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Prezes Zarządu DM lub osoba przez niego upowaŝniona moŝe podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu potwierdzania przez notariusza lub pracownika DM podpisu na pełnomocnictwach, o których mowa w ust. 2 i w ust W przypadku udzielania (odwoływania) pełnomocnictwa korespondencyjnie przez Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, zobowiązany jest on ponadto do poświadczenia dokumentu pełnomocnictwa przez upowaŝnione na podstawie prawa miejscowe organy lub do ich uwierzytelnienia przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. Dokumenty przedkładane przez Klienta winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. W uzasadnionych 9

10 przypadkach, o ile przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Prezes Zarządu DM lub osoba przez niego upowaŝniona moŝe podjąć decyzję o odstąpieniu od wymogu ich potwierdzania. 7. W przypadku udzielania przez Klienta pełnomocnictwa dla DM drogą korespondencyjną w związku z wykonywaniem w imieniu Klienta czynności maklerskich, Prezes Zarządu DM lub osoba przez niego upowaŝniona moŝe określić wymogi odmienne od określonych w ust. 4 i Pełnomocnictwo moŝe być udzielone jako pełnomocnictwo: 1) pełne - pełnomocnik ma prawo do działania bez ograniczeń w takim samym zakresie jak Klient, 2) ograniczone - pełnomocnik ma prawo do działania wyłącznie w zakresie określonym przez mocodawcę/klienta w treści pełnomocnictwa. 14 Pełnomocnik moŝe ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa Pełnomocnictwo moŝe być udzielone na czas określony, na czas nieokreślony lub dla dokonania poszczególnej czynności. 2. DM ma prawo nie przyjąć pełnomocnictwa, którego zakres lub tryb wykonania nakładałby na DM obowiązek wykonywania czynności znacznie utrudniających świadczenie usług maklerskich lub powodował zagroŝenie bezpieczeństwa operacji wykonywanych na zlecenie Klienta. 16 Wygaśnięcie pełnomocnictwa staje się skuteczne dla DM z chwilą otrzymania przez DM informacji niebudzącej wątpliwości co do jej autentyczności, o: 1) odwołaniu przez mocodawcę/klienta, 2) śmierci mocodawcy/klienta bądź pełnomocnika, 3) utracie osobowości prawnej w przypadku, gdy mocodawca/klient jest osobą prawną. III. Pokrycie zleceń DM sprawdza pokrycie złoŝonych przez Klienta zleceń kupna i sprzedaŝy instrumentów rynku niepublicznego najpóźniej w chwili realizacji transakcji przez DM. 2. Sprawdzenie pokrycia obejmuje weryfikację złoŝonych przez Klienta sprzedającego instrumentów rynku niepublicznego lub dokumentów stwierdzających prawa do tych instrumentów (o ile DM nie prowadzi depozytu tych instrumentów) oraz kwotę wpłaconych do DM środków pienięŝnych przez Klienta kupującego. 3. Zlecenia bez wymaganego pokrycia nie są realizowane. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu DM lub osoba przez niego upowaŝniona moŝe wyrazić zgodę na 10

11 wpłacenie prowizji maklerskiej po zawarciu transakcji. IV. Tryb składania zleceń kupna i sprzedaŝy, anulacji oraz modyfikacji tych zleceń DM zobowiązuje się przyjmować do realizacji zlecenia Klientów, ich anulacje oraz modyfikacje, które są: a) wypełnione prawidłowo, w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości co do ich treści i autentyczności, b) podpisane przez uprawnioną osobę, c) złoŝone z zachowaniem ustalonego przez DM terminu przyjmowania zleceń. 2. DM realizuje zlecenia przy dołoŝeniu naleŝytej staranności. 3. Zlecenia Klientów mogą być przekazywane do DM w formie pisemnej osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem poczty kurierskiej. 4. DM zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zleceń, chyba, Ŝe z Ŝądaniem udostępnienia informacji wystąpi upowaŝniona przepisami prawa instytucja, Klient lub jego pełnomocnik w DM lub inny podmiot upowaŝniony przez Klienta. 5. DM w swojej działalności kieruje się dbałością o bezpieczeństwo rynku wskazując, iŝ manipulacja instrumentami finansowymi jest zakazana. Manipulację stanowią działania lub zaniechania wskazane w Ustawie DM nie realizuje zlecenia sprzedaŝy lub zakupu instrumentów rynku niepublicznego w przypadku zakazu wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny. 2. DM ma prawo odmówić przyjęcia i wykonania zlecenia sprzedaŝy i zakupu instrumentów rynku niepublicznego, ich anulacji lub modyfikacji, które nie są złoŝone na właściwym dla danej czynności formularzu, nie są jednoznaczne i czytelne oraz nie zawierają wszystkich niezbędnych danych koniecznych dla realizacji danej dyspozycji, przy czym DM niezwłocznie informuje o tym Klienta w sposób wskazany w Umowie Przedmiotem jednego zlecenia moŝe być wyłącznie sprzedaŝ lub wyłącznie kupno określonego instrumentu rynku niepublicznego. 2. W przypadku rozbieŝności w określeniu ilości instrumentów rynku niepublicznego i limitu podanego słownie liczbowo obowiązuje zapis słowny Terminy składania zleceń sprzedaŝy i zleceń kupna instrumentów rynku niepublicznego, ich anulacji oraz modyfikacji określa Prezes Zarządu DM w trybie Zarządzenia. 2. Treść zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, umieszczana jest w widocznym miejscu w DM. Zmiana zarządzenia przekazywana jest w terminie 7 dni przed dniem wejścia w Ŝycie zmian. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana terminu przyjmowania zleceń, anulacji zleceń oraz modyfikacji moŝe obowiązywać od chwili ogłoszenia. 11

12 3. ZłoŜenie zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje jego niewaŝności. DM ma prawo do realizacji tego zlecenia, anulacji zlecenia lub modyfikacji. 4. DM moŝe ograniczyć Zarządzeniem Prezesa Zarządu DM wartość oraz wolumen zleceń składanych przez Klientów Zlecenie kupna lub sprzedaŝy instrumentów rynku niepublicznego dla swojej skuteczności musi zawierać: 1) imię i nazwisko lub nazwę zleceniodawcy, 2) datę i czas wystawienia, 3) rodzaj instrumentu rynku niepublicznego będącego przedmiotem zlecenia, 4) przedmiot zlecenia (kupno, bądź sprzedaŝ) instrumentów rynku niepublicznego, 5) ilość instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem zlecenia, 6) określenie ceny instrumentu rynku niepublicznego i wartości transakcji, 7) termin waŝności zlecenia (data realizacji/zawarcia transakcji), 8) termin rozliczenia transakcji, 9) numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota wynikająca z rozliczenia transakcji, bądź wynikająca ze zwrotu środków pienięŝnych w przypadku nie dokonania transakcji, 10) podpis Klienta lub jego pełnomocnika. 2. O ile wymagają tego przepisy prawa Klient kupujący zobowiązany jest załączyć do zlecenia wymagane zezwolenia (decyzje) organów administracji państwowej. 3. DM odmawia realizacji transakcji w przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 2. V. Rozliczenia zawartych transakcji Na podstawie złoŝonych zleceń, po stwierdzeniu ich pokrycia na dzień zawarcia transakcji, DM dokonuje zawarcia transakcji oraz wystawia na dowód zawarcia transakcji dokument Kartę Umowy Transakcje Niepubliczne. 2. W momencie wystawienia Karty Umowy Transakcje Niepubliczne, niemoŝliwe jest anulowanie zlecenia. 3. W przypadku, gdy DM nie prowadzi depozytu instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem transakcji, a instrumenty te znajdują się w depozycie prowadzonym przez Emitenta lub Depozytariusza, upowaŝniony pracownik DM sporządza dodatkowy egzemplarz Karty Umowy Transakcje Niepubliczne, który przekazuje Emitentowi lub Depozytariuszowi celem dokonania zmian w prowadzonych przez nich rejestrach. 4. W przypadku, gdy DM nie prowadzi depozytu instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem transakcji, DM wydaje Klientowi kupującemu instrumenty rynku niepublicznego lub dokumenty stwierdzające prawa do tych instrumentów, będących przedmiotem transakcji, natomiast Klientowi sprzedającemu DM przekazuje środki pienięŝne wynikające z rozliczenia transakcji na rachunek bankowy wskazany w zleceniu. 5. DM ma prawo odmówić wydania instrumentów finansowych lub dokumentów stwierdzających prawa do tych instrumentów w przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek 12

13 roszczenia DM wobec Klienta, w szczególności z tytułu nieuiszczonych prowizji i opłat, jak równieŝ w przypadku zakazu wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny. 6. Po rozliczeniu transakcji DM w terminie nie dłuŝszym niŝ do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym wykonano zlecenie przekazuje Klientowi, w sposób określony w złoŝonej przez Klienta dyspozycji odbioru korespondencji, zawiadomienie o zawarciu transakcji na rynku niepublicznym obejmujące: a) oznaczenie firmy inwestycyjnej przekazującej potwierdzenie, b) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta, c) datę i czas zawarcia transakcji, d) rodzaj zlecenia, e) identyfikator kupna/sprzedaŝy albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niŝ kupno/sprzedaŝ, f) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia, g) oznaczenie instrumentu finansowego, h) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem, zlecenia, i) ceną, po jakiej zostało wykonane zlecenie, j) łączną wartość transakcji, k) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak równieŝ innych kosztów wykonania zlecenia, oraz - na Ŝądanie Klienta zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia, l) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów w których Klient powinien dokonać płatności, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tego obowiązku, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta, m) informację o wykonaniu zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był podmiot z grupy kapitałowej, do której naleŝy DM, lub inny Klient DM Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość otrzymanego zawiadomienia o zawarciu transakcji na rynku niepublicznymi i zgłosić wszystkie zastrzeŝenia (reklamacje) w terminie nie dłuŝszym niŝ tydzień od daty jego doręczenia, lecz nie później niŝ w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym transakcja została zawarta. 2. DM w ciągu dwóch tygodni rozpatrzy reklamację Klienta oraz przekaŝe Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres. VI. Postanowienia końcowe Prezes Zarządu DM w trybie Zarządzenia ma prawo określić szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności, o ile nie zostało to wcześniej określone w Regulaminie. Zarządzenia te nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy. 2. DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy na skutek okoliczności, które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze nadzwyczajnym i niemoŝliwym do przewidzenia (siła wyŝsza). 13

14 26 1. Klient zobowiązany jest złoŝyć pisemną dyspozycję określającą sposób odbioru korespondencji związanej z działaniem Klienta w DM. 2. W przypadku zlecenia przekazywania wyŝej wymienionej korespondencji pocztą na wskazany przez Klienta adres, DM jest uprawniony do pobierania z tego tytułu opłat w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji maklerskich HFT Brokers Domu Maklerskiego SA w zakresie obrotu instrumentami rynku niepublicznego. 3. JeŜeli Klient nie złoŝy Ŝadnej dyspozycji dotyczącej sposobu odbioru korespondencji, to DM pozostawi korespondencję w DM do odbioru osobiście przez Klienta. 4. Korespondencję wysyłaną Klientowi przez DM uwaŝa się za doręczoną po upływie 7 dni od dnia jej nadania w urzędzie pocztowym. W przypadku złoŝenia przez Klienta dyspozycji określającej odbiór korespondencji w DM lub w przypadku określonym w ust. 3 skutek doręczenie następuje następnego dnia roboczego po dniu jej złoŝenia w DM, w miejscu do tego przeznaczonym. 5. Zmiana sposobu odbioru korespondencji przez Klienta oraz zmiana danych osobowych Klienta nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy i następuje w drodze przekazania przez Klienta do DM formularza aktualizacji danych wg wzoru obowiązującego w DM. Formularz aktualizacji danych moŝe być złoŝony przez Klienta w formie pisemnej osobiście lub drogą korespondencyjną. 6. Prezes Zarządu DM w trybie Zarządzenia moŝe określić rodzaj, tryb i warunki przekazywania przez Klienta do DM informacji dotyczących Klienta w innej formie niŝ wymieniona w ust. 5. Opłaty i prowizje Za świadczenie usług maklerskich DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli opłat i prowizji maklerskich HFT Brokers Domu Maklerskiego SA w zakresie obrotu instrumentami rynku niepublicznego" zatwierdzonej przez Zarząd Spółki DM. Tabela opłat i prowizji maklerskich HFT Brokers Domu Maklerskiego SA w zakresie obrotu instrumentami rynku niepublicznego stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 2. Opłaty i prowizje maklerskie są pobierane przez DM nie wcześniej niŝ w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata. 3. Zmiany w Tabeli opłat i prowizji maklerskich HFT Brokers Domu Maklerskiego SA w zakresie obrotu instrumentami rynku niepublicznego" dokonywane są w trybie i terminach analogicznych do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Tabeli opłat i prowizji maklerskich HFT Brokers Domu Maklerskiego SA w zakresie obrotu instrumentami rynku niepublicznego korzystne dla Klientów (obniŝenie opłat i prowizji,) nie wymagają zachowania trybu i terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu i wchodzą w Ŝycie w dniu ich ogłoszenia w DM. 4. JeŜeli Klient nie będzie terminowo płacił naleŝności wobec DM za świadczenie usług maklerskich, DM ma prawo do odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. 5. NiezaleŜnie od wynagrodzenia DM, o którym mowa w ust. 1, Klient ponosi odrębnie wszelkie koszty podatkowe związane z przeprowadzanymi za pośrednictwem DM transakcjami. W przypadku osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 14

15 mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym DM przesyła Klientowi informację o wysokości osiągniętego dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaŝy akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dochód ze sprzedaŝy akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 6. W przypadku transakcji dokonywanych w walutach obcych, równowartość w złotych kwoty prowizji i opłat wskazanych w ust. 1, jest ustalana przez DM przy zastosowaniu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji kursu kupna waluty, w której dokonywana jest transakcja, określonego przez bank, za którego pośrednictwem DM przyjmuje wpłaty opłat i prowizji. Skargi Skargi i wnioski dotyczące pracy DM naleŝy kierować pisemnie do Inspektora Nadzoru DM, bądź osobiście w godzinach przyjmowania skarg i wniosków przez Inspektora Nadzoru DM. 2. Skargi lub wnioski, o których mowa w ust. 1, są rozpatrywane w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu, a odpowiedź przekazywana Klientom na wskazany przez nich adres. 3. W przypadku uzyskania odpowiedzi niezadowalającej, Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej sprawie w formie pisemnej do Zarządu DM. 4. Zarząd DM rozpatrzy skargę lub wniosek Klienta w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu, a odpowiedź zostanie przekazana Klientowi telefonicznie lub na wskazany przez niego adres. 5. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu. Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu i Umowy DM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz Umowy. 2. DM jest zobowiązany do przekazywania Klientom propozycji zmian do Umowy wyłącznie w zakresie usług, który obejmuje Umowa podpisana z poszczególnym Klientem. 3. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, aneks do Umowy lub jej nowe brzmienie będą przekazywane Klientowi do podpisu zgodnie ze złoŝoną na piśmie przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji. KaŜdorazowo przy wprowadzaniu zmian do Umowy Klient będzie otrzymywał 14-dniowy termin na podpisanie aneksu lub nowej treści Umowy. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta aneksu lub nowej treści Umowy, Klient nie przekaŝe do DM podpisanego aneksu lub nowej treści Umowy, DM będzie traktował to jako wypowiedzenie Umowy. 4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu będą one podawane do publicznej wiadomości w formie pisemnej w DM, a ich brzmienie będzie przekazywane Klientowi zgodnie ze złoŝoną na piśmie przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji, w terminie 14 dni przed dniem wejścia w Ŝycie zmienionego Regulaminu. KaŜdorazowo 15

16 przy wprowadzaniu zmian do Regulaminu Klient będzie otrzymywał 14-dniowy termin na zapoznanie się z nimi. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta treści zmian do Regulaminu, Klient nie wniesie zastrzeŝeń co do ich treści, lub nie wypowie Umowy, DM będzie traktował to jako akceptację tych zmian. 5. Wniesienie przez Klienta zastrzeŝeń uznawane będzie za wypowiedzenie Umowy, przy czym w okresie wypowiedzenia do Umowy nie mają zastosowania postanowienia zmienionego Regulaminu. 6. W przypadku, gdy Klient zgodnie ze złoŝoną przez siebie na piśmie dyspozycją sposobu odbioru korespondencji zadecydował, Ŝe wszelka korespondencja kierowana do niego przez DM będzie odbierana przez niego osobiście w DM, to wszelkie konsekwencje wynikające z faktu nieodebrania kierowanej do niego korespondencji, w szczególności zmian do Umowy oraz Regulaminu, obciąŝają Klienta. 7. Klient moŝe zastrzec na piśmie, iŝ nie wyraŝa woli otrzymywania treści zmian do Regulaminu. W takim przypadku związanie Klienta nowym Regulaminem następuje w terminie 30 dni od dnia podania zmian do Regulaminu do publicznej wiadomości w formie pisemnej w DM. Rozwiązanie Umowy 30 Rozwiązanie Umowy moŝe nastąpić na skutek wypowiedzenia Umowy złoŝonego przez Klienta lub DM oraz na skutek śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, likwidacji lub upadłości Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Wypowiedzenie Umowy przez DM moŝe nastąpić w szczególności w następujących przypadkach: 1) Klient zalega z zapłaceniem naleŝnych opłat dłuŝej niŝ 1 miesiąc lub nie przestrzega innych warunków Umowy, 2) naruszania przez Klienta obowiązujących zasad współŝycia społecznego, 3) z innych waŝnych przyczyn. 2. Decyzję o wypowiedzeniu przez DM umowy z Klientem podejmuje Zarząd DM. 3. DM o fakcie wypowiedzenia Umowy informuje Klienta poprzez wręczenie Klientowi lub przesłanie listem poleconym ww. wypowiedzenia. 4. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni. 5. Klient, który w związku z zamiarem zawarcia transakcji złoŝył w DM instrumenty rynku niepublicznego lub dokumenty stwierdzające prawa do instrumentów rynku niepublicznego powinien je odebrać z DM wciągu 14 dni od daty otrzymania lub złoŝenia wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niŝ w dniu ustania wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu złoŝonymi w DM instrumentami rynku niepublicznego, wynikających z decyzji wydanych przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny. 6. DM ma prawo odmówić wydania instrumentów rynku niepublicznego lub dokumentów stwierdzających prawa do instrumentów rynku niepublicznego złoŝonych w DM w przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek roszczenia DM wobec Klienta, w szczególności z tytułu nieuiszczonych prowizji i opłat. 16

17 32 Następcy prawni Klienta, w celu wykonania swoich praw z instrumentów rynku niepublicznego powinni przedstawić dokumenty potwierdzające następstwo prawne. 33 Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń DM o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec DM, jeŝeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. DM moŝe dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pienięŝnej od Klienta albo od jego spadkobierców lub następców prawnych Regulamin zmieniony uchwałą Zarządu z dnia r. 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w Ŝycie z dniem r. 3. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są uchwałą Zarządu. 35 Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z DM: Adres DM (Departament Bankowości Inwestycyjnej):ul. Strycharska 24, lok. 117 Strona internetowa: Telefon/Faks: ,

18 Tabela opłat i prowizji maklerskich HFT Brokers Domu Maklerskiego SA w zakresie obrotu instrumentami rynku niepublicznego 1. opłata za złoŝenie w DM niezdeponowanych przez Emitenta instrumentów rynku niepublicznego lub dokumentów stwierdzających prawa do instrumentów rynku niepublicznego będących przedmiotem transakcji na rynku niepublicznym - negocjowana, 2. prowizja od transakcji - negocjowana, 3. opłata za anulację zlecenia - negocjowana, 4. przesyłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM - 5 PLN (nie mniej niŝ koszty przesyłki), 5. czynności nieujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji dla transakcji incydentalnych - według umowy między stronami. 18

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. USŁUG POWIERNICZYCH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH ORAZ BĘDĄCYCH W OBROCIE ZA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. USŁUG POWIERNICZYCH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH ORAZ BĘDĄCYCH W OBROCIE ZA REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. USŁUG POWIERNICZYCH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH ORAZ BĘDĄCYCH W OBROCIE ZA GRANICĄ Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Interpretacja JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) Niniejsze Warunki Krajowe określają warunki i zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Umowa...7 III. Pełnomocnictwa... 12 IV. Zarządzanie... 13 V. Postanowienia końcowe...26

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Katowice, maj 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Tytuł A Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Obowiązuje od 01.02.2014 r.

Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Obowiązuje od 01.02.2014 r. Regulamin rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Rozdział I. Zasady ogólne Obowiązuje od 01.02.2014 r. 1. Postanowienia wstępne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo