KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z uszczegółowieniem procedury identyfikacji Subskrybentów oraz dookreśleniem zasad uznawania zapisów na Akcje Oferowane za prawidłowe. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 9 października 2013 roku na stronie internetowej: Emitenta - oraz Oferującego - Str , pkt , tiret Procedura składania zapisów, Było: Subskrybenci w miejscu przyjmowania zapisów powinni złoŝyć trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Wzór formularza zapisu na Akcje serii C Spółki Telewizja NiezaleŜna SA stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Memorandum Informacyjnego. Na dowód przyjęcia zapisu Subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złoŝonego formularza zapisu. Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje serii C oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis, jednakŝe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Składając formularz zapisu na Akcje Oferowane drogą korespondencyjną Subskrybent winien dołączyć do niego odpowiednio: I. Osoby fizyczne (krajowe i zagraniczne): 1. ksero dowodu osobistego bądź paszportu. II. Osoby prawne (krajowe): 1. aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (odpis z rejestru), 2. pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1, 3. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane w imieniu osoby prawnej. 1

2 III. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (krajowe): 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru lub dokumenty stwierdzające, Ŝe zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do ich reprezentowania, 2. umowę spółki (obowiązuje w przypadku spółek osobowych), 3. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z umowy spółki, 4. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane. Wymaga się, aby załączniki do formularza zapisu na Akcje Oferowane, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). IV. Osoby prawne (zagraniczne): 1. aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej, 2. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3. kserokopię dowodu toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane w imieniu osoby prawnej, Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, powinny zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938) oraz winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zapis jest bezwarunkowy, musi zawierać ilość subskrybowanych Akcji serii C i nie moŝe zawierać jakichkolwiek zastrzeŝeń. Zapisy na Akcje serii C mogą być anulowane tylko w przypadku, gdy po otwarciu Publicznej Subskrypcji, zostanie udostępniony Aneks do Memorandum Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii C, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem. Osoba, która złoŝyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, moŝe uchylić się od skutków prawnych złoŝonego zapisu, składając w biurze maklerskim, w którym złoŝono zapis, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu umoŝliwienia Subskrybentowi uchylenia się od tych skutków prawnych. 2

3 ZłoŜenie przez Subskrybenta zapisu na Akcje serii C jest równoznaczne z: 1) zaakceptowaniem przez niego treści Statutu Emitenta i warunków Publicznej Oferty Akcji seriic, 2) potwierdzeniem, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego Memorandum Informacyjnego, 3) wyraŝeniem zgody na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii C niŝ objęta zapisem bądź nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, 4) wyraŝeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii C, 5) przyjęciem do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczeniem, Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 6) wyraŝeniem zgody na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje serii C przez podmiot przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii C oraz, Ŝe upowaŝnia te podmioty do otrzymania tych informacji. ZłoŜenie niewłaściwego bądź niepełnego formularza zapisu na Akcje serii C powoduje jego niewaŝność. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent. Str , pkt. 11.3, tiret Procedura składania zapisów, Jest: Subskrybenci w miejscu przyjmowania zapisów powinni złoŝyć trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Wzór formularza zapisu na Akcje serii C Spółki Telewizja NiezaleŜna SA stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Memorandum Informacyjnego. Na dowód przyjęcia zapisu Subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złoŝonego formularza zapisu. Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej, przy zastrzeŝeniu, Ŝe w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji serii C, niŝ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji serii C nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, ze nie moŝna nabyć ułamkowych części akcji. PowyŜsze oznacza, iŝ brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym powoduje niewaŝność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iŝ zapis jest waŝny, z zastrzeŝeniem Ŝe w trakcie dokonywania przydziału Akcji serii C, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji serii C, za które została dokonana wpłata. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje serii C oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis, jednakŝe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. 3

4 Składając formularz zapisu na Akcje serii C drogą korespondencyjną Subskrybent winien dołączyć do niego odpowiednio: I. Osoby fizyczne (krajowe): - kserokopia dowodu osobistego bądź paszportu. Wymaga się, aby wskazany wyŝej załącznik do formularza zapisu na Akcje serii C, składany drogą korespondencyjną, był poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276 z późn. zm.). II. Osoby fizyczne (zagraniczne): - kserokopia dokumentu potwierdzającego toŝsamość zagranicznej osoby fizycznej. Wskazany wyŝej załącznik do formularza zapisu na Akcje serii C, składany drogą korespondencyjną, powinien zostać poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938). Przedmiotowy dokument toŝsamości (ewentualnie wraz z klauzula Apostille) winien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. III. Osoby prawne (krajowe): 1. aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (odpis z rejestru), 2. pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1, 3. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii C w imieniu osoby prawnej. Wymaga się, aby wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii C, składane drogą korespondencyjną, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). IV. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (krajowe): 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru lub dokumenty stwierdzające, Ŝe zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do ich reprezentowania, 2. umowę spółki (obowiązuje w przypadku spółek osobowych), 4

5 3. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z umowy spółki, 4. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii C. Wymaga się, aby wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii C, składane drogą korespondencyjną, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). V. Osoby prawne (zagraniczne): 1. aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej, 2. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3. kserokopię dowodu toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii C w imieniu osoby prawnej. Wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii C, składane drogą korespondencyjną, powinny zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938). Przedmiotowe dokumenty (ewentualnie wraz z klauzulą Apostille) winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zapis jest bezwarunkowy, musi zawierać ilość subskrybowanych Akcji serii C i nie moŝe zawierać jakichkolwiek zastrzeŝeń. Zapisy na Akcje serii C mogą być anulowane tylko w przypadku, gdy po otwarciu Publicznej Subskrypcji, zostanie udostępniony Aneks do Memorandum Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii C, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem. Osoba, która złoŝyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, moŝe uchylić się od skutków prawnych złoŝonego zapisu, składając w biurze maklerskim, w którym złoŝono zapis, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu umoŝliwienia Subskrybentowi uchylenia się od tych skutków prawnych. ZłoŜenie przez Subskrybenta zapisu na Akcje serii C jest równoznaczne z: 1) zaakceptowaniem przez niego treści Statutu Emitenta i warunków Publicznej Oferty Akcji serii C, 2) potwierdzeniem, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego Memorandum Informacyjnego, 3) wyraŝeniem zgody na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii C niŝ objęta zapisem bądź nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, 5

6 4) wyraŝeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii C, 5) przyjęciem do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczeniem, Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 6) wyraŝeniem zgody na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje serii C przez podmiot przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii C oraz, Ŝe upowaŝnia te podmioty do otrzymania tych informacji. ZłoŜenie niewłaściwego bądź niepełnego formularza zapisu na Akcje serii C powoduje jego niewaŝność. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent. Str , pkt , tiret Procedura składania zapisów, Było: Subskrybent, który złoŝył prawidłowy zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C, ma prawo do złoŝenia zapisu na Akcje zwykłe imienne serii D w taki sposób, Ŝe kaŝde 9 (dziewięć) Akcji serii C objętych prawidłowym zapisem uprawnia Subskrybenta do złoŝenia zapisu na 1 (jedną) Akcję serii D Spółki Telewizja NiezaleŜna SA. Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej. Szczegóły dotyczące zasad dystrybucji Akcji serii C zostały przedstawione w pkt. 11 Rozdziału III Dane o Emisji niniejszego Memorandum Informacyjnego. Zapisy subskrypcyjne na Akcje serii D naleŝy składać wyłącznie drogą korespondencyjną u Oferującego Akcje zwykłe imienne serii D, tj. spółki pod firmą Dom Maklerski Prospectus SA. Subskrybenci składający zapis na Akcje serii D powinni przesłać, na adres Domu Maklerskiego Prospectus SA (93-521) Łódź, ul. Strycharska 24 lok. 117, trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D Spółki Telewizja NiezaleŜna SA stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Memorandum Informacyjnego. Na dowód przyjęcia zapisu Subskrybentowi zostanie odesłany jeden egzemplarz formularza zapisu. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje serii D oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis, tj. Domu Maklerskiego Prospectus SA, jednakŝe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Składając formularz zapisu na Akcje Oferowane drogą korespondencyjną Subskrybent winien dołączyć do niego odpowiednio: I. Osoby fizyczne (krajowe i zagraniczne): 1. ksero dowodu osobistego bądź paszportu. 6

7 II. Osoby prawne (krajowe): 1. aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (odpis z rejestru), 2. pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1, 3. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane w imieniu osoby prawnej. III. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (krajowe): 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru lub dokumenty stwierdzające, Ŝe zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do ich reprezentowania, 2. umowę spółki (obowiązuje w przypadku spółek osobowych), 3. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z umowy spółki, 4. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane. Wymaga się, aby załączniki do formularza zapisu na Akcje Oferowane, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). IV. Osoby prawne (zagraniczne): 1. aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej, 2. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3. kserokopię dowodu toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane w imieniu osoby prawnej. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, powinny zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938) oraz winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 7

8 Zapis jest bezwarunkowy, musi zawierać ilość subskrybowanych Akcji serii D i nie moŝe zawierać jakichkolwiek zastrzeŝeń. Zapisy na Akcje serii D mogą być anulowane tylko w przypadku, gdy po otwarciu Publicznej Subskrypcji, zostanie udostępniony Aneks do Memorandum Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii D, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem. Osoba, która złoŝyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, moŝe uchylić się od skutków prawnych złoŝonego zapisu, składając w biurze maklerskim, w którym złoŝono zapis, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu umoŝliwienia Subskrybentowi uchylenia się od tych skutków prawnych. ZłoŜenie przez Subskrybenta zapisu na Akcje serii D jest równoznaczne z: 1) zaakceptowaniem przez niego treści Statutu Emitenta i warunków Publicznej Oferty Akcji serii D, 2) potwierdzeniem, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego Memorandum Informacyjnego, 3) wyraŝeniem zgody na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii D niŝ objęta zapisem bądź nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, 4) wyraŝeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii D, 5) przyjęciem do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczeniem, Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 6) wyraŝeniem zgody na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje serii D przez podmiot przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii D oraz, Ŝe upowaŝnia te podmioty do otrzymania tych informacji. ZłoŜenie niewłaściwego bądź niepełnego formularza zapisu na Akcje serii D powoduje jego niewaŝność. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent. Str , pkt. 12.3, tiret Procedura składania zapisów, Jest: Subskrybent, który złoŝył prawidłowy zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C, ma prawo do złoŝenia zapisu na Akcje zwykłe imienne serii D w taki sposób, Ŝe kaŝde 9 (dziewięć) Akcji serii C objętych prawidłowym zapisem uprawnia Subskrybenta do złoŝenia zapisu na 1 (jedną) Akcję serii D Spółki Telewizja NiezaleŜna SA. Szczegóły dotyczące zasad dystrybucji Akcji serii C zostały przedstawione w pkt. 11 Rozdziału III Dane o Emisji niniejszego Memorandum Informacyjnego. Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii D wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii D, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej, przy zastrzeŝeniu, Ŝe w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji serii D, niŝ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji serii D nie będą brane pod uwagę 8

9 akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, ze nie moŝna nabyć ułamkowych części akcji. PowyŜsze oznacza, iŝ brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym powoduje niewaŝność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iŝ zapis jest waŝny, z zastrzeŝeniem Ŝe w trakcie dokonywania przydziału Akcji serii D, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji serii D, za które została dokonana wpłata. Zapisy subskrypcyjne na Akcje serii D naleŝy składać wyłącznie drogą korespondencyjną u Oferującego Akcje zwykłe imienne serii D, tj. spółki pod firmą Dom Maklerski Prospectus SA. Subskrybenci składający zapis na Akcje serii D powinni przesłać, na adres Domu Maklerskiego Prospectus SA (93-521) Łódź, ul. Strycharska 24 lok. 117, trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D Spółki Telewizja NiezaleŜna SA stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Memorandum Informacyjnego. Na dowód przyjęcia zapisu Subskrybentowi zostanie odesłany jeden egzemplarz formularza zapisu. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje serii D oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis, tj. Domu Maklerskiego Prospectus SA, jednakŝe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Składając formularz zapisu na Akcje serii D drogą korespondencyjną Subskrybent winien dołączyć do niego odpowiednio: I. Osoby fizyczne (krajowe): - kserokopia dowodu osobistego bądź paszportu. Wymaga się, aby wskazany wyŝej załącznik do formularza zapisu na Akcje serii D, składany drogą korespondencyjną, był poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276 z późn. zm.). II. Osoby fizyczne (zagraniczne): - kserokopia dokumentu potwierdzającego toŝsamość zagranicznej osoby fizycznej. Wskazany wyŝej załącznik do formularza zapisu na Akcje serii D, składany drogą korespondencyjną, powinien zostać poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938). Przedmiotowy dokument toŝsamości (ewentualnie wraz z klauzula Apostille) winien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. 9

10 III. Osoby prawne (krajowe): 1. aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (odpis z rejestru), 2. pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1, 3. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii D w imieniu osoby prawnej. Wymaga się, aby wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii D, składane drogą korespondencyjną, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). IV. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (krajowe): 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru lub dokumenty stwierdzające, Ŝe zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do ich reprezentowania, 2. umowę spółki (obowiązuje w przypadku spółek osobowych), 3. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z umowy spółki, 4. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii D. Wymaga się, aby wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii D, składane drogą korespondencyjną, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). V. Osoby prawne (zagraniczne): 1. aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej, 2. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3. kserokopię dowodu toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii D w imieniu osoby prawnej. Wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii D, składane drogą korespondencyjną, powinny zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 10

11 dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938). Przedmiotowe dokumenty (ewentualnie wraz z klauzulą Apostille) winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zapis jest bezwarunkowy, musi zawierać ilość subskrybowanych Akcji serii D i nie moŝe zawierać jakichkolwiek zastrzeŝeń. Zapisy na Akcje serii D mogą być anulowane tylko w przypadku, gdy po otwarciu Publicznej Subskrypcji, zostanie udostępniony Aneks do Memorandum Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii D, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem. Osoba, która złoŝyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, moŝe uchylić się od skutków prawnych złoŝonego zapisu, składając w biurze maklerskim, w którym złoŝono zapis, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu umoŝliwienia Subskrybentowi uchylenia się od tych skutków prawnych. ZłoŜenie przez Subskrybenta zapisu na Akcje serii D jest równoznaczne z: 1) zaakceptowaniem przez niego treści Statutu Emitenta i warunków Publicznej Oferty Akcji serii D, 2) potwierdzeniem, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego Memorandum Informacyjnego, 3) wyraŝeniem zgody na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii D niŝ objęta zapisem bądź nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, 4) wyraŝeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii D, 5) przyjęciem do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczeniem, Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 6) wyraŝeniem zgody na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje serii D przez podmiot przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii D oraz, Ŝe upowaŝnia te podmioty do otrzymania tych informacji. ZłoŜenie niewłaściwego bądź niepełnego formularza zapisu na Akcje serii D powoduje jego niewaŝność. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent. 11

12 Str. 69, pkt. 11.4, pierwszy akapit; str. 71 pkt 11.6., drugi akapit drugie zdanie; str. 75, pkt 12.1., drugi akapit drugie zdanie, Było: Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej Str. 69, pkt. 11.4, pierwszy akapit; str. 71 pkt 11.6., drugi akapit drugie zdanie; str. 75, pkt 12.1., drugi akapit drugie zdanie, Jest: Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej, przy zastrzeŝeniu, Ŝe w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji serii C, niŝ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji serii C nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, ze nie moŝna nabyć ułamkowych części akcji. PowyŜsze oznacza, iŝ brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym powoduje niewaŝność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iŝ zapis jest waŝny, z zastrzeŝeniem Ŝe w trakcie dokonywania przydziału Akcji serii C, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji serii C, za które została dokonana wpłata. Str. 82, pkt. 12.4, pierwszy akapit, str. 83 pkt drugi akapit drugie zdanie, Było: Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii D wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii D, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej. Str. 82, pkt. 12.4, pierwszy akapit, str. 83 pkt drugi akapit drugie zdanie, Jest: Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii D wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii D, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej, przy zastrzeŝeniu, Ŝe w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji serii D, niŝ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji serii D nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, ze nie moŝna nabyć ułamkowych części akcji. PowyŜsze oznacza, iŝ brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym powoduje niewaŝność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iŝ zapis jest waŝny, z zastrzeŝeniem Ŝe w trakcie dokonywania przydziału Akcji serii D, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji serii D, za które została dokonana wpłata. 12

Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1

Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Misją Taxus Fund S.A. jest, być najbardziej wizjonerskim holdingiem na świecie. Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 oferowanych w ramach oferty publicznej akcji nowej emisji serii

Bardziej szczegółowo

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEŻNA SA

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEŻNA SA KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 15 MAJA 2014ROKU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEŻNA SA Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku ze zmianą nazwy i siedziby Oferującego.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki pod firmą Assetus S.A. ( Emitent ) z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

HUSSAR GRUPPA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

HUSSAR GRUPPA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 1 z dnia 15 maja 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii S HUSSAR GRUPPA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Niniejszy Komunikat Aktualizujący nr

Bardziej szczegółowo

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 21 marca 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii A2 Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH. ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH. ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH PODSTAWA PRAWNA ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. NA AKCJE SPÓŁKI KONSOLIDUJĄCEJ ENERGA S.A. Ustawa

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. sporządzony w związku z przeprowadzonym procesem przyjmowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Wszelkich informacji dotyczącej emisji Akcji Serii D zainteresowanym podmiotom udziela:

Wszelkich informacji dotyczącej emisji Akcji Serii D zainteresowanym podmiotom udziela: Instrukcja Operacyjna dotycząca Oferty Publicznej 84.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D Presto Spółki Akcyjnej kierowana w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki nie przewiduje moŝliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut

Statut Spółki nie przewiduje moŝliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 13 lutego 2013 r. godz. 11.00 Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 47/2008) 10.06.2008 EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA

(Raport bieżący nr 47/2008) 10.06.2008 EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Oferta zakupu akcji spółki MACROLOGIC S.A.

Oferta zakupu akcji spółki MACROLOGIC S.A. I. Podstawowe informacje o ofercie Oferta zakupu akcji spółki MACROLOGIC S.A. 1. Zarząd spółki MACROLOGIC S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką, działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie, art. 397, 398, 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka Elpro Development S.A. z siedzibą w Lublinie (Nabywca)

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji BENEFIT SYSTEMS S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka BENEFIT SYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

Bardziej szczegółowo

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. OGŁOSZENIE ZARZĄDU MABION SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów nr 9, 99 300 Kutno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA INSTRUKCJA OPERACYJNA dotycząca emisji 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D kierowanej do Niniejsza instrukcja przeznaczona jest jedynie do użytku wewnętrznego domu maklerskiego przyjmującego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 10. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na

Aneks nr 10. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na Aneks nr 10 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D Zakładów Mięsnych Herman S.A. Sporządzony

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 64,30 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 30 groszy) za jedną Akcję ("Cena Zakupu").

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 64,30 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 30 groszy) za jedną Akcję (Cena Zakupu). OFERTA ZAKUPU AKCJI COMP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116 Datą niniejszej Oferty jest dzień 2 września 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ("Oferta") spółka COMP S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 7/2007

Raport bieżący nr 7/2007 PEMUG: ogłoszenie o drugim terminie poboru akcji Pemug S. A. serii E w ramach oferty publicznej (Emitent - PAP - poniedziałek, 29 stycznia 17:04) Raport bieżący nr 7/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY 20.000.000 EUR NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka: IPOPEMA Securities S.A. Raport bieżący nr: 4/2015 Data: 3 czerwca 2015 r. Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AC EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AC EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AC EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym www.pcc.rokita.pl Obligacje serii AC emitowane są na warunkach

Bardziej szczegółowo

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A. Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27/310, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Treść ogłoszenia Zarząd IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Ostateczne Warunki Emisji Obligacji 1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram Oferty Publicznej oraz działania wymagane przy składaniu Zapisów na Obligacje 1.1 Informacje wstępne Oferującym i Wyłącznym

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 9 czerwca 2016 r. godz. 9.30 Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Nabywca) oferuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 lutego 2016 ROKU Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku Niniejszy dokument obejmuje: I. Informację w przedmiocie zwołania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wzór Oferty Sprzedaży Akcji OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI TOYA S.A. Niniejszy dokument ( Oferta Sprzedaży Akcji ), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ofertę zakupu Akcji Toya S.A. (

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki, na podstawie art Ksh przedstawia następujące informacje: 1

Zarząd Spółki, na podstawie art Ksh przedstawia następujące informacje: 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 27 kwietnia 2017 r. godz. 16.00 Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE Szanowny Akcjonariuszu, Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Zarząd Spółki LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 2 z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012 r.o godzinie 14.00

Bardziej szczegółowo

Art. 1 [Zakres regulacji]

Art. 1 [Zakres regulacji] Regulamin BZ WBK Asset Management SA świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania Art. 1 [Zakres regulacji] 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 34 / 2014

Raport bieżący nr 34 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / 2014 Data sporządzenia: 2014-09-02 Skrócona nazwa emitenta COMP Temat Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Raport bieżący nr 30/2016 28.11.2016 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. Treść raportu: Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS"

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA na dzień 28 maja 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA na dzień 28 maja 2015 r. Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ( Spółka ) z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AD EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AD EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AD EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym www.pcc.rokita.pl Obligacje serii AD emitowane są na warunkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. NA 14 listopada 2012 r. NA GODZ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. NA 14 listopada 2012 r. NA GODZ OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. NA 14 listopada 2012 r. NA GODZ. 14.00. Zarząd GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

lekkiego wraz z wyładowaniem go do zbiorników we wskazanym miejscu w siedzibie

lekkiego wraz z wyładowaniem go do zbiorników we wskazanym miejscu w siedzibie Poznań: wykonywanie dostaw oleju opałowego lekkiego wraz z wyładowaniem go do zbiorników we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego Numer ogłoszenia: 227069-2008; data zamieszczenia: 19.09.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

3. Podmioty uprawnione do sprzedaŝy Akcji w ramach Oferty. 4. Procedura składania Ofert SprzedaŜy Akcji

3. Podmioty uprawnione do sprzedaŝy Akcji w ramach Oferty. 4. Procedura składania Ofert SprzedaŜy Akcji OFERTA ZAKUPU AKCJI TELL S.A. Niniejsza Oferta zakupu akcji spółki TELL S.A. ( Oferta ), kierowana jest do wszystkich akcjonariuszy spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) i dotyczy nabywania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 31 października 2014 r. ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. o zwołaniu NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE z dnia 31 października 2014 r. ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. o zwołaniu NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE z dnia 31 października 2014 r. ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. o zwołaniu NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Alior Banku Spółka Akcyjna ( Bank ), działając na podstawie art. 399 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku na godzinę 18:00

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku na godzinę 18:00 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku na godzinę 18:00 Zarząd KCI S.A. (dalej Spółka ) z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ. ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ZIELONEJ GÓRZE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ. ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ZIELONEJ GÓRZE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ZIELONEJ GÓRZE W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i opieki społecznej z dnia 13 lipca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 września 2015 roku

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 września 2015 roku PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 września 2015 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. OGŁOSZONEGO W DNIU 26 SIERPNIA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Aleje Jerozolimskie numer 91, 02 001 Warszawa, posiadającej NIP: 521-35-11-744, REGON 141699367, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AGROMEP S.A. Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AGROMEP S.A. Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE Kościan, dnia 02.06.2014 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AGROMEP S.A. Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SUNEX S.A

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SUNEX S.A OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SUNEX S.A Zarząd SUNEX S.A. w Raciborzu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne Poznań, dnia 28-04-2008 EZ/.../2008 Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne dotyczy: przetargu nieograniczonego 47/2008 sprzęt medyczny jednorazowego uŝytku - sterylny.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Notoria

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25.10.2001 r. Treść ogłoszenia Zarząd IZNS

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Imiennych Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem Do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Imiennych Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bora Komorowskiego 35, lok. 218, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa, dn. 20 grudnia 2016 r. Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki B3System Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki B3System Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki B3System Spółka Akcyjna Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ), działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV.

Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV. Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy.

Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy. Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy. Umowa zawarta w dniu 2009r. pomiędzy: Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PKP CARGO S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PKP CARGO S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PKP CARGO S.A. Zarząd PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.)

REGULAMIN PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.) REGULAMIN PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób prowadzenia ewidencji obligacji,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na dzień 30 maja 2017r. godz. 11.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na dzień 30 maja 2017r. godz. 11. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na dzień 30 maja 2017r. godz. 11.00 Zarząd PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wpisanej

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami, jakie powinna spełniać składana oferta nabycia udziałów Spółki Krakowskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul.

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 Datą niniejszej Oferty jest dzień 16 sierpnia 2013 roku W ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 Datą niniejszej Oferty jest dzień 3 lutego 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ( Oferta ) spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: Spółka ), działając na podstawie art. 399 1

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo