2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str Przelew na rachunek inwestycyjny... str PRZELEWY CYKLICZNE...str Nowy przelew cykliczny... str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str."

Transkrypt

1 RACHUNEK PIENIĘśNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘśNEGO...str.2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str Przelew na rachunek inwestycyjny... str Przelew na rachunek bieŝący własny lub zdefiniowany... str.5 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str Nowy przelew cykliczny... str Usunięcie przelewu cyklicznego... str.8 4. PRZELEWY OCZEKUJĄCE...str Usunięcie przelewu oczekującego... `str.9 5. RACHUNKI ZDEFINIOWANE...str HISTORIA OPERACJI...str HISTORIA CODZIENNYCH ROZLICZEŃ RYNKOWYCH...str HISTORIA RACHUNKU ZABEZPIECZAJĄCEGO...str HISTORIA RACHUNKU PIENIĘśNEGO KS...str WYCIĄGI I POTWIERDZENIA...str HISTORIA PODATKOWA...str.18 Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, Warszawa Dom Maklerski Pekao działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Strona 1 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

2 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘśNEGO Na stronie SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘśNEGO prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące środków pienięŝnych w ramach wybranego rachunku. Strona SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘśNEGO obejmuje następujące sekcje: Wybrany rachunek, Szczegóły rachunku, Szczegóły rachunku pienięŝnego, NaleŜności i zobowiązania. W sekcji Szczegóły rachunku pienięŝnego ( Rys. 1.1) zawarte są informacje: 1. Informacje ogólne Środki pienięŝne wartość środków zaksięgowanych na rachunku, bez uwzględniania nierozliczonych środków z tytułu sprzedaŝy instrumentów finansowych, środków zablokowanych pod aktywne zlecenia kupna oraz środków pienięŝnych z kredytu, Inne blokady Środki dostępne do wypłaty wartość wolnych środków pienięŝnych, które moŝna wypłacić z rachunku inwestycyjnego, Środki dostępne pod zlecenia kupna środki, za które moŝna nabyć papiery wartościowe. Waluta - rozwijana lista umoŝliwiająca wybór waluty w zaleŝności od aktywowanych usług na rachunku Klienta i dostępnych rachunków walutowych. 2. NaleŜności i zobowiązania Suma naleŝności całkowita kwota naleŝności wynikająca z nierozliczonych zleceń sprzedaŝy, Przyznany limit zobowiązań wartość limitu zobowiązań klienta z tytułu aneksu określającego szczegółowe warunki płatności (OTP), Suma nieuregulowanych zobowiązań z tytułu transakcji kupna OTP suma nierozliczonych zobowiązań z tytułu wykorzystania limitu OTP, Wykorzystany limit zobowiązań - wykorzystany limit zobowiązań klienta z tytułu umowy OTP, Kwota zobowiązań przeterminowanych - nieuregulowane zobowiązania z tytułu umowy OTP. 3. Środki zablokowane pod zlecenia Wartość aktywnych zleceń kupna wraz z prowizją wartość wszystkich aktywnych zleceń kupna wraz z prowizją, Środki zablokowane pod IPO - środki zablokowane pod zlecenia na rynek pierwotny, Środki zablokowane pod zlecenia na rynek wtórny - środki zablokowane ze względu na aktywne zlecenia zakupu. 4. Limit kredytowy Wartość przyznanego limitu kredytu przyznany limit kredytu na rynek wtórny, Dostępny limit kredytu niewykorzystana część przyznanego kredytu, Aktualny stan zadłuŝenia aktualne zadłuŝenie, Wymagana wartość zabezpieczeń kredytu - wymagana wartość aktywów na rachunku klienta stanowiąca zabezpieczenie posiadanego przez klienta kredytu, Wartość zabezpieczeń kredytu wartość aktywów będących zabezpieczeniem kredytu z uwzględnieniem współczynników wagi ryzyka dla papierów wartościowych, Procent kredytu pokryty zabezpieczeniami procentowy udział wartości zabezpieczeń w stosunku do wykorzystanego limitu kredytowego. 5. Kredyt na rynek pierwotny KREDYT NA nazwa papieru wartościowego, na który przyznano kredyt. Strona 2 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

3 6. Depozyt zabezpieczający dane ogólne Wymagany depozyt wstępny w DM wymagana wartość depozytu w Domu Maklerskim dla całego portfela instrumentów pochodnych. 7. Depozyt zabezpieczający środki pienięŝne Depozyt posiadany w DM - faktyczna wartość depozytu w Domu Maklerskim dla otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, Depozyt minimalny (KDPW) - minimalna wartość depozytu w KDPW dla otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, wartość nie jest aktualizowana w trakcie sesji giełdowej, NadwyŜka ponad depozyt minimalny róŝnica pomiędzy depozytem posiadanym w Domu Maklerskim, a depozytem minimalnym (KDPW). 8. Depozyt zabezpieczający papiery wartościowe Kwota wykorzystanego depozytu w PW - wartość wykorzystanego depozytu w zablokowanych papierach wartościowych, Kwota niewykorzystanego depozytu w PW - wartość depozytu w zablokowanych papierach wartościowych, która nie została wykorzystana w celu zabezpieczenia aktualnie otwartych pozycji w prawach pochodnych. 9. Zabezpieczenie krótkiej sprzedaŝy Depozyt wymagany maksymalny - wymagana przez DM wartość zabezpieczenia krótkiej sprzedaŝy dla otwartych pozycji oraz aktywnych zleceń. Depozyt wymagany minimalny - minimalna wymagana wartość zabezpieczenia krótkiej sprzedaŝy. o w tym wymagana wartość depozytu w gotówce - minimalna wymagana wartość zabezpieczenia krótkiej sprzedaŝy, która musi być ustanowiona w gotówce. Depozyt posiadany - całkowita wartość ustanowionego zabezpieczenia krótkiej sprzedaŝy. o w tym wartość depozytu ustanowionego w gotówce - całkowita wartość o zabezpieczenia krótkiej sprzedaŝy ustanowiona w gotówce. w tym wartość depozytu ustanowionego w pw - uznana wartość zabezpieczenia krótkiej sprzedaŝy ustanowiona w papierach wartościowych. NadwyŜka / Niedobór w stosunku do depozytu minimalnego - dodatnia / ujemna róŝnica pomiędzy zabezpieczeniem krótkiej sprzedaŝy posiadanym a wymaganym depozytem minimalnym. 10. Zobowiązania z tytułu poŝyczek papierów wartościowych Rekompensata za utracone prawa z papierów wartościowych stanowiących poŝyczki zaciągnięte - suma rekompensat za utracone poŝytki z papierów wartościowych będących przedmiotem zaciągniętych poŝyczek papierów wartościowych. Wartość takich rekompensat jest wyliczana jako suma wartości brutto świadczeń utraconych przez poŝyczkodawców dla kaŝdego waloru, na którym miało miejsce przyznanie poŝytków w trakcie trwania poŝyczki papierów wartościowych. W sekcji NaleŜności i zobowiązania zawarte są informacje o naleŝnościach i zobowiązaniach klienta, które zostaną rozliczone w poszczególnych dniach: NaleŜności kwota naleŝności ze zrealizowanych zleceń sprzedaŝy, rozliczana w poszczególnych dniach na rachunku, Zobowiązania (ogółem) zobowiązania z tytułu zleceń zakupu, do rozliczenia w poszczególnych dniach; zobowiązania wynikają zarówno ze środków zablokowanych jak i wykorzystanych limitów OTP, Zobowiązania z tytułu OTP - kwota zobowiązań OTP wykorzystanych przez Klienta w poszczególnych dniach. Strona 3 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

4 Rys Szczegóły rachunku pienięŝnego Strona 4 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

5 2. PRZELEW JEDNORAZOWY Na stronie PRZELEW JEDNORAZOWY Przelew jednorazowy zgrupowano trzy typy przelewów: Przelew na rachunek inwestycyjny przelew w czasie rzeczywistym (on-line) z rachunku bieŝącego prowadzonego przez Bank Pekao S.A. na rachunek inwestycyjny, Przelew na rachunek bieŝący własny - przelew w czasie rzeczywistym (on-line) z rachunku inwestycyjnego na rachunek bieŝący prowadzony przez Bank Pekao S.A. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany przelew środków z rachunku inwestycyjnego na rachunek bieŝący prowadzony przez inny Bank Przelew na rachunek inwestycyjny Aby wykonać przelew na rachunek inwestycyjny naleŝy w sekcji Typ przelewu z listy rozwijalnej wybrać Na rachunek inwestycyjny (Rys. 2.1). W polu Z rachunku wskazać na liście rozwijalnej numer rachunku, z którego ma być pobrana kwota przelewu. Podać kwotę przelewu i w polu Na rachunek wskazać docelowy rachunek inwestycyjny. Następnie wybrać przycisk <Dalej>, który spowoduje przekierowanie do strony potwierdzenia dyspozycji. Po sprawdzeniu parametrów naleŝy zaakceptować dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>. Rys. 2.1 Przelewy jednorazowy Przelew na rachunek inwestycyjny 2.2. Przelew na rachunek bieŝący własny lub zdefiniowany W sekcji Typ przelewu naleŝy wybrać typ przelewu jaki ma zostać wykonany: Przelew na rachunek bieŝący własny lub Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany (Rys. 2.2). Następnie naleŝy określić między jakimi rachunkami ma zostać wykonany przelew. Lista rozwijalna Z rachunku tj. z którego rachunku ma zostać wykonany przelew. Lista rozwijalna Na rachunek Strona 5 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

6 tj. rachunek, na który ma zostać wykonany przelew. Dla typu przelewu Na rachunek bieŝący zdefiniowany - na liście dostępne są numery rachunków, które zostały zdefiniowane przez Klienta w Punkcie Przyjmowania Zleceń Domu Maklerskiego Pekao S.A. lub w serwisie Pekao24Makler > Rachunek PienięŜny > Rachunki zdefiniowane. Pola Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy oraz Adres odbiorcy zostaną wypełnione automatycznie. Pole Opis przelewu będzie niedostępne dla przelewów w obrębie Pekao. W przypadku przelewów poza Bank Pekao konieczne jest wypełnienie pola. Następnie naleŝy wprowadzić kwotę przelewu, która nie moŝe być większa niŝ kwota w polu Środki dostępne do wypłaty w sekcji Rachunek pienięŝny. Jeśli przelew ma dotyczyć wszystkich środków, moŝna odznaczyć pole: Wszystkie środki. Automatycznie w polu Kwota przelewu zostanie wprowadzona maksymalna wartość środków moŝliwych do realizacji dyspozycji. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych naleŝy wybrać <Dalej>. Automatycznie zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia szczegółów przelewu na rachunek bieŝący. Aby wykonać przelew naleŝy kliknąć przycisk <Zatwierdź> Rys Przelewy jednorazowy Przelew na rachunek bieŝący własny Strona 6 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

7 3. PRZELEWY CYKLICZNE Na stronie PRZELEWY CYKLICZNE (Rys. 3.1) moŝna sprawdzić listę zdefiniowanych przelewów cyklicznych oraz zdefiniować nowe przelewy cykliczne Nowy przelew cykliczny Aby zdefiniować przelew cykliczny naleŝy wybrać link Nowy przelew cykliczny, następnie z listy rozwijalnej Typ przelewu czy przelew ma być wykonany na rachunek bieŝący własny czy na rachunek bieŝący zdefiniowany. W polu Na rachunek naleŝy z listy rozwijalnej rachunków predefiniowanych wskazać numer rachunku bieŝącego. Po wskazaniu rachunku pola Nazwa / Imię i Nazwisko odbiorcy oraz Adres odbiorcy zostaną wypełnione automatycznie. NaleŜy zdefiniować Rodzaj przelewu cyklicznego poprzez wybranie z listy rozwijalnej: Przelew odsetek od obligacji - naleŝy wskazać nazwę obligacji z listy rozwijalnej Nazwa papieru oraz określić Ilość papierów, od których mają być przelewane odsetki. Aby przekazywać wszystkie odsetki uzyskiwane z tytułu posiadanych obligacji, naleŝy odznaczyć dodatkowo Wszystkie aktualnie posiadane. Wykup obligacji - naleŝy wskazać nazwę obligacji z listy rozwijalnej Nazwa papieru oraz określić Ilość papierów lub zaznaczyć pole Wszystkie aktualnie posiadane. Dywidenda - naleŝy wskazać nazwę papieru wartościowego z listy rozwijalnej Nazwa papieru oraz określić Ilość papierów lub zaznaczyć pole Wszystkie aktualnie posiadane. Przelew środków finansowych po rozliczeniu sesji w tym celu naleŝy wybrać Przelew dostępnych środków po rozliczeniu sesji, w polu Data rozpoczęcia wpisać datę, od której ma być realizowany dany przelew cykliczny. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych naleŝy nacisnąć przycisk <Dalej>. Weryfikację poprawności wprowadzonych danych naleŝy potwierdzić przyciskiem <Zatwierdź> (Rys. 3.2). Rys Nowy przelew cykliczny Krok 1/2 Strona 7 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

8 3.2. Usunięcie przelewu cyklicznego Rys Nowy przelew cykliczny Krok 2/2 Aby usunąć dyspozycję przelewu cyklicznego naleŝy na stronie PRZELEWY CYKLICZNE, z listy zdefiniowanych przelewów cyklicznych wybrać przelew do usunięcia i nacisnąć przycisk <Usuń> (Rys. 6.). Nastąpi przekierowanie do strony potwierdzenia dyspozycji usunięcia przelewu cyklicznego, którą naleŝy potwierdzić przyciskiem <Zatwierdź>. Rys Przelewy cykliczne Strona 8 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

9 4. PRZELEWY OCZEKUJĄCE Strona PRZELEWY OCZEKUJĄCE (Rys. 4.1). W celu wykonania przelewu z datą przyszłą naleŝy dodatkowo na stronie przelewu na rachunek bieŝący zaznaczyć opcję Wykonaj z datą przyszłą. Po zaznaczeniu opcji wyświetlone zostaną pola do wprowadzenia daty przelewu. Zaznaczenie opcji spowoduje, Ŝe przelew nie będzie wykonywany online, nawet jeśli wprowadzona data jest datą dzisiejszą. Uwaga: Wprowadzona data musi być dniem roboczym Usunięcie przelewu oczekującego Aby usunąć przelew z datą przyszłą naleŝy na stronie wybrać Przelewy oczekujące, z listy przelewów wybrać przelew do usunięcia. Po wybraniu przelewu naleŝy nacisnąć link <Usuń>. Wyświetlony zostanie ekran z potwierdzeniem usunięcia przelewu, na którym naleŝy potwierdzić składaną dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>. Rys Przelewy oczekujące Strona 9 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

10 5. RACHUNKI ZDEFINIOWANE Na stronie RACHUNKI ZDEFINIOWANE (Rys. 5.1) prezentowana jest lista rachunków zdefiniowanych. Rachunek zdefiniowany moŝna usunąć wybierając link <Usuń> znajdujący się po prawej stronie wiersza z wybranym rachunkiem. JeŜeli dla danego rachunku istnieje aktywna dyspozycja cykliczna naleŝy najpierw usunąć tę dyspozycję. Po kliknięciu przycisku <Usuń> nastąpi przekierowanie do strony zawierającej parametry rachunku zdefiniowanego. Dyspozycje naleŝy potwierdzić przyciskiem <Zatwierdź>. Aby dodać nowy rachunek zdefiniowany naleŝy wybrać link <Dodaj nowy rachunek zdefiniowany>. Nastąpi przekierowanie do strony, na której naleŝy wybrać rachunek docelowy z listy rozwijalnej: Własny Na liście Numer rachunku bieŝącego będzie moŝliwość wybrania rachunku prowadzonego przez Bank Pekao S.A. Nazwisko właściciela rachunku zostanie dopisane automatycznie, Inny naleŝy wpisać numer rachunku bankowego prowadzony w banku innym niŝ Pekao S.A. Z listy naleŝy wybrać nazwisko właściciela rachunku. Po uzupełnieniu formularza naleŝy kliknąć przycisk <Dalej>. Nastąpi przekierowanie do strony zawierającej parametry dopisywanego rachunku. Dyspozycję naleŝy zatwierdzić przy uŝyciu aktywnej metody autoryzacji i przycisku <Zatwierdź>. Rys Lista rachunków zdefiniowanych Strona 10 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

11 6. HISTORIA OPERACJI Na stronie HISTORIA OPERACJI prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące operacji w ramach wybranego rachunku. W sekcji Wyszukiwanie operacji naleŝy określić przedział dat dla Historii operacji. Dodatkowo moŝna wybrać Typ operacji, jaki ma zostać wyszukany. Jeśli typ nie zostanie wybrany, zostaną wyszukane wszystkie wykonane operacje. Listę wybieranych operacji moŝna ograniczyć do: przelewów, prowizji, zleceń, wpływu odsetek od obligacji. Po określeniu parametrów wyszukiwania naleŝy nacisnąć przycisk <Szukaj>. Wyświetlona zostanie Historia operacji na rachunku pienięŝnym (Rys. 6.1). W sekcji Historii operacji na rachunku pienięŝnym prezentowany jest następujący zakres informacji: Data, Operacja - wskazanie rodzaju dyspozycji, Kwota, Saldo po operacji, Waluta. Aby przystąpić do drukowania naleŝy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. Strona 11 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

12 Rys Rachunek pienięŝny historia operacji Strona 12 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

13 7. HISTORIA CODZIENNYCH ROZLICZEŃ RYNKOWYCH Na stronie HISTORIA CODZIENNYCH ROZLICZEŃ RYNKOWYCH prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące codziennych rozliczeń rynkowych związanych z posiadanymi pozycjami w derywatach w ramach wybranego rachunku. W celu wygenerowania historii CRR, w sekcji Wyszukiwanie operacji naleŝy określić daty dla zakresu historii. Dodatkowo z listy rozwijalnej: Portfel ograniczyć historię do jednego z portfeli. Po określeniu parametrów wyszukiwania naleŝy nacisnąć przycisk <Szukaj>. Wyświetlona zostanie Historia CRR. Aby przystąpić do drukowania naleŝy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. Rys Historia codziennych rozliczeń rynkowych Strona 13 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

14 8. HISTORIA RACHUNKU ZABEZPIECZAJĄCEGO Na stronie HISTORIA RACHUNKU ZABEZPIECZAJĄEGO prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące rachunku zabezpieczającego w ramach wybranego rachunku. W sekcji Wyszukiwanie operacji w celu wygenerowania Historii rachunku zabezpieczającego naleŝy określić daty dla wydruku historii. Po określeniu parametrów wyszukiwania naleŝy nacisnąć przycisk <Szukaj>. Wyświetlona zostanie Historia rachunku zabezpieczającego w formie widocznej na (Rys. 8.1). Aby przystąpić do drukowania naleŝy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. Rys Historia rachunku zabezpieczającego Strona 14 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

15 9. HISTORIA RACHUNKU PIENIĘśNEGO KS Na stronie HISTORIA RACHUNKU PIENIĘśNEGO KS prezentowane są informacje dotyczące rachunku pienięŝnego krótkiej sprzedaŝy z uwzględnieniem operacji dotyczących transakcji krótkiej sprzedaŝy i odkupu, przelewów środków pienięŝnych dotyczących zabezpieczenia pozycji krótkiej oraz historii pozostałych opłat związanych z obsługą krótkiej sprzedaŝy. Historię moŝesz sprawdzić dla wybranego okresu. W sekcji Wyszukiwanie operacji w celu wygenerowania Historii operacji na rachunku pienięŝnym krótkiej sprzedaŝy naleŝy określić zakres dat oraz podać Typ operacji: Transakcje krótkiej sprzedaŝy / odkupu Przelewy na zabezpieczenie / zwolnienie zabezpieczenia Inne koszty z tytułu KS Po określeniu parametrów wyszukiwania naleŝy nacisnąć przycisk <Szukaj>. Wyświetlona zostanie Historia operacji na rachunku pienięŝnym krótkiej sprzedaŝy (Rys. 9.1). Aby przystąpić do drukowania naleŝy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. Rys Historia rachunku pienięŝnego KS Strona 15 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

16 10. WYCIĄGI I POTWIERDZENIA Na stronie WYCIĄGI I POTWIERDZENIA prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące rachunku. Strona WYCIĄGI I POTWIERDZENIA (Rys. 10.1) obejmuje następujące sekcje: Pobieranie wyciągu, Wyszukiwanie wyciągu z rachunku, Pobieranie potwierdzeń transakcji. Rys Rachunek papierów wyciągi i potwierdzenia. W sekcji Pobieranie wyciągu moŝna pobrać wyciąg miesięczny. W tym celu naleŝy z listy rozwijalnej wybrać Ŝądaną datę. W sekcji Wyszukiwanie wyciągu z rachunku naleŝy podać datę dla wyciągu i zaakceptować przyciskiem <Szukaj>. Wyświetlony zostanie Wyciąg z rachunku, obejmujący następujące informacje: Lista walorów: Nazwa papierów, Rejestr operacyjny, Blokady, Strona 16 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

17 Prawa własności, Cena rynkowa, Wartość rynkowa, Waluta. Informacje dodatkowe: Wartość depozytu papierów wartościowych, Stan depozytu pienięŝnego, Blokada depozytu pienięŝnego, Nierozliczone zrealizowane zlecenia kupna/sprzedaŝy, Depozyt overnight. Aby wydrukować wyciąg, naleŝy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. W sekcji Pobieranie potwierdzeń transakcji naleŝy podać zakres dat i zaakceptować przyciskiem <Szukaj>. Aby wydrukować wyciąg, naleŝy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. Strona 17 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

18 11. HISTORIA PODATKOWA Na stronie HISTORIA PODATKOWA prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące rachunku. W sekcji Pobieranie historii podatkowej z listy rozwijalnej naleŝy wybrać rok, dla którego ma być pobrana historia podatkowa. Rys Historia podatkowa Strona 18 z 18, Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2011

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.38.006C Data wydania dokumentu: 2014-08-29 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus 1 Spis treści 1. Logowanie. 5 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu 13 4. Składanie zleceń.. 19 5. Modyfikacja zleceń... 25 6. Anulowanie zleceń... 28 7.

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo