Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych

2 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna oraz jego klientów wynikające z zawarcia pomiędzy nimi Umowy o świadczenie usług w publicznym obrocie instrumentami pochodnymi. 2. Regulamin stanowi integralną część umowy, o której mowa w ust Przez użyte w Regulaminie określenie: 1) Dom Maklerski - należy rozumieć Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, 2) Inwestor - należy rozumieć osoby fizyczne lub osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, tzn. rezydentów i nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, które podpisały z Domem Maklerskim Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego lub z którymi umowa taka ma zostać zawarta, 3) Ustawa - należy rozumieć ustawę z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz z 2005r.), 4) Rozporządzenie należy rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie trybu i warunków postępowania podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 73, poz. 644), 5) Umowa - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług w publicznym obrocie instrumentami pochodnymi, 6) Umowa rachunku - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 7) POK - należy rozumieć Punkt Obsługi Klienta, tzn. jednostkę organizacyjną Domu Maklerskiego prowadzącą bieżącą obsługę Inwestorów, 8) papiery wartościowe - należy rozumieć papiery wartościowe w znaczeniu określonym w Ustawie, 9) instrumenty pochodne - należy rozumieć instrumenty finansowe w znaczeniu określonym w art. 2 ust. 1 pkt 2) lit. c) i d) Ustawy, 10) Warunki Obrotu - należy rozumieć dokument stanowiący podstawę dopuszczenia instrumentów pochodnych do obrotu publicznego, 11) transakcja terminowa - należy rozumieć umowę zawartą na rynku regulowanym, w której strony zobowiązują się wzajemnie do dokonania rozliczenia na warunkach wynikających z regulacji zawartych w Warunkach Obrotu. Przedmiotem transakcji terminowej jest instrument pochodny stanowiący zbiór praw i obowiązków określonych w standardzie tego instrumentu pochodnego, 12) zajęcie pozycji należy rozumieć wystąpienie w charakterze strony kupującej w transakcji terminowej (zajęcie pozycji długiej) lub w charakterze strony sprzedającej w transakcji terminowej (zajęcie pozycji krótkiej), 13) zamknięcie pozycji - należy rozumieć ustanie praw i zobowiązań związanych z kupnem i sprzedażą instrumentu pochodnego odpowiednio wskutek sprzedaży lub kupna instrumentu pochodnego tej samej serii, 14) dostawa należy rozumieć wykonanie zobowiązania polegającego na dostarczeniu drugiej stronie transakcji terminowej papierów wartościowych spełniających kryteria określone w Warunkach Obrotu, 15) okres dostawy należy rozumieć okres dla danej serii instrumentów finansowych, dla których istnieje obowiązek dostawy, trwający od ostatniego dnia obrotu do dnia ich ostatecznego rozliczenia, 16) wykonanie lub wykup należy rozumieć realizację prawa do otrzymania przez nabywcę instrumentu pochodnego od wystawcy instrumentu pochodnego kwoty rozliczenia lub dostawy, na zasadach określonych w Warunkach Obrotu, 17) Zlecenie - należy rozumieć zlecenie kupna lub sprzedaży instrumentów pochodnych na rynku regulowanym składane przez Inwestora lub jego pełnomocnika, 18) rynek regulowany należy rozumieć: - giełdę papierów wartościowych lub - rynek pozagiełdowy, na którym odbywa się regulowany pozagiełdowy wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi, prowadzony przez MTS CeTO Spółka Akcyjna, 19) sesja należy rozumieć sesję giełdową lub dzień transakcyjny na rynku pozagiełdowym, 20) rachunek papierów wartościowych - należy rozumieć rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy rachunku, 21) rachunek pieniężny - należy rozumieć rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy rachunku, 22) zabezpieczający rachunek papierów wartościowych należy rozumieć wydzielone blokowane konto rachunku papierów wartościowych służące do zabezpieczania transakcji terminowych, 23) zabezpieczające rachunki pieniężne należy rozumieć wydzielone blokowane konta rachunku pieniężnego służące do zabezpieczania transakcji terminowych, 24) rachunek zabezpieczający - należy rozumieć zabezpieczający rachunek papierów wartościowych lub zabezpieczające rachunki pieniężne, 25) wstępny depozyt zabezpieczający - należy rozumieć wartość aktywów, które Inwestor zobowiązany jest utrzymywać na rachunku zabezpieczającym w związku ze złożonym Zleceniem, 26) premia należy rozumieć kwotę, którą wystawca instrumentu pochodnego, dla którego, zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Obrotu istnieje konieczność zapłaty, otrzymuje od nabywcy tego instrumentu pochodnego, 1

3 27) depozyt zabezpieczający - należy rozumieć aktywa, które Inwestor utrzymuje na rachunku zabezpieczającym w celu zabezpieczenia zajętych pozycji w instrumentach pochodnych, złożonych Zleceń, dostawy, poniesionych na sesji strat oraz potencjalnej kwoty rozliczenia, o której mowa w 25, 28) depozyt zabezpieczający dostawę - należy rozumieć wartość aktywów, które Inwestor zobowiązany jest utrzymywać na rachunku zabezpieczającym w celu zabezpieczenia zajętych pozycji w instrumentach pochodnych znajdujących się w okresie dostawy, 29) depozyt utrzymania - należy rozumieć ustaloną w drodze Komunikatu lub ustaloną w drodze umowy między stronami wartość depozytu zabezpieczającego wniesionego do zajętych przez Inwestora pozycji, 30) Serwis maklerski program epromak lub inny służący do składania Dyspozycji z wykorzystaniem Internetu, 31) Serwis informacyjny należy rozumieć zbiór informacji udostępniany za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, w szczególności za pośrednictwem Internetu, 32) Komunikat - należy rozumieć komunikat Zarządu Domu Maklerskiego regulujący zasady obsługi Inwestorów, 33) Instrukcja należy rozumieć wydaną w formie Komunikatu instrukcję korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu informacyjnego. II. Zawarcie Umowy Świadczenie usług w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi następuje na podstawie Umowy. 2. Zawarcie Umowy uzależnione jest od podpisania przez Inwestora z Domem Maklerskim lub obowiązywania Umowy rachunku. 3. Dom Maklerski może uzależnić zawarcie Umowy od spełnienia przez Inwestora dodatkowych warunków, w szczególności dotyczących wartości aktywów lub obrotów Inwestora w Domu Maklerskim. 4. Inwestor może posiadać tylko jedną zawartą z Domem Maklerskim Umowę. 5. Stroną Umowy nie mogą być małżonkowie Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy. Wręczenie Inwestorowi Regulaminu stanowi wykonanie obowiązku przekazania informacji w zakresie informacji zawartych w Regulaminie. 2. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Inwestora o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy Inwestora w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, jego doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych. 3. Przed zawarciem Umowy Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o sytuacji finansowej. Dom Maklerski może zażądać ponownego złożenia pisemnego oświadczenia o sytuacji finansowej również w trakcie obowiązywania Umowy. Zakres wymaganych informacji w oświadczeniu określany jest przez Dom Maklerski. 4. Przed zawarciem Umowy Inwestor zobowiązany jest podać Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Inwestor, który nie posiada numeru NIK może wystąpić do KDPW o jego nadanie za pośrednictwem Domu Maklerskiego. 5. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu dopuścić złożenie oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, za pomocą elektronicznych nośników informacji. 6. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do klienta profesjonalnego w rozumieniu Ustawy, o ile nie zażądał on traktowania go jak klienta nieprofesjonalnego Przed zawarciem oraz w trakcie obowiązywania Umowy Dom Maklerski informuje Inwestora o istniejących, w rozumieniu Rozporządzenia, konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Inwestora. 2. Umowa może zostać zawarta o ile Inwestor w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji potwierdzi otrzymanie informacji, o których mowa w ust. 1 oraz potwierdzi wolę jej zawarcia. 3. Brak potwierdzenia woli kontynuowania Umowy, w przypadku powzięcia przez Inwestora informacji o zaistnieniu konfliktu interesów w trakcie obowiązywania Umowy stanowi jej wypowiedzenie Dom Maklerski może w Umowie ustalić indywidualnie dla każdego Inwestora maksymalny limit zaangażowania, określający maksymalną wysokość depozytu zabezpieczającego, który może być wykorzystany przez Inwestora w obrocie instrumentami pochodnymi. 2. Przy ustalaniu maksymalnego limitu zaangażowania Dom Maklerski bierze pod uwagę: wycenę rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Inwestora, dotychczasowy obrót instrumentami pochodnymi w Domu Maklerskim oraz przebieg współpracy z Inwestorem Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wzór Umowy ustalany jest przez Dom Maklerski. 2. Wejście w życie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, chyba że w treści Umowy strony określą późniejszy termin. 3. W imieniu Inwestora nie będącego osobą fizyczną, Umowę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu będącego Inwestorem. 4. W imieniu Domu Maklerskiego, Umowę podpisuje dwóch upoważnionych pracowników. 5. Warunkiem zawarcia Umowy przez Dom Maklerski jest otwarcie przez KDPW kont indywidualnych Inwestora. 2

4 III. Ewidencja instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne należące do Inwestora rejestrowane są na rachunku papierów wartościowych. 2. Instrumenty pochodne należące do Inwestora mogą być rejestrowane na rachunku papierów wartościowych w więcej niż 1 portfelu, rozumianym w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, po nadaniu przez KDPW odrębnych kodów dla poszczególnych portfeli Zapisów na rachunku papierów wartościowych Dom Maklerski dokonuje na podstawie dowodów ewidencyjnych określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności na zasadach i w terminach określonych przez KDPW. 2. Wartość instrumentów pochodnych zarejestrowanych na rachunku papierów wartościowych jest obliczana zgodnie z zasadami określonymi w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości przez domy maklerskie oraz innych przepisach prawa Inwestor może, w drodze pisemnej dyspozycji, dokonać przeniesienia instrumentów pochodnych, co do których nie istnieją znane Domowi Maklerskiemu ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu, ze swojego rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim na inny rachunek. 2. Instrumenty pochodne mogą być przeniesione jedynie na rachunek należący do Inwestora. 3. Przez ograniczenia w swobodnym dysponowaniu instrumentami pochodnymi rozumie się w szczególności: 1) zajęcie rachunku papierów wartościowych w związku z prowadzoną egzekucją sądową lub administracyjną, 2) blokady ustanowione przez Dom Maklerski na podstawie dyspozycji uprawnionych organów, 3) inne okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie instrumentami pochodnymi przez Inwestora, wynikające z postanowień regulaminów obowiązujących w Domu Maklerskim oraz obowiązujących przepisów prawa. 4. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji przeniesienia określonych instrumentów pochodnych z rachunku Inwestora na inny rachunek w przypadku: 1) wystąpienia salda debetowego na rachunku pieniężnym - do czasu uregulowania należności w stosunku do Domu Maklerskiego, 2) braku zgody uczestnika rozliczającego prowadzącego rachunek, na który ma zostać wykonane przeniesienie instrumentów pochodnych, 3) zaistnienia sytuacji określonej w 31 ust. 5, 4) zaistnienia okoliczności określonych w innych umowach i regulaminach obowiązujących Inwestora. O fakcie nie wykonania dyspozycji przeniesienia Dom Maklerski zawiadamia Inwestora listem poleconym. 5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Inwestora powstałe wskutek nie wykonania dyspozycji przeniesienia instrumentów pochodnych, z przyczyn określonych w ust Warunkiem zarejestrowania instrumentów pochodnych na rachunku papierów wartościowych Inwestora, w szczególności w związku z dokonanym transferem portfela bądź portfeli z innej firmy inwestycyjnej, jest posiadanie na rachunku zabezpieczającym depozytu zabezpieczającego zobowiązania wynikające z przenoszonych instrumentów pochodnych, w wysokości wymaganej dla depozytu utrzymania, obowiązującej w Domu Maklerskim w chwili rejestracji instrumentów pochodnych na rachunku papierów wartościowych. IV. Rachunek zabezpieczający. 12. Na rachunku zabezpieczającym blokowane są środki pieniężne lub papiery wartościowe stanowiące: 1) zabezpieczenie aktywnych Zleceń, 2) zabezpieczenie zajętych pozycji, 3) zabezpieczenie wykonania rozliczeń, 4) przedmiot dostawy oraz 5) w pozostałych uzasadnionych przypadkach. i składające się na depozyt zabezpieczający wniesiony przez Inwestora Dom Maklerski wykonuje bez odrębnej dyspozycji Inwestora blokadę środków pieniężnych na zabezpieczającym rachunku pieniężnym w przypadku: 1) konieczności wniesienia zabezpieczenia z tytułu złożenia Zlecenia, zgodnie z 21, 2) konieczności wniesienia zabezpieczenia z tytułu transferu instrumentów pochodnych, zgodnie z 11, 3) konieczności uzupełnienia zabezpieczenia, zgodnie z 24, 25 i 26, 4) złożenia dyspozycji uzupełnienia zabezpieczenia przez Inwestora, zgodnie z 28, 5) konieczności wniesienia środków pieniężnych z tytułu dostawy, zgodnie z 31 ust Blokada, o której mowa w ust. 1, obejmuje 100% wymaganych środków pieniężnych. 3. W przypadku, gdy podczas uzupełniania zabezpieczenia okaże się, że wysokość niezablokowanych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym jest mniejsza od wartości, o której mowa w ust. 2, blokada obejmuje wówczas wszystkie niezablokowane środki pieniężne do wysokości salda. Postanowienia 28 stosuje się odpowiednio. 14. Środki pieniężne na zabezpieczającym rachunku pieniężnym mogą być oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Wysokość stopy procentowej, zasady oprocentowania oraz termin wypłaty odsetek Dom Maklerski określa w drodze Komunikatu. 15. Do odblokowania środków pieniężnych z zabezpieczającego rachunku pieniężnego uprawniony jest wyłącznie Dom Maklerski. 3

5 Blokada papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych następuje, z zastrzeżeniem 18 ust. 3, 25 ust. 3 pkt 1) i 27 ust. 2 pkt 1), po otrzymaniu dyspozycji Inwestora i obejmuje 100% papierów wartościowych w niej określonych. 2. W przypadku, gdy liczba niezablokowanych papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych jest mniejsza od określonej w dyspozycji Inwestora, blokada, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest wówczas do wysokości salda niezablokowanych papierów wartościowych Zabezpieczenie transakcji terminowej mogą stanowić papiery wartościowe uznane i wskazane przez KDPW. Informacje KDPW w tym zakresie podawane są do wiadomości Inwestorów w POK oraz dla celów informacyjnych w Serwisie informacyjnym. 2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości wykorzystania poszczególnych lub wszystkich papierów wartościowych jako zabezpieczenia transakcji terminowej, o czym informuje w drodze Komunikatu. 3. Wycena papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi przez KDPW Odblokowanie papierów wartościowych z zabezpieczającego rachunku papierów wartościowych Inwestora następuje po otrzymaniu dyspozycji Inwestora, z zastrzeżeniem 32 ust. 2 pkt. 2). 2. Odblokowanie, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe jedynie po otrzymaniu przez Dom Maklerski wystawionego przez KDPW potwierdzenia odblokowania tych papierów wartościowych. 3. W przypadku, gdy po wykonaniu odblokowania, o którym mowa w ust. 1, okaże się, iż Inwestor nie posiada wystarczających aktywów na pokrycie zabezpieczenia do zajętych pozycji i aktywnych Zleceń, Dom Maklerski upoważniony jest do dokonania bez dyspozycji Inwestora blokady papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych w ilości pozwalającej na uzyskanie wymaganej wartości zabezpieczenia. Dom Maklerski dokona wyboru papierów wartościowych podlegających blokadzie wg własnego uznania. V. Warunki obrotu instrumentami pochodnymi. 19. Dom Maklerski jest uprawniony do określania w drodze Komunikatu rodzaju instrumentów pochodnych, dla których nie będzie świadczyć usług w publicznym obrocie Przed złożeniem Zlecenia Inwestor zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Obrotu odnoszącymi się do instrumentów pochodnych będących przedmiotem Zlecenia. Inwestor zobowiązany jest do ich przestrzegania. 2. Zlecenie, poza wymogami określonymi w Regulaminie świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, powinno zawierać NIK, numer portfela oraz inne elementy określone w Warunkach Obrotu lub innych przepisach prawa Wymagane pokrycie Zlecenia określa się jako sumę wstępnego depozytu zabezpieczającego i przewidywanej prowizji lub sumę premii i przewidywanej prowizji. 2. Wstępny depozyt zabezpieczający oraz premia wyliczane są zgodnie z wymaganiami KDPW. Informacje KDPW w tym zakresie podawane są do wiadomości Inwestorów poprzez wywieszenie na tablicy w POK oraz dodatkowo dla celów informacyjnych w Serwisie informacyjnym. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu lub umowy zawartej z Inwestorem określić inną wysokość (nie mniejszą jednak niż wymagana przez KDPW) lub zasady liczenia wstępnego depozytu zabezpieczającego. 3. Weryfikacja pokrycia Zlecenia następuje w momencie jego złożenia w Domu Maklerskim. 4. Pokrycie Zlecenia, dla którego istnieje konieczność wniesienia wstępnego depozytu zabezpieczającego, sprawdza się w oparciu o stan zabezpieczającego rachunku papierów wartościowych, a także w oparciu o stan rachunku pieniężnego. Inwestor zobowiązany jest posiadać aktywa stanowiące 100% wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego i 100% przewidywanej prowizji. 5. Pokrycie Zlecenia, dla którego istnieje konieczność zapłaty premii, sprawdza się w oparciu o stan rachunku pieniężnego. Inwestor zobowiązany jest posiadać środki pieniężne stanowiące 100 % wymaganej wysokości premii i 100% przewidywanej prowizji. 6. Przy badaniu pokrycia Zlecenia, którym mowa w ust. 4 i 5, Dom Maklerski może uwzględnić aktywa zablokowane aktualnie w depozycie zabezpieczającym, o ile zgodnie z wyliczeniami dokonanymi zgodnie z wymaganiami KDPW, zablokowane aktywa pokrywają zarówno zajęte pozycje, wstępny depozyt zabezpieczający i premie (przy uwzględnieniu Zlecenia, dla którego sprawdzane jest pokrycie), zabezpieczenie dostawy, poniesioną stratę oraz potencjalną kwotę rozliczenia, o której mowa w Wstępny depozyt zabezpieczający oraz premia podlegają blokadzie na rachunku zabezpieczającym. Blokadzie na rachunku pieniężnym podlegają także środki stanowiące pokrycie prowizji. 8. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia ma nastąpić zamknięcie zajętej wcześniej pozycji lub zajęcie pozycji skorelowanej, rozumianej w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, Dom Maklerski może, na zasadach określonych w Komunikacie, przyjąć i zrealizować to Zlecenie w przypadku braku 100% przewidywanej prowizji. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zlecenia przyjętego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie. 9. W obrocie instrumentami pochodnymi Inwestor nie ma możliwości składania Zleceń wykorzystujących odroczony termin płatności. 22. O ile Dom Maklerski nie określi w drodze Komunikatu maksymalnego limitu wielkości jednego Zlecenia, obowiązują limity określone przez przepisy danego rynku regulowanego Dom Maklerski dokonuje weryfikacji maksymalnego limitu zaangażowania, o którym mowa w 6 w chwili przyjmowania Zlecenia i odrzuca bądź redukuje Zlecenie, którego realizacja mogłaby spowodować przekroczenie tego limitu. 4

6 2. Dom Maklerski ma prawo odrzucić bądź zredukować Zlecenie, którego realizacja mogłaby spowodować przekroczenie określonych w Warunkach Obrotu oraz innych przepisach regulujących obrót instrumentami pochodnymi limitów, do wysokości nie powodującej przekroczenia tych limitów. 3. Dom Maklerski odrzuca bądź redukuje Zlecenie do wysokości posiadanych przez Inwestora aktywów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym, w przypadku braku lub niewystarczającej ilości aktywów na pokrycie, o którym mowa w 21 ust Dom Maklerski odrzuca Zlecenie, gdy jest ono niezgodne z Warunkami Obrotu. 5. Dom Maklerski odrzuca bądź redukuje do wymaganego poziomu Zlecenie w przypadku, gdy liczba instrumentów pochodnych określona w tym Zleceniu przekracza limit wielkości, o którym mowa w Dom Maklerski może odmówić przyjęcia i realizacji Zlecenia w innych niż opisane w ust. 1-5 uzasadnionych przypadkach, a w szczególności odmawia przyjęcia i realizacji Zlecenia, gdy jego realizacja mogłaby naruszyć obowiązujące przepisy, bądź jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Domu Maklerskiego. 7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora spowodowane zamknięciem pozycji Inwestora bądź rozliczeniem pieniężnym przez KDPW otwartych pozycji, a także w sytuacji odmowy przyjęcia i realizacji Zlecenia lub odrzucenia bądź redukcji Zlecenia, o których mowa w ust Dom Maklerski informuje Inwestora o odrzuceniu lub redukcji Dyspozycji lub Zlecenia z przyczyn określonych w ust. 1, 3 lub 5: 1) w przypadku Zleceń składanych osobiście i Dyspozycji składanych drogą telefoniczną w chwili składania Zlecenia lub Dyspozycji, 2) w przypadku Dyspozycji składanych drogą faksową w trakcie telefonicznego potwierdzania przez Inwestora złożonej Dyspozycji (o ile Inwestor dokonuje potwierdzenia telefonicznego), 3) w przypadku Zleceń i Dyspozycji składanych z wykorzystaniem Serwisu maklerskiego w sposób określony w Instrukcji. VI. Weryfikacja depozytu zabezpieczającego. Rozliczenia instrumentów pochodnych Dom Maklerski weryfikuje wartość aktywów stanowiących depozyt zabezpieczający w trakcie sesji (w momencie składania przez Inwestora Zlecenia oraz w przypadku określonym w 25) oraz po jej zakończeniu. Weryfikacja aktywów odbywa się dla poszczególnych portfeli osobno. 2. W przypadku, gdy z wykonywanej weryfikacji wynika, że zablokowany depozyt zabezpieczający przewyższa depozyt zabezpieczający wyliczony wg zasad, na których następuje wyliczenie depozytu utrzymania, wstępnego depozytu zabezpieczającego, premii i depozytu zabezpieczającego dostawę, stan depozytu zabezpieczającego może zostać pomniejszony o kwotę nadwyżki, z zastrzeżeniem ust. 3 i 25. Pomniejszenie to nie dotyczy aktywów zablokowanych na podstawie Raportu Dziennego KDPW. 3. W przypadku, gdy z weryfikacji, o której mowa w ust. 1 wynika, że w wyniku zamknięcia zajętych pozycji Inwestor poniósł stratę, Dom Maklerski blokuje w depozycie zabezpieczającym aktywa w wysokości poniesionej przez Inwestora straty Dom Maklerski w czasie sesji oraz po jej zakończeniu dla otwartych pozycji monitoruje ryzyko konieczności wniesienia przez Inwestora potencjalnej kwoty rozliczenia, o którym mowa w 26 ust. 1 pkt 1), wyliczanej w oparciu o kurs rozliczeniowy dla pozycji zajętych na sesji poprzedniej lub o kurs zawarcia transakcji dla pozycji zajętych na sesji bieżącej oraz w oparciu o kurs ostatniej transakcji terminowej na bieżącej sesji. 2. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu ustalić wielkość potencjalnej kwoty rozliczenia, która powoduje konieczność uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w trakcie sesji na zasadach określonych w tym Komunikacie. 3. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić wielkość potencjalnej kwoty rozliczenia, która w przypadku braku możliwości uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, o której mowa w ust. 2 i po upływie określonego Komunikatem okresu oczekiwania na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego upoważnia Dom Maklerski do: 1) dokonania bez dyspozycji Inwestora blokady papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych w ilości pozwalającej na uzyskanie wymaganej wartości depozytu zabezpieczającego. Dom Maklerski dokona wyboru papierów wartościowych podlegających blokadzie wg własnego uznania, 2) zamknięcia dowolnych pozycji utrzymywanych przez Inwestora z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie niezbędnej do uzyskania prawidłowej wielkości depozytu zabezpieczającego. 4. W przypadku, gdy z weryfikacji wykonanej po zakończeniu sesji wynika, że w wyniku zajętych pozycji Inwestor poniósł stratę, Dom Maklerski blokuje w depozycie zabezpieczającym aktywa w wysokości potencjalnej kwoty rozliczenia Na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez KDPW, po rozliczeniu sesji Dom Maklerski dokonuje codziennych i ostatecznych rozliczeń z Inwestorem: 1) w przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa wyżej, wynika zobowiązanie Inwestora do wniesienia kwoty rozliczenia, stan depozytu zabezpieczającego zostaje pomniejszony o kwotę rozliczenia, 2) w przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa wyżej, wynika należność dla Inwestora w kwocie rozliczenia, stan depozytu zabezpieczającego zostaje powiększony o kwotę rozliczenia. 2. W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia wartość depozytu zabezpieczającego przewyższa depozyt zabezpieczający wyliczony wg zasad, na których następuje wyliczenie depozytu utrzymania, wstępnego depozytu zabezpieczającego, premii i depozytu zabezpieczającego dostawę, Dom Maklerski dokonuje odblokowania środków pieniężnych z zabezpieczającego rachunku pieniężnego, do wymaganej wysokości. 3. W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia, wartość depozytu zabezpieczającego obniży się poniżej wartości wyliczonej wg zasad, na których następuje wyliczenie depozytu utrzymania, wstępnego depozytu zabezpieczającego, premii i depozytu zabezpieczającego dostawę, Dom Maklerski dokonuje na zasadach określonych w 13 zablokowania uzupełniającej kwoty środków pieniężnych na zabezpieczający rachunek pieniężny, z zastrzeżeniem ust. 4, do wymaganej wysokości, a w przypadku dalszego braku wymaganego zabezpieczenia stosuje się odpowiednio W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia, wartość depozytu zabezpieczającego obniży się poniżej wartości wymaganej przez KDPW dla Inwestora w Raporcie Dziennym KDPW, Dom Maklerski dokonuje na zasadach określonych w 13 zablokowania uzupełniającej 5

7 kwoty środków pieniężnych na zabezpieczający rachunek pieniężny do wysokości wymaganej przez KDPW, a w przypadku braku całkowitej kwoty na wykonanie uzupełnienia stosuje się odpowiednio Począwszy od ostatniego dnia obrotu instrumentów pochodnych, których dotyczy dostawa, Inwestor posiadający otwarte pozycje w tych instrumentach pochodnych zobowiązany jest do wniesienia depozytu zabezpieczającego dostawę. Depozyt zabezpieczający dostawę wyliczany jest zgodnie z wymaganiami KDPW. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu lub umowy zawartej z Inwestorem określić inną wysokość (nie mniejszą jednak niż wymagana przez KDPW) lub zasady liczenia depozytu zabezpieczającego dostawę. 2. Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu ostateczny termin na wniesienie depozytu zabezpieczającego dostawę, po upływie którego Dom Maklerski będzie uprawniony do: 1) dokonania bez dyspozycji Inwestora blokady papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych w ilości pozwalającej na uzyskanie wymaganej wartości depozytu zabezpieczającego dostawę. Dom Maklerski dokona wyboru papierów wartościowych podlegających blokadzie wg własnego uznania, 2) zamknięcia dowolnych pozycji utrzymywanych przez Inwestora z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie niezbędnej do uzyskania prawidłowej wielkości depozytu zabezpieczającego dostawę. 3. Zwrot depozytu zabezpieczającego dostawę wykonywany jest w terminach określonych w Warunkach Obrotu lub innych przepisach prawa Inwestor jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania stanu rachunku zabezpieczającego w celu: 1) ustalenia, czy wartość aktywów stanowiących depozyt zabezpieczający nie obniżyła się poniżej: a) wartości, zgodnie z 26 ust. 3, b) wartości wymaganej przez KDPW dla Inwestora w Raporcie Dziennym KDPW, zgodnie z 26 ust. 4, 2) zapewnienia środków na pokrycie blokady kwoty stanowiącej wysokość straty zgodnie z 24 ust. 3, 3) powiększenia depozytu zabezpieczającego o potencjalną kwotę rozliczenia, zgodnie z 25 ust. 2, 4) wniesienia depozytu zabezpieczającego dostawę, zgodnie z 27 ust. 1. Sprawdzenia tego Inwestor może dokonać bezpośrednio w POK lub pod warunkiem podpisania Umowy rachunku lub aneksu do Umowy rachunku obejmującego swym zakresem składanie dyspozycji drogą telefoniczną - telefonicznie. 2. W przypadku, gdy występuje brak środków pieniężnych na wykonanie zablokowania, o którym mowa w 24 ust. 3, 25 ust. 2, 26 ust. 3 i 4 oraz 27 ust. 1, Inwestor zobowiązany jest uzupełnić depozyt zabezpieczający do wysokości, o których mowa w ust Uzupełnienie, o którym mowa w ust. 2 musi nastąpić w terminie przewidzianym w Komunikacie poprzez: 1) wpłatę odpowiedniej kwoty na rachunek pieniężny i wydanie dyspozycji uzupełnienia zabezpieczenia, 2) wydanie dyspozycji uznania nowych papierów wartościowych jako zabezpieczenie zajętych pozycji, zgodnie z W sytuacji braku uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 2, w wymaganym terminie, Dom Maklerski może zamknąć dowolne pozycje na rachunku papierów wartościowych Inwestora w liczbie niezbędnej do uzyskania wymaganych wartości aktywów w przypadkach, o których mowa w ust. 1, dla instrumentów pochodnych pozostałych na rachunku papierów wartościowych. 5. Z zastrzeżeniem zlecenia, o którym mowa w 25 ust. 3 oraz 27 ust. 2: 1) zlecenie zamknięcia pozycji, o którym mowa w ust. 4 może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie z tytułu konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego; 2) Dom Maklerski nie dokona zamknięcia pozycji Inwestora, o którym mowa w pkt 1), o ile depozyt zabezpieczający, po uwzględnieniu poniesionej przez Inwestora straty, nie będzie niższy od wartości depozytu zabezpieczającego wymaganej przez KDPW. 29. Dom Maklerski, na wniosek Inwestora, będzie podejmował próby powiadomienia Inwestora o konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w 28 ust. 1. Powiadomienia będą dokonywane w formie wiadomości SMS na aktualny numer telefonu komórkowego lub wiadomości na aktualny adres Inwestora Ogólne zasady wykonania, wykupu lub rezygnacji z wykonania instrumentów pochodnych określają Warunki Obrotu. 2. Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu szczegółowe warunki wykonania, wykupu lub rezygnacji z wykonania instrumentów pochodnych, z zachowaniem zasad określonych w Warunkach Obrotu. 3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora spowodowane zamknięciem pozycji Inwestora na skutek losowania przeprowadzonego przez KDPW, wynikającego z Warunków Obrotu Inwestor, który nie zamierza uczestniczyć w rozliczeniu dostawy zobowiązany jest do zamknięcia do ostatniego dnia obrotu otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, których posiadanie powoduje taki obowiązek. 2. Inwestor zobowiązany do dostawy papierów wartościowych, zobowiązany jest: 1) do zapewnienia na rachunku papierów wartościowych odpowiedniej liczby papierów wartościowych mogących być przedmiotem dostawy, 2) do wyznaczenia papierów wartościowych, które będą przedmiotem dostawy, 3) do wydania dyspozycji ich przelewu w celu realizacji dostawy. W przypadku, gdy Inwestor nie dopełni powyższych warunków, Dom Maklerski upoważniony jest do samodzielnego wyznaczenia i blokady papierów wartościowych, o ile Inwestor odpowiednie papiery wartościowe posiada, poczynając od pierwszego dnia dostawy, a następnie do dokonania ich przelewu. 3. Inwestor zobowiązany do zapłaty za papiery wartościowe będące przedmiotem dostawy, zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku pieniężnym środków pieniężnych na nabycie przedmiotu dostawy. Dom Maklerski dokonuje blokady na rachunku zabezpieczającym środków pieniężnych poczynając od pierwszego dnia dostawy. 4. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać w okresie dostawy dyspozycji przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego oraz przeniesienia papierów wartościowych z rachunku papierów wartościowych Inwestora, w przypadku, gdy nie są spełnione warunki określone w ust. 2 lub 3. 6

8 5. W przypadku, gdy Inwestor nie wywiąże się z obowiązku dostawy papierów wartościowych lub nie zapewni środków pieniężnych na nabycie przedmiotu dostawy w wymaganym terminie, Dom Maklerski jest upoważniony do: 1) podjęcia czynności opisanych w 32, 2) obciążenia Rachunku Inwestora opłatą karną w wysokości i na warunkach określonych w Tabeli Opłat i Prowizji dla Instrumentów Pochodnych oraz wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z rozliczeniem dostawy bądź rozliczeniem pieniężnym. 6. Dom Maklerski nie bierze odpowiedzialności za szkody Inwestora z tytułu: 1) działań Domu Maklerskiego podjętych zgodnie z Regulaminem w związku z nie dopełnieniem przez Inwestora czynności związanych z rozliczeniem dostawy, 2) braku terminowego rozliczenia dostawy bądź rozliczenia pieniężnego, które nie nastąpiły z winy Domu Maklerskiego W przypadku wystąpienia salda ujemnego na zabezpieczającym rachunku pieniężnym, Inwestor obowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności z tego tytułu. Za okres utrzymywania salda ujemnego Inwestor zobowiązany jest do uiszczenia odsetek umownych określonych w Komunikacie. Zmiany wysokości ww. odsetek nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu lub Umowy, dokonywane są w drodze Komunikatu oraz obowiązują od dnia wskazanego w tym Komunikacie. 2. W przypadku nie uregulowania należności, o której mowa w ust. 1, Inwestor upoważnia Dom Maklerski do: 1) zamknięcia posiadanych przez Inwestora dowolnych pozycji, 2) do wystąpienia w jego imieniu do KDPW bez osobnej dyspozycji Inwestora z dyspozycją odblokowania dowolnej liczby papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie instrumentów pochodnych i niezwłocznej ich sprzedaży, 3) zaspokojenia swoich roszczeń z aktywów Inwestora znajdujących się na rachunkach, w rejestrach operacyjnych lub rejestrach należności, w szczególności do sprzedaży pozostałych papierów wartościowych Inwestora. 3. Zamknięcie pozycji oraz sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w ust 2 odbywa się z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie umożliwiającej pokrycie zadłużenia wobec Domu Maklerskiego. 4. Z zastrzeżeniem zlecenia, o którym mowa w 25 ust. 3 i 27 ust. 2, zlecenie zamknięcia pozycji lub sprzedaży papierów wartościowych może zostać złożone począwszy od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie. 33. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za straty Inwestora spowodowane koniecznością zamknięcia pozycji bądź sprzedaży papierów wartościowych na zasadach opisanych w 25 ust. 3, 27 ust. 2, 28 ust. 4 oraz 32 ust. 2. VII. Prowizje i opłaty Dom Maklerski pobiera prowizje i opłaty za usługi świadczone na rzecz Inwestora na podstawie dyspozycji składanych osobiście, telefonicznie i z wykorzystaniem faksu w zakresie instrumentów pochodnych zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla Instrumentów Pochodnych. 2. Dom Maklerski pobiera za udostępnianie informacji w Serwisie informacyjnym oraz świadczenie usług z wykorzystaniem Serwisu maklerskiego w zakresie instrumentów pochodnych zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem sieci Internet lub innych elektronicznych nośników informacji. 3. Tabele opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią integralną część Regulaminu. 4. Dom Maklerski jest upoważniony do włączenia tabel opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1 i 2 do Tabeli Opłat i Prowizji wydanej na podstawie Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 5. Z umów zawartych z Inwestorem może wynikać obowiązek uiszczenia innych prowizji i opłat. Strony umowy mogą wyłączyć lub ograniczyć w sposób wskazany w umowie stosowanie odpowiednich tabel opłat i prowizji Tabele opłat i prowizji ustalane są przez Zarząd Domu Maklerskiego. 2. Tabele opłat i prowizji dostępne są w POK oraz dodatkowo dla celów informacyjnych w Serwisie informacyjnym. 3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tabelach opłat i prowizji. VIII. Postanowienia końcowe O ile Regulamin nie stanowi inaczej, dyspozycje i wnioski składane przez Inwestora, o których mowa w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej. Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu inne niż pisemne formy lub sposoby składania dyspozycji i wniosków. 2. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić termin składania dyspozycji i wniosków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Dyspozycje i wnioski złożone po godzinie określonej w Komunikacie będą realizowane w dniu następnym, o ile pozwala na to termin ważności dyspozycji lub wniosku. 37. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 38. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do przekazywania informacji o zawieranych przez Inwestora transakcjach terminowych do KDPW lub podmiotów uprawnionych do występowania do KPWiG z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie instrumentów pochodnych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie odrębnych przepisów. 7

9 Rozwiązanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2-4, następuje z chwilą rozwiązania Umowy rachunku. 2. Aktualizacja Umowy rachunku nie powoduje rozwiązania Umowy. 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust 4, Dom Maklerski ma prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku: 1) nie dotrzymania lub naruszenia przez Inwestora warunków lub postanowień Umowy, 2) nie przestrzegania przez Inwestora zasad zawartych w Regulaminie i Umowie, 3) nie złożenia przez Inwestora w wyznaczonym terminie oświadczenia o sytuacji finansowej, o którym mowa w 4 ust. 3, 4) nie stosowania się Inwestora do warunków i postanowień Komunikatów, 5) takiej zmiany przepisów prawnych, która uniemożliwi Domowi Maklerskiemu obsługę Rachunku, Zleceń i innych dyspozycji na warunkach Umowy, 6) podjęcia przez Dom Maklerski decyzji o zaprzestaniu świadczenia usług na warunkach określonych w Umowie, 7) utrzymywania się zerowych lub ujemnych sald na rachunku pieniężnym lub rachunku papierów wartościowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 4. Dom Maklerski ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: 1) wykorzystywania Rachunku niezgodnie z jego przeznaczeniem, 2) braku uregulowania, w terminie wyznaczonym przez Dom Maklerski, zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, o których mowa w 32, 3) powzięcia wiadomości, która w ocenie Domu Maklerskiego podważa wiarygodność złożonego przez Inwestora oświadczenia o sytuacji finansowej, o którym mowa w 4 ust. 3, 4) cofnięcia przez współmałżonka Inwestora zgody na zaciągnięcie zobowiązań w związku z zawarciem Umowy (jeśli taka zgoda była wymagana i udzielona), 5) gdy działania Inwestora stanowić mogą w ocenie Domu Maklerskiego zagrożenie bezpieczeństwa systemu informatycznego Domu Maklerskiego, zagrożenie bezpieczeństwa obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi lub mogłyby narazić na szkodę interes publiczny. 6) nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w 31 ust W kwestiach nieuregulowanych w ust. 1-4, do rozwiązania Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 40. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone Domowi Maklerskiemu na podstawie niniejszego Regulaminu nie wygasają w przypadku śmierci lub ustania bytu prawnego Inwestora, ani w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy do momentu zaspokojenia wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności dotyczących: 1) zawarcia Umowy, 2) prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 3) prowadzenia rejestru operacyjnego i rejestru sesji, 4) pełnomocnictw, 5) pobierania, zawieszania lub obniżania opłat i prowizji, 6) blokad i zastawu, 7) reklamacji, 8) korespondencji, 9) trybu zmiany Regulaminu i tabel opłat i prowizji, 10) trybu wypowiadania Umowy, 11) wydawania Komunikatów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie, o którym mowa w ust. 1 stosuje się właściwe przepisy prawa, postanowienia Warunków Obrotu oraz regulacji wydanych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., MTS CeTO Spółka Akcyjna oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 3. Pojęcia nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu nadanym w Regulaminie świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego oraz Warunkach Obrotu Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006r. 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać postanowienia Regulaminu świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych z dnia 15 marca 2005r.. 3. Do zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu następujących umów: 1) Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi, 2) Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi, 3) Umowy o świadczenie usług w publicznym obrocie prawami pochodnymi i prawami majątkowymi oraz prowadzenie rachunku praw majątkowych, 4) Umowy o świadczenie usług w publicznym obrocie prawami pochodnymi i prawami majątkowymi, stosuje się wprost postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Umowy. 8

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa prawa i

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, 31 lipca 2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa prawa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zwana dalej Umową, zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bnpparibas.pl www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bgzbnpparibas.pl www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA STRUKTURALNEGO, STRATEGICZNEGO I PRZY ŁĄCZENIACH PRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA STRUKTURALNEGO, STRATEGICZNEGO I PRZY ŁĄCZENIACH PRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA STRUKTURALNEGO, STRATEGICZNEGO I PRZY ŁĄCZENIACH PRZEDSIĘBIORSTW DEFINICJE: 1. Dom Maklerski, Vestor DM Vestor z siedzibą w Warszawie;

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, 3 stycznia 2018 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa prawa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHPRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHPRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCHPRZEZ DOM MAKLERSKI S.A. DEFINICJE: Dom Maklerski, Vestor DM Vestor z siedzibą w Warszawie; GPW Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna

świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.2010 1 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają : 1) Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ A\ a Panią (-em)...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ A\ a Panią (-em)... UMOWA NR.. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ( Umowa ) zawarta w dniu... pomiędzy: Biurem Maklerskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKACYJNEGO KORZYŚĆ DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO W PKO BP SA

REGULAMIN RACHUNKU LOKACYJNEGO KORZYŚĆ DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO W PKO BP SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 62/B/2009 Zarządu Banku z dnia 17 marca 2009 r. REGULAMIN RACHUNKU LOKACYJNEGO KORZYŚĆ DLA KLIENTÓW RYNKU MIESZKANIOWEGO W PKO BP SA Warszawa 2009 Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo