DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) , , , fax.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax."

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) , , , fax. (22) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKU PRAW MAJĄTKOWYCH I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług brokerskich w zakresie praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Domu Maklerskiego BIG-BG Spółka Akcyjna oraz jego klientów wynikające z zawarcia pomiędzy nimi Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie prawami majątkowymi - kontraktami terminowymi oraz prowadzenie rachunku praw majątkowych lub Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie prawami majątkowymi - warrantami oraz prowadzenie rachunku praw majątkowych. 2. Regulamin stanowi integralną część umów, o których mowa w ust Przez użyte w Regulaminie określenie: 2. 1) Dom Maklerski - należy rozumieć Dom Maklerski BIG-BG Spółka Akcyjna, 2) Inwestor - należy rozumieć klientów Domu Maklerskiego, tzn. rezydentów i nierezydentów w rozumieniu Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (...), będących stroną dla Domu Maklerskiego, którzy podpisali z Domem Maklerskim Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie prawami majątkowymi - kontraktami terminowymi oraz prowadzenie rachunku praw majątkowych lub Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie prawami majątkowymi - warrantami oraz prowadzenie rachunku praw majątkowych, 3) Ustawa - należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 4) Umowa o kontrakty terminowe - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie prawami majątkowymi - kontraktami terminowymi oraz prowadzenie rachunku praw majątkowych, 5) Umowa - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie prawami majątkowymi - kontraktami terminowymi oraz prowadzenie rachunku praw majątkowych lub Umowę o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie prawami majątkowymi - warrantami oraz prowadzenie rachunku praw majątkowych, 6) POK - należy rozumieć Punkt Obsługi Klienta, tzn. jednostkę organizacyjną Domu Maklerskiego prowadzącą bezpośrednią obsługę Inwestorów, 7) papiery wartościowe - należy rozumieć papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 Ustawy, z wyłączeniem praw pochodnych, 8) prawa pochodne należy rozumieć prawa pochodne, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, 9) prawa majątkowe należy rozumieć prawa majątkowe, o których mowa w art. 97 Ustawy, w szczególności kontrakty terminowe i warranty, 1

2 10) prawo do otrzymania praw majątkowych - należy rozumieć prawo do otrzymania praw majątkowych nabytych w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym umożliwiające zobowiązanie się do ich zbycia, 11) Warunki Obrotu - należy rozumieć dokument zawierający informacje na temat praw majątkowych, a przede wszystkim ich rodzaju i zasad obrotu nimi, zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), 12) transakcja terminowa - należy rozumieć umowę zawartą na giełdzie/rynku pozagiełdowym prowadzonym przez CeTO, w której strony zobowiązują się wzajemnie do dokonania rozliczenia na warunkach wynikających z regulacji zawartych w Warunkach Obrotu. Przedmiotem transakcji terminowej jest kontrakt terminowy stanowiący zbiór praw i obowiązków określonych w standardzie tego kontraktu. 13) kupno kontraktu terminowego - należy rozumieć wystąpienie w charakterze strony kupującej w transakcji terminowej, tj. zajęcie pozycji długiej, 14) sprzedaż kontraktu terminowego - należy rozumieć wystąpienie w charakterze strony sprzedającej w transakcji terminowej, tj. zajęcie pozycji krótkiej, 15) zamknięcie pozycji - należy rozumieć ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem i zbyciem kontraktu terminowego odpowiednio wskutek zbycia lub nabycia kontraktu terminowego tej samej serii, 16) warrant należy rozumieć zbywalne prawo nabywcy warrantu do otrzymania od jego emitenta w dniu wykonania warrantu świadczenia określonego w standardzie tego warrantu, 17) Zlecenie - należy rozumieć składane przez Inwestora zlecenie kupna lub sprzedaży praw majątkowych dopuszczonych do wtórnego publicznego obrotu giełdowego na GPW/pozagiełdowego prowadzonego przez CeTO, 18) zlecenie brokerskie - należy rozumieć zlecenie wystawiane przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia i przekazywane na giełdę lub rynek pozagiełdowy prowadzony przez CeTO (oferta) w celu jego realizacji, zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku, 19) Zlecenie DDM - należy rozumieć Zlecenie Do Dyspozycji Maklera, tzn. Zlecenie umożliwiające wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego, z których każde może zawierać różne warunki realizacji, 20) Dyspozycja - należy rozumieć oświadczenie woli Inwestora lub jego pełnomocnika dotyczące rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnego i rachunku praw majątkowych oraz aktywów na nich zgromadzonych, przekazywane drogą telefoniczną, telefaksową, za pomocą modemu lub innych urządzeń technicznych, w tym w szczególności dyspozycje wystawienia Zlecenia i jego odwołania z wyłączeniem dyspozycji przelewu środków pieniężnych, 21) giełda lub GPW - należy rozumieć Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 22) CeTO - należy rozumieć Centralną Tabelę Ofert S.A., 23) oferta należy rozumieć złożoną przez dom maklerski na rynku CeTO, ofertę kupna lub sprzedaży określonej liczby praw majątkowych po określonej cenie, w imieniu własnym, 24) jednostka obrotu należy rozumieć ustaloną dla każdego prawa majątkowego minimalną liczbę praw majątkowych, której może dotyczyć oferta, 25) jednostka obligatoryjna należy rozumieć liczbę praw majątkowych, którą zobowiązany jest kupić lub sprzedać po aktualnie oferowanej przez siebie cenie dom maklerski, 26) transakcja bezpośrednia należy rozumieć transakcję zawieraną bezpośrednio pomiędzy Inwestorem a Domem Maklerskim, 2

3 27) rachunek praw majątkowych należy rozumieć rachunek praw majątkowych prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy i służący rejestrowaniu praw majątkowych, 28) rachunek papierów wartościowych - należy rozumieć rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 29) zabezpieczający rachunek papierów wartościowych należy rozumieć wydzielone blokowane konto rachunku papierów wartościowych służące do zabezpieczania transakcji terminowych zawieranych na zlecenie Inwestora oraz zajętych przez Inwestora pozycji w kontraktach terminowych, 30) rachunek pieniężny - należy rozumieć rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 31) zabezpieczające rachunki pieniężne należy rozumieć wydzielone blokowane konta rachunku pieniężnego służące do zabezpieczania transakcji terminowych zawieranych na zlecenie Inwestora oraz zajętych przez Inwestora pozycji w kontraktach terminowych, 32) rachunek zabezpieczający - należy rozumieć zabezpieczający rachunek papierów wartościowych lub zabezpieczające rachunki pieniężne, 33) rejestr operacyjny praw majątkowych należy rozumieć rejestr praw majątkowych i praw do otrzymania praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży Inwestora przed otwarciem rejestru sesji, 34) rejestr należności finansowych - należy rozumieć rejestr środków pieniężnych, które mogą stanowić pokrycie zleceń kupna Inwestora przed otwarciem rejestru sesji, z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunku pieniężnym, 35) rejestr sesji - należy rozumieć rejestr stanowiący podstawę sprawdzania pokrycia Zleceń w czasie sesji, 36) Komunikat - należy rozumieć komunikat Zarządu Domu Maklerskiego regulujący zasady obsługi Inwestorów w POK, 37) wstępny depozyt zabezpieczający - należy rozumieć ustaloną w drodze Komunikatu lub ustaloną w drodze umowy między stronami minimalną wartość aktywów, które Inwestor zobowiązany jest utrzymywać na rachunku zabezpieczającym w związku ze złożonym Zleceniem, 38) depozyt zabezpieczający - należy rozumieć aktywa, które Inwestor utrzymuje na rachunku zabezpieczającym w celu zabezpieczenia zajętych pozycji w kontraktach terminowych, 39) depozyt utrzymania - należy rozumieć ustaloną w drodze Komunikatu lub w drodze umowy między stronami minimalną wartość depozytu zabezpieczającego. 3. Zakres usług oraz sposób i warunki ich świadczenia przez poszczególne jednostki Domu Maklerskiego regulowane są niniejszym Regulaminem, Komunikatami, Ustawą oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz uchwałami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, rozporządzeniami Rady Ministrów, zarządzeniami Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a także uchwałami i regulaminami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Centralnej Tabeli Ofert S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz innymi przepisami prawa. 3

4 II. Zawarcie Umowy. Otwieranie rachunku praw majątkowych. 4. Otwarcie rachunku praw majątkowych oraz świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu prawami majątkowymi następuje na podstawie Umowy Zawarcie Umowy uzależnione jest od podpisania przez Inwestora z Domem Maklerskim lub obowiązywania Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 2. Dom Maklerski może uzależnić zawarcie Umowy od spełnienia przez Inwestora dodatkowych warunków, w szczególności dotyczących wartości aktywów lub obrotów Inwestora w Domu Maklerskim. 3. Przed zawarciem Umowy o kontrakty terminowe Inwestor zobowiązany jest podać Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) nadany przez KDPW. 4. Przed zawarciem Umowy o kontrakty terminowe Inwestor zobowiązany jest złożyć oświadczenie o własnej sytuacji finansowej. Zakres informacji w oświadczeniu określany jest przez Dom Maklerski. 5. Inwestor może posiadać tylko jedną zawartą z Domem Maklerskim Umowę o kontrakty terminowe. 6. Stroną Umowy o kontrakty terminowe nie mogą być małżonkowie. 6. Dom Maklerski może w Umowie o kontrakty terminowe ustalić indywidualnie dla każdego Inwestora maksymalny limit zaangażowania, określający maksymalną liczbę kontraktów terminowych, które Inwestor może posiadać. Przy ustalaniu maksymalnego limitu zaangażowania Dom Maklerski bierze pod uwagę: wycenę rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Inwestora, dotychczasowy obrót kontraktami terminowymi w Domu Maklerskim oraz przebieg współpracy z Inwestorem Zawarcie Umowy przez Dom Maklerski uzależnione jest od złożenia przez klienta następujących dokumentów: 1) osoby fizyczne - rezydenci okazują dowód osobisty lub paszport. W przypadku przedstawienia paszportu należy dodatkowo złożyć oryginał lub potwierdzoną notarialnie kopię zaświadczenia, z miejscowo właściwego urzędu, o miejscu stałego pobytu, 2) osoby prawne rezydenci przedkładają w oryginale lub uwierzytelnionych kopiach: a) dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (wypis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wypisu w Domu Maklerskim), b) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego (REGON), c) dokument potwierdzający nadanie numeru NIP, d) wzory podpisów potwierdzone przez notariusza lub złożone, w obecności pracownika Domu Maklerskiego, przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem praw majątkowych na karcie wzorów podpisów dostarczonej przez Dom Maklerski, e) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów, 3) podmioty posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu rezydenci przedkładają w oryginale lub uwierzytelnionych kopiach: a) wypis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wypisu w Domu Maklerskim, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 4

5 uzyskaniu koncesji albo inny dokument stwierdzający, że zawierający Umowę podmiot utworzony został zgodnie z przepisami prawa, b) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego (REGON), c) dokument potwierdzający nadanie numeru NIP, d) dokument określający osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem praw majątkowych i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, e) wzory podpisów potwierdzone przez notariusza lub złożone, w obecności pracownika Domu Maklerskiego, przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem praw majątkowych na karcie wzorów podpisów dostarczonej przez Dom Maklerski, f) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów, 4) osoby fizyczne - nierezydenci okazują paszport oraz oryginał lub potwierdzoną notarialnie kopię zaświadczenia, z miejscowo właściwego urzędu, o miejscu stałego pobytu, 5) osoby prawne nierezydenci przedkładają w oryginale lub uwierzytelnionych kopiach: a) dokumenty stwierdzające uzyskanie osobowości prawnej na podstawie przepisów prawa kraju będącego siedzibą danej osoby prawnej, b) dokumenty określające sposób reprezentowania osoby prawnej oraz wskazujące osoby upoważnione do jej reprezentowania i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych tej osoby prawnej, c) wzory podpisów złożone przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem praw majątkowych na karcie wzorów podpisów dostarczonej przez Dom Maklerski, d) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów, 6) podmioty posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu nierezydenci przedkładają w oryginale lub uwierzytelnionych kopiach: a) dokumenty stwierdzające, że podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa na podstawie przepisów prawa kraju będącego siedzibą danego podmiotu, b) dokument określający osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem praw majątkowych i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, c) wzory podpisów złożone przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem praw majątkowych na karcie wzorów podpisów dostarczonej przez Dom Maklerski, d) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 oraz zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz potwierdzone przez polską placówkę konsularną (właściwą miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, siedzibę osoby prawnej lub podmiotu posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu nie mającego siedziby w kraju) co do ich zgodności z prawem kraju wystawienia (sporządzenia). Podpisy złożone na karcie wzorów podpisów w imieniu osoby prawnej lub podmiotu posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu nie mającego siedziby w kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, powinny być potwierdzone przez właściwą polską placówkę konsularną co do tożsamości osób składających te podpisy lub powinny być złożone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego. Dom Maklerski może odstąpić od wyżej wymienionych wymogów. 3. Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić formę dokumentów oraz zasady ich doręczania do Domu Maklerskiego. 4. Dom Maklerski może odmówić zawarcia Umowy z poszczególnymi klientami. 5. Przy zawieraniu Umowy Dom Maklerski może zażądać od klienta innych niezbędnych w ocenie Domu Maklerskiego dokumentów lub których obowiązek złożenia/okazania wynika z obowiązujących przepisów prawa. 8. Umowa może zostać zawarta drogą korespondencyjną. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie do Domu Maklerskiego, wszystkich wymaganych dokumentów z podpisami klienta potwierdzonymi przez notariusza lub instytucję wskazaną przez Dom Maklerski. 5

6 9. 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 Dom Maklerski realizuje Zlecenia i inne czynności zlecone przez Inwestorów wyłącznie na podstawie dowodów tożsamości. 2. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego każdorazowego pisemnego powiadomienia Domu Maklerskiego o utracie dokumentu oraz wszelkich zmianach danych zawartych w dokumentach lub dokumentów złożonych przy podpisywaniu wszelkich umów, bądź okazywanych przy zawieraniu tych umów. W przypadku zmiany treści tych dokumentów Inwestor obowiązany jest okazać dokumenty w brzmieniu uwzględniającym zmiany oraz złożyć zaświadczenie z właściwego urzędu o nastąpieniu tych zmian. Zmiany te nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy i są skuteczne wobec Domu Maklerskiego nie później niż od dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez Dom Maklerski powyższego oświadczenia i okazania wymaganych dokumentów. Zmiany danych Inwestora w powyższym trybie może dokonać również właściwie umocowany pełnomocnik. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku powiadomienia o utraceniu dokumentu lub zmianie danych, a w szczególności za zrealizowanie dyspozycji lub Zlecenia w oparciu o utracony dokument. 3. Dom Maklerski może żądać w czasie obowiązywania Umowy przedstawienia przez Inwestora odpowiednich dokumentów w celu uzupełnienia niezbędnych w ocenie Domu Maklerskiego danych, w szczególności w celu uzupełnienia danych potrzebnych dla celów podatkowych. W przypadku niezastosowania się do powyższego żądania w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Inwestora pisma w tej sprawie, Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. Postanowienia ust. 1-3 mają odpowiednie zastosowanie do dokumentów okazywanych przez pełnomocników Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wzór Umowy ustalany jest przez Dom Maklerski. 2. Wejście w życie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, chyba że w treści Umowy strony określą późniejszy termin. 3. W imieniu Inwestora nie będącego osobą fizyczną Umowę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu będącego Inwestorem. 4. W imieniu Domu Maklerskiego Umowę podpisuje dwóch upoważnionych pracowników. 5. Warunkiem zawarcia Umowy o kontrakty terminowe przez Dom Maklerski jest otwarcie przez KDPW kont indywidualnych Inwestora Z osobami nie mogącymi czytać lub pisać Dom Maklerski podpisuje Umowę w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. 2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości zawarcia Umowy w zwykłej formie pisemnej przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby nie mogącej czytać lub pisać. Pełnomocnictwo powinno mieć formę aktu notarialnego. 3. Koszty zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 ponosi Inwestor. 6

7 III. Pełnomocnictwa Inwestor może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do otwarcia rachunku praw majątkowych lub dysponowania jego rachunkiem praw majątkowych. 2. Inwestor może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem praw majątkowych wyłącznie osobie posiadającej pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem papierów wartościowych. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych Domowi Maklerskiemu lub jego pracownikom w zakresie unormowanym Regulaminem i innymi przepisami obowiązującymi w Domu Maklerskim. 4. Pełnomocnik będący osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej może udzielić dalszych pełnomocnictw zatrudnionym przez siebie pracownikom. 5. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych Pełnomocnictwo może być udzielone, bądź zmieniona jego treść wyłącznie przez Inwestora poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli 1) z podpisami mocodawcy i pełnomocnika poświadczonymi przez pracownika Domu Maklerskiego, 2) z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym. 2. Pełnomocnictwo może być odwołane wyłącznie przez Inwestora poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli zgodnie z ust. 1, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. 3. Pełnomocnictwo może zostać udzielone drogą korespondencyjną. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie do Domu Maklerskiego dokumentu pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy potwierdzonym przez notariusza. 4. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno być udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie poświadczonym, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dom Maklerski ma prawo żądać przedstawienia przez Inwestora oświadczenia konsula polskiego o zgodności formy prawnej oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnictwa z prawem miejsca dokonania czynności Inwestor może udzielić następujących rodzajów pełnomocnictw: 1) pełnomocnictwo bez ograniczeń - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem praw majątkowych w takim samym zakresie jak Inwestor za wyjątkiem dokonywania zmian w treści stosunku prawnego łączącego Dom Maklerski i Inwestora. W szczególności pełnomocnik nie może zawierać w imieniu Inwestora nowych umów z Domem Maklerskim ani dokonywać zmian w umowach zawartych przez Inwestora z Domem Maklerskim, 2) pełnomocnictwo w ograniczonym zakresie - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem praw majątkowych wyłącznie w zakresie określonym przez Inwestora. 2. Dla otwarcia i zamknięcia rachunku praw majątkowych, dokonywania zmian w treści stosunku prawnego łączącego Dom Maklerski i Inwestora, w szczególności do zawierania nowych umów z Domem Maklerskim i dokonywania zmian w umowach zawartych przez Inwestora wymagane jest pełnomocnictwo w tym zakresie. 7

8 3. Pełnomocnictwo może być stałe, okresowe lub jednorazowe. 15. Pełnomocnictwo jest skuteczne wobec Domu Maklerskiego od dnia roboczego następującego po dniu jego otrzymania przez Dom Maklerski, chyba że Dom Maklerski i Inwestor zgodnie określą inny termin. 16. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane lub zmienione. Stosowne oświadczenie woli Inwestora wywołuje skutki prawne poczynając od dnia roboczego następującego po dniu, w którym oświadczenie to zostało złożone w POK, chyba że Dom Maklerski i Inwestor zgodnie określą inny termin Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji, Zleceń oraz innych czynności zleconych Domowi Maklerskiemu przez pełnomocnika po śmierci mocodawcy, do czasu otrzymania aktu zgonu Inwestora. 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z czynności dokonanych przez pełnomocnika po odwołaniu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany na piśmie przez mocodawcę o odwołaniu pełnomocnictwa. 3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek czynności dokonanych przez pełnomocnika z przekroczeniem przez niego zakresu pełnomocnictwa, jeżeli Dom Maklerski nie został poinformowany na piśmie o ograniczeniu zakresu udzielonego pełnomocnictwa. IV. Ewidencja praw majątkowych Prawa majątkowe należące do Inwestora rejestrowane są na rachunku praw majątkowych. 2. Zapisów na rachunku praw majątkowych Dom Maklerski dokonuje na podstawie dowodów ewidencyjnych określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności na zasadach i w terminach określonych przez KDPW. 3. Wartość praw majątkowych zarejestrowanych na rachunku praw majątkowych jest obliczana zgodnie z zasadami określonymi w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości przez domy maklerskie. 19. Kontrakty terminowe należące do Inwestora mogą być rejestrowane na rachunku praw majątkowych w więcej niż jednym portfelu, rozumianym w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, po nadaniu przez KDPW odrębnych oznaczeń dla poszczególnych portfeli Inwestor może, w drodze pisemnej dyspozycji, dokonać przeniesienia praw majątkowych, co do których nie istnieją znane Domowi Maklerskiemu ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu, ze swojego rachunku praw majątkowych w Domu Maklerskim na inny rachunek. 2. Przez ograniczenia w swobodnym dysponowaniu prawami majątkowymi rozumie się w szczególności: 8

9 1) zajęcie rachunku praw majątkowych w związku z prowadzoną egzekucją sądową lub administracyjną, 2) blokady ustanowione przez Dom Maklerski na podstawie dyspozycji uprawnionych organów, 3) inne okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie prawami majątkowymi przez Inwestora, wynikające z postanowień regulaminów obowiązujących w Domu Maklerskim oraz obowiązujących przepisów prawa. 3. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji przeniesienia określonych praw majątkowych z rachunku praw majątkowych Inwestora na inny rachunek w przypadku: 1) wystąpienia salda debetowego na rachunku pieniężnym - do czasu uregulowania należności w stosunku do Domu Maklerskiego, 2) braku zgody uczestnika rozliczającego prowadzącego rachunek, na który ma zostać wykonane przeniesienie praw majątkowych. O fakcie nie wykonania dyspozycji przeniesienia Dom Maklerski zawiadamia Inwestora listem poleconym. 4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Inwestora wskutek nie wykonania dyspozycji przeniesienia praw majątkowych, z przyczyn określonych w ust Jeżeli prawa majątkowe mają być przeniesione na rachunek nie należący do Inwestora, do dyspozycji przeniesienia musi być dołączony dokument będący tytułem prawnym przeniesienia. 6. Przeniesienie warrantów, z rachunku wspólnego małżonków na rachunek jednego z małżonków wymaga ich wspólnej dyspozycji. 7. Kontrakty terminowe mogą być przeniesione jedynie na rachunek należący do Inwestora. 21. Warunkiem zarejestrowania kontraktów terminowych na rachunku praw majątkowych Inwestora, w szczególności w związku z dokonanym transferem portfela bądź portfeli z innego domu maklerskiego, jest posiadanie na rachunku zabezpieczającym depozytu zabezpieczającego zobowiązania wynikające z przenoszonych kontraktów terminowych, w wysokości wymaganej dla depozytu utrzymania, obowiązującej w Domu Maklerskim w chwili rejestracji kontraktów terminowych na rachunku praw majątkowych. 22. W celu realizacji uprawnień, dotyczących praw majątkowych z tytułu spadku należy przedłożyć w POK prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku, a w przypadku wielości spadkobierców również postanowienie sądu dotyczące jego podziału lub umowę o dział spadku sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem, zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu należności podatkowych z tytułu spadkobrania. 23. Przeniesienie praw majątkowych z rachunku praw majątkowych Inwestora w Domu Maklerskim do innego podmiotu prowadzącego rachunki praw majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odbywa się w terminach przewidzianych w szczególności w przepisach regulujących obrót papierami wartościowymi. 9

10 V. Prowadzenie rejestrów. 24. Dom Maklerski, dla Inwestora, z którym podpisał Umowę otwiera i prowadzi: 1) rejestr operacyjny praw majątkowych, 2) rejestr należności finansowych, 3) rejestr sesji. 25. Liczba praw majątkowych i praw do otrzymania praw majątkowych w rejestrze operacyjnym praw majątkowych jest równa sumie: 1) praw majątkowych zapisanych na rachunku praw majątkowych, z wyłączeniem praw majątkowych, które były przedmiotem zawartych, lecz jeszcze nie rozliczonych transakcji sprzedaży i pozostają nadal zapisane na rachunku praw majątkowych oraz z wyłączeniem praw majątkowych, które znajdują się na kontach blokowanych, 2) praw do otrzymania praw majątkowych, o ile rozliczenie transakcji kupna tych praw objęte jest systemem, gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji zawartych przez uczestników systemu, o którym mowa w Ustawie. 26. Rejestr sesji obejmuje liczbę praw majątkowych i praw do otrzymania praw majątkowych zaewidencjonowanych w rejestrze operacyjnym praw majątkowych, która jest: a) pomniejszana o liczbę praw majątkowych i praw do ich otrzymania, które były przedmiotem zawartej na danej sesji transakcji sprzedaży oraz b) powiększana o liczbę praw majątkowych i praw do ich otrzymania, które były przedmiotem zawartej na danej sesji transakcji kupna, 27. Zapisów w rejestrze operacyjnym praw majątkowych dokonuje się na podstawie dowodów ewidencyjnych określonych przez upoważniony przepisami prawa podmiot Dom Maklerski otwiera rejestr sesji z chwilą rozpoczęcia sesji i przepisuje do niego stan rejestru operacyjnego praw majątkowych. 2. Dom Maklerski dokonuje zapisów w rejestrze sesji na podstawie potwierdzenia realizacji Zlecenia otrzymanego z giełdy lub CeTO w czasie sesji, jeżeli dowody ewidencyjne potwierdzające zawarcie transakcji nie są udostępniane bezpośrednio po zawarciu transakcji lub Dom Maklerski nie przetwarza tych dokumentów na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Rejestr sesji jest prowadzony w celu sprawdzenia pokrycia Zleceń składanych w czasie sesji oraz dokonywania oceny, czy Inwestor nie przekracza przyznanego maksymalnego limitu zaangażowania. 4. Rejestr sesji jest zamykany z chwilą zakończenia sesji. 10

11 VI. Rachunek zabezpieczający. 29. Na rachunku zabezpieczającym blokowane są środki pieniężne lub papiery wartościowe stanowiące: 1) zabezpieczenie aktywnych Zleceń na kontrakty terminowe, 2) zabezpieczenie zajętych pozycji w kontraktach terminowych, 3) w pozostałych uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski wykonuje bez odrębnej dyspozycji Inwestora blokadę środków pieniężnych na zabezpieczającym rachunku pieniężnym w przypadku: 1) konieczności wniesienia zabezpieczenia z tytułu złożenia Zlecenia na kontrakty terminowe, zgodnie z 51, 2) konieczności wniesienia zabezpieczenia z tytułu transferu kontraktów terminowych, zgodnie z 21, 3) konieczności uzupełnienia zabezpieczenia, zgodnie z 54 i 55, 4) złożenia dyspozycji uzupełnienia zabezpieczenia przez Inwestora, zgodnie z Blokada, o której mowa w ust. 1, obejmuje 100% wymaganych środków pieniężnych. 3. W przypadku, gdy podczas uzupełniania zabezpieczenia okaże się, że wysokość niezablokowanych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym jest mniejsza od wartości, o której mowa w ust. 2, blokada obejmuje wówczas wszystkie niezablokowane środki pieniężne. Postanowienia 56 stosuje się odpowiednio. 31. Środki pieniężne na zabezpieczającym rachunku pieniężnym są nieoprocentowane. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu wprowadzić oprocentowanie środków pieniężnych znajdujących na zabezpieczającym rachunku pieniężnym. 32. Do wykonywania odblokowania środków pieniężnych z zabezpieczającego rachunku pieniężnego uprawniony jest wyłącznie Dom Maklerski Blokada papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych następuje po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Inwestora i obejmuje 100% papierów wartościowych w niej określonych. 2. W przypadku, gdy liczba niezablokowanych papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych jest mniejsza od określonej w dyspozycji Inwestora, blokada, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest wówczas do wysokości niezablokowanych papierów wartościowych Papierami wartościowymi stanowiącymi zabezpieczenie transakcji terminowej mogą być wyłącznie papiery wartościowe określone w Komunikacie. 2. Papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić zabezpieczenie transakcji terminowej po otrzymaniu przez Dom Maklerski wystawionego przez KDPW potwierdzenia ich blokady. 3. Dom Maklerski w drodze Komunikatu, z zastrzeżeniem ust. 4, ustala do jakiej wysokości aktualnie wymaganego depozytu zabezpieczającego będą zaliczone papiery wartościowe zablokowane na 11

12 zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych. W przypadku braku takiego Komunikatu obowiązują proporcje określone przez KDPW. 4. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo całkowitego wyłączenia możliwości wykorzystania papierów wartościowych jako zabezpieczenia transakcji terminowej, o czym informuje w drodze Komunikatu. 5. Wycena papierów wartościowych stanowiących depozyt zabezpieczający dokonywana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie w KDPW Odblokowanie papierów wartościowych z zabezpieczającego rachunku papierów wartościowych Inwestora następuje po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Inwestora, z zastrzeżeniem 56 ust Odblokowanie, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe jedynie po otrzymaniu przez Dom Maklerski wystawionego przez KDPW potwierdzenia odblokowania tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego do zajętych pozycji i aktywnych Zleceń na kontrakty terminowe w innych papierach wartościowych lub środkach pieniężnych. VII. Ogólne warunki obrotu prawami majątkowymi Przed złożeniem Zlecenia Inwestor zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Obrotu odnoszącymi się do praw majątkowych będących przedmiotem Zlecenia. Inwestor zobowiązany jest do ich przestrzegania. Warunki Obrotu dostępne są w POK. 2. Zlecenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej i powinno w szczególności zawierać: 1) imię i nazwisko (firmę lub nazwę) oraz numer rachunku praw majątkowych Inwestora, 2) datę i czas wystawienia, 3) rodzaj, kod i liczbę praw majątkowych będących przedmiotem Zlecenia, 4) przedmiot Zlecenia (kupno lub sprzedaż), 5) określenie ceny, 6) oznaczenie terminu ważności Zlecenia, 7) inne wymogi, o ile wynikają one z Warunków Obrotu, 8) dodatkowe oświadczenie Inwestora, o ile jest wymagane przez GPW lub CeTO, 9) podpis Inwestora lub jego pełnomocnika, z zastrzeżeniem ust Zlecenie na kontrakty terminowe, poza wymogami określonymi w ust. 2, powinno zawierać NIK, numer portfela oraz inne elementy, w szczególności określone w przepisach regulujących obrót papierami wartościowymi i w Warunkach Obrotu. 4. Zlecenie na CeTO może zawierać w treści warunek o braku utraty jego ważności w przypadku zawieszenia obrotu na CeTO. 5. W przypadku, gdy Inwestor składa Zlecenie na CeTO z zamiarem jego realizacji w drodze transakcji bezpośredniej, Zlecenie powinno zawierać w swej treści zgodę na taki sposób jego realizacji.. 6. Formularz zawierający więcej niż jedno Zlecenie, powinien zawierać wyraźne określenie liczby Zleceń. W sytuacji powyższej Inwestor lub jego pełnomocnik składają jeden podpis. 7. Zlecenie stanowi upoważnienie dla Domu Maklerskiego do wykonania zleconej czynności prawnej na warunkach w nim określonych. 8. Dom Maklerski ma prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, które budzi wątpliwości co do jego treści, tożsamości osoby składającej Zlecenie, jak również zakresu jej umocowania do dysponowania rachunkiem praw majątkowych. W szczególności Dom Maklerski nie przyjmie Zlecenia, na podstawie którego nie będzie możliwa identyfikacja rodzaju transakcji, rynku (systemu notowań), ceny lub terminu realizacji. 12

13 9. Maksymalny termin ważności Zlecenia nie może być dłuższy niż maksymalny termin wystawionego na jego podstawie zlecenia brokerskiego, określony zgodnie z regulacjami giełdy lub CeTO, z zastrzeżeniem 37 ust. 4. W przypadku, gdy zgodnie z tymi regulacjami termin ważności zlecenia brokerskiego upływa wcześniej, odnosi się to również do Zlecenia. 10. Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego realizacji, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest przekazywane. W szczególności dotyczy to Zlecenia DDM, o którym mowa w 37. Zakres dodatkowych warunków dla Zleceń DDM określany jest przez Dom Maklerski w aneksie, o którym mowa w 37 ust Upoważniony pracownik Domu Maklerskiego potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez złożenie na nim podpisu. 12. Na podstawie złożonego Zlecenia i po sprawdzeniu jego pokrycia, Dom Maklerski wystawia zlecenie brokerskie, z zastrzeżeniem ust. 13 i Na podstawie Zlecenia na CeTO zostaje natychmiast sporządzona i bez zbędnej zwłoki przekazana na rynek oferta, chyba że: 1) warunki Zlecenia są spełnione przez ofertę aktualnie zamieszczoną na rynku i Zlecenie to jest realizowane z wykorzystaniem tej oferty, 2) obrót prawami majątkowymi, których dotyczy Zlecenie jest wstrzymany bądź zawieszony, 3) dochodzi do transakcji bezpośredniej, 4) Inwestor składający zlecenie zastrzegł, iż w przypadku braku możliwości realizacji oferty nie podlega ona ogłoszeniu na rynku Składanie Zleceń DDM wymaga uprzedniego podpisania przez Inwestora aneksu do Umowy dotyczącego składania Zleceń DDM, udzielenia imiennego pełnomocnictwa maklerowi lub maklerom Domu Maklerskiego do wystawiania na podstawie Zlecenia DDM wielu zleceń brokerskich. Wzór ww. aneksu ustalany jest przez Dom Maklerski. 2. Na podstawie Zlecenia DDM Dom Maklerski może wystawić więcej niż jedno zlecenie brokerskie na dowolny rynek (system notowań). 3. Zlecenie DDM może być składane wyłącznie z limitem ceny. 4. Dom Maklerski może ustalić w drodze Komunikatu minimalną wartość oraz maksymalny termin ważności Zlecenia DDM. 5. Dom Maklerski prowadzi rejestr Zleceń DDM, natomiast Inwestor zobowiązany jest do zaznaczenia faktu składania Zlecenia DDM poprzez umieszczenie w treści Zlecenia oznaczenia DDM. 6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy w terminie ważności Zlecenia DDM, kurs prawa majątkowego, którego dotyczy to Zlecenie zmieni się w taki sposób, że opóźnienie realizacji tego Zlecenia przyniosłoby Inwestorowi większy zysk lub jeżeli w wyniku oczekiwania na korzystniejszy kurs Zlecenie to nie zostanie w pełni zrealizowane. 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu, mówiące o Zleceniach mają odpowiednie zastosowanie do Zleceń DDM. 13

14 Składanie Dyspozycji drogą telefoniczną, drogą telefaksową, za pomocą modemu lub innych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, wymaga uprzedniego podpisania przez Inwestora właściwego aneksu do Umowy, w szczególności dotyczącego składania dyspozycji drogą telefoniczną, składania dyspozycji drogą telefaksową lub innych, ustanowienia imiennego pełnomocnictwa pracownikowi lub pracownikom Domu Maklerskiego albo Domowi Maklerskiemu z prawem substytucji dla upoważnionych pracowników do wystawiania i anulowania zleceń w imieniu Inwestora oraz ustanowienia hasła służącego do identyfikacji osoby składającej Dyspozycję. 2. Przyjmowanie, wystawianie i realizacja Dyspozycji następuje na podstawie aneksów, o których mowa w ust. 1. Wzory aneksów ustalane są przez Dom Maklerski. 3. Podpisanie aneksu do Umowy dotyczącego składania dyspozycji drogą telefoniczną stanowi jednocześnie upoważnienie do telefonicznego uzyskiwania przez Inwestora informacji o stanie rachunku praw majątkowych. 4. Inwestor będący osobą prawną lub podmiotem posiadającym zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, zobowiązany jest przy zawieraniu aneksu, o którym mowa w ust. 3, do pisemnego wskazania osób upoważnionych do jednoosobowego składania Dyspozycji Terminy składania Zleceń i Dyspozycji określa Zarząd Domu Maklerskiego w formie Komunikatu. 2. Dom Maklerski zastrzega sobie możliwość przedłużania lub skracania terminów składania Zleceń, i Dyspozycji. 3. Zlecenia złożone po terminie ustalonym w sposób wskazany w ust. 1 są Zleceniami złożonymi po czasie, tzn. Dom Maklerski nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości przekazania ich na giełdę lub CeTO. Na sesję następną zostaną przekazane Zlecenia, których termin ważności na to pozwala Inwestor może anulować Zlecenie, w części w jakiej nie zostało ono jeszcze zrealizowane i o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Inwestorzy, po podpisaniu aneksów, o których mowa w 38 ust. 1, mogą dokonywać anulowania zleceń telefonicznie lub za pomocą innych środków telekomunikacyjnych. 2. Inwestor nie może samodzielnie anulować zleceń wystawionych przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia DDM. Anulowania tych zleceń dokona Dom Maklerski po anulowaniu przez Inwestora Zlecenia DDM. 3. Anulowanie Zlecenia może nastąpić w terminach określonych w Komunikacie. 4. W przypadku, gdy anulowanie Zlecenia nie będzie określało wszystkich parametrów niezbędnych do identyfikacji Zlecenia, które ma być anulowane, Dom Maklerski może odstąpić od realizacji anulowania. 5. Inwestor ma prawo anulować Zlecenie na CeTO jeżeli: 1) zostało złożone co najmniej na 15 min. przed rozpoczęciem sesji, 2) w trakcie sesji jedynie w przypadku, gdy nie została uzgodniona transakcja realizująca to Zlecenie oraz po usunięciu z rynku oferty (jeżeli została zamieszczona na podstawie odwoływanego Zlecenia). 41. Weryfikacja pokrycia Zleceń następuje w momencie ich złożenia w Domu Maklerskim. 14

15 42. Dom Maklerski realizuje Zlecenia według kolejności ich złożenia W chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, środki pieniężne Inwestora stanowiące pokrycie Zlecenia są blokowane w rejestrze należności finansowych lub na rachunku pieniężnym Inwestora, lub w rejestrze sesji. 2. Środki pieniężne zablokowane na rachunku pieniężnym i w rejestrze należności finansowych Inwestora, stanowiące pokrycie Zleceń zrealizowanych w trakcie sesji, mogą być odblokowane w takiej wysokości, aby pozostałe zablokowane środki pieniężne były wystarczające na rozliczenie przez Dom Maklerski transakcji zawartych w trakcie tej sesji. VIII. Szczególne warunki obrotu warrantami Podstawą do sprawdzenia pokrycia Zlecenia na warranty, z zastrzeżeniem ust. 2, jest stan rejestru operacyjnego praw majątkowych oraz rachunku pieniężnego i rejestru należności finansowych Inwestora. Inwestor zobowiązany jest posiadać niezablokowane warranty lub prawa do otrzymania warrantów będące przedmiotem zlecenia sprzedaży lub środki pieniężne w wysokości 100% wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji. 2. W przypadku, gdy Dom Maklerski nie przetwarza na bieżąco dokumentów ewidencyjnych potwierdzających zawarcie transakcji, podstawą do sprawdzenia pokrycia Zlecenia na warranty złożonego w czasie sesji jest stan rejestru sesji na moment złożenia Zlecenia. Inwestor zobowiązany jest posiadać warranty lub prawa do otrzymania warrantów będące przedmiotem zlecenia sprzedaży lub środki pieniężne w wysokości 100 % wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji. 3. W przypadku braku pokrycia Zlecenia w warrantach lub prawach do otrzymania warrantów, lub środkach pieniężnych Dom Maklerski, realizuje Zlecenie do wysokości: 1) niezablokowanego salda w rejestrze operacyjnym praw majątkowych lub w rejestrze należności finansowych i na rachunku pieniężnym, bądź 2) niezablokowanego salda w rejestrze sesji W obrocie warrantami Inwestor nie ma możliwości składania zleceń kupna z odroczonym terminem płatności. 2. Wartość zlecenia kupna warrantów ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane warranty, przy całkowitej realizacji zlecenia, w szczególności: 1) dla zlecenia z limitem ceny jako iloczyn liczby warrantów i limitu ceny, 2) dla zlecenia bez limitu ceny jako iloczyn liczby warrantów i kursu ich ostatniego zamknięcia powiększony o maksymalny dopuszczalny wzrost ceny danych warrantów na sesji, na której zlecenie ma być zrealizowane Liczba warrantów w Zleceniu na CeTO: 1) nie może być mniejsza niż jednostka obrotu, 2) zawierającym warunek WAN oznaczający realizację Zlecenia jedynie w całości, nie może być większa od jednostki obligatoryjnej. 15

16 2. Jeżeli Zlecenie na CeTO nie zawiera warunku WAN, może być realizowane częściowo w transakcjach, których przedmiotem jest liczba warrantów równa jednostce obrotu lub będąca jej wielokrotnością. 3. Jeżeli Inwestor złożył Zlecenie na CeTO dotyczące liczby warrantów równej jednostce obrotu lub będącej jej wielokrotnością może, podając warunek ZDR, wyrazić zgodę na częściową jego realizację, w wyniku której może pozostać niezrealizowana część Zlecenia w wysokości mniejszej od jednostki obrotu lub nie będącej jej wielokrotnością. 4. Złożenie Zlecenia na CeTO dotyczącego liczby warrantów nie będącej wielokrotnością jednostki obrotu, oznacza wyrażenie zgody na taką jego realizację, w wyniku której może pozostać niezrealizowana część Zlecenia w wysokości mniejszej od jednostki obrotu lub nie będącej jej wielokrotnością. 5. W przypadku, gdy po częściowej realizacji Zlecenia na CeTO, pozostanie liczba warrantów mniejsza od jednostki obrotu, Dom Maklerski wycofuje z rynku ofertę sporządzoną na podstawie Zlecenia. Pozostałe warranty będące przedmiotem powyższego Zlecenia są stawiane do dyspozycji Inwestora Dom Maklerski wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia sprzedaży warrantów Inwestora pod warunkiem, że posiada on niezablokowane warranty lub prawa do otrzymania warrantów, będące przedmiotem zlecenia sprzedaży zapisane w rejestrze operacyjnym praw majątkowych lub rejestrze sesji. 2. Dom Maklerski zastrzega sobie możliwość dokonania blokady w każdym przypadku, gdy zażąda tego uczestnik KDPW ponoszący odpowiedzialność za rozliczenie transakcji. 3. W przypadku, gdy Inwestor podjął działania uniemożliwiające lub utrudniające terminowe rozliczenie transakcji przez Dom Maklerski, wówczas Dom Maklerski przez okres co najmniej 6 miesięcy będzie realizował zlecenia sprzedaży warrantów Inwestora jedynie pod warunkiem zablokowania warrantów będących przedmiotem tego zlecenia. 48. Dom Maklerski nie realizuje zleceń sprzedaży dotyczących warrantów: 1) będących przedmiotem ważnego zlecenia sprzedaży, 2) co do których istnieją inne ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu. 49. Do zasad obrotu warrantami nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio: Warunki Obrotu oraz Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Ogólne zasady wykonania warrantów określają Warunki Obrotu. 2. Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu szczegółowe warunki wykonania warrantów, z zastrzeżeniem ust

17 IX. Szczególne warunki obrotu kontraktami terminowymi Wymagane pokrycie Zlecenia na kontrakty terminowe określa się jako sumę wstępnego depozytu zabezpieczającego i wymaganej prowizji. 2. Pokrycie Zlecenia na kontrakty terminowe sprawdza się w oparciu o stan zabezpieczającego rachunku papierów wartościowych, tj. zablokowanych na nim papierów wartościowych nie stanowiących zabezpieczenia aktywnych Zleceń na kontrakty terminowe oraz zajętych pozycji, a także w oparciu o stan rachunku pieniężnego, tj. niezablokowanych środków pieniężnych. Inwestor zobowiązany jest posiadać aktywa stanowiące 100% wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego i 100% przewidywanej prowizji, które podlegają blokadzie na rachunku zabezpieczającym. 3. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe ma nastąpić zamknięcie zajętej wcześniej pozycji lub zajęcie pozycji skorelowanej, rozumianej w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, Dom Maklerski może przyjąć i zrealizować Zlecenie na kontrakty terminowe bez konieczności posiadania przez Inwestora aktywów w wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego, chyba że w wyniku realizacji zamknięcia pozycji powstanie brak zabezpieczenia pozycji uprzednio skorelowanej. 4. W obrocie kontraktami terminowymi Inwestor nie ma możliwości składania zleceń kupna z odroczonym terminem płatności. 5. Oferty dotyczące kontraktów terminowych na rynku CeTO nie mogą być składane z zastrzeżeniem realizacji wyłącznie w całości (WAN) Dom Maklerski ma prawo odrzucić bądź zredukować Zlecenie na kontrakty terminowe, którego realizacja mogłaby spowodować przekroczenie: 1) limitu zaangażowania Inwestora określanego przez Dom Maklerski zgodnie z 6, 2) limitu zaangażowania Inwestora, limitu zaangażowania uczestnika rozliczającego lub limitu transakcyjnego Domu Maklerskiego określonego wielkością depozytu rozliczeniowego, o których mowa w Warunkach Obrotu, do wysokości nie powodującej przekroczenia ww. limitów. 2. Dom Maklerski ma prawo odrzucić bądź zredukować Zlecenie na kontrakty terminowe do wysokości posiadanych przez Inwestora aktywów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym, w przypadku braku lub niewystarczającej ilości aktywów na pokrycie: 1) wstępnego depozytu zabezpieczającego lub depozytu utrzymania, 2) przewidywanej prowizji. 3. Dom Maklerski ma prawo odrzucić Zlecenie na kontrakty terminowe, gdy Zlecenie to jest niezgodne z Warunkami Obrotu. 4. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić limit wielkości jednego Zlecenia na kontrakty terminowe. 5. Dom Maklerski może zredukować do wymaganego poziomu Zlecenie na kontrakty terminowe w przypadku, gdy liczba kontraktów określona w tym Zleceniu przekracza limit wielkości, o którym mowa w ust Dom Maklerski może odmówić przyjęcia i realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe w innych niż opisane w ust. 1, 2, 3 i 5 uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy realizacja Zlecenia na kontrakty terminowe mogłaby naruszyć obowiązujące przepisy, bądź jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Domu Maklerskiego. 7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora spowodowane zamknięciem pozycji Inwestora przez KDPW na skutek przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 1, a także w sytuacji odmowy przyjęcia i realizacji Zlecenia, o której mowa w ust. 1, 2, 3, 5 i 6. 17

18 8. Dom Maklerski informuje Inwestora o odrzuceniu lub redukcji Zlecenia na kontrakty terminowe z przyczyn określonych w ust. 1 lub 2: 1) w przypadku Zleceń składanych osobiście i Dyspozycji składanych drogą telefoniczną w chwili składania Zlecenia lub Dyspozycji, 2) w przypadku Dyspozycji składanych drogą faksową w trakcie telefonicznego potwierdzania przez Inwestora złożonej Dyspozycji (o ile Inwestor dokonuje potwierdzenia telefonicznego). X. Depozyt zabezpieczający. Rozliczenia kontraktów terminowych. 53. Z chwilą realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe wstępny depozyt zabezpieczający staje się depozytem zabezpieczającym, zaś w przypadku częściowej realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe, depozytem zabezpieczającym staje się część wstępnego depozytu zabezpieczającego, odpowiednio do stopnia realizacji Zlecenia na kontrakty terminowe Dom Maklerski weryfikuje wartość aktywów stanowiących depozyt zabezpieczający w trakcie sesji na rynku regulowanym oraz po jej zakończeniu. 2. W przypadku, gdy z weryfikacji wykonywanej w trakcie sesji na rynku regulowanym lub po jej zakończeniu wynika, że zablokowany depozyt zabezpieczający zajęte w danym momencie przez Inwestora pozycje przewyższa depozyt zabezpieczający wyliczony wg zasad, na których następuje wyliczenie depozytu utrzymania, stan depozytu zabezpieczającego zostaje pomniejszony o kwotę nadwyżki, z zastrzeżeniem ust. 3. Pomniejszenie to nie dotyczy aktywów zablokowanych na podstawie Raportu Dziennego KDPW. 3. W przypadku, gdy dokonana weryfikacja, o której mowa powyżej wskazuje, że w wyniku zamknięcia zajętych pozycji Inwestor poniósł stratę lub istnieje ryzyko poniesienia potencjalnej straty wyliczanej w oparciu o kurs rozliczeniowy dla pozycji zajętych na sesji poprzedniej lub o kurs zawarcia transakcji dla pozycji zajętych na sesji bieżącej oraz w oparciu o kurs ostatniej transakcji na bieżącej sesji na rynku regulowanym, zablokowany depozyt zabezpieczający jest powiększany o kwotę poniesionej przez Inwestora straty i straty potencjalnej. 4. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu ustalić wysokość różnicy pomiędzy kurem ostatniej transakcji terminowej a kursem rozliczeniowym dla pozycji zajętych na sesji poprzedniej lub kursem zawarcia transakcji terminowej dla pozycji zajętych na sesji bieżącej, która w przypadku nie zapewnienia środków na pokrycie powiększenia depozytu o kwotę stanowiącą wysokość straty i straty potencjalnej, o których mowa w ust. 3, upoważnia Dom Maklerski do zamknięcia dowolnych pozycji w kontraktach terminowych na rachunku papierów wartościowych Inwestora z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie niezbędnej do pokrycia ww. powiększenia depozytu zabezpieczającego. 5. Bieżąca wycena papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi przez KDPW Na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez KDPW, po rozliczeniu sesji na rynku regulowanym Dom Maklerski dokonuje codziennych i ostatecznych rozliczeń z Inwestorem: 1) w przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa wyżej, wynika zobowiązanie Inwestora do wniesienia kwoty rozliczenia, stan depozytu zabezpieczającego zostaje pomniejszony o kwotę rozliczenia, 2) w przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa wyżej, wynika należność dla Inwestora w kwocie rozliczenia, stan depozytu zabezpieczającego zostaje powiększony o kwotę rozliczenia. 2. W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia wartość depozytu zabezpieczającego przekroczy poziom depozytu utrzymania, Dom Maklerski dokonuje odblokowania środków pieniężnych z zabezpieczającego 18

19 rachunku pieniężnego, do wysokości przewidzianej dla depozytu utrzymania lub/i dokonuje odblokowania papierów wartościowych w trybie określonym w 35 niniejszego Regulaminu. 3. W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia, wartość depozytu zabezpieczającego obniży się poniżej depozytu utrzymania, Dom Maklerski dokonuje zablokowania uzupełniającej kwoty środków pieniężnych na zabezpieczający rachunek pieniężny na zasadach określonych w 30, z zastrzeżeniem ust. 4, do wysokości przewidzianej dla depozytu utrzymania, a w przypadku dalszego braku wymaganego zabezpieczenia stosuje się odpowiednio W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia, wartość depozytu zabezpieczającego obniży się poniżej wartości wymaganej przez KDPW dla Inwestora w Raporcie Dziennym KDPW, Dom Maklerski dokonuje zablokowania uzupełniającej kwoty środków pieniężnych na zabezpieczający rachunek pieniężny na zasadach określonych w 30 do wysokości 140% wartości wymaganej przez KDPW, a w przypadku braku całkowitej kwoty na wykonanie uzupełnienia stosuje się odpowiednio Jeżeli Inwestor zamknie wszystkie zajęte pozycje, wszelkie środki pieniężne stanowiące depozyt zabezpieczający i znajdujące się na zabezpieczającym rachunku pieniężnym zostaną odblokowane, o ile nie pozostaną bez zabezpieczenia aktywne Zlecenia na kontrakty terminowe wykorzystujące pozycje skorelowane Inwestor jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania stanu rachunku zabezpieczającego w celu ustalenia, czy wartość aktywów stanowiących depozyt zabezpieczający nie obniżyła się poniżej depozytu utrzymania, zgodnie z 55 ust. 3 lub poniżej wartości wymaganej przez KDPW dla Inwestora w Raporcie Dziennym KDPW, zgodnie z 55 ust. 4 oraz w celu zapewnienia środków na pokrycie powiększenia depozytu zabezpieczającego o kwotę stanowiącą wysokość straty i straty potencjalnej, zgodnie z 54 ust W przypadku, gdy występuje brak środków pieniężnych na wykonanie zablokowania, o którym mowa w 55 ust. 3 i 4 oraz 54 ust. 3, Inwestor zobowiązany jest uzupełnić depozyt zabezpieczający do wysokości, o których mowa w ust Uzupełnienie musi nastąpić w terminie przewidzianym w Komunikacie poprzez: 1) wpłatę odpowiedniej kwoty na rachunek pieniężny i wydanie dyspozycji uzupełnienia zabezpieczenia, 2) wydanie dyspozycji uznania nowych papierów wartościowych jako zabezpieczenie zajętych pozycji, zgodnie z 33 i z zastrzeżeniem W sytuacji braku uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 2, w wymaganym terminie, Dom Maklerski może zamknąć dowolne pozycje w kontraktach terminowych na rachunku praw majątkowych lub dowolne pozycje w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych na rachunku papierów wartościowych Inwestora w liczbie niezbędnej do uzyskania wymaganych wartości depozytu zabezpieczającego, zgodnie z ust. 1, dla kontraktów terminowych pozostałych na rachunku praw majątkowych. Ww. zlecenie zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie z tytułu konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić maksymalną kwotę odchylenia od wartości depozytu utrzymania, której brak nie będzie powodował zamknięcia pozycji Inwestora, o ile nie spowoduje to obniżenia depozytu zabezpieczającego poniżej wartości wymaganej przez KDPW. 5. W przypadku wystąpienia salda ujemnego na zabezpieczającym rachunku pieniężnym, Inwestor obowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności z tego tytułu. Za okres utrzymywania salda ujemnego Inwestor zobowiązany jest do uiszczenia odsetek karnych określonych w Komunikacie. Zmiany wysokości ww. odsetek nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu lub Umowy, dokonywane są w drodze Komunikatu oraz obowiązują od dnia wskazanego w tym Komunikacie. 6. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do zamknięcia dowolnych pozycji w kontraktach terminowych znajdujących się na rachunku praw majątkowych Inwestora, z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie niezbędnej do zlikwidowania zadłużenia wobec Domu Maklerskiego (tj. kwoty, która powinna być zablokowana na zabezpieczającym rachunku pieniężnym). Ww. zlecenie zamknięcia pozycji w 19

20 kontraktach terminowych może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie. 7. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do wystąpienia w jego imieniu do KDPW bez osobnej dyspozycji Inwestora z dyspozycją odblokowania dowolnej liczby papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie kontraktów terminowych i niezwłocznej ich sprzedaży w liczbie umożliwiającej pokrycie zadłużenia wobec Domu Maklerskiego. 8. W przypadku, gdy zamknięcie pozycji wskazane w ust. 6 nie wystarcza na likwidację salda ujemnego na zabezpieczającym rachunku pieniężnym, Inwestor upoważnia Dom Maklerski do sprzedaży w jego imieniu papierów wartościowych, warrantów lub do zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora oraz warrantów znajdujących się na rachunku praw majątkowych Inwestora, z limitem zapewniającym realizację zlecenia, na poczet zlikwidowania salda ujemnego. Ww. zlecenie sprzedaży papierów wartościowych, warrantów lub zlecenie zamknięcia pozycji w kontraktach terminowych lub jednostkach indeksowych może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie. XI. Zamknięcie rachunku praw majątkowych i likwidacja salda Rozwiązanie Umowy, o której mowa w 4 niniejszego Regulaminu i zamknięcie rachunku praw majątkowych następuje: 1) w wyniku wypowiedzenia Umowy przez Inwestora - z upływem terminu wypowiedzenia licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Dom Maklerski, 2) w wyniku likwidacji, upadłości bądź utraty bytu prawnego Inwestora nie będącego osobą fizyczną - po otrzymaniu przez Dom Maklerski dokumentu urzędowego potwierdzającego zaistniały stan faktyczny, 3) w wyniku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski - z upływem terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 9 ust. 3, 4) w wyniku rozwiązania Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - z chwilą jej rozwiązania. 2. Dom Maklerski ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Inwestora postanowień Umowy lub Regulaminu. Zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej Wypowiedzenie Umowy dla swej ważności winno być dokonane w formie pisemnej. 2. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni Inwestor jest zobowiązany, najpóźniej do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy, wskazać numer rachunku, na który mają być przekazane prawa majątkowe z jego rachunku praw majątkowych w Domu Maklerskim lub inny sposób likwidacji rachunku praw majątkowych. 2. W razie wypowiedzenia przez Dom Maklerski dokonanego w trybie 57 ust. 2 lub 9 ust. 3, Inwestor zobowiązany jest dokonać czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia Domu Maklerskiego o rozwiązaniu Umowy w trybie 57 ust. 2 lub 9 ust

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH. I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA I. INFORMACJE OGÓLNE WZYWAJĄ CY: Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Forma prawna za~dnienia. l'orma prawna zatrudnienia. Nie

Forma prawna za~dnienia. l'orma prawna zatrudnienia. Nie Dziennik Ustaw Nr 163-6808- Poz. 1158 i 1159 7. Systemy operacyjne, oprogramowanie standardowe oraz systemy użytkowe eksploatowane w jednostce banku. 7.1. Wymienić 'eksploatowane w okresie sprawozdawczym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 117/23/11 z dnia 13 czerwca 2011 r. Szczegółowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Nr 11/06/12 z dnia 15.11.2012r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin normuje proces rozliczeń oraz prawa i obowiązki uczestników procesu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 13 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 13 grudnia 2017 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 13 grudnia 2017 r. Zarząd Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Optizen Labs Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r. NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE,

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Raport bieżący nr 38 z dnia 03.07.2014 r. Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Treść raportu : OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna ogłoszonej w dniu 1 września 2016 r. przez Benefit Systems S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Poznań, 26 maja 2017 r. Ogłoszenie o zwołaniu spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 i art. 399 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo